Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SHOW ME THE MONEY  Vertskommune  Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI)  Utdanningsdirektorat (UDIR)  Helsedirektorat  NAV.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SHOW ME THE MONEY  Vertskommune  Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI)  Utdanningsdirektorat (UDIR)  Helsedirektorat  NAV."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 SHOW ME THE MONEY

3  Vertskommune  Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI)  Utdanningsdirektorat (UDIR)  Helsedirektorat  NAV

4  Vertskommune grunnsats (fastsats)  Mottaksplass sats (antall fast plass på mottaket)  Bosettingstilskudd (fast men endre hvert år)  IMDI Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap (antall asylsøkere med rett eller/og plikt)  UDIR Tilskudd til grunnskoleopplæring (antall barn på mottak)  NAV Arbeidspraksis  Helsedirektorat

5 Grunnsats per kommune434,700 nok Sats per mottaksplass4660 nok Sats per forsterket plass113,300 nok Tilskudd til grunnskoleopplæring 68,911 nok for barn og unge per person http://www.udi.no/Sentrale-tema/Asylmottak/Asylmottak-i-lokalsamfunnet/Hva-innebarer-det-a-vare-vertskommune/

6 ØKONOMISK GRUNNLAG FOR KOMMUNENS BOSETTINGS- OG INTEGRERINGSARBEID Angående IMDI: integreringstilskudd og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap utgjør grunnlaget for kommunenes bosettings- og integreringsarbeid ordningen har mer varig karakter satser og enkelte elementer kan justeres andre tilskudd rettet inn mot satsningsområder politiske prioriteringer som kan endres innrettingen av midlene kan variere fra år til år http://www.imdi.no/no/Tilskudd/

7 IMDI INTEGRERINGSTILSKUDD BosettingsårSats År-1 (2012)kr. 156 500 (voksen)* kr. 135 000 (barn)* kr. 210 000 (enslig voksen) kr. 156 500 (enslig mindreårig) År-2 (2011)kr. 156 500År-3 (2010)kr. 135 000 År-4 (2009)kr. 80 000 År-5 (2008)kr. 70 000 Skole tilskuddkr. 11000 Barnehagetilskuddkr. 21800 (engangstilskudd) Eldretilskudd (over 60 år)kr. 143000 (engangstilskudd) http://www.imdi.no/no/Tilskudd/Tilskudd-2012/Integreringstilskudd-for-ar-1-og-ar-2-5-2012/

8 IMDI Tilskudd til norsk og samfunnskunnskap Kommunen vil motta et tilskudd per person i målgruppen for rett og plikt eller bare rett til opplæring som har fått oppholds- eller arbeidstillatelse etter 1. september 2005. Denne tabellen viser utelukkende satsene for 2012: TILSKUDDSÅR LAV SATS (3ÅR) HØY SATS (3 ÅR) ÅR 1 (2012) 11 700 30 300 ÅR 2 (2011) 19 800 52 000 ÅR 3 (2010) 12 000 32 800 Tilskuddet har to satser, en høy sats for personer fra Afrika, Asia, Oseania (unntatt Australia og New Zealand), Øst-Europa, Sør-Amerika og Mellom-Amerika. Lav sats gjelder personer fra Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand. http://www.imdi.no/Documents/Rundskriv/Rundskriv%202012%20-%20Tilskudd%20til%20oppl%C3%A6ring%20i%20norsk%20og%20samfunnskunnskap.pdf

9 IMDI Tilskudd til norskopplæring for asylsøkere i mottak  Tilskuddet for 2012 er fastsatt til kr 17500 per person http://www.imdi.no/Documents/Rundskriv/Rundskriv%202012%20-%20Tilskudd%20til%20oppl%C3%A6ring%20i%20norsk%20og%20samfunnskunnskap.pdf

10 UTDANNINGS DIREKTORAT  kr. 73108 per barn per år (dvs. kr 7311,- per barn per måned i 10 måneder) til grunnskoleopplæring av barn og unge asylsøkere i mottak

11 NAV  Har nøkkelrollen i arbeidspraksis  Har nøkkelrollen i integrering av det flerkulturelle norske samfunnet  Introduksjonsdeltakere kan ikke tjene dagpenger fra arbeidspraksis og introduksjonsstønad samtidig  Kommunen kan få beholde penger tjente i arbeidspraksis så lenge som en bosatte person deltar i Introduksjonsprogrammet

12 ANDRE TILSKUDD  Helsedirektorat  Forebygging av kjønnslemlestelse  Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement  Prosjektstøtte – Nasjonale Minoriteter

13 NØKKELTALL Budsjett 20124.370.900 Sum ansvar 311625.500 Sum funksjon 242 (Råd)351.900 Sum funksjon 275 (Introduksjon)273.600 Sum ansvar 3203.745.400 Sum funksjon 202 (Grunnskole)122.800 F Sum funksjon 213 (Voksenopplæring)2.022.600

14 SAMFUNNSØKONOMI OG INVESTERING

15 INTEGRERINGSTEAM  Barnevern  Helsestasjon (Helsesøster og Jordmor)  Hattfjelldal Mottak  Hattfjelldal Oppvekst  Hvem skal bli med?

16 MOTTAKET OG LOKAL SAMFUNNET Angående UDI: “Det er viktig at kommunen i samarbeid med asylmottaket legger forholdene til rette for at beboerne blir en integrert ressurs i lokalsamfunnet. For mange asylsøkere er oppholdet i et statlig asylmottak det første skrittet inn i det norske samfunnet.” http://www.udi.no/Sentrale-tema/Asylmottak/Asylmottak-i-lokalsamfunnet/Hva-innebarer-det-a-vare-vertskommune/

17 ØKONOMISKE UTFORDRINGER FOR INTEGRERINGS AVDELINGEN  ”Fremmedfrykt” og diskriminering  Lokaler  Ansatte  Kompetanse innen regelverket  Markedsføring (sosialmedia)

18 FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering ” I denne konvensjon betyr uttrykket ”rasediskriminering” enhver forskjellsbehandling, utelukkelse, innskrenkning eller begunstigelse på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse hvis formål eller virkning er å oppheve eller begrense anerkjennelsen av, nytelsen eller utøvelsen på like fot av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter på det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle eller hvilket som helst annet: område av det offentlige liv.”

19 Et inkluderende språk ”Derfor er det viktig å:  Unngå ord og uttrykk som oppleves unødvendig stigmatiserende.  Være oppmerksom på ordvalg som skaper skiller.  Være presis. Mye handler om å bruke rett ord til rett tid.” http://www.regjeringen.no/Upload/AID/publikasjoner/veiledninger_og_brosjyrer/2007/Veileder_inkluderende_sprak_2007.pdf

20 HVOR SKAL VI INTEGRERE OSS?  Integrering krever en lokal der folk kan møtes gratis for å delta i aktiviteter i lag  idrett er ikke nok  krever aktiviteter som musikk, spill  Ung voksensklubb?

21 ANSATTE  Rekruttering av folk med kompetanse innen mangfold og diskriminering  Rekruttering av folk med pedagogiske kompetanse innen opplæring av innvandrere og PPT

22 REGELVERKET  Introduksjonsloven, forskrifter og rundskriv  Utlendingsloven  Opplæringsloven  Forvaltningsloven  Hvem kan regelverket? Hvem bør?

23 MARKEDSFØRING  Idag gir sosialmedia store muligheter for mobbing  For samme grunner kan sosialmedia være en av de letteste sted å samle folk  Integrering skjer med bruk av sosialmedia, og veiledning om bruk av sosialmedia

24 UTVIKLING FREMOVER  Forebygging mot diskriminering gjennom opplæring av diskriminering mot nasjonale minoriteter  Arbeidspraksis i turistfeltet som en vei til opplæring i samfunnskunnskap og integrering  ”Reading to End Racism”  Norsk kaffe


Laste ned ppt "SHOW ME THE MONEY  Vertskommune  Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI)  Utdanningsdirektorat (UDIR)  Helsedirektorat  NAV."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google