Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTEGRERINGS AVDELINGEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTEGRERINGS AVDELINGEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTEGRERINGS AVDELINGEN

2 SHOW ME THE MONEY

3 TILSKUDD NAV Vertskommune Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI)
Utdanningsdirektorat (UDIR) Helsedirektorat NAV

4 TILSKUDD Vertskommune grunnsats (fastsats)
FAST TILSKUDD AVHENGIG TILSKUDD Vertskommune grunnsats (fastsats) Mottaksplass sats (antall fast plass på mottaket) Bosettingstilskudd (fast men endre hvert år) IMDI Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap (antall asylsøkere med rett eller/og plikt) UDIR Tilskudd til grunnskoleopplæring (antall barn på mottak) NAV Arbeidspraksis Helsedirektorat

5 VERTSKOMMUNE Grunnsats per kommune 434,700 nok
Sats per mottaksplass nok Sats per forsterket plass 113,300 nok Tilskudd til grunnskoleopplæring 68,911 nok for barn og unge per person

6 ØKONOMISK GRUNNLAG FOR KOMMUNENS BOSETTINGS- OG INTEGRERINGSARBEID
Angående IMDI: integreringstilskudd og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap utgjør grunnlaget for kommunenes bosettings- og integreringsarbeid ordningen har mer varig karakter satser og enkelte elementer kan justeres andre tilskudd rettet inn mot satsningsområder politiske prioriteringer som kan endres innrettingen av midlene kan variere fra år til år

7 IMDI INTEGRERINGSTILSKUDD
Bosettingsår Sats År-1 (2012) kr (voksen)* kr (barn)* kr  (enslig voksen) kr. 156 500 (enslig mindreårig) År-2 (2011) kr År-3 (2010)kr År-4 (2009) kr År-5 (2008) kr Skole tilskudd kr Barnehagetilskudd kr (engangstilskudd) Eldretilskudd (over 60 år) kr (engangstilskudd)

8 IMDI Tilskudd til norsk og samfunnskunnskap
Kommunen vil motta et tilskudd per person i målgruppen for rett og plikt eller bare rett til opplæring som har fått oppholds- eller arbeidstillatelse etter 1. september Denne tabellen viser utelukkende satsene for 2012: TILSKUDDSÅR LAV SATS (3ÅR) HØY SATS (3 ÅR) ÅR 1 (2012) ÅR 2 (2011) ÅR 3 (2010) Tilskuddet har to satser, en høy sats for personer fra Afrika, Asia, Oseania (unntatt Australia og New Zealand), Øst-Europa, Sør-Amerika og Mellom-Amerika. Lav sats gjelder personer fra Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.

9 IMDI Tilskudd til norskopplæring for asylsøkere i mottak
Tilskuddet for 2012 er fastsatt til kr per person

10 UTDANNINGS DIREKTORAT
kr per barn per år (dvs. kr 7311,- per barn per måned i 10 måneder) til grunnskoleopplæring av barn og unge asylsøkere i mottak 

11 NAV Har nøkkelrollen i arbeidspraksis
Har nøkkelrollen i integrering av det flerkulturelle norske samfunnet Introduksjonsdeltakere kan ikke tjene dagpenger fra arbeidspraksis og introduksjonsstønad samtidig Kommunen kan få beholde penger tjente i arbeidspraksis så lenge som en bosatte person deltar i Introduksjonsprogrammet

12 ANDRE TILSKUDD Helsedirektorat
Forebygging av kjønnslemlestelse Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement Prosjektstøtte – Nasjonale Minoriteter

13 NØKKELTALL Budsjett 2012 4.370.900 Sum ansvar 311 625.500
Sum funksjon 242 (Råd) Sum funksjon 275 (Introduksjon) Sum ansvar Sum funksjon 202 (Grunnskole) F Sum funksjon 213 (Voksenopplæring)

14 SAMFUNNSØKONOMI OG INVESTERING

15 INTEGRERINGSTEAM Barnevern Helsestasjon (Helsesøster og Jordmor)
Hattfjelldal Mottak Hattfjelldal Oppvekst Hvem skal bli med?

16 MOTTAKET OG LOKAL SAMFUNNET
Angående UDI: “Det er viktig at kommunen i samarbeid med asylmottaket legger forholdene til rette for at beboerne blir en integrert ressurs i lokalsamfunnet. For mange asylsøkere er oppholdet i et statlig asylmottak det første skrittet inn i det norske samfunnet.”

17 ØKONOMISKE UTFORDRINGER FOR INTEGRERINGS AVDELINGEN
”Fremmedfrykt” og diskriminering Lokaler Ansatte Kompetanse innen regelverket Markedsføring (sosialmedia)

18 FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering
”I denne konvensjon betyr uttrykket ”rasediskriminering” enhver forskjellsbehandling, utelukkelse, innskrenkning eller begunstigelse på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse hvis formål eller virkning er å oppheve eller begrense anerkjennelsen av, nytelsen eller utøvelsen på like fot av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter på det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle eller hvilket som helst annet: område av det offentlige liv.”

19 Et inkluderende språk ”Derfor er det viktig å:
Unngå ord og uttrykk som oppleves unødvendig stigmatiserende. Være oppmerksom på ordvalg som skaper skiller. Være presis. Mye handler om å bruke rett ord til rett tid.”

20 HVOR SKAL VI INTEGRERE OSS?
Integrering krever en lokal der folk kan møtes gratis for å delta i aktiviteter i lag idrett er ikke nok krever aktiviteter som musikk, spill Ung voksensklubb?

21 ANSATTE Rekruttering av folk med kompetanse innen mangfold og diskriminering Rekruttering av folk med pedagogiske kompetanse innen opplæring av innvandrere og PPT

22 REGELVERKET Introduksjonsloven, forskrifter og rundskriv
Utlendingsloven Opplæringsloven Forvaltningsloven Hvem kan regelverket? Hvem bør?

23 MARKEDSFØRING Idag gir sosialmedia store muligheter for mobbing
For samme grunner kan sosialmedia være en av de letteste sted å samle folk Integrering skjer med bruk av sosialmedia, og veiledning om bruk av sosialmedia

24 UTVIKLING FREMOVER Forebygging mot diskriminering gjennom opplæring av diskriminering mot nasjonale minoriteter Arbeidspraksis i turistfeltet som en vei til opplæring i samfunnskunnskap og integrering ”Reading to End Racism” Norsk kaffe


Laste ned ppt "INTEGRERINGS AVDELINGEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google