Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bosetting av flyktninger i Drammen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bosetting av flyktninger i Drammen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bosetting av flyktninger i Drammen

2 Introduksjonssenteret Organisering
Norskopplæring Grunnskole Etablering, Kvalifisering og Arbeid (EKA) Merkantil Språktjenester

3 Hvordan skjer utvelgelse av flyktninger? Avtale med IMDI
Drammen bosetter 100 flyktninger i året. 85 voksne og barn pluss 15 enslige mindreårige som ivaretas av senter for oppvekst. Hvem ønsker vi å prioritere? Flyktninger som kommer via FNs høykommisær for flyktninger (overføringsflyktninger) Barnefamilier Enslige mindreårige Enslige unge voksen med barn Enslige unge fra asylmottak

4 Samarbeidsavtale med IMDI
Drammen bosetter flere personer med kjente funksjonshemminger hvert år. Drammen bosetter to tunge helsesaker hvert år Introduksjonssenteret søker om ekstra økonomiske midler fra IMDI til slik bosetting Midlene fordeles til de virksomhetene som har mest kontakt med personen. Drammen kommune har en fast kontaktperson i IMDI. Hun har møter med kommunen dvs Introduksjonssenteret, NAV, senter for oppvekst, Fossnes asylmottak hver måned.

5 Hvem kom som flyktninger til Drammen i 2010?
Bosatte Nasjon. Barn Voksne i familie Enslige voksne 8 Afghanistan 4 2 1 Burma Etiopia 20 Eritrea 10 5 7 Irak 9 Iran 25 Somalia 11 3 Syria ukjent 75 derav 3 Fam.gjen 33 19 18

6 Når på året kom de? Bosetting er avhengig av tilgang på boliger.
De siste årene, har vi bosatt svært mange i november og særlig i desember. Dette innebærer ekstra utfordringer både når det gjelder økonomi, fordeling av arbeidspress og tilpassing i et kaldt klima. Bosetting sent på året fører til dårligere oppfølging fra programrådgiverne og stor ensomhet blant flyktningene

7 Hvor i Drammen ble de bosatt?
De kommunale boligene ligger for det meste nær sentrum på Strømsø og Bragernes. Ingen blir bosatt på Konnerud, svært sjelden også på Åskollen eller Aronsløkka. Ønske om å bosette flyktninger i alle bydeler

8 Hvem møter flyktningene ? EKA
9 programrådgivere, en bosettingsansvarlig og en psykiatrisk sykepleier som arbeider med Introduksjonsprogram for 160 flyktninger fra Drammen, Røyken og Svelvik kommuner Ansvarlig for informasjons- opplegg for nye programdeltakere – ”start-info” – 10 økter Rask bosetting og tett oppfølging av deltakere

9 Barnehage og skole Førskolebarn starter i barnehage så fort som mulig
Barn i grunnskolealder starter i egne mottaksgrupper på Danvik (1.-4.kl), Fjell (5.-7.kl) og Marienlyst (8.-10.kl) 16-18 åringer starter på norskkurs på Introduksjonssenteret

10 Introduksjonsprogrammet
I henhold til Introduksjonsloven, må alle flyktninger mellom år delta i et toårig heldags introduksjonsprogram. Følger det vanlige arbeidsåret og reglene i arbeidslivet. Kan søke om utvidelse til 3 år Permisjoner kan innvilges Dersom man ikke følger opp sine forpliktelser, mister man retten til program Deltakerne kan anke våre avgjørelser til Fylkesmannen

11 Introduksjonsprogram Norskopplæring
Kartlegging Begynneropplæring Spor 1 – 4 klasser på dagtid og 2- på kveldstid Spor 2 – 7 klasser på dagtid og 4 på kveldstid Spor 3 – 4 klasser på dagtid og 4 på kveldstid Rett og plikt til 250 timer Rett til 3000 timer Avslutter med muntlige og skriftlige norskprøver på ulike nivå. Prøvene er laget av norsk språktest.

12 Introduksjonsprogram Samfunnskunnskap
Rett og plikt til 50 timers kurs i samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår Introduksjonssenteret tilbyr kurs på 36 språk Tema: Lover og regler, skolesystem, helse, vold i nære relasjoner.

13 Introduksjonsprogrammet Kvalifiseringstiltak
Fra august til høstferien kjørte vi et opplegg vi kalte ”Landet mitt”. Alle programdeltakere ble delt inn i ”landegrupper”, hvor de lagde en presentasjon til elever i grunnskolen. De siste to ukene gjennomførte vi rundt 40 vellykkede besøk til grunnskolene i Drammen.

14 Introduksjonssenteret Kvalifisering via temakurs
Midttime Tiltak

15 Introduksjonssenteret Ulike temakurs
Tiltak med frivillige organisasjoner etc Soroptimistene Samtalegrupper for kvinner Gå på tur Onsdagskafe

16 Introduksjonssenteret Ulike temakurs
Tiltak med betalte instruktører Mandagstrim Guttetrim Jentetrim Drammenshallen DHK Data for nybegynnere Data for viderekommende Migranorsk for nybegynnere Migranorsk for viderekommende

17 Introduksjonssenteret Ulike temakurs
Tiltak med betalte instruktører Helse Matprat Avansert grammatikk Kreativ ettermiddag Redesign Forming Gøy med musikk Biblioteket

18 Introduksjonssenteret Ulike temakurs
Tiltak med betalte instruktører Før jobb SOS-barna Drammens Tidende Engelsk i hverdagen Bli kjent med Drammen Andre tiltak Språkpraksis for ca 60 deltakere hele tirsdag og onsdag i lokale bedrifter.

19 Hvordan finansieres mottak av flyktninger?
Integreringstilskudd og tilskudd til asylsøkere. Dette er et rammetilskudd som kommer direkte til kommunen via IMDI. Utgjorde i ca.67 mill kr. Skal dekke introduksjonsstønad (gjennomsnittlig utbetaling pr mnd kr i 2009), innvandrer-og flyktningekontortjenester, administrasjon, kvalifiseringstiltak, sosiale tjenester, barnevern, barnehage, tolk, helsetjenester, kultur-og ungdomstiltak, utgifter til bolig og opphold for enslige mindreårige og utgifter til asylsøkere.

20 Hvordan finansieres mottak av flyktninger?
Per Capita tilskudd fra staten via fylkesmannen dekker norskopplæringen. Det utbetales også per capitatilskudd ved flytting mellom kommuner. Resultattilskudd for de som består norskprøvene Tilskudd til norskopplæring for asylsøkere i mottak Tilskudd til grunnskoleopplæring for asylsøkere

21 Fordelene med ett senter
Mye og ulik kompetanse på ett sted Vi kjenner hverandre godt Kort vei betyr kortere behandlingstid Deltakerne har mange som ser og kjenner dem Stor fleksibilitet for deltakerne i overføringer mellom ulike grupper Hverdagen blir enklere for deltakerne Tett samarbeid om individuelle planer Felles deltakersamtaler

22 Andre opplegg To flerkulturelle show på Drammens teater hvert år
Aktivitetsdager Introkortet

23 Mål for introduksjonsprogrammet: Kvalifisering for arbeid og utdanning
Regjeringens måltall er 65% Resultat for 2009: 40% Gjennomsnitt Norge 2009: 44% Resultat for 2010: 44,7% Nåløyet er tilgang på praksisplasser

24 Hvem kommer i 2011? 110 personer pga etterslep fra 2010
Land: Eritrea, Somalia, Iran, Afghanistan og statsløse palestinere. Svært få får nå opphold på humanitært grunnlag Det er få familiegjenforeninger Overføringsflyktninger og asylsøkere som innvilges opphold.

25 Bosetting Vårt mål er å få til en jevn og forutsigbar bosetting.
Boligsosial handlingsplan foreslår en egen stilling i kommunen som har ansvar for boliger for flyktninger. Egne leiligheter for flyktninger Gjennomstrømning slik at flyktningene fortest mulig skaffer seg egne boliger ved f eks lån i husbanken.

26 Utfordringer Bosettinger hver måned Barnehageplass i nærmiljøet
Tettere samarbeid med NAV Flere praksisplasser/hospiteringsplasser i kommunen


Laste ned ppt "Bosetting av flyktninger i Drammen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google