Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rammebetingelser på flyktningfeltet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rammebetingelser på flyktningfeltet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rammebetingelser på flyktningfeltet
Spesialrådgiver Nina Gran, KS

2 Viktige tilskuddsordninger
Integreringstilskuddet Tilskudd til funksjonshemmede Tilskudd til enslige mindreårige Tilskudd til norsk med samfunnskunnskap for voksne Tilskudd for kommuner med asylmottak - vertskommunetilskuddet - tilskudd til norskopplæring for asylsøkere - tilskudd til grunnskoleopplæring for barn av asylsøkere

3 Integreringstilskuddet 2009
År 1: 147 500 (barn 127 500) År 2: År 3: År 4: År 5: 574 300 (barn 554 300)

4 Integreringstilskuddet
Tildeles over 5 år for alle som bosettes i en kommune med oppholdstillatelse Tildeles de 3 første årene for familiegjenforente til personer med opphold på humanitært grunnleg. Tildeles 5 år for familiegjenforente til personer med politisk opphold

5 Tildeling av integreringstilskuddet
ÅR 1: etter krav til IMDi År 2-5: automatisk etter registrering i folkeregisteret VED FLYTTING fraflyttingskom. tilflyttingskom 1. kvart 1/8 7/8 |2.kvart 3/8 5/8 3.kvart 5/8 3/8 4.kvart 7/8 1/8 Hvis personer bosettes 2. halvår og flytter innen utgangen av året, deles tilskuddet 50/50

6 Utbetaling av integreringtilskuddet
Utbetales i 4 terminer ut fra registrering i det sentrale folkeregister 15. mars, 15.juni, 15.september, 1.des. Kommunen mottar brev med liste over personer som ifølge folkeregisteret er bosatt i kommunen Kommunen korrigerer for de som er flyttet ut av landet og døde (ikke v/flytting til andre kommuner)

7 Utvikling av Integreringstilskuddet
1991: 2000: 2001: 2004: 2006: ( barn) 2007: ( barn) 2008: ( ” ) 2009: ( barn) 2010: ( ” ) Fra 2000 til 2001 økte integreringstilskuddet like mye som det hadde gjort på de første 9 år! Første gang på flere år at KS`krav (som følge av beregningsutvalgets resultat) ble fulgt opp.

8 Beregningsutvalget Årlig undersøkelse som kartlegger alle utgifter kommunene har til bosetting, integrering de første 5 årene, og årlige utgifter til voksenopplæring. Resultatene skal være et grunnlag for å vurdere neste års størrelse på integreringstilskuddet. 4 personer fra staten 4 personer KS/kommuner 20-22 kommuner årlig mellom 35-40% av hele målgruppa

9 Integreringstilskuddet:
Kartlegger utgifter som skal dekkes av integreringstilskuddet Sosialhjelp Introduksjonsstønad Administrasjon og integreringstiltak Helseutgifter (stipuleres)

10 Utgifter i administrasjonsundersøkelsen. Fordeling: 359 000 (2008 kr)
Fordelingen er nokså uendret i forhold til i fjor, men kaka har vokst med kroner per person! Største områder er bolig, intro og sosial rådgivning og veiledning. Litt mer enn 60 prosent

11 KRAV INTEGRERINGSTILSKUDD 2010

12 Utbetaling av introduksjonsstønad og sosialhjelp
Figuren viser gjennomsnittlige utbetalinger til sosialhjelp og introstønad i 2007, etter kull/bosettingsår. Og sammenheng mellom disse Når det betales ut mer i introduksjonsstønad betales det ut mindre i sosialhjelp. Den høye summen for 2006-kullet, utbetalt i 2007, viser at det kun er dette årskullet som hadde fullstendig utbetaling i løpet av 2007. Som nevnt – for bosettingsåret 2008 er botiden kort, derfor lavere utgifter. Bosatte 2008 har en etableringsfase på inntil 3 måneder. Etableringsfasen utbetales som sosialhjelp, noe som forklarer forholdet mellom utgifter til sosialhjelp og introduksjonsstønad for 2008-kullet. Introduksjonsstønaden ble først obligatorisk i september 2004 – lavere i 2004 Bosettingsår sosialhjelp introduksjonsstønad

13 Ekstra engangstilskudd til personer over 60 år
Kr utbetales for alle som har fylt 60 år ved bosetting. Utbetales samtidig med første års integreringstilskudd

14 Bosetting av personer med kjente funksjonshemminger
Tilskudd 1 Satsen for engangstilskuddet ved bosetting av personer med kjente funksjonshemminger kr Tilskudd 2: Ut over dette kan det søkes om årlig tilskudd til ressurskrevende brukere på til inntil kr i inntil 5 år. NB: Kan også søkes for personer med atferdsproblemer NB!! Bør være godkjent før bosetting. Tilskudd til ressurskrevende brukere: 80% av utgifter utover

15 Grunnskolen Tilskudd til grunnskoleopplæring for alle barn ligger i kommunenes rammetilskudd Ekstra tilskudd til norsk, og morsmål ble lagt inn i rammetilskuddet i 2005. Kommunene skulle ha en egenandel på 10%. I realiteten var egenandelen fra % . (Østberg utvalget skal se på tilbudet for minoritetsspråklige barn. Rapport juni 2010)

16 Tilskudd til å dekke egenandel til ekstra norsk og morsmål
Tilskudd til å dekke egenandel til ekstra norsk og morsmål .jfr grunnskoletilsk;10% Kr pr barn i grunnskolealder Tildeles over samme periode som integreringstilskuddet utløses. Utbetales automatisk i månedskiftet august/ september for alle som har utløst integreringstilskudd

17 Tilskuddsordninger ved bosetting av enslige mindreårige
Integreringstilskudd: Enslig mindreårig tilskudd pr år tom det året en fyller 20 År 1 utbetales etter oppholdstid i kommunen. (ikke som ved integreringstilskuddet, hele året) Redusert egenandel ved barnevernsvedtak: Alt over kr refunderes Økt boligtilskudd til 40% ved kjøp og bygging av bolig til e. m. med oppfølgingsbehov.

18 Eks utgifter enslige mindreårige
Ved barnevernstiltak i 5 år: 2009 takster!! Samlet År tilskudd - Egenandel = Rest tilsk. Rest tilskudd over 5 år:

19 Eks på utgifter til EM bosatt 15 år
EM+integr- ÅR tilskudd - Utgifter = Rest tilsk. ? ? ? ? ? ?

20 VOKSENOPPLÆRING Tilskudd til norsk og samfunnskunnskap
2010: Per capita tilskuddet . År               Høy sats :  Lav sats : 1 27  2            48  3                31  Totalt: kr 107 

21 Per capita tilskuddet, tillegg
Basistilskudd: - kr : 1-3 deltakere. - kr : deltakere. Dette gjelder også alle kommuner i interkommunalt samarbeid. Resultattilskudd: kr 5500 pr muntlig/skriftlig prøve. Antallet gjelder registrerte i NIR 15 januar.

22 Utgiftsnivå 2008 1 145 kr/h + 115 kr eller 11 prosent 942 kr/h + 88 kr eller 10 prosent Utgifter per time = legge sammen utgiftene i alle kommunene og dele på antall undervisningstimer. Økning fra i fjor på Antallet undervisningstimer er omtrent det samme i 2008 som i 2007 mens utgifter til lærerlønn og administrasjon har økt med 9 og 21 prosent. Dette forklarere det meste av utgiftsøkningen det siste året.

23 Erfaringer med VO tilskuddet
Kommuner med få deltakere klarer seg pga: Basistilskuddet Usikkert hvor grensen går, signaler om at kommuner med over 100 deltakere faller dårlig ut. Faktorer som bidrar til at driften sikres: Interkommunalt samarbeid Asylmottak i kommunen KS` forslag: tilskuddet økes med 25% tildeles over 3 år (innfridd 2010) utløses ved oppstart

24 Konsekvenser av dagens ordning
Det er mye oppfølgingsarbeid med overføringer kommuner imellom. - flytting fra mottak - flytting til andre kommuner under opplæring - flytting til andre kommuner etter endt opplæring Usikkert mht hvor stor andel av tilskuddet som går til asylmottakskommunen. Usikkerhet omkring siste års tilskudd pga flytting

25 Konsekvenser forts. Usikkerhet mht resultattilskuddet. Uvisst hvor mange som stryker eller som ikke går opp til testen. Mer arbeid med registrering/oppfølging Redusert tilskudd til de fleste kommuner ? Ordningen oppmuntrer til interkommunalt samarbeid. Alle samarbeidskommuner med deltaker mottar grunntilskudd STØRRE GRUPPER OG FÆRRE TIMER

26 Per capita tilskuddet oppfordrer til interkommunalt samarbeid
Eks, tilskudd (2009 satser) en kommune med 80 delt fordelt, år 1 til 5: - per capita tilsk: - grunntilskudd: = 4 kommuner med tils 80 deltakere: - per capitatilskudd: - grunntilskudd (x4): =

27 Innkreving av per capita tilskuddet
- BOSETTING - TILFLYTTING Bosetting av overføringsflyktninger, familiegjenforente: krav NIR Bosetting fra asylmottak: krav til mottakskommunen fordeles 1/8-7/8, 3/8-5/8 avhengig av botid. Flytting fra andre kommuner. Krav sendes fraflyttingskommunen (samme fordeling 1,3,5,7/8) Kreve inn tilskudd for alle som bor i kommunen, uavhengig om de er i opplæring

28 - FLYTTING TIL ANDRE KOMMUNER
Kommunen vil motta krav fra tilflyttingskommunen i flytteåret (samme fordeling) Etterfølgende år vil tilskuddet gå til ny bosettingskommune uavhengig om opplæringen er avsluttet (testen bestått). Dersom en person utløser 1 års tilskudd høsthalvåret og deretter flytter, skal tilskuddet deles på 2 mellom kommunene TVISTER KOMMUNENE IMELLOM SENDES FYLKESMANNEN

29 Vertskommuner for asylmottak
Grunnsats per kommune: 422 000 kr Sats per ordinære mottaksplass: 4525 kr Sats per plass for enslige mindreårige: 11 960 kr Sats per forsterket plass: 110 000 kr Grunnskoletilskudd barn i mottak: ca 69000 Sats per plass i omsorgssenter: 29 515 kr   dobbel sats til grunnskole

30 Voksenopplæring for asylsøkere
Asylsøkere over 18 år kan få 250 timer norskopplæring. De har ingen rett og plikt. Tilskuddet er på pr person. Tildeles første året i mottak Personene registreres i NIR for å utløse tilskuddet. Tilskuddet gjelder ikke personer år da de faller inn under overgangsordningen. Asylsøkere kan gå opp til gratis prøver i norskundervisningen


Laste ned ppt "Rammebetingelser på flyktningfeltet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google