Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILSKUDDSORDNINGER TIL FLYKTNINGER Nina Gran, spesialrådgiver, KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILSKUDDSORDNINGER TIL FLYKTNINGER Nina Gran, spesialrådgiver, KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 TILSKUDDSORDNINGER TIL FLYKTNINGER Nina Gran, spesialrådgiver, KS

2 Viktige tilskuddsordninger Integreringstilskuddet -Skoletilskuddet -Barnehagetilskudd for nyankomne Tilskudd til funksjonshemmede Tilskudd til enslige mindreårige Tilskudd til norsk med samfunnskunnskap for voksne Tilskudd for kommuner med asylmottak - vertskommunetilskuddet - tilskudd til norskopplæring for asylsøkere - tilskudd til grunnskoleopplæring for barn av asylsøkere

3 Hva er integreringstilskuddet Et tilskudd staten gir kommunene for å bosette flyktninger Skal dekke alle merutgifter som kommer som følge av bosetting Innenfor administrasjon av flyktningarbeidet: Introduksjonsprogram, Sosial rådgivning og veiledning, Flyktningkontor, Barnevern, Støttekontakt mm, Bolig, Barnehage, ekstratiltak i grunnskole, Kultur, Grunnskoleopplæring for voksne. Alle utbetalinger til personene. Helse. Viktig at kommunene har «frie» midler slik at de selv kan vurdere hva som er viktig for å kvalifisere og integrere flyktninger. Viktig å sette av mer ressurser til tiltak og oppfølging når antallet flyktninger øker.

4 INTEGRERINGSTILSKUDDET Utbetaling sosialhjelp Utbetalt Introduksjonsstønad Administrasjon og integreringstiltak Helseutgifter (tidligere undersøkelse prisjusteres årlig )

5 Beregningsutvalget og tilskuddsordninger 1. Undersøkelse for å beregne størrelsen på integreringstilskuddet Beregningsutvalget’: Kartlegger alle utgifter kommunene har til flyktninger i de 5 første bosettingsårene. Oppstart og avslutningsseminar med kommunene. Kommunebesøk i alle kommunene. Grundig gjennomgang i utvalget av alle kommunene. Undersøkelse i et utvalg kommuner (20-22) på alle administrasjonsutgifter Gjennomsnittsutgifter til utbetalinger til enkeltpersoner for alle kommuner i landet. (sosialhjelp, introduksjonsstønad, kvalifiseringsstønad) Anslåtte helseutgifter 2. Undersøkelse for å kartlegge utgifter til voksenopplæring

6 Integreringstilskuddet 2013 ensligvoksne i fam/barn voksenenslige m.år Tilskudd:666 800616 800 596 800 År: 1215 000165 000145 000 2166 800166 800166 800 3135 500135 500135 500 4 80 000 80 000 80 000 5 70 000 70 000 70 000

7 Integreringstilskuddet Tildeles over 5 år for alle som bosettes i en kommune og for alle familiegjenforente til personer med politisk asyl Kommunen må kreve inn for personer første året. Dette gjelder også for de som selvbosetter seg Tildeles de 3 første årene for familiegjenforente til personer med opphold på humanitært grunnlag 5 år for familiegjenforente til personer med politisk asyl.

8 Utbetaling av integreringtilskuddet Utbetales i 4 terminer ut fra registrering i det sentrale folkeregister 15. mars, 15.juni, 15.september, 1.des. Kommunen mottar brev med liste over personer som ifølge folkeregisteret er bosatt i kommunen Kommunen korrigerer for de som er flyttet ut av landet og døde (ikke v/flytting til andre kommuner)

9 Tildeling av integreringstilskuddet ÅR 1: etter krav til IMDi År 2-5: automatisk etter registrering i folkeregisteret OPPGJØR MELLOM KOMMUNER VED FLYTTING fraflyttingskom.tilflyttingskom 1. kvart1/87/8 |2.kvart3/85/8 3.kvart5/83/8 4.kvart7/81/8 Hvis personer bosettes 2. halvår og flytter innen utgangen av året, deles tilskuddet 50/50

10 Utvikling av Integreringstilskuddet 1991: 240 000 2000:300 000 2001:365 000 2004:393 000 2006:450 000 (430 000 barn) 2007:476 000 (456 000 barn) 2008:515 000(490 000 ” ) 2009:551 000(531 000 barn) 2010: 574 300(554 300 ” ) 2011: ca 600 000 innføring av flere satser 2012:ca 620 000« 2013:ca 645 000«

11 Beregningsutvalget Årlig undersøkelse som kartlegger alle utgifter kommunene har til bosetting, integrering de første 5 årene, og årlige utgifter til voksenopplæring. Resultatene skal være et grunnlag for å vurdere neste års størrelse på integreringstilskuddet. 4 personer fra staten 4 personer KS/kommuner 20-22 kommuner årlig mellom 35-40% av hele målgruppa

12 12 Mesteparten av utgiftene til sosial råd- og veiledning

13 13 Enslige mindreårige – utgiftsområder sammenlignet med administrasjonsundersøkelsen

14 TILSKUDDET TIL VOKSENOPPLÆRING 2013 Per capita tilskuddet prisjusteres til : Høy sats: kr 119 100 over 3 år (hhv: 31 400 – 53 800 - 33 900) Lav sats: kr 45 000 over 3 år (hhv: 12 100 – 20 600 – 12 300) GRUNNTILSKUDD: høy sats: 4 -150 personer i målgruppa kr 540 000. lav sats 1 -3 personer: 175 000 RESULTATTILSKUDDET fjernes: - Ca 30 mill settes av til utviklingsmidler for kommunene. Kommuner med et visst antall innvandrergrupper kan søke. - 5,5 mill til utvikling av nytt IKT-system Fastsetting av satser til kommunene bygger på personkretsen i NIR 15.1.2013 Tilskudd til asylsøkere: 18 100 utbetales ved ankomst asylmottak

15 15 UTGIFTER: Hovedresultater fra kartleggingen 2011 Voksenopplæringsundersøkelsen

16 ENDRINGER PÅ VO - FELTET: IMDI tar over ansvaret for å forvalte tilskuddet til voksenopplæring fra 2013 Det innføres obligatoriske prøver i norskopplæring fra 1. september 2013 Resultattilskuddet avvikles

17 Andre tilskuddsordninger Ekstra tilskudd til enslige mindreårige kr 130 900 pr år i 5 år, tom fylte 20 !! NB tilskuddet utmåles pr antall måneder i kommunen etter bosetting det første året vs Integreringstilskuddet som gis for hele første året uansett botid. Ekstra tilskudd til barnehage i bosettingsåret: 22 900 Ekstra tilskudd til barn i grunnskolealder 11 400 i integreringstilskudds- perioden Engangstilskudd til personer over 60 år: 147 600 engangsutbetaling

18 Tilskudd forts…… Tilskudd til funksjonshemmede eller personer med atferdsvansker: 1. 165 000 engangstilskudd skal søkes innen 12 mnd etter bosetting 2. inntil 825 700 årlig i integreringstilskuddsperioden 5 år Skal dekke egenandelen for tilskudd til ressurskrevende brukere - NB!: Skal kunne forhåndsgodkjennes ved bosetting - Må søke innen 12 mnd etter bosetting Krav til dokumentasjon for begge tilskuddene Andre midlertidige tilskudd : - Arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 10,5 mill. - Lokale samarbeidsprosjekt i 3 regioner: Kristiansand, Trondheim og Skien tiltak mot tvangsekteskap: 1,22 milll

19 NY SJANSE Ny sjanse vil videreføres frem til sommeren 2013. 1.7 etableres et nytt tilskudd, Jobbsjansen som er et tiltak for innvandrere som står langt utenfor arbeidsmarkedet og faller utenfor andre arbeidstiltak. Den skal rette seg spesielt mot kvinner som er hjemme, som ikke deltar i kvalifisering og som ikke får sosialhjelp. Til sammen foreslås disse tilskuddene på kr 57 millioner for 2013.

20 Øremerking eller rammetilskudd??! Hvorfor øremerking? Flyktninger er svært skjevt fordelt i kommunene Antallet varierer for hvert år Kommunene er pålagt en rekke oppgaver som krever mye ressurser, derfor viktig at ressursene følger personene. I realiteten er integreringstilskuddet og tilskudd til voksenopplæring «øremerkede rammetilskudd»


Laste ned ppt "TILSKUDDSORDNINGER TIL FLYKTNINGER Nina Gran, spesialrådgiver, KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google