Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune innvandrertjenesten Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen 31.05.2010 Levanger - en trivelig by.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune innvandrertjenesten Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen 31.05.2010 Levanger - en trivelig by."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune innvandrertjenesten Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen 31.05.2010 Levanger - en trivelig by

2 Levanger kommune innvandrertjenesten 2 Flyktningetjenesten 5 ansatte 103 flyktninger (+ 60) Rådmann Utlednings- Direktoratet (UDI IMDI Politiske system Organisasjonsmodell -Innvandrertjenesten Sjefsgården- voksenopplæring 17 ansatte ca100 elever 54 deltakere i introprog Ordinærmottak EM avdeling Forsterka avd. grunnskoletilbud voksenopplæring Leira Asylmottak 34 ansatte 140 plasser INNVANDRERTJENESTEN Vefsn kommune-14.04.2010- Gunvor Galaaen

3 Levanger kommune innvandrertjenesten 3 Bosetting siden 1987 Introduksjonsordningen innført i 2004 (forsøkskommune 2001) Politisk vedtak: bosette 60 inkl. 15 EM 60 programdeltakere 5 ansatte i flyktningetjenesten Ikke inn i NAV Vefsn kommune-14.04.2010- Gunvor Galaaen

4 Levanger kommune innvandrertjenesten Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen 31.05.2010 Statestikk – bosatte EM fra 2005 til 2010

5 Levanger kommune innvandrertjenesten Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen 31.05.2010 Våre ungdommer

6 Levanger kommune innvandrertjenesten Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen 31.05.2010 Erfaring med ulike boformer Bokollektiv Hybel m/ tilsyn Leilighet hos familie Bofellesskap Bosatt hos slekt Hybel m/ oppfølging fra flyktningetj. Mål: alle skal ha tilgang på voksenkontakt når de trenger det.

7 Levanger kommune innvandrertjenesten Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen 31.05.2010 Økonomi Barnevernet har det økonomiske ansvar til fylt 18 år Råd og veiledning fra saksbehandler jevnlig Livsopphold: min. 3000 pr. måned Dekning av utgifter til : egen liste Flyktningetjenesten har den daglig oppfølging Vi betaler: klær etablering Aktivitet sykkel sommerjobb

8 Levanger kommune innvandrertjenesten Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen 31.05.2010 Hva fungerer bra hos oss Voksenperson tilgjengelig i bosituasjonen Grunnskoletilbud Tett oppfølging Avklart botilbud før bosetting Samarbeid m/barnevernet Gode rutiner

9 Levanger kommune innvandrertjenesten Levanger BaFa, barnevern TMO 2010 3. Levanger Barneverntjeneste - Organisering i gjennomgående teamstruktur 20 årsverk EM, flyktn., innvandrere Tiltaksteamet Ungdoms- teamet Småbarns-, og fosterhjems- teamet Forebyggende rusarbeid Gruppebaserte, tverrfaglige tiltak Fagkyndig konsulent (10%) Barnevernleder Kvalitetssikring av rutiner

10 Levanger kommune innvandrertjenesten Levanger BaFa, barnevern TMO 2010 5. Rutiner for samarbeid mellom barneverntjenesten (bvtj) og flyktningetjenesten(f.tj) ifht bosatte enslige mindreårige flyktninger (EM) Før ankomst Møte før ankomst: Informasjonsutveksling, drøfte videre arbeid, mottak, plassering, og aktuelle tiltak F.tj ansvar for bosetting, etablering, bistår med søknad om barnetrygd og gi førstegangs informasjon Bvtj fatter vedtak etter bvl. § 4-4: Livsopphold inkl utgifter til lege og medisiner, fritidsaktivitet, videregående skole, samt nødvendige hjelpetiltak Bosituasjon vurderes etter alder og behov Etter ankomst Ankomstsamtale felles bvtj og f.tj sammen med ungdommen og hjelpeverge Ungdommen følges deretter tett

11 Levanger kommune innvandrertjenesten Levanger BaFa, barnevern TMO 2010 5. Rutiner for samarbeid mellom barneverntjenesten (bvtj) og flyktningetjenesten(f.tj) ifht bosatte enslige mindreårige flyktninger (EM) Fortsettelse – etter ankomst: Tett samarbeid mellom bvtj og f.tj. Faste og sporadiske møter, telefonkontakt Bvtj og f.tj har møter med ungdommen hver for seg, og sammen F.tj har kontakt opp mot voksenopplæringa for de over grunnskolealder. Bvtj for de i grunnskolen For ungdommer med spesielle skolevansker, dannes ansvarsgruppe hvor begge instanser deltar i tillegg til ungdommen selv, og andre aktuelle parter Kommunen har eget leksehjelp tilbud for alle. Dersom dette ikke fungerer, kan bvtj sette inn egen leksehjelp Veiledning gis både hybelvert og miljøarbeider Hjelpeverge kobles alltid inn når det er behov for dette

12 Levanger kommune innvandrertjenesten Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen 31.05.2010 Hva har vi fokus på At vi er tydelig og grensesettende i forhold til ungdommen Botilbud med en eller annen form for oppfølging tilpasset den enkelte Arbeidsfordeling avklart m/barnevernet - skiller på: over/under 18 år Skole og fritidsaktiviteter Sommerjobb

13 Levanger kommune innvandrertjenesten Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen 31.05.2010 Utfordringer Godt botilbud Tett oppfølging Skaffe hybelverter Hjelpeverge Fosterheim Mange fra samme land

14 Levanger kommune innvandrertjenesten Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen 31.05.2010 Muligheter Tilpasningsdyktig ungdom Skoleløp Interessert i fritidsaktiviteter Mobil Lett gruppe å jobbe med Ikke kostnadskrevende

15 Levanger kommune innvandrertjenesten Levanger BaFa, barnevern TMO 2010 5.Rutiner for samarbeid mellom barneverntjenesten (bvtj) og flyktningetjenesten(f.tj) ifht bosatte enslige mindreårige flyktninger (EM) Stikkord om gleder og utfordringer omkring arbeid med EM Mange velfungerende ungdommer som gir mye av seg selv Tilpassningsdyktige, om det settes inn riktig hjelp i starten Ungdom som ønsker kontakt og hjelp Vansker omkring integrering manglende kontakt med norske barn/unge Uoversiktig bakgrunn, skjult (uekte) historie? Barn og unge utsatt for alvorlig vold og/eller omsorgssvikt Barn med store traumer, og psykiske og sosiale vansker Kan bli behov for omfattende tiltak, også utenfor kommunen – f.eks. institusjonsplasseringer Barnevern/Bafa 2010

16 Levanger kommune innvandrertjenesten Levanger BaFa, barnevern TMO 2010 5.Rutiner for samarbeid mellom barneverntjenesten (bvtj) og flyktningetjenesten(f.tj) ifht bosatte enslige mindreårige flyktninger (EM) Samarbeid forøvrig i kommunen: Fagteam flyktninger på ledernivå Oppstart av mottaksteam hvor barnevernet deltar fast ift. enslige mindreårige Henvisning til, og samarbeid med PPT og/- eller BUP ved behov Ressursteam i skolene Samarbeid ved behov med helsesøstertjenesten, fastlege, NAV, Helse-rehab, overformynderi, lærere i videregående skole, politi m.fl. ved behov Egne rutiner for samarbeid omkring EM og asylsøkere tilknyttet Leira Statlige mottak


Laste ned ppt "Levanger kommune innvandrertjenesten Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen 31.05.2010 Levanger - en trivelig by."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google