Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidskonferanse LO, forbundene og Sparebank 1 SMN Steinkjer 10. november 2011 Tor Borgan og Ole Landsem NAV Pensjon Steinkjer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidskonferanse LO, forbundene og Sparebank 1 SMN Steinkjer 10. november 2011 Tor Borgan og Ole Landsem NAV Pensjon Steinkjer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeidskonferanse LO, forbundene og Sparebank 1 SMN Steinkjer 10. november 2011 Tor Borgan og Ole Landsem NAV Pensjon Steinkjer

2  Hva jobber vi med: Alder, AFP, barnepensjon, gjenlevende pensjon, uførepensjon (beregning) omsorgspoeng, og eventuelle tilleggsytelser til hovedytelsen (forsørgingstillegg). Feilutbetaling, klagesaksbehandling NAV Pensjon Steinkjer Avd. direktør Alder og AFP Alder og AFP (Fjernarbeidsplass i Trondheim) Uføre og gjenlevende Stab ”Vi gir mennesker muligheter”

3 Agenda  1-Pensjonsreformen  det norske pensjonssystemet Helhetsperspektiv (folketrygd, tjenestepensjon, sparing og arbeid)  bakgrunn, mål, hensikt  2-Hovedtrekkene i ny fleksibel alderspensjon . ny opptjeningsmodell  fleksibilitet  levealdersjustering  regulering  3-Privat og Offentlig AFP inkl. Off.Tjenestepensjon  4-Oppsummering Helhetsperspektivet i Pensjonsreformen 10. november 2011

4 Det norske pensjonssystemet Folketrygden: Grunnmuren for alle Tjenestepensjon: Det beløpet arbeidsgiveren din sparer for deg. I tillegg kommer eventuell AFP. Privat sparing: Alt det du har av oppsparte penger, aksjer, IPA og fond ”Folketrygden skal fortsatt være hovedpilaren i den norske velferdsstaten ” Ot. prop. 37 Om lov om endringer i Folketrygdloven (ny alderspensjon) – (2008- 2009) Jobb Pensjon fra Folketrygden Arv Din sparing (Bolig, bank, fond,aksjer) Tjenestepensjon/AFP

5 Grunnlag - Pensjonsreformen De store etterkrigskullene nærmer seg pensjonsalder 2  Kostnadene til pensjon øker ettersom man får langt flere pensjonister å forsørge i tiden fremover Det fødes for få barn 1  Det norske pensjonssystemet er ikke fondert, noe som betyr at skatteyterne i praksis sørger for inntekter til pensjonsutbetalinger  Gjennomsnittlig fødselsrate er i overkant av 1,8 barn pr kvinne. Dette er for lavt til å vedlikeholde aldersmessig balanse i befolkningen, og vil føre til en lavere redusert arbeidsstokk på sikt Befolkningsutviklingen gjør at det blir færre å fordele stadig større kostnader på 0 1 2 3 4 5 196720032050 3,9 2,6 1,6 Antall yrkesaktive pr pensjonist

6 Grunnlag - Pensjonsreformen (forts) Rette opp skjevheter i dagens system 4 3,9 2,6 1,6 Færre år som yrkesaktive og flere år som pensjonister gir økte kostnader 3 18 år 44 år 26 år 35 år  Gjennomsnittlig levealder øker  Gjennomsnittlig pensjonsalder går ned  På grunn av lengre utdanning kommer vi senere inn i yrkeslivet  Dårlig sammenheng mellom livsinntekt og pensjon  Fjerne ”minstepensjonsfella” – Hindre at personer med pensjonsopptjening ender opp som minstepensjonister

7 NAV, 29.07.2015Side 7 Sammendrag - Pensjonsreformen  Samfunnet må redusere sine pensjonsutgifter – Nåværende pensjons-system er for kostbart  Vi må få folk til å stå lengre i arbeid – Trenger arbeidskraft om noen år  Folk må få større incitament og fleksibilitet ”jobb-pensjon” – Bedre samsvar mellom livsinntekt og pensjon

8 NAV, 29.07.2015Side 8 Agenda  2-Hovedtrekkene i Ny Fleksibel Alderspensjon (fra Folketrygden) Helhetsperspektivet i Pensjonsreformen 10. november 2011

9 NAV, 29.07.2015Side 9 Det norske pensjonssystemet Folketrygden: Grunnmuren for alle Tjenestepensjon: Det beløpet arbeidsgiveren din sparer for deg. I tillegg kommer eventuell AFP. Privat sparing: Alt det du har av oppsparte penger, aksjer, IPA og fond ”Folketrygden skal fortsatt være hovedpilaren i den norske velferdsstaten ” Ot. prop. 37 Om lov om endringer i Folketrygdloven (ny alderspensjon) – (2008- 2009) Jobb Arv Din sparing (Bolig, bank, fond,aksjer) Tjenestepensjon/AFP Folketrygden er mer enn alderspensjon Folketrygden AAP DP Uføre- trygdAlders-pensjon

10 NAV, 29.07.2015Side 10 Det nye regelverket for fleksibel alderspensjon 2 Fleksibelt uttak Nye reguleringsbestemmelser 4 Levealdersjustering 3 Ny opptjeningsmodell 1

11 NAV, 29.07.2015Side 11 Opptjening alderspensjon i Folketrygden Ny opptjenings- modell Opptjeningsmodeller Alderspensjon

12 NAV, 29.07.2015Side 12 Når iverksettes de nye reglene for alderspensjon? 2011 2010 Ny opptjenings- modell Ny opptjenings- modell Levealders- justering Levealders- justering Regulerings- bestemmelser Regulerings- bestemmelser Fleksibelt uttak

13 NAV, 29.07.2015Side 13 Folketrygdens Alderspensjon Min Folketrygdpensjon Opptjeningsprinsipp: * Besteårsregel (20 beste poengår) * Alleårsregel ( fra 13 år tom 75 år Opptjeningsprinsipp: * Besteårsregel (20 beste poengår) * Alleårsregel ( fra 13 år tom 75 år Opptjenings- modeller Opptjenings- modeller

14 NAV, 29.07.2015Side 14 Virkningen av nye opptjeningsregler avhenger av når du er født Beholder opptjening etter gammelt regelverk - 20 beste år med inntekt avgjør størrelsen på pensjonen Født mellom 1943 - 1953 Født i 1963 eller senere Kun nye opptjeningsregler - Opptjening for alle år i arbeid fra 13 til 75 år - Opparbeider pensjonsbeholdning for alle år med pensjonsgivende inntekt Kombinasjon av gammelt og nytt regelverk - Født 1954: 9/10 etter gamle regler og 1/10 etter nye - Født 1962: 1/10 etter gamle regler og 9/10 etter nye Født mellom 1954 - 1962 Ny opptjenings- modell Ny opptjenings- modell

15 NAV, 29.07.2015Side 15 Gammel opptjenings- modell Hva medfører gamle opptjeningsregler i praksis?  Opptjening ved inntekt over 1 G  Pensjon tjenes opp mellom fra 17 tom 69 år  Pensjonsopptjening ved ulønnet omsorgsarbeid etter 1992  Pensjonsopptjening ved arbeidsledighet

16 NAV, 29.07.2015Side 16 Hva medfører nye opptjeningsregler i praksis? Alle år skal telle med i opptjening av inntektspensjon! Ny opptjenings- modell  Opptjening fra første krone  Pensjon kan tjenes opp over en lengre periode i livet  Pensjonsopptjening ved ulønnet omsorgsarbeid endres  Pensjonsopptjening for førstegangstjeneste  Pensjonsopptjening for dagpengemottakere forbedres Alle født f.o.m. 1954

17 NAV, 29.07.2015Side 17 ny Hvordan tjener du opp ny alderspensjon? Garantipensjon  En minstesikring som skal sikre et akseptabelt pensjonsnivå for personer med liten eller ingen inntektspensjon  Tilsvarer minstepensjon  Uavhengig av inntekt / Avhengig av sivilstand Inntektspensjon  Tjenes opp på bakgrunn av pensjonsgivende inntekt.  I tillegg gis det opptjening for: – Avtjent verneplikt – Dagpenger ved arbeidsledighet – Omsorgsarbeid – Enkelte andre ytelser fra folketrygden  Alle år teller i opptjening av inntektspensjon (fom 13 tom 75 år) Pensjonsbeholdning  Hvert år settes 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt inntil 7,1 G inn i en pensjonsbeholdning  Pensjonsbeholdningen danner grunnlaget for beregning av inntektspensjon Ny opptjenings- modell Ny opptjenings- modell Pensjonsbeholdning Inntektspensjon Garantipensjon

18 NAV, 29.07.2015Side 18 Årlig pensjonsopptjening: 432 036 x 18,1/100 = 78 199 Opptjening av pensjonsbeholdning: Gjennomsnittsinntekt x Antall inntektsår x 18,1% 432 036 x 40år x (18,1/100) = 3 127 941 Hva er pensjonsbeholdningen til Anne etter 40 år i arbeid? Eksempel – opptjening av ny alderspensjon 72 006 kroner (gjennomsnitt for 2009) 6 G i hele karrieren Ny opptjenings- modell Ny opptjenings- modell

19 NAV, 29.07.2015Side 19 Når og hvordan kan man ta ut pensjon?  Fri kombinasjon av arbeid og pensjon  Mulig å ta ut 20, 40, 50, 60, 80, 100 eller 0 prosent pensjon Hvordan? dersom  Mulighet til å ta ut pensjon fra 62 år dersom opptjeningen er høy nok  Ubetinget rett til pensjon fra 67 år Når? Fleksibelt uttak omfatter alle personer født fom 1943 Fleksibelt uttak

20 NAV, 29.07.2015Side 20 Folketrygdens Fleksible Alderspensjon Levealders- justering Dess tidligere du starter uttak av pensjon – dessto flere år må ”kaka” deles på!! Opptjent pensjon fordeles på forventet antall år som ”pensjonist”

21 NAV, 29.07.2015Side 21 Årlig pensjon øker med fortsatt arbeid og senere uttak Uttaksalder62 år65 år67 år70 år Pensjonsbeholdning3 127 9413 362 5333 518 9313 753 526 Delingstall19,7617,3215,6913,29 Årlig pensjon158 297194 142224 279282 432 Opptjening av pensjonsbeholdning v/ 62 år: Gjennomsnittsinntekt x Antall inntektsår x 18,1% 432 036 x 40år x (18,1/100) = 3 127 941 Levealders- justering Eksempel Anne (1963-kull med årlig inntekt 6 G)

22 NAV, 29.07.2015Side 22  Pensjonsbeholdningen vil reguleres i takt med lønnsveksten  Pensjon under utbetaling vil reguleres med lønnsvekst og deretter fratrekkes 0,75 prosent før  De nye reguleringsprinsippene vil gjelde for alle alderspensjonister, også de som har gått av med alderspensjon før 2011 UANSETT alder Hvordan skal alderspensjon reguleres? Regulerings- bestemmelser

23 NAV, 29.07.2015Side 23 Spørsmål om ny alderspensjon? Spørsmål

24 NAV, 29.07.2015Side 24 Tilpasninger til ny alderspensjon fra folketrygden Ny AFP i privat sektor Ny AFP i Privat sektor

25 NAV, 29.07.2015Side 25 Hva er hovedtrekk ved gammel og ny AFP i privat sektor?  Ytes mellom 62 og 67 år.  Det gis fremtidige pensjonspoeng for årene 62 – 66.  Består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg, samt AFP-tillegg.  Kan ha arbeidsinntekt på inntil kr 15.000 ved siden av full AFP. Ved inntekt over dette beløpet, avkortes pensjonen (pro rata). Etteroppgjør av for mye/lite AFP.  Levealderjusteres ikke.  Ytes fra og med fylte 62 år.  Utbetales som et livsvarig tillegg til alderspensjonen fra folketrygden.  Utgjør 0,314% av årlig pensjonsgivende inntekt.  Opptjening til og med det 61. året.  Må kombineres med uttak av alderspensjon ved uttak før fylte 70 år.  Ny AFP kan ikke tas ut gradert, kun 100 %.  Kan fritt kombineres med arbeidsinntekt.  AFP levealderjusteres fra samme tidspunkt som alderspensjonen. Uttak før 2011 Uttak fra og med 2011 Ny AFP i privat sektor

26 NAV, 29.07.2015Side 26  Vurderer om bruker og bedrift fyller vilkår for å være omfattet av AFP-tilskottsloven.  Vurderer vilkår på tidspunktet bruker er 62 år og på uttakstidspunktet  Må ha vurdert vilkårene, før NAV starter sin saksbehandling.  Fatter vedtak om rett til AFP. Saksbehandlingsprosessen er todelt Lov av 19.2.2010 om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor Ny AFP i privat sektor  Vurderer individuelle vilkår og ferdigbehandler saken.  Fatter vedtak om rett til utbetaling av AFP.

27 NAV, 29.07.2015Side 27 Skille mellom elektroniske krav og papirkrav Alderspensjon AFP + Sendes til NAV Sendes til Fellesordningen Sendes til NAV → Fellesordningen Ny AFP i privat sektor

28 NAV, 29.07.2015Side 28 Alderspensjon AFP livsvarig del AFP Kronetillegg Hva er bestanddelene i ny AFP? Ny AFP i privat sektor AFP kompensasjonstillegg  Livsvarig tillegg til AFP for kullene 1944-1962.  Livsvarig tillegg til alderspensjonen.  Ny AFP i privat sektor må tas ut sammen med alderspensjon fra folketrygden.  Fast beløp som ved uttak før fylte 67 år gis som et tillegg til AFP livsvarig del. Opphører ved fylte 67 år.

29 NAV, 29.07.2015Side 29  Ny AFP i privat sektor kan tas ut fra 01.01.2011.  AFP vil utbetales livsvarig, og må før fylte 70 år tas ut sammen med alderspensjon fra folketrygden.  Ny AFP levealdersjusteres på samme måte som ny fleksibel alderspensjon.  Størrelsen på AFP vil derfor øke jo lenger man utsetter uttaket.  For kullene 1948-1962 ytes det et kompensasjonstillegg.  Ved uttak av AFP før fylte 67 år gis det et kronetillegg, såfremt AFP-opptjeningen er høy nok. Oppsummering Ny AFP i privat sektor

30 NAV, 29.07.2015Side 30 Tilpasninger til ny alderspensjon fra folketrygden AFP/TP i offentlig sektor AFP/Tjenestepensjon i Offentlig sektor

31 NAV, 29.07.2015Side 31 Samordning:  Bestemmelser om hvor mye pensjon en bruker kan få samtidig fra to eller flere trygde- eller pensjonsordninger.  Ytelser fra folketrygden utbetales alltid uavkortet.  Tjenestepensjonsordningene samordner sine ytelser mot pensjon fra folketrygden. Overføringsavtalen mellom ordningene innen offentlig tjenestepensjon: den siste ordningen utbetaler som om all opptjening var i ordningen. Samordning Administrasjon og Samordning AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor Administrasjon: Pensjonsrettigheter ut over rettighetene i folketrygden. Retten følger av ansettelse hos arbeidsgiver i offentlig sektor. Ordningene vurderer vilkår for rett til ytelsene

32 NAV, 29.07.2015Side 32 Tidslinje for uttak av AFP og tjenestepensjon 62 år65 år67 år AFP Samordnet tjenestepensjon AFP blir beregnet som en uførepensjon fra folketrygden, i tillegg gis et AFP-tillegg på 1700 kr pr måned. Tjenestepensjon og folketrygdberegnet AFP sammenliknes, det gunstigste blir utbetalt. Uavkortet alderspensjon fra folketrygden sammen med samordnet tjenestepensjon. AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor

33 NAV, 29.07.2015Side 33 AFP i offentlig sektor videreføres (nesten) som i dag  Arb.giver/arb.taker er omfattet av tariffavtale om AFP  Må være arb.taker ved søknad om AFP  Kan tas ut i alderen 62-67 år.  Overgang til ny alderspensjon fra folketrygden ved 67 år.  AFP i offentlig sektor vil avkortes forholdsmessig på samme måte som i dag.  Kan ikke kombineres med uttak av alderspensjon fra folketrygden. AFP i offentlig sektor vil fortsatt utgjøre en tidligpensjonsordning for aldersgruppen 62-67 år AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor

34 NAV, 29.07.2015Side 34 AFP og fleksibel alderspensjon kan ikke ytes samtidig. AP AFP + =NEI Noen aktuelle bestemmelser AFP og ytelser fra folketrygden AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor AFP kan i noen tilfeller kombineres med ytelser fra tjenestepensjonsordningene. Mottak av folketrygdytelser som utelukker rett til AFP: -arbeidsavklaringspenger -foreløpig uførepensjon -uførepensjon -pensjon til gjenlevende ektefelle

35 NAV, 29.07.2015Side 35  Regulering av AFP vil gjøres som for alderspensjon fra folketrygden.  AFP under utbetaling skal reguleres med lønnsvekst og deretter fratrekkes en fast faktor på 0,75 prosent.  Reguleringen skjer årlig med virkning pr 1. mai.  AFP-tillegget reguleres ikke. Nye bestemmelser Regulering av AFP AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor

36 NAV, 29.07.2015Side 36 Sammendrag AFP 62 – 64 (Folketrygdberegnet) AFP 65 - 66 (Beregnet som en tjenestepensjon) Samordnet tjenestepensjon fra 67 Levealder- justering nei ja Individuell garanti nei ja Ny regulering ja AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor

37 NAV, 29.07.2015Side 37 Oppsummering  AFP får ny regulering, ellers ingen endringer.  Tjenestepensjon og samordningsfradrag levealderjusteres tidligst fra 67 år.  Det gis en individuell garanti. Samlet pensjon skal utgjøre minimum 66 prosent, ved full opptjening, ved 67 år.  Tjenestepensjon skal reguleres som alderspensjon fra folketrygden under utbetaling. AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor

38 NAV, 29.07.2015Side 38 Spørsmål om AFP/Tjenestepensjon? Spørsmål

39 NAV, 29.07.2015Side 39 Agenda Hvor finner du mer informasjon? Pensjonsreformen vil bety endringer i din pensjon:  Hvordan skal du tilpasse deg dette? - Hvordan skaffer jeg meg oversikt om min pensjon? - Hvor fins informasjon? Hvem kan gi veiledning? - Jeg ønsker å gå av tidligere? Hvordan kan jeg forberede dette? - Hvordan kan jeg forbedre min pensjon ? Helhetsperspektivet i Pensjonsreformen 10. november 2011

40 NAV, 29.07.2015Side 40 Uførereformen fra 2015

41 NAV, 29.07.2015Side 41 Nettjenesten ’Pensjon’ på www.nav.no

42 NAV, 29.07.2015Side 42 Kombinasjon av ytelser Lovlige og ulovlige kombinasjoner

43 NAV, 29.07.2015Side 43 Hvordan forberede meg / hvor fins mer informasjon?  Gjør deg kjent med www.nav.no Ditt NAV Ditt NAV ------------------------------------------------------------------------------------------------- Viktige informasjonskanaler utenom NAV og Folketrygden > SPK – KLP > Min Pensjon www.minpensjon.no / Norsk Pensjon www.norskpensjon.no > Bank / Forsikring etc. > Felleskontoret LO-NHO www.nyafp.no

44 Spørsmål om pensjon? ► Les mer på www.nav.no/pensjon ► Prøv nettjenesten Din pensjon på www.nav.no ► Få veiledning på telefon 55 55 33 34 ► Prøv E-læring på www.nav.no

45 NAV, 29.07.2015Side 45 megjeg Hva er ”Det gode liv” for meg når jeg blir gammel?  For noen er det pensjon  For noen er det å fortsette i jobb lengst mulig  For noen er det delvis pensjon og delvis jobb

46 Livet er en reise. Sjekk Din pensjon på nav.no Planlegg den godt. NAV Pensjon Steinkjer


Laste ned ppt "Samarbeidskonferanse LO, forbundene og Sparebank 1 SMN Steinkjer 10. november 2011 Tor Borgan og Ole Landsem NAV Pensjon Steinkjer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google