Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidskonferanse LO, forbundene og Sparebank 1 SMN Steinkjer 10. november 2011 Tor Borgan og Ole Landsem NAV Pensjon Steinkjer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidskonferanse LO, forbundene og Sparebank 1 SMN Steinkjer 10. november 2011 Tor Borgan og Ole Landsem NAV Pensjon Steinkjer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeidskonferanse LO, forbundene og Sparebank 1 SMN Steinkjer 10. november 2011 Tor Borgan og Ole Landsem NAV Pensjon Steinkjer

2  Hva jobber vi med: Alder, AFP, barnepensjon, gjenlevende pensjon, uførepensjon (beregning) omsorgspoeng, og eventuelle tilleggsytelser til hovedytelsen (forsørgingstillegg). Feilutbetaling, klagesaksbehandling NAV Pensjon Steinkjer Avd. direktør Alder og AFP Alder og AFP (Fjernarbeidsplass i Trondheim) Uføre og gjenlevende Stab ”Vi gir mennesker muligheter”

3 Agenda  1-Pensjonsreformen  det norske pensjonssystemet Helhetsperspektiv (folketrygd, tjenestepensjon, sparing og arbeid)  bakgrunn, mål, hensikt  2-Hovedtrekkene i ny fleksibel alderspensjon . ny opptjeningsmodell  fleksibilitet  levealdersjustering  regulering  3-Privat og Offentlig AFP inkl. Off.Tjenestepensjon  4-Oppsummering Helhetsperspektivet i Pensjonsreformen 10. november 2011

4 Det norske pensjonssystemet Folketrygden: Grunnmuren for alle Tjenestepensjon: Det beløpet arbeidsgiveren din sparer for deg. I tillegg kommer eventuell AFP. Privat sparing: Alt det du har av oppsparte penger, aksjer, IPA og fond ”Folketrygden skal fortsatt være hovedpilaren i den norske velferdsstaten ” Ot. prop. 37 Om lov om endringer i Folketrygdloven (ny alderspensjon) – ( ) Jobb Pensjon fra Folketrygden Arv Din sparing (Bolig, bank, fond,aksjer) Tjenestepensjon/AFP

5 Grunnlag - Pensjonsreformen De store etterkrigskullene nærmer seg pensjonsalder 2  Kostnadene til pensjon øker ettersom man får langt flere pensjonister å forsørge i tiden fremover Det fødes for få barn 1  Det norske pensjonssystemet er ikke fondert, noe som betyr at skatteyterne i praksis sørger for inntekter til pensjonsutbetalinger  Gjennomsnittlig fødselsrate er i overkant av 1,8 barn pr kvinne. Dette er for lavt til å vedlikeholde aldersmessig balanse i befolkningen, og vil føre til en lavere redusert arbeidsstokk på sikt Befolkningsutviklingen gjør at det blir færre å fordele stadig større kostnader på ,9 2,6 1,6 Antall yrkesaktive pr pensjonist

6 Grunnlag - Pensjonsreformen (forts) Rette opp skjevheter i dagens system 4 3,9 2,6 1,6 Færre år som yrkesaktive og flere år som pensjonister gir økte kostnader 3 18 år 44 år 26 år 35 år  Gjennomsnittlig levealder øker  Gjennomsnittlig pensjonsalder går ned  På grunn av lengre utdanning kommer vi senere inn i yrkeslivet  Dårlig sammenheng mellom livsinntekt og pensjon  Fjerne ”minstepensjonsfella” – Hindre at personer med pensjonsopptjening ender opp som minstepensjonister

7 NAV, Side 7 Sammendrag - Pensjonsreformen  Samfunnet må redusere sine pensjonsutgifter – Nåværende pensjons-system er for kostbart  Vi må få folk til å stå lengre i arbeid – Trenger arbeidskraft om noen år  Folk må få større incitament og fleksibilitet ”jobb-pensjon” – Bedre samsvar mellom livsinntekt og pensjon

8 NAV, Side 8 Agenda  2-Hovedtrekkene i Ny Fleksibel Alderspensjon (fra Folketrygden) Helhetsperspektivet i Pensjonsreformen 10. november 2011

9 NAV, Side 9 Det norske pensjonssystemet Folketrygden: Grunnmuren for alle Tjenestepensjon: Det beløpet arbeidsgiveren din sparer for deg. I tillegg kommer eventuell AFP. Privat sparing: Alt det du har av oppsparte penger, aksjer, IPA og fond ”Folketrygden skal fortsatt være hovedpilaren i den norske velferdsstaten ” Ot. prop. 37 Om lov om endringer i Folketrygdloven (ny alderspensjon) – ( ) Jobb Arv Din sparing (Bolig, bank, fond,aksjer) Tjenestepensjon/AFP Folketrygden er mer enn alderspensjon Folketrygden AAP DP Uføre- trygdAlders-pensjon

10 NAV, Side 10 Det nye regelverket for fleksibel alderspensjon 2 Fleksibelt uttak Nye reguleringsbestemmelser 4 Levealdersjustering 3 Ny opptjeningsmodell 1

11 NAV, Side 11 Opptjening alderspensjon i Folketrygden Ny opptjenings- modell Opptjeningsmodeller Alderspensjon

12 NAV, Side 12 Når iverksettes de nye reglene for alderspensjon? Ny opptjenings- modell Ny opptjenings- modell Levealders- justering Levealders- justering Regulerings- bestemmelser Regulerings- bestemmelser Fleksibelt uttak

13 NAV, Side 13 Folketrygdens Alderspensjon Min Folketrygdpensjon Opptjeningsprinsipp: * Besteårsregel (20 beste poengår) * Alleårsregel ( fra 13 år tom 75 år Opptjeningsprinsipp: * Besteårsregel (20 beste poengår) * Alleårsregel ( fra 13 år tom 75 år Opptjenings- modeller Opptjenings- modeller

14 NAV, Side 14 Virkningen av nye opptjeningsregler avhenger av når du er født Beholder opptjening etter gammelt regelverk - 20 beste år med inntekt avgjør størrelsen på pensjonen Født mellom Født i 1963 eller senere Kun nye opptjeningsregler - Opptjening for alle år i arbeid fra 13 til 75 år - Opparbeider pensjonsbeholdning for alle år med pensjonsgivende inntekt Kombinasjon av gammelt og nytt regelverk - Født 1954: 9/10 etter gamle regler og 1/10 etter nye - Født 1962: 1/10 etter gamle regler og 9/10 etter nye Født mellom Ny opptjenings- modell Ny opptjenings- modell

15 NAV, Side 15 Gammel opptjenings- modell Hva medfører gamle opptjeningsregler i praksis?  Opptjening ved inntekt over 1 G  Pensjon tjenes opp mellom fra 17 tom 69 år  Pensjonsopptjening ved ulønnet omsorgsarbeid etter 1992  Pensjonsopptjening ved arbeidsledighet

16 NAV, Side 16 Hva medfører nye opptjeningsregler i praksis? Alle år skal telle med i opptjening av inntektspensjon! Ny opptjenings- modell  Opptjening fra første krone  Pensjon kan tjenes opp over en lengre periode i livet  Pensjonsopptjening ved ulønnet omsorgsarbeid endres  Pensjonsopptjening for førstegangstjeneste  Pensjonsopptjening for dagpengemottakere forbedres Alle født f.o.m. 1954

17 NAV, Side 17 ny Hvordan tjener du opp ny alderspensjon? Garantipensjon  En minstesikring som skal sikre et akseptabelt pensjonsnivå for personer med liten eller ingen inntektspensjon  Tilsvarer minstepensjon  Uavhengig av inntekt / Avhengig av sivilstand Inntektspensjon  Tjenes opp på bakgrunn av pensjonsgivende inntekt.  I tillegg gis det opptjening for: – Avtjent verneplikt – Dagpenger ved arbeidsledighet – Omsorgsarbeid – Enkelte andre ytelser fra folketrygden  Alle år teller i opptjening av inntektspensjon (fom 13 tom 75 år) Pensjonsbeholdning  Hvert år settes 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt inntil 7,1 G inn i en pensjonsbeholdning  Pensjonsbeholdningen danner grunnlaget for beregning av inntektspensjon Ny opptjenings- modell Ny opptjenings- modell Pensjonsbeholdning Inntektspensjon Garantipensjon

18 NAV, Side 18 Årlig pensjonsopptjening: x 18,1/100 = Opptjening av pensjonsbeholdning: Gjennomsnittsinntekt x Antall inntektsår x 18,1% x 40år x (18,1/100) = Hva er pensjonsbeholdningen til Anne etter 40 år i arbeid? Eksempel – opptjening av ny alderspensjon kroner (gjennomsnitt for 2009) 6 G i hele karrieren Ny opptjenings- modell Ny opptjenings- modell

19 NAV, Side 19 Når og hvordan kan man ta ut pensjon?  Fri kombinasjon av arbeid og pensjon  Mulig å ta ut 20, 40, 50, 60, 80, 100 eller 0 prosent pensjon Hvordan? dersom  Mulighet til å ta ut pensjon fra 62 år dersom opptjeningen er høy nok  Ubetinget rett til pensjon fra 67 år Når? Fleksibelt uttak omfatter alle personer født fom 1943 Fleksibelt uttak

20 NAV, Side 20 Folketrygdens Fleksible Alderspensjon Levealders- justering Dess tidligere du starter uttak av pensjon – dessto flere år må ”kaka” deles på!! Opptjent pensjon fordeles på forventet antall år som ”pensjonist”

21 NAV, Side 21 Årlig pensjon øker med fortsatt arbeid og senere uttak Uttaksalder62 år65 år67 år70 år Pensjonsbeholdning Delingstall19,7617,3215,6913,29 Årlig pensjon Opptjening av pensjonsbeholdning v/ 62 år: Gjennomsnittsinntekt x Antall inntektsår x 18,1% x 40år x (18,1/100) = Levealders- justering Eksempel Anne (1963-kull med årlig inntekt 6 G)

22 NAV, Side 22  Pensjonsbeholdningen vil reguleres i takt med lønnsveksten  Pensjon under utbetaling vil reguleres med lønnsvekst og deretter fratrekkes 0,75 prosent før  De nye reguleringsprinsippene vil gjelde for alle alderspensjonister, også de som har gått av med alderspensjon før 2011 UANSETT alder Hvordan skal alderspensjon reguleres? Regulerings- bestemmelser

23 NAV, Side 23 Spørsmål om ny alderspensjon? Spørsmål

24 NAV, Side 24 Tilpasninger til ny alderspensjon fra folketrygden Ny AFP i privat sektor Ny AFP i Privat sektor

25 NAV, Side 25 Hva er hovedtrekk ved gammel og ny AFP i privat sektor?  Ytes mellom 62 og 67 år.  Det gis fremtidige pensjonspoeng for årene 62 – 66.  Består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg, samt AFP-tillegg.  Kan ha arbeidsinntekt på inntil kr ved siden av full AFP. Ved inntekt over dette beløpet, avkortes pensjonen (pro rata). Etteroppgjør av for mye/lite AFP.  Levealderjusteres ikke.  Ytes fra og med fylte 62 år.  Utbetales som et livsvarig tillegg til alderspensjonen fra folketrygden.  Utgjør 0,314% av årlig pensjonsgivende inntekt.  Opptjening til og med det 61. året.  Må kombineres med uttak av alderspensjon ved uttak før fylte 70 år.  Ny AFP kan ikke tas ut gradert, kun 100 %.  Kan fritt kombineres med arbeidsinntekt.  AFP levealderjusteres fra samme tidspunkt som alderspensjonen. Uttak før 2011 Uttak fra og med 2011 Ny AFP i privat sektor

26 NAV, Side 26  Vurderer om bruker og bedrift fyller vilkår for å være omfattet av AFP-tilskottsloven.  Vurderer vilkår på tidspunktet bruker er 62 år og på uttakstidspunktet  Må ha vurdert vilkårene, før NAV starter sin saksbehandling.  Fatter vedtak om rett til AFP. Saksbehandlingsprosessen er todelt Lov av om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor Ny AFP i privat sektor  Vurderer individuelle vilkår og ferdigbehandler saken.  Fatter vedtak om rett til utbetaling av AFP.

27 NAV, Side 27 Skille mellom elektroniske krav og papirkrav Alderspensjon AFP + Sendes til NAV Sendes til Fellesordningen Sendes til NAV → Fellesordningen Ny AFP i privat sektor

28 NAV, Side 28 Alderspensjon AFP livsvarig del AFP Kronetillegg Hva er bestanddelene i ny AFP? Ny AFP i privat sektor AFP kompensasjonstillegg  Livsvarig tillegg til AFP for kullene  Livsvarig tillegg til alderspensjonen.  Ny AFP i privat sektor må tas ut sammen med alderspensjon fra folketrygden.  Fast beløp som ved uttak før fylte 67 år gis som et tillegg til AFP livsvarig del. Opphører ved fylte 67 år.

29 NAV, Side 29  Ny AFP i privat sektor kan tas ut fra  AFP vil utbetales livsvarig, og må før fylte 70 år tas ut sammen med alderspensjon fra folketrygden.  Ny AFP levealdersjusteres på samme måte som ny fleksibel alderspensjon.  Størrelsen på AFP vil derfor øke jo lenger man utsetter uttaket.  For kullene ytes det et kompensasjonstillegg.  Ved uttak av AFP før fylte 67 år gis det et kronetillegg, såfremt AFP-opptjeningen er høy nok. Oppsummering Ny AFP i privat sektor

30 NAV, Side 30 Tilpasninger til ny alderspensjon fra folketrygden AFP/TP i offentlig sektor AFP/Tjenestepensjon i Offentlig sektor

31 NAV, Side 31 Samordning:  Bestemmelser om hvor mye pensjon en bruker kan få samtidig fra to eller flere trygde- eller pensjonsordninger.  Ytelser fra folketrygden utbetales alltid uavkortet.  Tjenestepensjonsordningene samordner sine ytelser mot pensjon fra folketrygden. Overføringsavtalen mellom ordningene innen offentlig tjenestepensjon: den siste ordningen utbetaler som om all opptjening var i ordningen. Samordning Administrasjon og Samordning AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor Administrasjon: Pensjonsrettigheter ut over rettighetene i folketrygden. Retten følger av ansettelse hos arbeidsgiver i offentlig sektor. Ordningene vurderer vilkår for rett til ytelsene

32 NAV, Side 32 Tidslinje for uttak av AFP og tjenestepensjon 62 år65 år67 år AFP Samordnet tjenestepensjon AFP blir beregnet som en uførepensjon fra folketrygden, i tillegg gis et AFP-tillegg på 1700 kr pr måned. Tjenestepensjon og folketrygdberegnet AFP sammenliknes, det gunstigste blir utbetalt. Uavkortet alderspensjon fra folketrygden sammen med samordnet tjenestepensjon. AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor

33 NAV, Side 33 AFP i offentlig sektor videreføres (nesten) som i dag  Arb.giver/arb.taker er omfattet av tariffavtale om AFP  Må være arb.taker ved søknad om AFP  Kan tas ut i alderen år.  Overgang til ny alderspensjon fra folketrygden ved 67 år.  AFP i offentlig sektor vil avkortes forholdsmessig på samme måte som i dag.  Kan ikke kombineres med uttak av alderspensjon fra folketrygden. AFP i offentlig sektor vil fortsatt utgjøre en tidligpensjonsordning for aldersgruppen år AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor

34 NAV, Side 34 AFP og fleksibel alderspensjon kan ikke ytes samtidig. AP AFP + =NEI Noen aktuelle bestemmelser AFP og ytelser fra folketrygden AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor AFP kan i noen tilfeller kombineres med ytelser fra tjenestepensjonsordningene. Mottak av folketrygdytelser som utelukker rett til AFP: -arbeidsavklaringspenger -foreløpig uførepensjon -uførepensjon -pensjon til gjenlevende ektefelle

35 NAV, Side 35  Regulering av AFP vil gjøres som for alderspensjon fra folketrygden.  AFP under utbetaling skal reguleres med lønnsvekst og deretter fratrekkes en fast faktor på 0,75 prosent.  Reguleringen skjer årlig med virkning pr 1. mai.  AFP-tillegget reguleres ikke. Nye bestemmelser Regulering av AFP AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor

36 NAV, Side 36 Sammendrag AFP 62 – 64 (Folketrygdberegnet) AFP (Beregnet som en tjenestepensjon) Samordnet tjenestepensjon fra 67 Levealder- justering nei ja Individuell garanti nei ja Ny regulering ja AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor

37 NAV, Side 37 Oppsummering  AFP får ny regulering, ellers ingen endringer.  Tjenestepensjon og samordningsfradrag levealderjusteres tidligst fra 67 år.  Det gis en individuell garanti. Samlet pensjon skal utgjøre minimum 66 prosent, ved full opptjening, ved 67 år.  Tjenestepensjon skal reguleres som alderspensjon fra folketrygden under utbetaling. AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor

38 NAV, Side 38 Spørsmål om AFP/Tjenestepensjon? Spørsmål

39 NAV, Side 39 Agenda Hvor finner du mer informasjon? Pensjonsreformen vil bety endringer i din pensjon:  Hvordan skal du tilpasse deg dette? - Hvordan skaffer jeg meg oversikt om min pensjon? - Hvor fins informasjon? Hvem kan gi veiledning? - Jeg ønsker å gå av tidligere? Hvordan kan jeg forberede dette? - Hvordan kan jeg forbedre min pensjon ? Helhetsperspektivet i Pensjonsreformen 10. november 2011

40 NAV, Side 40 Uførereformen fra 2015

41 NAV, Side 41 Nettjenesten ’Pensjon’ på

42 NAV, Side 42 Kombinasjon av ytelser Lovlige og ulovlige kombinasjoner

43 NAV, Side 43 Hvordan forberede meg / hvor fins mer informasjon?  Gjør deg kjent med Ditt NAV Ditt NAV Viktige informasjonskanaler utenom NAV og Folketrygden > SPK – KLP > Min Pensjon / Norsk Pensjon > Bank / Forsikring etc. > Felleskontoret LO-NHO

44 Spørsmål om pensjon? ► Les mer på ► Prøv nettjenesten Din pensjon på ► Få veiledning på telefon ► Prøv E-læring på

45 NAV, Side 45 megjeg Hva er ”Det gode liv” for meg når jeg blir gammel?  For noen er det pensjon  For noen er det å fortsette i jobb lengst mulig  For noen er det delvis pensjon og delvis jobb

46 Livet er en reise. Sjekk Din pensjon på nav.no Planlegg den godt. NAV Pensjon Steinkjer


Laste ned ppt "Samarbeidskonferanse LO, forbundene og Sparebank 1 SMN Steinkjer 10. november 2011 Tor Borgan og Ole Landsem NAV Pensjon Steinkjer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google