Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagens pensjonsordninger - eks tjenestepensjoner (45 års opptjening) 62 år67år AFP 174.000 Pensjon 163.000 Pensjon 163.000 300.000 Uføretrygd = alderspensjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagens pensjonsordninger - eks tjenestepensjoner (45 års opptjening) 62 år67år AFP 174.000 Pensjon 163.000 Pensjon 163.000 300.000 Uføretrygd = alderspensjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagens pensjonsordninger - eks tjenestepensjoner (45 års opptjening) 62 år67år AFP 174.000 Pensjon 163.000 Pensjon 163.000 300.000 Uføretrygd = alderspensjon 163.000 300.000 ufør 3% 30% 67% Kilde: forsvarafp.no

2 Den nye folketrygden: Hvordan verdsette seniorenes arbeid? Full fleksibilitet for den enkelte: ingen avkorting, heltid/deltid, Naturlig: trapp gradvis ned og fyll på med pensjon Allårsregel, alle år opp til 75 år teller Opptjening fra første krone – minstepensjonsfella en saga blott Årlig uttak øker kraftig hvis jobb etter 62 Men: Levealdersjustering nødvendig motpost for å sikre bærekraft/trygghet Kilde: AID

3 Ny alderspensjon –Årlig opptjening: 18.1% av all pensjonsgivende inntekt opp til en øvre grense på 7,1 G. –Alle år regnes med (13 år – 75 år) –Ny opptjeningsmodell innføres gradvis (1954 – 1962) –Fleksibelt uttak fra 62 år –Opptjente pensjonsrettigheter med dagens opptjeningsmodell omregnes til en årlig pensjon via forholdstall, mens opptjente pensjonsrettigheter med ny opptjeningsmodell omregnes til en årlig pensjon via delings­tall. –Hvert årskull får fastsatt egne forholdstall/delingstall. –Indeksering av opptjente pensjonsrettigheter med lønnsveksten, pensjoner under utbetaling årlig skal reguleres med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent.

4 Pensjonsbeholdning og årlig pensjon - eksempel Pensjonsbeholdning v/ 67 år2 955 000 Delingstall ved 67 år17,02 Årlig pensjon: 2 975 000/17,02 =175 000 Lønnsregulering Opptjente rettigheter Kilde: AID

5 Alle år regnes med En pensjon hvor alle år regnes med − Delvis til hel effekt fra 2017 - 2026 LOs krav til alleårsregelen: Kompensasjon for: − omsorg for små barn (innfridd) − Avtjener verneplikt (delvis innfridd) − Arbeidsledig/tvungen deltid(delvis innfridd) − omsorg for pleietrengende (delvis innfridd?) − Sykdom over ett år − studerer eller tar etter- og videreutdanning

6 Bakgrunn for framtidas offentlige tjenestepensjon Forutsetning i figur: 40 år ved 62 år Forholdstall for 1949-kullet Inntekt ikke over 7,1 G AFP i tillegg Ny FT og AFP: Fra 62 år Allårsregel Nøytral – ikke avkorting Levealdersjustering Kilde: AID

7 Privat sektor AFP fra 2011 Tjenes opp med 0,314 pst. av årlig inntekt fram til fylte 62 år, opp til 7,1 G Utbetales som livsvarig påslag til alderspensjonen Øker ved senere uttak, men ikke etter 70 år 19 200 kroner mindre pr år etter fylte 67 år Du kan jobbe så mye du vil ved siden av AFP Indekseres lik ny alderspensjon Fra 1949-kullet ny AFP - tidligere årskull dagens AFP

8 Regjeringens bidrag: kompensasjonstillegg Gis til personer med ny AFP og gammel folketrygd 10 000 kroner for 62-åringer i 2011 (født i 1949) Øker med 400 kroner for hvert årskull tom 1954- kullet Senere uttak gir høyere tillegg Skattefritt og betales av staten Fases ut i takt med dagens folketrygd Dekker differansen mellom nytt og dagens system de første årene fra 2011

9 Gjelder alle: Levealdersjusteringen skal ikke øke mer enn 0,5 pst. fra ett årskull til det neste - virkning for opptjening i dagens folketrygd Regelen fases ut over 10 år: Erstattes gradvis med faktisk levealdersutvikling Regjeringens bidrag: Gradvis innfasing av levealdersjusteringen

10 Tjenestepensjon i dag Pensjon alder 65 år62 år 67 år AFP AFP tillegg AFP fra SPK 66% Alderspensjon fra folketrygden Tjenestepensjon m samordningsfradrag

11 Forutsetning i figur: Tjent opp i 38 å r ved 62 å r – dvs 41 å r ved 65 H ø yere kompensasjon enn bruttogarantien til de laveste inntektene I det flate partiet: 58,8 % Kompensasjonen faller klart med inntekt over 7,1 G Sum folketrygd og AFP 65 å r

12 Avklart om AFP i off sektor AFP legges om etter mønster av omleggingen i privat sektor Beregnes som: –0,314% av årlig inntekt fram til 62 år, øvre grense 7,1 –Livsvarig påslag, som er 19 200 lavere etter 67 år –AFP øker om du tar det ut senere opp til 70 år –AFP sammen med folketrygden utgjør garantien fra 2005 Samme levealdersjustering som for alderspensjon fra folketrygden benyttes ved beregning av påslaget. Du kan jobbe uten avkorting av AFP

13 Pensjonsforlik 26. mai 2005 Tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordninger) videreføres Etter at det er vedtatt en ny modell for folketrygdens alderspensjon, må de offentlige tjenestepensjonsordningene tilpasses den nye folketrygdmodellen, uten at dette svekker de off. tjenestepensjonene, men slik at de også omfattes av delingstall og ny indeksering.

14 Kan tjenestepensjoner endres? SPK lovfestet i 1917 Grunnloven forbyr (Graver): –”Urettferdige inngrep i bestående rettsforhold” (§97) –”Urettferdig om staten tilegner seg private eiendeler uten erstatning, eller begunstiger den ene parten i et bestående rettsforhold” (§110)

15 LOStats krav Alle må få AFP fra fylte 62 år Samlet pensjonsnivå fra 65 år må minst ligge på sammen nivå som i dag for hovedtyngden av LOs medlemmer i Offentlig sektor Retten til alderspensjon fra 65 år videreføres Arbeidstakeren må ha en reel mulighet til å stå lenger i jobb for å øke sin pensjon. –Ufrivillig deltid må fjernes –Det gis muligheter til etter- og videreutdanning

16 Offentlig tjenestepensjon fra 62? Påslagsordning? Kompensasjonsgrad 62-67? Modifisere sluttlønn? Hva med særalders- grensene? Mulig arbeidsinntekt? Tjenestepensjon? AFP Alderspensjon Evt. garantipensjon

17 AFP og tilpassning av tjenestepensjon i offentlig sektor Løses i lønnsoppgjøret 2009, med konfliktrett på pensjonsspørsmålet


Laste ned ppt "Dagens pensjonsordninger - eks tjenestepensjoner (45 års opptjening) 62 år67år AFP 174.000 Pensjon 163.000 Pensjon 163.000 300.000 Uføretrygd = alderspensjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google