Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring i Pensjonsreformen og endringer i offentlig pensjon Pensjonsprogrammet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring i Pensjonsreformen og endringer i offentlig pensjon Pensjonsprogrammet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring i Pensjonsreformen og endringer i offentlig pensjon Pensjonsprogrammet

2 Stadig færre å fordele økte kostnader på Vi får langt flere pensjonister i fremtiden 1  Kostnadene til pensjon øker ettersom vi får langt flere pensjonister å forsørge i tiden fremover 0 1 2 3 4 5 196720032050 3,9 2,6 1,6 Antall yrkesaktive pr pensjonist Hvorfor gjennomfører vi pensjonsreformen? Den arbeidende delen av befolkningen blir mindre 18 år 44 år 26 år 35 år  Gjennomsnittlig levealder øker  Gjennomsnittlig avgangssalder fra arbeidslivet har gått ned  På grunn av lengre utdanning kommer vi senere inn i yrkeslivet 2 Gjennomsnittlig avgangsalder

3 3,9 2,6 1,6 Rette opp skjevheter i dagens system 4  Skape klarere sammenheng mellom livsinntekt og pensjon  Fjerne ”minstepensjonsfella” – Hindre at personer med pensjonsopptjening ender opp som minstepensjonister Hvorfor gjennomfører vi pensjonsreformen? Det fødes for få barn 3  Skatteyterne sørger i praksis for inntekter til pensjonsutbetalinger  Lav fødselsrate (1,8 barn pr kvinne) fører til en redusert arbeidsstyrke på sikt Skape et mer økonomisk bærekraftig og rettferdig system

4 Vi har sendt ut informasjonsbrev og brosjyrer

5 Når iverksettes de nye reglene for alderspensjon? 2011 2010 Ny opptjenings- modell Ny opptjenings- modell Levealders- justering Levealders- justering Regulerings- bestemmelser Regulerings- bestemmelser Fleksibelt uttak

6 Det nye regelverket for alderspensjon 2 Fleksibelt uttak Nye reguleringsbestemmelser 4 Levealdersjustering 3 Ny opptjeningsmodell 1

7 Hvordan tjener du opp alderspensjon? Garantipensjon  En minstesikring som skal sikre et akseptabelt pensjonsnivå for personer med liten eller ingen inntektspensjon  Tilsvarer minstepensjon  Uavhengig av inntekt  Avkortes med 80% av inntektspensjonen Inntektspensjon  Tjenes opp på bakgrunn av pensjonsgivende inntekt.  I tillegg gis det opptjening for: – Avtjent verneplikt – Dagpenger ved arbeidsledighet – Omsorgsarbeid – Enkelte andre ytelser fra folketrygden  Alle år teller i opptjening av inntektspensjon (fom 13 tom 75 år) Pensjonsbeholdning  Hvert år settes 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt inntil 7,1 G inn i en pensjonsbeholdning  Pensjonsbeholdningen danner grunnlaget for beregning av inntektspensjon Ny opptjenings- modell Pensjonsbeholdning Inntektspensjon Basispensjon

8 8 Når og hvordan kan man ta ut pensjon? Hvordan?Når?  Mulighet til å ta ut pensjon fra 62 år dersom opptjeningen er høy nok  Fri kombinasjon av arbeid og pensjon  Mulig å ta ut 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent pensjon  Ubetinget rett til pensjon fra 67 år Fleksibelt uttak

9 Uttak i 2011 eller senere  Kan velge mellom ulike pensjonsgrader på 20, 40, 50, 60, 80 og 100 prosent  Pensjonen levealdersjusteres og ved høy nok opptjening kan den tas ut fra fylte 62 år  Kan kombinere arbeid og pensjon uten at pensjonen reduseres

10  Pensjonen justeres etter forventet levealder i befolkningen når du tar den ut Pensjonen justeres etter forventet levealder Levealders- justering  Du kan motvirke effekten av levealdersjusteringen ved å arbeide lenger

11 Levealdersjustering av alderspensjon - delingstall og forholdstall Levealders- justering Alle årskull får et sett delings-/forholdstall for pensjoneringsaldre fra 62 til 75 år -Avspeiler forventet levealder ved pensjonering Delingstall og forholdstall fastsettes for hvert årskull i året hvor kullet fyller 61 år -Fastsettes i forhold til levealdersstatistikk over en 10 års observasjonsperiode Delingstall ved levealdersjustering av pensjon opptjent etter nytt regelverk Delingstall utrykker forventet antall leveår som pensjonist Forholdstall ved levealdersjustering av pensjon opptjent etter dagens regelverk

12 Eksempel født 1949 – sluttpoeng = 5,00 og tt/poengår = 40 Anslåtte forholdstall for 1949 -kullet: Alder 62 år63 år64 år65 år66 år67 år68 år69 år70 år Forholdstall1,3501,2621,2001,1451,0881,0300,9730,9170,861 166 422 191 858213 279 255 142 Årlig pensjon ved ulike uttaksaldre. 2009 kroner. 62 år65år67 år70 år 219 677 1,350 219 677 1,145 219 677 1,030 219 677 0,861 191 858255 142213 279166 422

13 Yngre årskull må jobbe lenger for samme pensjon Levealders- justering Å rskull Pensjon ved 67 å rAnslag p å antall m å neder senere å rskull m å arbeide utover 67 å r for å f å samme pensjonsniv å som 1943- å rskullet 1943174 513 1944172 785 1 ½ m å ned 1945170 727 3 m å neder 1946168 877 4 ½ m å neder 1947166 902 6 ½ m å neder 1948165 125 8 m å neder 1949163 227 9 ½ m å neder 1950161 670 11 m å neder 1951159 991 13 m å neder 1952158 342 14 ½ m å neder 1953157 151 16 m å neder

14  Pensjonsbeholdningen vil reguleres i takt med lønnsveksten  Pensjon under utbetaling vil reguleres med lønnsvekst og deretter fratrekkes 0,75 prosent  Satser for minste pensjonsnivå og basispensjon reguleres med lønnsvekst  De nye reguleringsprinsippene vil gjelde for alle pensjonister, også de som har gått av med alderspensjon før 2011 Hvordan skal pensjonen reguleres? Andre regulerings- bestemmelser

15 Virkningen av nye opptjeningsregler avhenger av når du er født •Beholder opptjening etter gammelt regelverk - 20 beste år med inntekt avgjør størrelsen på pensjonen Født mellom 1943 - 1953 Født i 1963 eller senere •Kun nye opptjeningsregler - Opptjening for alle år i arbeid fra 13 til 75 år - Opparbeider pensjonsbeholdning for alle år med pensjonsgivende inntekt •Kombinasjon av gammelt og nytt regelverk - Født 1954: 9/10 etter gamle regler og 1/10 etter nye - Født 1962: 1/10 etter gamle regler og 9/10 etter nye Født mellom 1954 - 1962

16 Avtalefestet pensjon (AFP) og alderspensjon i privat sektor  AFP-ordningene for ansatte i privat virksomhet er endret fra 2011: – AFP blir et livsvarig tillegg til alderspensjonen. – Kan tas ut fra 62 år – Du må ta ut eller ha tatt ut fleksibel alderspensjon for å kunne søke om AFP – Du kan arbeide så mye du vil uten at din AFP blir redusert AFP

17 Alderspensjon AFP livsvarig del AFP Kronetillegg Ny AFP AFP kompensasjonstillegg  Livsvarig tillegg til AFP livsvarig del for kullene 1944-1962.  Skattefritt, og betales av staten  Livsvarig tillegg til alderspensjonen.  Opptjening: 0,314% av lønn opp til 7,1 G  Ny AFP i privat sektor må tas ut sammen med alderspensjon fra folketrygden. •Gradert alderspensjon etter uttaksalder •Gradvis innfasing avlevealderjustering i folketrygden  Fast beløp som ved uttak før fylte 67 år gis som et tillegg til AFP livsvarig del. Opphører ved fylte 67 år. AFP Privat sektor

18 For ansatte i offentlig eller statlig virksomhet videreføres dagens ordning for AFP Offentlig ansatte kan:  Motta AFP frem til 67 år  Ikke jobbe ubegrenset ved siden av AFP (ved inntekt over 15000 kroner pr år reduseres AFP)  Ta ut fleksibel alderspensjon før 67 år, men ikke samtidig ha AFP Fleksibel alderspensjon blir høyere jo senere du starter å ta den ut, og du mister retten til AFP du ikke tar ut. Det vil derfor vanligvis lønne seg å ta ut AFP fremfor alderspensjon. AFP

19 Oppsummering av ny fleksibel alderspensjon  Nye opptjeningsregler gjelder bare for personer født fom 1954  Offentlig AFP videreføres som i dag  Pensjonen blir levealders- justert

20 Se nav.no for mer informasjon om pensjon  Generell info om pensjon  Svar på ofte stilte spørsmål  Linker til relatert informasjon  Kontaktinformasjon til NAV: – NAV Ny pensjon (21 07 40 00) – NAV servicetelefon (810 33 810) – NAV kontor

21 I nettjenesten Din pensjon kan alle få oversikt over egen pensjon og søke elektronisk  Beregne fremtidig alderspensjon inkludert AFP  Søke om pensjon elektronisk  Se egen pensjonsopptjening  Få svar på spørsmål  Beregne fremtidig alderspensjon inkludert AFP  Søke om pensjon elektronisk  Se egen pensjonsopptjening  Få svar på spørsmål Din pensjon benytter reelle tall fra NAV sine systemer

22 Nettsiden deterdinpensjon.no samler all informasjon om ny alderspensjon på ett sted

23 AFP i offentlig sektor

24  Bestemmelser om levealderjustering.  Individuell garanti for alle født til og med 1958, der det sikres rett til 66 prosent av sluttlønn ved 67 år og full opptjening i ordningen.  Regulering av pensjoner gjøres som for alderspensjoner etter folketrygdloven, og gjelder alle. Dagens regler tilpasses fleksibel alderspensjon fra folketrygden Hva er de viktigste endringene? AFP i offentlig sektor

25  Arbeidsgiver/arbeidstaker er omfattet av reglene/ tariffavtale om AFP.  Må fratre hele eller deler av stillingen etter fylte 62 år.  Må være arbeidstaker ved søknad om AFP. Tjenestepensjonsordningene vurderer: Vilkår kan være ulike hos forskjellige tjenestepensjonsordninger Vilkår for AFP – ingen endringer AFP i offentlig sektor

26 NAV vurderer:  Pensjonsgivende inntekt på uttakstidspunktet og året før er minst 1G.  Godskrevet pensjonspoeng i minst 10 år etter fylte 50 år, likestilt er 10 års medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK) eller annen likestilt tjenestepensjonsordning etter fylte 50 år.  Gjennomsnittlig inntekt på 2G, de 10 beste årene etter 1966.  Mottak av folketrygdytelser som utelukker rett til AFP: -arbeidsavklaringspenger -uførepensjon -pensjon til gjenlevende ektefelle -alderspensjon. AFP kan i noen tilfeller kombineres med ytelser fra tjenestepensjonsordningene. Vilkår for AFP – ingen endringer, forts. AFP i offentlig sektor

27  AFP beregnes med grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg.  Det utbetales et skattepliktig AFP-tillegg på 20 400 kr pr år.  Pensjonen kan ikke overstige 70 prosent av tidligere inntekt.  Det medregnes fremtidige pensjonspoeng tom og med det året bruker fyller 66.  Blir ikke levealderjustert. Hovedprinsipper Beregning av AFP – ingen endring AFP i offentlig sektor

28  Avkortes prosentvis mot arbeidsinntekt.  Toleransebeløp på 15 000 kr pr år.  Etteroppgjør ved for mye/lite utbetalt AFP AFP og inntekt – ingen endring AFP i offentlig sektor

29  AFP i offentlig sektor og fleksibel alderspensjon kan ikke ytes samtidig.  Er det tatt ut alderspensjon fra folketrygden, må den stanses før det gis AFP AP AFP + =NEI Nye bestemmelser AFP og fleksibel alderspensjon fra folketrygden AFP i offentlig sektor

30  Regulering av AFP vil gjøres som for alderspensjon fra folketrygden.  AFP under utbetaling skal reguleres med lønnsvekst og deretter fratrekkes en fast faktor på 0,75 prosent.  Reguleringen skjer årlig med virkning pr 1. mai.  AFP-tillegget reguleres ikke. Nye bestemmelser Regulering av AFP AFP i offentlig sektor

31  Tjenestepensjonsordningen sammenlikner AFP beregnet etter reglene i folketrygden og reglene for tjenestepensjon.  Fra fylte 65 år utbetales AFP etter den mest gunstige beregningen.  Man må ha minst 10 års medlemskap etter fylte 50 år, for å kunne få tjenestepensjonsberegnet AFP. Tjenestepensjonsberegnet AFP:  levealderjusteres ikke.  utbetales usamordnet.  reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden. AFP beregnet som en tjenestepensjon AFP i offentlig sektor

32  Bruttoordning: garanterer 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening. Dette kalles brutto tjenestepensjon.  Full opptjening er mellom 30 og 40 år.  Pensjon avkortes forholdsmessig ved færre års opptjening.  Pensjonen avkortes også forholdsmessig ved gjennomsnittlig stillingsprosent under 100. Oppsatt rett: tidligere opptjent pensjonsrett i tjenestepensjonsordning. Hovedprinsipper for beregning av tjenestepensjon – ingen endring AFP i offentlig sektor

33  Samordnes med alderspensjon fra folketrygden fra 67 år.  Levealderjusteres fra 67 år med samme forholdstall som folketrygden.  Individuell garanti som sikrer minimum 66 prosent av sluttlønn.  Reguleres med lønnsvekst og deretter fratrekkes en fast faktor på 0,75 prosent. Mest berørt av endringene Tjenestepensjon fra 67 år AFP i offentlig sektor

34  Det beregnes et samordningsfradrag: -75 prosent av grunnbeløpet -Hele tilleggspensjonen  Beregnes ut fra basispensjon.  Samordningsfradraget levealderjusteres tidligst fra 67 år. Ved uttak etter 67 år benyttes forholdstall på uttakstidspunktet. Hovedprinsipper Hvordan gjøres samordning? Brutto tjenestepensjon - Samordningsfradrag = Netto tjenestepensjon Netto tjenestepensjon + Alderspensjon folketrygden = Samlet utbetalt pensjon Samordning av tjenestepensjon mot alderspensjon fra folketrygden AFP i offentlig sektor

35  Solfrid søker om alderspensjon fra folketrygden med uttak på 67 år.  Hun skal ha tjenestepensjon som er samordnet fra SPK.  Grunnbeløp: 72 881 (pr 1.5.09)  Tilleggspensjon: 126 496  Hele tilleggspensjonen skal være med i samordningsfradraget.  Forholdstall for 1949-kullet ved 67 år: 1,030 Beregning av samordningsfradraget: Tilleggspensjon: 126 496 +75% av grunnbeløpet: 54 661 =Samordningsfradrag: 181 157 ”Solfrid Statsansatt” – SPK beregner samordnet tjenestepensjon med uttak ved 67 år – Eksempel (obs 2009 – beløp) AFP i offentlig sektor

36 ”Solfrid Statsansatt” – SPK beregner samordnet tjenestepensjon ved uttak ved 67 år – Eksempel, forts. AFP i offentlig sektor

37 ”Solfrid Statsansatt” – alderspensjon blir tatt ut ved 63 år og tjenestepensjon ved 67 år – Eksempel, forts. AFP i offentlig sektor

38  Minste samlede pensjonsnivå ved 67 år skal være 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, forutsatt full opptjening i tjenestepensjonsordningen.  Dersom utbetalt pensjon utgjør mindre enn 66 prosent, vil det utbetales et garantitillegg, slik at pensjonen kommer opp til garantert nivå.  Garantiberegningen foretas som om både alderspensjon og tjenestepensjon er tatt ut ved 67 år, eller ved uttakstidspunktet for tjenestepensjonen dersom uttaket skjer senere enn 67 år. Grunnlovsvern av opptjente rettigheter pr 1.1.2011 Husk: Det er tjenestepensjonsordningene som er ansvarlige for dette! Individuell garanti for årskull til og med 1958 AFP i offentlig sektor

39 Beregning av pensjon – prøving av individuell garanti  Det brukes ulike forholdstall ved beregning av pensjon og ved prøving av den individuelle garantien.  Det benyttes forholdstall på tidspunktet for uttak av alderspensjon fra folketrygden og uttak av tjenestepensjon.  Forholdstallet for tjenestepensjon kan ikke bli lavere enn 1,000.  Årsak: brutto tjenestepensjon skal ikke bli høyere enn 66 prosent av grunnlaget. Levealderjustering og bruk av forholdstall AFP i offentlig sektor

40 UttaksalderBeregning av pensjonPrøving av individuell garanti Før 67 år Alders- pensjon Forholdstall ved uttaksalder for alderspensjon. Forholdstall ved 67 år. Tjeneste- pensjon Forholdstall ved 67 år. Samordnings- fradrag Forholdstall ved 67 år. Etter 67 år Alders- pensjon Forholdstall ved uttaksalder for alderspensjon. Forholdstall ved uttaksalder for tjenestepensjon. Tjeneste- pensjon Forholdstall ved uttaksalder for tjenestepensjon, men ikke under 1,000. Samordnings- fradrag Forholdstall ved uttaksalder for tjenestepensjon. Hvilke forholdstall brukes når? AFP i offentlig sektor

41 ”Hvilke konsekvenser får bestemmelsene om levealderjustering og at forholdstallet for tjenestepensjon ikke kan være under 1,00?” AFP i offentlig sektor

42 AFP 62 - 64AFP 65 - 66Samordnet tjenestepensjon fra 67 Levealder- justering nei ja Individuell garanti nei ja Ny regulering ja Oppsummering AFP i offentlig sektor

43  AFP får ny regulering, ellers ingen endringer.  Tjenestepensjon og samordningsfradrag levealderjusteres tidligst fra 67 år.  Det gis en individuell garanti. Samlet pensjon skal utgjøre minimum 66 prosent, ved full opptjening, ved 67 år.  Tjenestepensjon skal reguleres som alderspensjon fra folketrygden under utbetaling. Oppsummering AFP i offentlig sektor

44 Kilder AFP i offentlig sektor

45 Se nav.no for mer informasjon om pensjon  Generell info om pensjon  Svar på ofte stilte spørsmål  Linker til relatert informasjon  Kontaktinformasjon til NAV: – NAV Ny pensjon (21 07 40 00) – NAV servicetelefon (810 33 810) – NAV kontor


Laste ned ppt "Innføring i Pensjonsreformen og endringer i offentlig pensjon Pensjonsprogrammet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google