Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AFP og tjenestepensjon – privat sektor KS Bedrift

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AFP og tjenestepensjon – privat sektor KS Bedrift"— Utskrift av presentasjonen:

1 AFP og tjenestepensjon – privat sektor KS Bedrift 08 12 2010
Dag Vidar Bautz Daglig leder i Norsk Pensjon © Norsk Pensjon

2 Hva er Norsk Pensjon AS? Norsk Pensjon AS er et selvstendig selskap som har etablert pensjonsportalen Norsk Pensjon skal, i samarbeid med NAV, vise en prognose over forventet alderspensjon på internett – uten kostnad for den enkelte – enten eller Norsk Pensjon AS eies av: Danica, Gjensidige, KLP, Nordea Liv Norge, SpareBank1, Storebrand, Vital og Pensjonskasseforeningen

3 MMI undersøkelse for Norsk Pensjon – 1060 respondenter
6 av 10 vet ikke hva de får i pensjon 8 av 10 er ikke bekymret for sin økonomiske situasjon som pensjonist 8 av 10 sparer ikke til egen pensjon © Norsk Pensjon

4 PPppppppPensjonsforvirring?nN
© Norsk Pensjon

5 MMI undersøkelse for Norsk Pensjon – 1060 respondenter
6 av 10 vet ikke hva de får i pensjon 8 av 10 er ikke bekymret for sin økonomiske situasjon som pensjonist 8 av 10 sparer ikke til egen pensjon © Norsk Pensjon

6 Ny AFP i privat sektor Fellesordningen for AFP

7 AFP Lønn Lønn AFP Folketrygd Gammelt pensjonssystem Tjenestepensjon
Livsvarig 62 år 67 år Lønn Gammelt pensjonssystem Folketrygd 62 år 67 år Livsvarig AFP Lønn Nytt pensjonssystem Eventuell lønn: Heltid eller deltid etter eget ønske Tjenestepensjon

8 Kun én AFP-ordning i privat sektor
Statlig «Kommunal» mm Ny AFP for FA og Spekter legges til Felleskontoret for LO/NHO-ordningene Én ordning i privat sektor. Like vilkår for alle Ny AFP-tilskottslov ( ) og nye vedtekter er godkjent. Offentlige ordninger (ingen endringer) Private ordninger (fra tre til én)

9 Endret AFP-ordning fra 01 01 2011 Ny lov og vedtekter
Fleksibelt uttakstidspunkt fra 62 år Livsvarig påslag til alderspensjonen. Må tas ut samtidig med alderspensjon Besteårsregel erstattes med alleårsregel Levealdersjustering og regulering som i folketrygden Uttak før 67 år krever oppfyllelse av folketrygdens minste pensjonsnivå (40 år kr 278’/35 år kr 317’) Verdien av AFP regnes med i beregningen av minste pensjonsnivå (redusert kravet ca 50’) Sidens hovedpoeng: Forklare hvilke endringer som kommer for AFP-ordningene i private virksomheter. AFP går fra å være en tidligpensjon til å bli et tillegg til alderspensjonen i folketrygden. Før du fyller 70 år er det et vilkår at ny AFP må tas ut samtidig med alderspensjon i folketrygden. Dette er en endring fra den gamle ordningen, der AFP ikke kunne tas ut sammen med alderspensjon i folketrygden. Du MÅ søke om alderspensjon i folketrygden samtidig som du søker ny AFP. Du kan tidligst ta ut ny AFP fra 1. januar Søknadsskjema for AFP finnes på nettsidene til Felleskontoret. Ny AFP vil ytes uten prøving av arbeidsinntekt, dvs. at du kan tjene ubegrenset samtidig som du mottar ny AFP og alderspensjon i folketrygden. Dersom du venter med å gå av med ny AFP vil du få en høyere månedlig pensjonsutbetaling. Det er fordi pensjonen da vil utbetales over færre år. Når du fyller 70 år opphører denne effekten. Ny AFP er en ugradert ytelse, dvs. at den ikke kan tas ut delvis. Selv om en pensjonist benytter sin rett til å ta gradert alderspensjon i folketrygden, må ny AFP tas ut som full ytelse. Gammel AFP kan derimot tas ut gradert. Ny AFP vil kunne tas ut fra fylte 62 år og er en livsvarig ytelse. I gammel AFP opphører ytelsene ved fylte 67 år. 9

10 AFP – ingen ”opptjening” av pensjon
Arbeidstakeren har ingen eiendomsrett til AFP Utbetaling av pensjon og betalte premier er verken på individnivå eller bedriftsnivå basert på forsikringstekniske/aktuarielle prinsipper Tilsvarende for gammel AFP

11 Få høyere ytelse ved å utsette uttak Fortsettelseseffekt
Utsettelse av uttak av pensjon (alderspensjon fra folketrygden og AFP) gir høyere månedlige pensjonsutbetalinger Utsettelseseffekt Nøytralt system AFP til fylte 70 år Folketrygden til fylte 75 år Ca 5 prosent årlig (40 års opptjening) Fortsettelseseffekt ved jobb etter 62 år (effekten avhenger av besteårsregelen) AFP – ingen slik effekt Ca 2,5 prosent årlig (40 års opptjening) Ingen opptjening på grunn av mottak av AFP slik i gammel ordning

12 Ny AFP er en ugradert ytelse
Ny alderspensjon i Folketrygden: Kan tas ut fullt eller gradert (delvis) Graderinger 20, 40, 50, 60, 80 og 100 Valgt grad kan endres med minst 12 måneders mellomrom Endring til full pensjon og hel stans i pensjon kan gjøres når som helst Ny AFP: Må tas ut helt og kan ikke tas ut gradert Må tas ut sammen med hel eller gradert alderspensjon i folketrygden Ingen inntektsprøving

13 AFP: fra tidligpensjon til tilleggspensjon?
AFP ikke lenger tidligpensjon? Ja og nei AFP-påslaget nødvendig for å oppfylle folketrygdens minste pensjonsnivå (garantipensjonsnivå) AFP-påslaget nødvendig for å ha økonomisk anledning til å gå av før fylte 67 år

14 Hvem får ny AFP i privat sektor? Hovedvilkår
På uttakstidspunktet må du jobbe i bedrift som er tilsluttet ordningen oppfylle inntektskrav (1 G) ansatt og reell arbeidstager Ved 62 år må du oppfylle ansiennitetskrav 7 av 9 siste år før 62: Reel arbeidstaker (minst 20 prosent) Hovedarbeidsforhold Ved uttak: Inntekt over 1 G på uttakstidspunkt + inntektsåret før Sammenhengende siste 3 år før uttak (26 ukers slingringsmonn + ytterligere 26 uker dersom mottatt korttidsytelser fra folketrygden) Utelukker: Mottak av annen AFP (offentlig eller gammel AFP), uføre etter 62 (unntak hvis stanser før 2011), uførepensjon og ventelønn over 1,5 G (siste 3 år før 62), næringsinntekt/inntekt fra annen bedrift som overstiger inntekt i bedrift tilsluttet (i 7 av 9 før 62). 14

15 Vilkår på uttakstidspunktet (fra fylte 62 år)
Ansatt og reell arbeidstaker : Du må ved uttak, og i de tre foregående årene sammenhengende ha jobbet i minst 20 prosent stilling i tilsluttet bedrift (26 ukers slingringsmonn i løpet av tre-årsperioden, men må være arbeidstaker på uttakstidspunktet) Denne 26-ukersgrensen utvides med ytterligere 26 uker hvis du har mottatt sykepenger e.l. (Her kreves ikke at man har gjenopptatt arbeidet på uttakstidspunktet) Disse regler har bare betydning dersom du i perioden du mottar slike ytelser jobber mindre enn 20 prosent. MÅL MED DETTE LYSBILDET – FELLESKONTORETS ANSVAR Garantipensjonsnivå: I beregningen medregnes den delen av ny AFP som er livsvarig og gjenstand for regulering. Likestilt med Fellesordningen for LO/NHO er også AFP–ordningen til Finansnæringens Arbeidsgiverforening, eller AFP–ordningen til Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sett deg godt inn i regelverket

16 Ansiennitetsvilkår ved 62 år
Arbeidstaker må være omfattet av Fellesordningen i minst 7 av de siste 9 årene. Overgangsregler for årskullene: : 3 av siste 5 år 1952: av siste 6 år 1953: av siste 7 år 1954: 6 av siste 8 år 1955: 7 av siste 9 år Du mister ansiennitet dersom du i løpet av et år: Er ansatt i mindre enn 20 prosent stilling Har hovedbeskjeftigelse i annen bedrift Har høyere inntekt (lønn/kapitalinntekter) fra annen bedrift Ansiennitetsvilkåret kan ikke oppfylles etter fylte 62 år MÅL MED DETTE LYSBILDET– FELLESKONTORETS ANSVAR: Ansiennitet i AFP–ordningene til Spekter og Finansnærningens Arbeidsgiverforening er likestilt med ansiennitet i Fellesordningen for AFP. Oppfyller man ikke vilkåret om ansiennitet når man fyller 62 år, kan man ikke få ny AFP på et senere tidspunkt heller. Det går ikke an å ”tjene” opp dette vilkåret ved å jobbe etter du er fylt 62 år.

17 Pensjonsdekning alderpensjon i folketrygden og ny AFP mv
Pensjonsprosent folketrygden 1,35 % x 40 år = 54 % (før levealdersjustering) Alderspensjonsbeholdningen fra folketrygden tjenes opp med 18,1 pst. av inntekt opp til 7,1 G per år. Gir i utgangspunktet en årlig pensjon på 1,35 % av inntekten. Pensjonsprosent AFP 0,314 % x 40 år = 12 % (før levealdersjustering) Kompensasjonstillegg for bortfall av ”besteårs-regelen”. Årskullene Varierende fra kr 840 til kr uavhengig av inntekt.

18 Finansiering av AFP Staten betaler 1/3
(gammel AFP 40 % mellom 64 og 67 år) Bedriftene betaler kollektivt premier som skal dekke 2/3 (gammel AFP 100 % mellom 62-64år og 60 % mellom 64 og 67 år) Staten skal i tillegg betale hele kompensasjonstillegget

19 Premiebetaling ny AFP Egenandel AFP bortfaller i ny AFP-ordning
Faste satser forsvinner, premie beregnes ut fra prosentsats av ansattes inntekt mellom 1 og 7,1 G. (Mindre kryssubsidiering) Betaler premie basert på ansattes inntekt til og med det året de fyller 61 år Første premieinnbetaling for ny AFP antas 1. kvartal 2011 Styret i Fellesordingen har bestemt at premiesats for ny AFP for 2011 skal utgjøre 1,4 %. Satsene antas å øke fra 2012

20 TJENESTEPENSJONER - NYTT REGELVERK FRA 01 01 2011:
Proposisjon 6L – behandles av Stortinget og sanksjoneres i Statsrådet Private tjenestepensjoner blir tilpasset ny alderspensjon i folketrygden fra Det åpnes for fleksibelt uttak av alderspensjon fra fylte 62 år og fortsatt pensjonsopptjening etter uttak av pensjon Tilpasningsarbeidet er ikke ferdig – frist © Norsk Pensjon

21 Endringer for innskuddsordningene
-For bedriften Innskudd skal betales så lenge den ansatte arbeider i bedriften. Alderspensjonistene er ikke lenger medlem av pensjonsordningen hvis de slutter i arbeid. Endret knekkpunkt til 7,1 G – ? © Norsk Pensjon

22 Endringer for innskuddsordningene
For de ansatte: Det blir mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år Arbeid og pensjon kan kombineres ”fritt”. Videre arbeid gir opptjening av pensjon. Pensjonen kan alltid tas ut 100%, men delvis uttak krever minimumssaldo Man kan velge livsvarig eller forkortet utbetaling. Opphørstidspunkt: tidligst 77 år, utbetaling i minst 10 år med unntak for små ytelser © Norsk Pensjon

23 Endringer for ytelsesordningene
For bedriften: Dagens produkter videreføres. Ingen levealdersjustering Ingen endring i beregnet folketrygd Pensjonsalder erstattes med opptjeningsalder (67) Pensjonsopptjening utover opptjeningsalder © Norsk Pensjon

24 Endringer for ytelsesordningene
For den ansatte: Det blir mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år Arbeid og pensjon kan kombineres ”fritt”. Videre arbeid gir opptjening av pensjon. Livsvarig utbetaling med unntak for små ytelser. Pensjonen kan alltid tas ut 100%, men delvis uttak krever minimumssaldo. © Norsk Pensjon

25 Tre ting å tenke på for ansatte som vil ta ut pensjon
1. Mer pensjon ved senere uttak 2. Skatteskjerpelse Skatteskjerpelse for personer med pensjon over ca kroner og at kombinasjon av arbeid og pensjon kan gi ”skattesmell”. 3. Pensjon livet ut En del pensjonsytelser er opphørende eller kan få forkortet utbetalingsperiode ved lave beløp. © Norsk Pensjon

26 Hva bringer framtiden? Hva gjenstår?
Alleårsopptjening Delingstall (levealdersjustering) Ny beregnet folketrygd (inkl. knekkpunkter og innskuddssatser) Nytt opptjeningssystem – herunder hybrider Regulering av løpende pensjoner Tilleggsmandat: konkurranseutsette retten til å utstede fripoliser og pensjonskapitalbevis. Utredning II er ventet sommeren 2011 Flere utredninger? Uførepensjon, etterlattepensjon, særaldersgrensepensjon

27 Særlig om «hybridene» Ytterpunkt: Innskuddspensjon
Mellomløsning 1: Innskuddspensjon med avkastningsgaranti Mellomløsning 2: Innskuddspensjon med regulering av beholdningen kollektiv lønnsregulering Mellomløsning 3: Årlig pensjonsopptjening i forhold til lønn på enhver tid Mellomløsning 4: Årlig pensjonsopptjening med kollektivisert lønnsregulering Mellomløsning 5: Årlig pensjonsopptjening med justering for lønnshopp eller iht karriere gjennomsnitt Mellomløsning 6: Andre grunnlag for å beregne pensjonsopptjeningen Ytterpunkt: sluttlønnsbasert ytelsespensjon


Laste ned ppt "AFP og tjenestepensjon – privat sektor KS Bedrift"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google