Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.norskpensjon.no 27.06.2014© Norsk PensjonSide 1 AFP og tjenestepensjon – privat sektor KS Bedrift 08 12 2010 Dag Vidar Bautz Daglig leder i Norsk Pensjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.norskpensjon.no 27.06.2014© Norsk PensjonSide 1 AFP og tjenestepensjon – privat sektor KS Bedrift 08 12 2010 Dag Vidar Bautz Daglig leder i Norsk Pensjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.norskpensjon.no 27.06.2014© Norsk PensjonSide 1 AFP og tjenestepensjon – privat sektor KS Bedrift 08 12 2010 Dag Vidar Bautz Daglig leder i Norsk Pensjon

2 www.norskpensjon.no 2 Hva er Norsk Pensjon AS? •Norsk Pensjon AS er et selvstendig selskap som har etablert pensjonsportalen www.norskpensjon.no •Norsk Pensjon skal, i samarbeid med NAV, vise en prognose over forventet alderspensjon på internett – uten kostnad for den enkelte – enten www.nav.no eller www.norskpensjon.nowww.nav.no www.norskpensjon.no Norsk Pensjon AS eies av: Danica, Gjensidige, KLP, Nordea Liv Norge, SpareBank1, Storebrand, Vital og Pensjonskasseforeningen

3 www.norskpensjon.no MMI undersøkelse for Norsk Pensjon – 1060 respondenter •6 av 10 vet ikke hva de får i pensjon •8 av 10 er ikke bekymret for sin økonomiske situasjon som pensjonist •8 av 10 sparer ikke til egen pensjon 27.06.2014© Norsk PensjonSide 3

4 www.norskpensjon.no PPppppppPensjonsforvirring?nN 27.06.2014© Norsk PensjonSide 4

5 www.norskpensjon.no MMI undersøkelse for Norsk Pensjon – 1060 respondenter •6 av 10 vet ikke hva de får i pensjon •8 av 10 er ikke bekymret for sin økonomiske situasjon som pensjonist •8 av 10 sparer ikke til egen pensjon 27.06.2014© Norsk PensjonSide 5

6 Ny AFP i privat sektor Fellesordningen for AFP

7 Folketrygd 62 år 67 år Livsvarig AFP Lønn Nytt pensjonssystem Eventuell lønn: Heltid eller deltid etter eget ønske Tjenestepensjon AFP Folketrygd Tjenestepensjon Livsvarig 62 år67 år Lønn Gammelt pensjonssystem

8 Kun én AFP-ordning i privat sektor –Statlig –«Kommunal» mm –Ny AFP for FA og Spekter legges til Felleskontoret for LO/NHO- ordningene –Én ordning i privat sektor. Like vilkår for alle –Ny AFP-tilskottslov (19.2.2010) og nye vedtekter er godkjent. Offentlige ordninger (ingen endringer) Private ordninger (fra tre til én)

9 Endret AFP-ordning fra 01 01 2011 Ny lov og vedtekter  Fleksibelt uttakstidspunkt fra 62 år  Livsvarig påslag til alderspensjonen. Må tas ut samtidig med alderspensjon  Besteårsregel erstattes med alleårsregel  Levealdersjustering og regulering som i folketrygden  Uttak før 67 år krever oppfyllelse av folketrygdens minste pensjonsnivå (40 år kr 278’/35 år kr 317’) Verdien av AFP regnes med i beregningen av minste pensjonsnivå (redusert kravet ca 50’)

10 AFP – ingen ”opptjening” av pensjon •Arbeidstakeren har ingen eiendomsrett til AFP •Utbetaling av pensjon og betalte premier er verken på individnivå eller bedriftsnivå basert på forsikringstekniske/aktuarielle prinsipper •Tilsvarende for gammel AFP

11 Få høyere ytelse ved å utsette uttak Fortsettelseseffekt •Utsettelse av uttak av pensjon (alderspensjon fra folketrygden og AFP) gir høyere månedlige pensjonsutbetalinger Utsettelseseffekt –Nøytralt system –AFP til fylte 70 år –Folketrygden til fylte 75 år –Ca 5 prosent årlig (40 års opptjening) •Fortsettelseseffekt ved jobb etter 62 år –Folketrygden til fylte 75 år (effekten avhenger av besteårsregelen) –AFP – ingen slik effekt –Ca 2,5 prosent årlig (40 års opptjening) –Ingen opptjening på grunn av mottak av AFP slik i gammel ordning

12 Ny AFP er en ugradert ytelse Ny alderspensjon i Folketrygden: •Kan tas ut fullt eller gradert (delvis) •Graderinger 20, 40, 50, 60, 80 og 100 •Valgt grad kan endres med minst 12 måneders mellomrom •Endring til full pensjon og hel stans i pensjon kan gjøres når som helst Ny AFP: •Må tas ut helt og kan ikke tas ut gradert •Må tas ut sammen med hel eller gradert alderspensjon i folketrygden •Ingen inntektsprøving

13 AFP: fra tidligpensjon til tilleggspensjon? •AFP ikke lenger tidligpensjon? –Ja og nei •AFP-påslaget nødvendig for å oppfylle folketrygdens minste pensjonsnivå (garantipensjonsnivå) •AFP-påslaget nødvendig for å ha økonomisk anledning til å gå av før fylte 67 år

14 Hvem får ny AFP i privat sektor? Hovedvilkår •På uttakstidspunktet –må du jobbe i bedrift som er tilsluttet ordningen –oppfylle inntektskrav (1 G) –ansatt og reell arbeidstager •Ved 62 år må du oppfylle –ansiennitetskrav

15 Vilkår på uttakstidspunktet (fra fylte 62 år) •Ansatt og reell arbeidstaker : Du må ved uttak, og i de tre foregående årene sammenhengende ha jobbet i minst 20 prosent stilling i tilsluttet bedrift (26 ukers slingringsmonn i løpet av tre-årsperioden, men må være arbeidstaker på uttakstidspunktet) Denne 26-ukersgrensen utvides med ytterligere 26 uker hvis du har mottatt sykepenger e.l. (Her kreves ikke at man har gjenopptatt arbeidet på uttakstidspunktet) Disse regler har bare betydning dersom du i perioden du mottar slike ytelser jobber mindre enn 20 prosent. Sett deg godt inn i regelverket

16 •Arbeidstaker må være omfattet av Fellesordningen i minst 7 av de siste 9 årene. Overgangsregler for årskullene:  1944-1951: 3 av siste 5 år  1952: 4 av siste 6 år  1953: 5 av siste 7 år  1954:6 av siste 8 år  1955: 7 av siste 9 år •Du mister ansiennitet dersom du i løpet av et år: –Er ansatt i mindre enn 20 prosent stilling –Har hovedbeskjeftigelse i annen bedrift –Har høyere inntekt (lønn/kapitalinntekter) fra annen bedrift •Ansiennitetsvilkåret kan ikke oppfylles etter fylte 62 år Ansiennitetsvilkår ved 62 år

17 Pensjonsdekning alderpensjon i folketrygden og ny AFP mv •Pensjonsprosent folketrygden –1,35 % x 40 år = 54 % (før levealdersjustering) –Alderspensjonsbeholdningen fra folketrygden tjenes opp med 18,1 pst. av inntekt opp til 7,1 G per år. Gir i utgangspunktet en årlig pensjon på 1,35 % av inntekten. •Pensjonsprosent AFP –0,314 % x 40 år = 12 % (før levealdersjustering) –Kompensasjonstillegg for bortfall av ”besteårs-regelen”. Årskullene 1944-1962. Varierende fra kr 840 til kr 12.000 uavhengig av inntekt.

18 Finansiering av AFP •Staten betaler 1/3 (gammel AFP 40 % mellom 64 og 67 år) •Bedriftene betaler kollektivt premier som skal dekke 2/3 (gammel AFP 100 % mellom 62-64år og 60 % mellom 64 og 67 år) •Staten skal i tillegg betale hele kompensasjonstillegget

19 Premiebetaling ny AFP •Egenandel AFP bortfaller i ny AFP-ordning •Faste satser forsvinner, premie beregnes ut fra prosentsats av ansattes inntekt mellom 1 og 7,1 G. (Mindre kryssubsidiering) •Betaler premie basert på ansattes inntekt til og med det året de fyller 61 år •Første premieinnbetaling for ny AFP antas 1. kvartal 2011 •Styret i Fellesordingen har bestemt at premiesats for ny AFP for 2011 skal utgjøre 1,4 %. Satsene antas å øke fra 2012

20 www.norskpensjon.no  Proposisjon 6L – behandles av Stortinget 09 12 og sanksjoneres i Statsrådet 17 12 2010  Private tjenestepensjoner blir tilpasset ny alderspensjon i folketrygden fra 01 01 2011  Det åpnes for fleksibelt uttak av alderspensjon fra fylte 62 år og fortsatt pensjonsopptjening etter uttak av pensjon  Tilpasningsarbeidet er ikke ferdig – frist 01 06 2011 27.06.2014© Norsk PensjonSide 20 TJENESTEPENSJONER - NYTT REGELVERK FRA 01 01 2011:

21 www.norskpensjon.no •- For bedriften Innskudd skal betales så lenge den ansatte arbeider i bedriften. Alderspensjonistene er ikke lenger medlem av pensjonsordningen hvis de slutter i arbeid.  Endret knekkpunkt til 7,1 G – 01 01 2013? 27.06.2014© Norsk PensjonSide 21 Endringer for innskuddsordningene

22 www.norskpensjon.no For de ansatte: Det blir mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år Arbeid og pensjon kan kombineres ”fritt”. Videre arbeid gir opptjening av pensjon. Pensjonen kan alltid tas ut 100%, men delvis uttak krever minimumssaldo Man kan velge livsvarig eller forkortet utbetaling. Opphørstidspunkt: tidligst 77 år, utbetaling i minst 10 år med unntak for små ytelser 27.06.2014© Norsk PensjonSide 22 Endringer for innskuddsordningene

23 www.norskpensjon.no 27.06.2014© Norsk PensjonSide 23 Endringer for ytelsesordningene •For bedriften: Dagens produkter videreføres. Ingen levealdersjustering Ingen endring i beregnet folketrygd Pensjonsalder erstattes med opptjeningsalder (67) Pensjonsopptjening utover opptjeningsalder

24 www.norskpensjon.no For den ansatte: Det blir mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år Arbeid og pensjon kan kombineres ”fritt”. Videre arbeid gir opptjening av pensjon. Livsvarig utbetaling med unntak for små ytelser. Pensjonen kan alltid tas ut 100%, men delvis uttak krever minimumssaldo. 27.06.2014© Norsk PensjonSide 24 Endringer for ytelsesordningene

25 www.norskpensjon.no Tre ting å tenke på for ansatte som vil ta ut pensjon 1. Mer pensjon ved senere uttak 2. Skatteskjerpelse Skatteskjerpelse for personer med pensjon over ca. 350.000 kroner og at kombinasjon av arbeid og pensjon kan gi ”skattesmell”. 3. Pensjon livet ut En del pensjonsytelser er opphørende eller kan få forkortet utbetalingsperiode ved lave beløp. 27.06.2014© Norsk PensjonSide 25

26 Hva bringer framtiden?  Hva gjenstår?  Alleårsopptjening  Delingstall (levealdersjustering)  Ny beregnet folketrygd (inkl. knekkpunkter og innskuddssatser)  Nytt opptjeningssystem – herunder hybrider  Regulering av løpende pensjoner  Tilleggsmandat: konkurranseutsette retten til å utstede fripoliser og pensjonskapitalbevis.  Utredning II er ventet sommeren 2011  Flere utredninger?  Uførepensjon, etterlattepensjon, særaldersgrensepensjon 27.06.201426

27 Særlig om «hybridene»  Ytterpunkt: Innskuddspensjon  Mellomløsning 1: Innskuddspensjon med avkastningsgaranti  Mellomløsning 2: Innskuddspensjon med regulering av beholdningen kollektiv lønnsregulering  Mellomløsning 3: Årlig pensjonsopptjening i forhold til lønn på enhver tid  Mellomløsning 4: Årlig pensjonsopptjening med kollektivisert lønnsregulering  Mellomløsning 5: Årlig pensjonsopptjening med justering for lønnshopp eller iht karriere gjennomsnitt  Mellomløsning 6: Andre grunnlag for å beregne pensjonsopptjeningen  Ytterpunkt: sluttlønnsbasert ytelsespensjon 27.06.201427


Laste ned ppt "Www.norskpensjon.no 27.06.2014© Norsk PensjonSide 1 AFP og tjenestepensjon – privat sektor KS Bedrift 08 12 2010 Dag Vidar Bautz Daglig leder i Norsk Pensjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google