Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTFORDRINGER OG MULIGHETER FOR LIVSFORSIKRINGSSELSKAPENE I NORGE Idar Kreutzer, administrerende direktør i FNO NHO, 06.11.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTFORDRINGER OG MULIGHETER FOR LIVSFORSIKRINGSSELSKAPENE I NORGE Idar Kreutzer, administrerende direktør i FNO NHO, 06.11.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 UTFORDRINGER OG MULIGHETER FOR LIVSFORSIKRINGSSELSKAPENE I NORGE Idar Kreutzer, administrerende direktør i FNO NHO, 06.11.2012

2 26.07.20152 Finansnæringens betydning i samfunnet

3 En effektiv finansnæring er avgjørende for økonomiens konkurransekraft Bruttoprodukt per timeverk, faste 2005-priserUtvikling i rentemarginer  Bankenes rentemargin. Prosentenheter.  1990-2011 Kilde: SSB

4 En betydelig skatteyter Sum utliknet skatt fordelt på næringer*. 2003-2010. Faste 2010-priser. Millioner kroner Kilde: SSB *Oljeutvinning er ikke inkludert i oversikten. Pga. endring av næringskodene fom. 2007 vil det kunne forekomme mindre avvik.

5 26.07.20155 Livnæringens utfordringer og muligheter

6 Dagens private tjenestepensjonsmarked 26.07.20156 Ytelsesordninger (LOF) ekskl. fripoliser: Mye kapital (300 mrd. kr med garantert rente) – fordelt på rundt 300.000 ansatte Millioner NOK Kilde: FNO, VFF og Pensjonskasseforeningen

7 Fripoliser og pensjonskapitalbevis (PKB) 26.07.20157 Kilde: FNO Store utfordringer er knyttet til dagens fripoliser (151 mrd. kr) med garantert rente på 3,5% i gjennomsnitt… Betydelig økning i kapitalkrav under Solvens II

8 Lavrenteregime – vedvarende? 26.07.20158 Lave renter også i Norge, og lavere enn den garanterte renten.... Lange renter (10 år stat) og livsforsikringsselskapenes garanterte rente Kilde: Finanstilsynet Kilde: Norges Bank

9 Forventet gjenstående levetid ved 60 år - Historisk utvikling siden 1901 - Fremskrivning til 2100 (SSBs mellomalternativ) 26.07.20159 Nytt beregningsgrunnlag – statisk vs. dynamisk Kilde: SSB

10 Nytt bærekraftig pensjonssystem 26.07.201510 Fremtidens pensjonsmarked Pensjonsleverandørene - forutsigbare rammebetingelser - like konkurransevilkår - håndterbare kapitalkrav - effektiv drift Arbeidstakerne - ivareta opparbeidede rettigheter - trygghet for pensjon og forsikringsløsninger - enkelhet og oversikt Arbeidsgiverne - forutsigbare kostnader - attraktive arbeidsgivere - begrense balanseføring

11 Mål for nytt tjenestepensjonssystem  En balansert løsning for levealdersrisiko som i folketrygden - levealdersjustering  Garantistruktur som legger til rette for kapitalforvaltning bedre tilpasset langsiktige pensjonsforpliktelser  Bufferkapitalløsninger som styrker selskapenes mulighet til å håndtere risiko og forvalte midlene på en best mulig måte 26.07.201511

12 26.07.201512 Kontinuitet og fleksibel overgang til nytt produkt  Unngå massiv avvikling av foretakspensjonsordninger med tilhørende utstedelse av fripoliser Modellen må også omfatte dagens fripoliser Best mulig tilpasning til Solvens II Lengst mulig oppreserveringsperiode for langt liv Opptjente pensjonsytelser sikres En garantistruktur som sikrer opptjente rettigheter, ikke fører til unødige kapitalbehov og gir best mulig kapitalforvaltning Mål for overgangsmodellen

13 Regelverksprosesser i Norge og EU 26.07.201513 01.01.2012 01.01.201401.01.2015 Fripoliser med investeringsvalg trer i kraft? Nytt pensjonsregelverk med nye overgangsregler trer i kraft Solvens II innføres? Forslag fra Banklovkommisjonen til overgangsregler Høring og Stortings- behandling av nytt tjeneste- pensjonsprodukt med overgangs- regler Nye innskuddsgrenser innføres 01.01.2016?01.01.2013 Forslag fripoliser med investeringsvalg Forslag fra Banklov- kommisjonen om nytt tjeneste- pensjons- produkt

14 Mulig tidsplan Solvens II ?  Men: Ingen ønsker å forplikte seg til et konkret tidsløp  Dessuten: Valg i EU-parlamentet sommeren 2014 kan bety ytterligere forsinkelser 26.07.201514 Korteste vei … 2015: Ikrafttredelse Mer realistisk tidsplan? 4. kvartal 2013: revidert Omnibus II-tekst fremlegges 1. kvartal 2014: Omnibus II vedtas 3. kvartal 2014: nivå 2-teksten vedtas 4. kvartal 2014: hoveddelen av nivå 3 vedtatt 2015: innarbeiding i nasjonalt regelverk 01.01.2016: Ikrafttredelse 1. kvartal 2013: Sluttføring av konsekvensanalysen 2. kvartal 2013: Trialogforhandlinger om Omnibus II gjenopptas Kort sikt:

15 Mulighet for frivillig konvertering til fripoliser med investeringsvalg fra 2013? 26.07.201515 Kilde: FNO Dagens fripolisebestand er 156 mrd. kr I Prop. 11 L (2012-2013) foreslås det mulighet for å konvertere fripoliser til investeringsvalg for fripoliseinnehaverne - FNO støtter at dette foreslås Kun alderspensjonskapital er foreslått mulig å konvertere, ikke uføre- og etterlattepensjon Utbetalingsprofil er viktig - FNO ønsker at det må kunne velges en utbetalingsprofil tilpasset brukernes behov Ikrafttredelsestidspunkt er uklart - FNO mener dette må tre i kraft fra 2013 Informasjon og rådgivning til kunder – sentralt og viktig

16 OMF - Obligasjoner med fortrinnrett 26.07.201516

17 Todelt tjenestepensjonssystem – offentlig vs. privat sektor 26.07.201517 Offentlig sektorPrivat sektor  Brutto ytelsesordning videreført i 2009  Levealdersjustering, men individuell garanti for 1958- kullet og tidligere årskull  Lite lønnsomt å jobbe lenge  Gammel AFP med avkorting mot arbeidsinntekt  Innskuddspensjon i stor grad tilpasset pensjonsreformen  Nye hybridprodukter bygger på samme prinsipper som ny folketrygd  Nye produkt- og overgangsregler, samt nye maksimalsatser i innskuddsordninger ventes å tre i kraft samtidig fra 2014 Samlet effekt av pensjonsreformen? Arbeidslinjen Mobilitet Offentlige utgifter Mot likere pensjons- ordninger i offentlig og privat sektor? Ulik alderspensjonsmodell

18 26.07.201518 Individuell pensjonssparing

19 26.07.201519 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN !


Laste ned ppt "UTFORDRINGER OG MULIGHETER FOR LIVSFORSIKRINGSSELSKAPENE I NORGE Idar Kreutzer, administrerende direktør i FNO NHO, 06.11.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google