Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Pensjonssystemets oppbygging. 2  Ytelser som tillegg til folketrygden Tjeneste / foretakspensjon og individuelle pensjonsavtaler Skattebegunstigelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Pensjonssystemets oppbygging. 2  Ytelser som tillegg til folketrygden Tjeneste / foretakspensjon og individuelle pensjonsavtaler Skattebegunstigelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Pensjonssystemets oppbygging

2 2  Ytelser som tillegg til folketrygden Tjeneste / foretakspensjon og individuelle pensjonsavtaler Skattebegunstigelse  Fleksibelt uttak før folketrygdens aldersgrense på 67 år Avtalefestet pensjon, særaldersgrenser

3 3 Folketrygden – enslig alderspensjonist Kompensasjonsgrad i % Inntekt i G 120 100 80 60 40 20 0 123456789101112 Før skatt Etter skatt Kompensasjonsgrad i folketrygden – enslig alderspensjonist - før og etter skatt Kilde: Rikstrygdeverket og Finansdepartementet

4

5 Utfordring nummer 1 : Økt utbredelse av kollektive pensjonsordninger utover folketrygden 600 000 arbeidstagere uten annet enn folketrygden

6 6 Utfordring nummer 2: Stabil og trygg folketrygd  Usikkerhet offentlig utredet i 20 år  Pensjonskommisjon og St. melding des 2004  Må sikre arbeidskraft og kapital og således tilstrekkelig verdiskapning i framtiden

7 7 Nytt pensjonssystem  Ny folketrygd for alle født etter 1965. Overgangsordning. Iverksettes 2010  Obligatorisk tjenestepensjon for alle fra 1.1. 2006 basert på eksisterende lovverk  Endrede førtidspensjonsordninger

8 8 Ny folketrygd:  Livsløpsopptjening erstatter besteårsregelen Regjeringen: Pensjonsrettigheter tilsvarer 1,25 % pr. år, 17,5 % av inntekten. Stortinget: Mer til lavere og midlere inntekter. 3 alternativer skal utredes.  Tak på pensjonsopptjening på 8 G  Dessuten: Delingstall innføres og pensjonsregulering endres

9 9 ”Nytt””Gammelt” Alleårsregel Besteårsregel Aldersgrense 62 år Aldersgrense 67 år Lønn/pris indeksering av grunnbeløpet Lønnsindeksering av grunnbeløp Obligatorisk tjenestepensjonFrivillig tjenestepensjon AFP

10 10 Økonomiske virkninger (Ny modell skal tilsvare kommisjonen og regjeringens forslag)  20 pst. innsparing på lang sikt (2050) – 7 pst. reduksjon i gjennomsnittlig pensjon – 7 pst. reduksjon i antall pensjonister – 6 pst. økning i sysselsetting og verdiskaping  Hva forklarer innsparingen? – Delingstallet: 18 prosentpoeng – Endrede regler for indeksering: 7 - 8 prosentpoeng – Andre forslag bidrar til å øke pensjonsutgiftene noe, men da forutsettes 43 år i yrkeslivet for alle – STØRRE USIKKERHET OM PENSJONSINNTEKT KREVER ØKT PRIVAT SPARING

11 11 Pensjon etter inntekt 10 8 6 4 2 0 123456789101112 Dagens system Inntekt målt i G G= 56861 kroner Pensjon målt i G Opptjening i 43 år

12 12 Pensjon etter inntekt 10 8 6 4 2 0 123456789101112 Modernisert folketrygd Dagens system Inntekt målt i G G= 56861 kroner Pensjon målt i G Opptjening i 43 år

13 13 Pensjon etter inntekt 10 8 6 4 2 0 123456789101112 Dagens system Inntekt målt i G G= 56861 kroner Pensjon målt i G Opptjening i 43 år Modernisert folketrygd Samlet pensjon i offentlige tjeneste- pensjoner

14 14 Obligatorisk / allmenn tjenestepensjon  Fra 2006 må alle bedrifter ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Minimumsinnbetaling 2 % av lønn  Innskuddspensjonsloven og lov om foretakspensjon er rammeverket

15 15 Obligatorisk tjenestepensjon  Ønsket av partene i arbeidslivet  Vedtatt gjennom pensjonsforliket (H, Krf, Sp, DNA, og V) mai 2005  Utformet av Banklovkommisjonen  Lov vedtatt i desember 2005  Innføres i løpet av dette året - innbetaling før 31.12.

16 16 Obligatorisk tjenestepensjon forts. Det obligatoriske nedfelt i egen lov:  Skattepliktige og skattefrie foretak som har en ansatt (ikke eier) med minst 75 % stillingsandel  Ytelses- eller innskuddsordning tilsvarende 2% av lønn mellom 1 og 12 grunnbeløp  Kostnader til administrasjon dekkes av foretak  Innskuddsfritak / premiefritak i innbetalingsperioden  Selvstendige kan tegne minimumsordning

17 17 Obligatorisk tjenestepensjon forts  Utforming bygger ellers på lov om innskuddspensjon og lov om foretakspensjon. Disse må justeres noe. Hvilke bedrifter som kan tegne ordning og bunnfradrag må for eksempel endres.  Må tegne risikodekning som sikrer innbetaling til ordningen ved uførhet

18 18 Obligatorisk tjenestepensjon forts. Uavklarte forhold: Regelverk  Sesongarbeidere (kan utelukkes i tre år)  Egne innbetalinger / Forholdet til IPA  Eldre arbeidstakere  Permisjoner Bransjeavtalenes betydning  NHO og HSH  Store aktører med lave priser, men for stor avstand til bedriftenes daglige liv?  Regjeringsdokument tyder på ikke kommersielle tilbud

19 19 Tjenestetid30 år35 år40 år Lønn 4G26’33’42’ Lønn6G43’56’71’ Lønn8G60’78’99’ Betydelig tilskudd til folketrygden Årlig pensjonsutbetaling Reallønnsvekst 2%, 3% avkastning, 10 år

20 20 Markedet  Små bedrifter  3mrd.kroner årlig. Ca. 5000 kr. pr. ansatt  Livsforsikringsselskapene har i dag nær hele markedet. Andre aktører banker og verdipapirfond

21 21 Bedriftene må ikke bare betale:  Sette seg inn i pensjon  Velge leverandør  Administrere pensjonsordning i egen bedrift, informasjon til ansatte og pensjonsleverandør  Opprette styringsgruppe  Kan også forvalte pensjonsmidlene for alle ansatte

22 22 Pensjonsvedtaket har også betydning for de som allerede har pensjonsordning:  Omlegginger i foretakspensjon nødvendig  Ny beregnet folketrygd  Opptjeningsår?  Aldersgrense?  Delingstall?

23 23 Overgang til innskuddsordninger?  Passer bedre med ny folketrygd  Enklere og mer oversiktlig, gir forutsigbar innbetaling for bedriftene og er lett for den ansatte å ta med ved jobbskifte  Omlegging til innskuddspensjoner betyr nødvendigvis ikke svekkede pensjoner, men risikoen faller i større grad på arbeidstaker, da ytelsene vil avhenge av innbetalt beløp og avkastning

24 24 Ikke bare pensjonsendringer som kreves:

25 25 Ikke bare pensjonsendringer som kreves:  Holdningsendring og tilrettelegging for eldre i arbeidslivet nødvendig for å sikre verdiskaping og økonomisk vekst i framtiden.  Mange vil jobbe!  Omfordeling går mye lettere med økonomisk vekst og folk i arbeid!

26 26 Nasjonalformuen etter ulike typer ressurser 1997 Naturressurser; 6,5 Realkapital og finansiell formue; 13,8 Arbeidskraft; 79,7


Laste ned ppt "1 Pensjonssystemets oppbygging. 2  Ytelser som tillegg til folketrygden Tjeneste / foretakspensjon og individuelle pensjonsavtaler Skattebegunstigelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google