Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PP-Tjenesten. Pedagogisk psykologisk tjeneste. (1.linje) Rakel K. Rohde Næss Høgskolelektor, Høgskolen i Vestfold Litteratur bl.a hentet fra ”Håndbok for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PP-Tjenesten. Pedagogisk psykologisk tjeneste. (1.linje) Rakel K. Rohde Næss Høgskolelektor, Høgskolen i Vestfold Litteratur bl.a hentet fra ”Håndbok for."— Utskrift av presentasjonen:

1 PP-Tjenesten. Pedagogisk psykologisk tjeneste. (1.linje) Rakel K. Rohde Næss Høgskolelektor, Høgskolen i Vestfold Litteratur bl.a hentet fra ”Håndbok for pp- tjenesten”,læringssenteret 2001 og Opplæringsloven, 1998

2 PP-Tjenesten. Historikk:  Tjenesten har relativt kort historie som organisasjon.  De første bestemmelser om skolepsykologisk tjeneste kom inn i folkeskoleloven i 1955  Rammene for dagens PP-tjeneste ble fastsatt i Lov om grunnskolen av 1969  Ved revisjon av grunnskoleloven i 1975 ble PP- tjenesten hjemlet som egen paragraf.

3 PPT i dag:  I alle kommuner og fylkeskommuner har barn, unge, skoler og bhg i dag lovfestet rett til pedagogisk.psykologisk rådgiving. Det samme gjelder voksne med behov for spesialundervisning.  Lovgrunnlaget: Opplæringsloven § 5-6. Pedagogisk-psykologisk tjeneste

4 PPT i dag:  Ingen særskilte krav til organisering av tjenesten  Nytt i loven av 98. PPT skal jobbe mer system  Forvaltningsloven til grunn for all offentlig forvaltning

5 Funksjon og oppgaver til PPT  PPT er primært en hjelpeinstans  Den er frivillig. Må ha samtykke fra foresette  Foresatte kan ta direkte kontakt med PPT  Råd og veiledning  Den som har forelderansvaret kan melde til PPT  Hovedprinsipp: samarbeid til barnets beste

6 Spesialundervisning  Opplæringsloven:  §5-1. Gjelder elever  §5-7. Gjelder barn under opplæringspliktig alder  §5-2. Gjelder voksne  En elev som har rett på spesialundervisning på en skole har ikke nødvendigvis rett på dette tilbudet på en annen skole  Ressurser til spesialundervisning (penger) følger bare automatisk fosterbarn

7 IOP(Individuell opplæringsplan)  Alle elver som etter enkeltvedtak gis rett til spesialundervisning etter §5-1, skal ha IOP  Skolen eller bhg ansvarlig  Utdrag fra §5-5: ” (…) Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og korleis ho skal drivas”

8 IP (individuell plan)  IP skal de som har behov for langvarige, sammensatte og koordinerte tjenester  Fra 01.07.01 en rettighet for brukere  Arbeid, fritid, boforhold, skoleløp (hvor IOP inngår)  Helse ansvarlig for en IP.

9 Henvisning til PPT  Viktig å være konkret  Beskriv vanskene, men også barnets funksjonsnivå generelt  Hva er barnet flink til  Hva liker barnet å gjøre  Hvilke tiltak er prøvd, av hvem og hvor lenge.  Hva tror dere PPT kan hjelpe til med?

10 Henvisning til PPT  Hvordan KARTLEGGE:  Gjennom å observere barnet  Samtaler med foreldre/andre omsorgspersoner  Samtaler med barnet  Kartleggingsmateriell  Søke etter forklaringer på vanskene

11 KARTLEGGING:  4 utviklingsområder:  SPRÅK-TALE (indikasjon på kognitive ferdigheter)  MOTORIKK (grov og fin)  SOSIALE FERDIGHETER (barn-barn, barn- voksen)  ATFERD (utagering-innagering)

12 DILEMMA: hvor stort skal problemet være før henvisning?  Skole og bhg. må ha prøvd ulike ting før PPT kontaktes/henviser barn. Dette må vises gjennom dokumentasjon  En klar bestilling  Skole og bhg. må i det lengste tilby tilpassninger. Målet er færrest mulig barn med enkeltvedtak. Tilpasset opplæring gjeldende prinsipp

13 ULIKE NIVÅ  Kommunalt nivå: 1.linje tjenesten: sosialkontor, PPT, barnevern, helsestasjon  Fylkesnivå: 2.linje tjenesten: Habiliteringstjenesten (Solvang, Glenne) BUPA  Statlig nivå: 3.linje tjenesten. Kompetansesenter, sykehus (Staten har med virkning fra 1.januar 2004 overtatt ansvaret for barne-og familievernet samt rusomsorgen)

14 Viktige samarbeidspartnere  Barn, unge og eldre skal først og fremst få hjelp i lokalmiljøet  Kommunene ( 1.linje), hjemlet i kommunehelsetjenesteloven (1982), Barnevernloven (1992) og i Opplæringsloven (1998)  For å få hjelp av 2.linjetjenesten er ofte kriteriene høyere enn til 1.linje

15 Viktige samarbeidspartnere  Barnevernet  Helsestasjon  Bupa (barne og ungdomspsykiatrien)  Habiliteringstjenesten  Kompetansesentre  Sosialkontor

16 Barnevernet. Utfordringer som samarbeidspartnere:  Stabilitet  Saksmengde  Kompetanse  Taushetsplikt  Individ/systemnivå  Lite ressurser til forbygging

17 En ”god” henvisning til Barnevernet  Er mest mulig beskrivende  Er mest mulig konkret  Skiller mellom fakta og vurderinger  Inneholder alle opplysninger som meldeinstansen mener er viktig å formidle, unngå ”underhåndenopplysninger”  Er underskrevet av enhetsleder  Kan godt foreslå tiltak, men helt ikke stiles som en søknad


Laste ned ppt "PP-Tjenesten. Pedagogisk psykologisk tjeneste. (1.linje) Rakel K. Rohde Næss Høgskolelektor, Høgskolen i Vestfold Litteratur bl.a hentet fra ”Håndbok for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google