Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rutine- beskrivelser for oppfølging av og tiltak ved elevfravær i Ringsaker kommune Mørkved skole skoleåret 2012/13.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rutine- beskrivelser for oppfølging av og tiltak ved elevfravær i Ringsaker kommune Mørkved skole skoleåret 2012/13."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rutine- beskrivelser for oppfølging av og tiltak ved elevfravær i Ringsaker kommune Mørkved skole skoleåret 2012/13

2 Formål:  Sikre ajourførte fraværsregistre som kan begrunne tidlig innsats i forhold til elever med bekymringsfullt fravær Mørkved skole skoleåret 2012/13

3 Generelt om fravær  Elevens og foreldrenes plikter og kommunens plikter Mørkved skole skoleåret 2012/13

4 Hovedregelen:  Alle barn og unge som oppholder seg i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring.  Retten og plikten til grunnskoleopplæring kan oppfylles på fire forskjellige måter: Mørkved skole skoleåret 2012/13

5  1. offentlig grunnskole  2. privat hjemmeundervisning  3. privat grunnskole godkjent etter privatskoleloven  4. privat grunnskole godkjent etter opplæringsloven Mørkved skole skoleåret 2012/13

6 Permisjoner:  Kommunen eller rektor kan gi en elev permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker.  Forutsetningen er at dette er forsvarlig.  Dersom foreldrene ønsker å ta barna ut av skolen lenger enn dette, og de oppholder seg i Norge, gjelder reglene om hjemmeundervisning. Mørkved skole skoleåret 2012/13

7 Dokumentert og udokumentert fravær:  Bakgrunnen for dette er elevenes opplæringsplikt.  Eleven skal i utgangspunktet delta i opplæringen. Mørkved skole skoleåret 2012/13

8 Dokumentert fravær:  Fravær i henhold til permisjon gitt av skolen.  Fravær av helsemessige grunner, der foreldrene har meldt fra til skolen.  Fravær der eleven har legeerklæring. Mørkved skole skoleåret 2012/13

9 Udokumentert fravær:  Fravær som foreldrene ikke har meldt fra om.  Fravær som er av lengre varighet enn det skolen har gitt eleven permisjon for. Mørkved skole skoleåret 2012/13

10 Fravær:  Skal meldes skolen samme dag som eleven er fraværende. Det skal gis beskjed fra foresatte om årsaken til fraværet, og hvor lenge man tror det blir. Mørkved skole skoleåret 2012/13

11 Fravær:  Kontaktlærer kontakter hjemmet samme dag der eleven er fraværende uten at det er gitt beskjed fra foresatte. Mørkved skole skoleåret 2012/13

12 Fravær:  Kontaktlærer har ansvar for at fravær føres daglig i LMS – systemet fronter.  Ved fravær utover 5 dager skal kontaktlærer ta kontakt med hjemmet Mørkved skole skoleåret 2012/13

13 Langvarig fravær:  Når eleven er borte av helsemessige årsaker, er melding fra foreldrene gyldig dokumentasjon.  Skolen kan kreve legeerklæring for langvarig fravær. Mørkved skole skoleåret 2012/13

14 Prosedyre når en elev er borte uten at fraværet er dokumentert:  1. Skolen kontakter hjemmet.  2. dersom skolen ikke får kontakt med foreldrene eller hjemmet bør den: Mørkved skole skoleåret 2012/13

15  Skrive et brev til foresatte om hvor det informeres om opplæringsplikten og straffeansvar  Kontakte andre skoler eller barnehage, hvis eleven har søsken der.  Oppsøke hjemmet  Kontakte foreldrenes arbeidsgiver  Kontakte folkeregisteret.

16 Bekymringsmelding:  Skoleleder sender bekymringsmelding til barnevernet hvis eleven ikke møter opp til pliktig opplæring. Mørkved skole skoleåret 2012/13

17 Dokumentasjon:  Informasjon om fravær.  Skriftlig dokumentasjon på oppfølging.  Kopier av brev og andre dokumenter til foreldre. Mørkved skole skoleåret 2012/13

18 Dokumentasjon:  Skolen bør dokumentere telefonsamtaler og andre muntlige samtaler: - Hvem har tatt kontakt - Hvem ble kontaktet - Når - Resultatet av kontaktforsøkene, opplysninger som er framkommet Mørkved skole skoleåret 2012/13

19 Melding til NAV:  Hvis en elev ikke kommer tilbake etter et ferieopphold, eller det er grunn til å tro et eleven oppholder seg i utlandet skal NAV ha melding om dette. Mørkved skole skoleåret 2012/13

20 Prosedyrer ved bekymringsfullt fravær:  Ved gjentatt fravær der årsaken ikke er knyttet til sykdom, kalles foresatte og eleven inn til et møte på skolen. Dette skal dokumenteres. Tiltak en blir enige om iverksettes umiddelbart.  Kopi av tiltak gis skolens helsesøster til orientering. Mørkved skole skoleåret 2012/13

21 Overgangsmøter:  Det skal være egne overgangsmøter med foresatte i elevsaker der fravær er et problem. Mørkved skole skoleåret 2012/13

22 Eksternt støtteapparat:  Skolen vurderer til enhver tid behov for å involvere eksternt støtteapparat i oppfølgingen av disse elevsakene. Mørkved skole skoleåret 2012/13


Laste ned ppt "Rutine- beskrivelser for oppfølging av og tiltak ved elevfravær i Ringsaker kommune Mørkved skole skoleåret 2012/13."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google