Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Jeg tror begrepet tilpasset opplæring er et mektig begrep.” En tekststudie av åtte lærerstudenters oppgavebesvarelser om tilpasset opplæring i pedagogikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Jeg tror begrepet tilpasset opplæring er et mektig begrep.” En tekststudie av åtte lærerstudenters oppgavebesvarelser om tilpasset opplæring i pedagogikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Jeg tror begrepet tilpasset opplæring er et mektig begrep.” En tekststudie av åtte lærerstudenters oppgavebesvarelser om tilpasset opplæring i pedagogikk Foredrag presentert på Lillehammer 15.1.09 av student Heidi Aanerud og førstelektor Berit Bratholm Høgskolen i Vestfold

2 Bakgrunn Nivådelt lærerutdanning på ungdomstrinnet, start 2007 Svare på NOKUTs utfordring; Forskning i og med lærerstudenter Styrke samarbeid med praksis; det forskende partnerskap i en forsketriade; student, praksis og fagpedagog Bjørnsrud om forskende partnerskap: 1. Praktisk arbeid utført av skoleledelse, lærer og forsker for å tilrettelegge og gjennomføre aksjonslæring. 2. Forskende partnerskap legger til rette for at den som forsker, deltar i aksjonslæringen og får fram muntlig og skriftlig empiri (Bjørnsrud 2005:166) Stenhouse:”Hans svar var en forskningsmodell for læreplanutvikling.Modellen innebar at lærere utviklet en forskerholdning til egen undervisning og lærerarbeid. Utviklingen av skolen må føles relevant og forbedrende for dem som har sitt arbeide der” (Bjørnsrud 2005:60).

3 Bakgrunn Kristiansen: Drøfter begrepet tilpasset opplæring i dr. avhandling 2007. (Kristiansen 2007) I prinsippet om tilpasset opplæring inkluderer Kristiansen bl.a. disse to delproblemstillinger: 1.Hvilke sentrale politiske (og vitenskapelige) posisjoner i forhold til tilpasset opplæring for alle har man? 2. Hvilke didaktiske føringer følger av en tilpasset opplæring for alle elever, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn?

4 Prosjektet: arbeid med TPO i pedagogikken med lærerstudenter Hvilke refleksjoner gjør du deg rundt egen rolle som lærer og tematikken TPO? I hvilken sammenheng gis oppgaven? En temabasert uke i pedagogikk om klasseledelse, herunder TPO. forelesninger ved BB og RN egne studier for stud. diskusjoner i klassen intervjue og transkribere intervju av elever i ungdomskolen studenter utarbeider en oppgave om TPO

5 Undersøkelsen Erfaringer om forskende partnerskap- Heidi/Berit Oppgavetekst: ”Etter å ha intervjuet en ungdomsskoleelev om tema fremtidsorientering med hensyn til valg av videre utdanning, hvilke refleksjoner gjør du deg rundt egen rolle som lærer og tematikken TPO?. Knytt gjerne inn teori i refleksjonene.” Selve studentbesvarelsene: Til sammen 20 s. tekst Hvilke funn foreligger så langt?

6 Resultater: kildebruk- lærere (Berit) Offentlige kilder: 1.L97 og LK 06 2.Opplæringsloven av 1998 3.Stortingsmelding nr. 16 (2006-2007)....ingen stod igjen...Tidlig innsats for livslang læring Andre kilder: 1.Bjørnsrud,H og S. Nilsen (red.) 2008): Tilpasset opplæring- intensjoner og skoleutvikling. Gyldendal. 2.Armstrong, T (2003): Mange intelligenser i klasserommet. Abstrakt forlag 3.Gardner, H (1993): Slik tenker og lærer barn.Praxis forlag 4.Gardner,H (1999): Den intelligente skole.Gyldendal 5.Gardner, H ( 2000): Den bildande mànniskan.Brain Books AB 6.Øhra. M. Hjemmeside (pedagogikk) : http://www-lu.hive.no/ansatte/moh/ http://www-lu.hive.no/ansatte/moh/ 7 Eyvind Elstad og Are Turmo (2007): Strategibruk, motivasjon og interesse for realfag: forskjeller mellom minoritets- og majoritetselever, Tidsskrift for Ungdomsforskning, nr. 2, 2007-11-22 8. Dale,Erling Lars og Jarl Inge Wærness (2006): Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen.(Kap 9 s. 213-235) Cappelen 9.Ogden,Terje (2001):Sosial kompetanse og problematferd i skolen. Kompetanseutviklende og problemløsende arbeid i skolen. 10.Dunn, R. og Griggs, S. (red.) (2004). Læringsstiler. Grunnbok i Dunn og Dunns læringsstilmodell. 11.Elstad,Eivind og Are Turmo (2006): Hva er læringsstrategier? 12.Weinstein,C.E.,Bråten,I og R. Andreassen (2006): Læringsstrategier og selvregulert læring: teoretisk beskrivelse, kartlegging og undervisning. 13 Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=iZhAxb Ax72U http://www.youtube.com/watch?v=iZhAxb Ax72U

7 Resultater: kildebruk-studenter (Heidi) (Blå skrift=de bøker som lærere har brukt i undervisning) Offentlige: 1.L97 og LK 06 2.Opplæringsloven av 1998 3.Stortingsmelding nr. 16 (2006-2007)....ingen stod igjen...Tidlig innsats for livslang læring Andre kilder: 1.Lyng,Selma Therese (2004): Være eller lære? Universitetsforlaget. 2.Strandkleiv, O. I., og Lindbäck, S. O. (2005). Tilpasset opplæring, nå! 3.Dale,Erling Lars og Jarl Inge Wærness (2006): Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen.(Kap 9 s. 213-235) Cappelen 4.Gardner, H (1993): Slik tenker og lærer barn.Praxis forlag 5.Gardner,H (1999): Den intelligente skole.Gyldendal 6.Gardner, H ( 2000): Den bildande mànniskan.Brain Books AB 7.Goodlad i Imsen 8.Dunn, R. og Griggs, S. (red.) (2004). Læringsstiler. Grunnbok i Dunn og Dunns læringsstilmodell. 9.Imsen,Gunn (2006): Lærerens verden. Universitetsforlaget Del 1, 3,4,5. (390)

8 Kildebruk i oppgaven Student (8) OffentligFagbøkerSum (12) 1 stud.336 123 3 stud.11, 2, 22 1 stud.011 2 stud.000

9 Forståelse av TPO- fra studentbesvarelsene ”Tilpasset opplæring er et krav hver enkelt elev kan stille gitt av opplæringslova (Kunnskapsdepartementet, 1997).” ”Uansett tror jeg, på dette stadiet i min utdanning, at dersom læreren er bevisst på å bruke elevenes egne mål og ønsker på en konstruktiv måte i hverdagen, ved å tilpasse opplæringen godt, vil sjansene for måloppnåelse øke. ” ”En viktig suksessfaktor for tilpasset opplæring er i følge Strandkleiv og Lindback (2005) å finne elevenes sterke sider og ta utgangspunkt i disse for å bygge videre kunnskap. Det samsvarer med erfaringer jeg har gjort meg i tidligere arbeid med ungdom med sammensatt problematikk.”

10 Forståelse av TPO- fra studentbesvarelsene ”Jeg mener at Gardners MI-teori blir for ekstrem, hvordan skal vi i dagens skole kunne tilpasse ethvert behov for alle elever, når det gjelder aktivitet, klasseromsarkitektur, læremidler osv.”

11 Forståelse av TPO- fra studentbesvarelsene ”Hvis jeg skal nevne en form for tilpasset opplæring som jeg mener kanskje er litt tilsidesatt, så må det være det som omhandler de flinke elevene... Min erfaring fra team-møter er at ofte går praten og mulige løsninger rundt elever som har funksjonsproblemer av en eller annen art. ”

12 Forståelse av TPO- fra studentbesvarelsene ”Man kan koble tilpasset opplæring opp mot treningslære. Og treningsplanlegging. Her kommer man ikke unna begreper som for eksempel variasjon, mengde trening, grunnlagstrening, situert trening, eller restitusjon etter trening, og jaggu gjør man det ikke i fagene på skolen heller. Og her mener jeg det er mange porter for tilpasset opplæring ”

13 Utfordringer i TPO - fra studentbesvarelsene ”Skal man strekke tilpasset opplæring og tolke loven til det ytterste, krever dette et ufattelig stort arbeid for læreren. Hvordan skal dette gjøres, uten å danne stigmatiserende klassifiseringer innenfor den skjulte lærerplanens rammer?” ”Jeg ser at dette er et meget stort felt, et felt jeg føler jeg kan for lite om på dette tidspunkt.”

14 Utfordringer i TPO - fra studentbesvarelsene ”Det er ikke noe entydig svar på tilpasset opplæring i virkelighetens skoler. Jeg tenker at min fremtidige lærerrolle bør bære preg av nytenkning til hver elev, hvis det lar seg gjøre (det er andre aktører inne i bildet og), jeg bør ikke bli låst i min mening om elever. Hvert år bør man tenke igjennom ”bildet” man hadde av eleven før ferien, og hva som har skjedd i løpet av ferien. Hver enkelt elev bør sees med nye øyne, og skoleåret bør legges opp deretter. Det sosiale samspillet blant elevene spiller også en særdeles viktig rolle. Og spesielt i ungdomstiden. ”

15 Utfordringer i TPO - fra studentbesvarelsene ”Når jeg blir lærer, ønsker jeg selvsagt å gjøre hva jeg kan for å tilpasse opplæringen min etter beste for evne hver enkelt elev. ”

16 Tolkning av besvarelsene Kommentar og drøfting til selve prinsippet TPO Engasjement for feltet- drøfter kompleksiteten Genuint ønske om å bli dyktig lærer- utvikle forskerholdning Prøver seriøst å kombinere emne i lys av bøker og off. dokumenter Selvstendige tanker- holdning: ”Hva kan jeg (som student) bidra med i dette feltet?”

17 Utfordringer i lærerutdanningen Et for stort spekter av kilder i undervisning. - Konsentrere Gå mer i dybden i didaktisk sammenheng. - Konkretisere (jfr. Kristiansen; begrensninger/muligheter) Tettere samarbeid med student og praksisfeltet. - Samarbeid Forankre prosjektet,forskertriaden. T ing T ar T id

18 Kilder Diverse studenttekster (2008) Dalen,M. (2008): Intervju som forskningsmetode. Oslo: Universitetsforlaget Kristiansen,A. (2007): Lik rett til kunnskap. En epistemologisk studie av tilpasset opplæring og sosial seleksjon i utdanning. Dr. philos avh. Tromsø: Universitetet i Tromsø Stenhouse,L. (1988): An Introduction to Curriculum Research and Development. London: Heinemann Bjørnsrud,H. (1999): Den inkluderende skolen. Oslo: Universitetsforlaget Bjørnsrud,H. (2005):Rom for aksjonslæring. Oslo: Gyldendal-Akademisk Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (2006): Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge 2006. Del 1: Hovedrapport. Oslo: NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (2006): Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge 2006. Del 2: Institusjonsrapporter. Oslo: NOKUT


Laste ned ppt "”Jeg tror begrepet tilpasset opplæring er et mektig begrep.” En tekststudie av åtte lærerstudenters oppgavebesvarelser om tilpasset opplæring i pedagogikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google