Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk1 Oppgaveskriving pedagogikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk1 Oppgaveskriving pedagogikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk1 Oppgaveskriving pedagogikk

2 H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk2 Essayoppgave: I grunnskolen og den videregående skolen skal tilpasset opplæring være et overordnet prinsipp for elevenes læringsarbeid ( L 97, s. 68). ”Skolen skal ha rom for alle, og lærerne må derfor ha blikk for den enkelte”, står det å lese i L 97, s.29. Ta utgangspunkt i pedagogisk teori og vurder tilpasset opplæring som pedagogisk grunnlag for elevenes læringsarbeid. Vis deretter hvordan dette kan anvendes i undervisninga. Essayoppgave: Reformpedagogikk, det sosiokulturelle synet på læring og elevaktive arbeidsformer står sterkt i dagens pedagogikk. Gjør rede for reformpedagogiske idealer og vis gjerne til historie og teori. Drøft så fordeler og ulemper denne type pedagogikk kan ha for lærere og elever. Essayoppgaver

3 H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk3 Hva er pedagogisk teori Du kan møte formuleringen pedagogiske teori i oppgaveformulering: Hva betyr pedagogiske teori ? Svar: At du tar i bruk fagstoff fra litteratur, internett og andre steder i oppbygging av standpunkt og begrunnelser. Du står fritt til å velge hvilke perspektiv du ønsker. Det stilles krav om at det du bringer inn er teoribasert.

4 H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk4 Oppgaveløsning 1. Les oppgaveteksten nøye ! 2. Svar på det oppgaveteksten spør om 3. Ikke skriv en ”fri stil” der du begynner en plass og havner et helt annet sted 4. Husk at det er forventninger til teori/ teoretikere/ kilder + eksempler 5. Husk at besvarelsen skal ha en rød tråd 6. Bruk overskrifter og avsnitt 7. Vær saklig ! 8. Disponer tiden

5 H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk5 Ulike faser 1. Fase :  hva skal svares på ?  les gjennom oppgavetekstene  hva er sentrale stikkord/føringer ?  vurder valgmulighetene  velg oppgavesett 2. Fase :  Brainstorming/assosier med teksten 3. Fase :  hva spør oppgaveteksten etter ?  hvilke stikkord er sentrale ?

6 H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk6 Disposisjon :  Innledning  Måten oppgaven er løst  Tolking,avgrensing og begrunnelse  påpeking av aktualitet  definer sentrale begreper du bygger oppgaven rundt  innledningen skal være kort ( 1/10 – 1/7 av oppgaven )

7 H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk7 2. Hoveddel:  svar på oppgaveteksten  gjør rede for aktuell teori  begrunn hvorfor du gjør rede for akkurat disse teoriene  reflekter over teorien  referer til praksis/ bruke eksempler  vurder/påpek sterke og svake sider ved teoriene/ulikher/likheter  vær saklig og objektiv

8 H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk8 3. Avslutning:  oppsummer kun de viktigste punktene  vis den røde tråden gjennom oppgaven

9 H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk9 Formuleringer: Ikke bruk ”jeg mener”, Bruk heller formuleringer som f. eks.  Det synes som om…..  Etter det Piaget mener, så……  Vygotsky fokuserer på….  Behavorismen legger vekt på……  I følge……………..  I henhold til…..  Piaget skriver at………..  Dette betyr at………….

10 H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk10  I L 97 kommer det frem at….  Er opptatt av………….  Kan betraktes som……………..  Opplyser at…………..  Neste perspektivet……. handler om …  …..bygger på forståelse om at……  i denne forbindelse kan det nevnes at….  Når vi skal se på konsekvensene, vil….

11 H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk11 Vanlige begreper i oppgavetekster:  Gjør rede for…..  Drøft……  Vurder…….  Reflekter over …….  Problematiser…..  Se….. i lys av……..  Vis….  Pek på…….

12 H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk12 Disponer følgende oppgavetekst: ” Gjør rede for ulike syn på læring og drøft hvilke konsekvenser disse vil ha for deg som lærer”


Laste ned ppt "H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk1 Oppgaveskriving pedagogikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google