Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva vi skal se på Prosjekt og prosjektfaser Oppgaveskriving

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva vi skal se på Prosjekt og prosjektfaser Oppgaveskriving"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva vi skal se på Prosjekt og prosjektfaser Oppgaveskriving
Hva vi skal se på Prosjekt og prosjektfaser Oppgaveskriving Gruppefaser Dette er de grunnleggende enhetene vi skal gå gjennom.

2 Prosjekt og prosjektfaser
Prosjekt og prosjektfaser 1. Brainstormingsfasen 2. Planleggingsfasen Gjennomføringsfasen Evalueringsfasen Her finner du en omversikt over de faser vi vanligvis regner inn i et prosjekt. Rekkefølgen kan variere og vi går ofte tilbake til tidligere faser, men detter er en oversikt.

3 1. Brainstormingsfasen Hva lurer jeg på? Undring?
1. Brainstormingsfasen Hva lurer jeg på? Undring? Noe du vil vite mer om? Hvilket temaområde er dette?

4 2. Prosjektplanlegging Milepelplan for gjennomføring:
2. Prosjektplanlegging Milepelplan for gjennomføring: Fase: Fra tema til problemstilling Fase: Litteraturorientering Fase: Metodeutvikling Fase: Feltarbeid/empiri Fase: Rapportskriving Fase: Framføring Fase: Evaluering Ansvarskart Milepelplanen: se egne notater Ansvarskart: se oht

5 3. Gjennomføringsfasen Nå skal du iverksette planen og nå milepelene i milepelsplanen Hva er det vi har av milepeler? Problemstilling Litteratur Metode Feltarbeid Rapportskriving Framføring Evaluering

6 A: Problemstilling Hva er et problem??? En undring - spørsmål - svar!
A: Problemstilling Hva er et problem??? En undring - spørsmål - svar! Begynner med tema. Hva er en problemstilling? – Hva er et problem? Se vedlegg.

7 Fra tema til problemstilling
Fra tema til problemstilling Tema: lek - sosiale relasjoner - vennskap Tema inneholder mange problemstillinger Hovedskille tema - problemstilling: Beskriver et tema Løser et problem Svarer på et spørsmål Eksempel på bevegelse fra tema til en problemstilling.

8 Svar på følgende spørsmål
Svar på følgende spørsmål Hva Hvem Hvor Hvordan Når Hvorfor Spørsmål hjelper deg til å identifisere et problem.

9 Bruke litteratur og ressurspersoner for å komme fram til problemstillingen Litteratur Artikler/bøker - andres forskning. Ressurspersoner Veiledning - rådføre seg med Problemet belyses med teori – forskning – andres synspunkter. Vi velger vår teori som grunnlag for behandlingen av problemet.

10 B: Litteraturorientering
B: Litteraturorientering Hva er teori? Teoriens plass i et prosjekt? Forskjell på teori og synsing. Å velge ut teori! Teori er en viktig del av prosjektet. Teori – en definisjon: en modell av virkeligheten – en abstraksjon, fanget av tanken. Et viktig spørsmål: er det overensstemmelse mellom virkeligheten og teorien?

11 C: Metode Valg av metode
C: Metode Valg av metode ”Før jeg vet hvad jeg skal undersøge kan jeg ikke vide, hvordan jeg skal gjøre det”. (Jette Fog - samfunnsforsker, 1981) Styrke Svakhet Metoden er den måten vi skal skaffe oss innsikt og kunnskaper om problemet på. Vitenskapelige metoder = måter å gjøre det på som gjør at vi etterpå kan si noe som er mer enn ren synsing. Forksjellige metoder: kvantitative - kvalitative

12 D: Feltarbeid Ut i feltet. 04.04.2017
Undersøkelsen skjer ute i virkeligheten. Undersøkelse om vår problemstilling. Det er datainnsamling, d.v.s. informasjonsbiter som vi samler inn. Senere skal vi sette bitene sammen for å få innsikt og kunnskap om virkeligheten og vårt problem

13 E: Skrive rapporten Innledning Teoridel Metodedel Drøfting Konklusjon
E: Skrive rapporten Innledning Teoridel Metodedel Drøfting Konklusjon Etter at undersøkelsen er ferdig er tiden kommet for å skrive en rapport. Redegjøre for prosjektet. Vise hvordan vi tenker, hvordan vi har undersøkt og hva vi har funnet og så våre konklusjoner. Rapporten har en bestemt inndeling.

14 a) Innledning Hvorfor interessert/oppdaget tema Hva det handler om.
a) Innledning Hvorfor interessert/oppdaget tema Hva det handler om. Problemstilling Innledningen er første del av rapporten

15 b) Teoridel Hvilke teorier bruker du?
b) Teoridel Hvilke teorier bruker du? Sentrale begreper i teorien som belyser problemstillingen Kildebruk: husk forskjellen på direkte sitater og når du gjengir en teori/forfatter med egne ord. Nå er det igjen viktig med teori. Vi skal redegjøre for hva slags teori vi bruker i denne delen av oppgaven. Ikke en hel teori, men teori som belyser din problemstilling.

16 Bruk av kildene Eks.: Bruke litteratursitat i teksten din:
Læring handler ikke bare om min egen innsats for å lære, men like mye om miljø og sosiale omgivelser. ”Men læring kan også forstås som en sosial prosess …” (Imsen, 2003,152) Eks.: Gjengi litteraturtekst med egne ord: Læring er ikke bare et spørsmål om individuell innsats men om sosialt samspill (Imsen 2003).

17 c) Metodedel Skriv om metoden dere bruker, for eksempel spørreskjema eller intervju. Skriv noe om fordeler og ulemper ved metoden Skriv kort de sentrale resultatet av undersøkelsen som dere skal ha i drøftingsdelen Her redegjør du for den metode du har valgt i prosjektet, samt skriver resultatene av undersøkelsen.

18 d) Drøfting Problemstilling besvares i drøftingen gjennom å bruke teorien og undersøkelsen En svært vikrig del av oppgaven. Hva er drøfting? Arbeide mer med det.

19 e) Konklusjon Oppsummering Videre perspektiv. Sentrale punkter gjentas
e) Konklusjon Oppsummering Sentrale punkter gjentas Videre perspektiv. Til slutt kommer konklusjonen, som gir dine synspunkter basert på det du har gjort i oppgaven.

20 F: Framføringen Resultat Hvordan nå fram med budskapet? - (metode)
F: Framføringen Resultat Viktige funn - momenter Hvordan nå fram med budskapet? - (metode) Dere skal presentere prosjektet deres for de andre studentene. Diskutere, vurderer opplegg, framgangsmåte, teori, metode , drøfting og resultater

21 Gruppefaser Formingsfase Stormfase Normfase Produktiv fase 04.04.2017
Fasene i gruppearbeidet er viktig å ta hensyn til. Dere har sannsynligvis kommet lenger.


Laste ned ppt "Hva vi skal se på Prosjekt og prosjektfaser Oppgaveskriving"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google