Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapport - bedrift n Sammendrag Innholdsfortegnelse n Innledning Bakgrunn for oppgaven Hensikt med oppgaven n Presentasjon av problemstilling Avgrensning/presesiering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapport - bedrift n Sammendrag Innholdsfortegnelse n Innledning Bakgrunn for oppgaven Hensikt med oppgaven n Presentasjon av problemstilling Avgrensning/presesiering."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Rapport - bedrift n Sammendrag Innholdsfortegnelse n Innledning Bakgrunn for oppgaven Hensikt med oppgaven n Presentasjon av problemstilling Avgrensning/presesiering av problemstilling Begrepsavklaringer n Teori - fokus på kartlegging n forebyggende og helsefremmende arbeid, fysioterapi, belastningslidelser/arbeidsrelaterte muskel-skjelettplager, arbeidsmiljø, HMS- arbeid, annet?

3 Teori n Teori skal vise hvilken kunnskap som finnes om emnet, hvilke begrensninger denne kunnskapen har, vise at det evt. er behov for mer kunnskap

4 Teori n Teori styrer din forståelse for hva du søker i din undersøkelse/kartlegging n Svarene skal du lete etter i resultatene du presenterer fra kartleggingen du gjør (empirisk rapport) og gjennom eksisterende teorier, kartlegginger, lover, og andre dokumenter

5 Teori n Teoriene (litteratur, tidligere kartlegginger, veiledninger, handlingsplaner) skal hjelpe deg til å søke kunnskap for å finne svar på problemstillingen din.

6 Teori n Arbeidsmiljøloven, spesielt § 12 n Forskrift til arbeidsmiljøloven n Forskrift om systematisk helse-,miljø-og sikkerhetsarbeid i virksomeheter n (veileder) Internkontrollforskriften n Handlingsplan for forebygging av belastningslidelser (1994-98) n Forebyggende helsearbeid (Mæland)

7 Rapport - Bedrift n Sammendrag n Forord n Innholdsfortegnelse n Innledning n Teori n Metode n Data n Drøfting n Oppsummering n Litteraturliste n vedlegg

8 Sammendrag n Kommer først i rapporten n gir leseren en god oversikt over hva rapporten handler om n sier noe om tema, problemstilling, undersøkelsen, metode for datainnsamling/kartlegging og utvalg n presenterer resultatene (kort) n sier noe om behov for videre undersøkelser n nøkkelord

9 Fra tema til problemstilling n Finn et tema som interesserer deg n presiser temaet, avgrens fra det generelle til det spesielle n Sett opp 2-4 spørsmål om temaet du ønsker å svare på n spørsmålene skal hjelpe deg til å problematisere temaet n hovedproblemstillingen kan formes som et spørsmål eller som en påstand n sørg for at det går an å svare på problemstillingen

10 Teori, kunnskaper, fokus n Hva skal teori hjelpe deg med n hvilke kunnskaper trenger du for å svare på problemstillingen n hvilke kunnskaper trenger du for å gjøre en kartlegging n hvilke kunnskaper har andre om samme tema n hvordan finner du frem til relevant litteratur n

11 Metode n metode er “veien man går….” n problemstillingen bestemmer metoden n en metode eller flere n observasjonsguide n intervjuguide n sjekkliste n gangen i arbeidet n bearbeiding av data n metodekritikk, hva kunne jeg ha gjort annerledes

12 Data betyr innsamlet informasjon n Innledning n presentasjon av informantene n presentasjon av resultatene: n tematisk n kronologisk n tekst n tabell n oppsummering av resultatene

13 Datainnsamling n Forberedelser n avtaler n utstyr: video, kamera, papir/penn båndopptaker n rom, sted, ute, inne,tid n hva gjør du under kartleggingen: følger sjekk- liste, bruker arbeids- miljøloven(§ 12), internkontrollen, annet? n hva gjør du rett etter kartleggingen: skriver logg: n “jeg så xxxx, jeg hørte xxx,

14 Bearbeiding av data n Systematisering av rådata: n kategorisering n se etter likheter, ulikheter n se etter fenomener i grupper n se etter enkeltfenomener n se etter din forståelse i søken n etter gyldig informasjon n se etter resultater n ikke tolke/analysere empiri

15 Drøfting n å drøfte er å diskutere med seg selv n trekk frem interessante funn fra kartleggingen n diskuter disse funnene i lys av litteraturen n kommenter hva DU legger i funnene n kommenter om du er enig eller uenig med litteraturen og begrunn dine kommentarer n oppsummer dine drøftinger

16 Drøfting n Dataresultatene diskuteres i lys av teori, tidligere kartlegginger, sjekklister som er utarbeidet på bedriften n Det er kun resultatene fra undersøkelsen som skal drøftes, ikke noe nytt som du ”plutselig” synes er viktig n Kom med egne meninger underveis

17 Oppsummering n Er temaet behandlet på en saklig måte n Er problemstilling besvart n Er metoden anvendelig n Er dataresultatene tillitsvekkende n Er drøftingene saklige n Er oppsummeringen pålitelig Er anonymitet ivaretatt

18 Skrive for å lære n er en viktig læringsstrategi fordi faglig skriving er en nødvendig studie/yrkeskompetanse n fordi studenter sliter med skriving fordi fysioterapeuter sliter med å fremstille saker skriftlig n fordi du lærer faglig stoff gjennom å skrive fordi du lærer faglig stoff gjennom tilbakemelding og i samarbeid med andre n gjør deg bevisst på deg selv, dine kunnskaper, manglende kunnskaper, dine meninger og dine refleksjoner n gjør deg målrettet når du leser får deg til å velge litteratur som er relevant for problemstillingen

19 Hvorfor skrive n Du skriver for å finne frem til tanker n Du skriver fordi du lærer faglig stoff gjennom å skrive n Du skriver fordi du lærer faglig stoff gjennom å skrive

20 Hvorfor skrive n Du skriver for å finne frem til tanker og til å utvikle og strukturere dem n Du skriver for å klargjøre for deg selv hva du forstår og hva du ikke forstår om emnet n Når du går tilbake til det du har skrevet, kan du nøste opp din egen tankeutvikling, og oppdage nye tankerekker som du ikke hadde på forrige skrive-tidspunkt n Skriving og skriveprosess betyr reformulering av fagstoff, du forholder deg til fagstoffet flere ganger og får overføringsverdi

21 Skrive for å lære n Gir deg anledning til å følge egen studieprosess n hjleper deg til å trekke ut og bearbeide pensum n viser at rapporter er en del av undervisningen i studiebolken n gir deg mulighet til å bygge opp en portefølje n gir deg trening i å avgrense og svare på problemstillinger n får deg til å vurdere kildene kritisk n får deg til kunne ta et kritisk standpunkt n viktig for å sette ord på ”diffuse ting” n kilde: Dysthe O, abstrakt forlag 2000, Skrive for å lære


Laste ned ppt "Rapport - bedrift n Sammendrag Innholdsfortegnelse n Innledning Bakgrunn for oppgaven Hensikt med oppgaven n Presentasjon av problemstilling Avgrensning/presesiering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google