Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fakultetsoppgåve Obligasjonsrett II vår 2015 Gjennomgang Ola Mestad Professor dr. juris Senter for europarett og Avdeling for petroleumsrett 29. april.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fakultetsoppgåve Obligasjonsrett II vår 2015 Gjennomgang Ola Mestad Professor dr. juris Senter for europarett og Avdeling for petroleumsrett 29. april."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fakultetsoppgåve Obligasjonsrett II vår 2015 Gjennomgang Ola Mestad Professor dr. juris Senter for europarett og Avdeling for petroleumsrett 29. april 2015

2 Oppgåva Karakteristikk Forelding og motrekning Lag alltid tidslinje
Vanskeleg eller lett? Forelding og motrekning Lag alltid tidslinje Finn krava Finn grunnlaga Anførte og dei som elles reiser seg Ver sikker og kort på dei enkle spørsmåla

3 Ås – Holm - flislegginga
Ås krev betaling av frå Holm Kravet sendt 1. august 2011 Holm anfører at kravet er forelda Alltid 3 spørsmål: Friststart, fristlengde, fristavbrot Kva er grunnlaget for kravet? Flisleggingsavtalen våren 2007 eller avtalen om minneleg oppgjer frå 1.oktober 2010 Avtalen om minneleg oppgjer eit nytt grunnlag Då den blei inngått var kravet i utgangspunktet alt forelda Er den avtalen ugyldig? Nei Konklusjon: Holm må betale

4 Subsidiært – Holm erklærer motrekning
Korfor subsidiært? Motrekning med delar av kjøpesummen for bilen Hovudkravet: (flislegginga) Motkravet: Kjøpesummen (Kva er motkrav og hovudkrav – no igjen? Motkravet er per definisjon det kravet som den som erklærer motrekning har mot den andre.)

5 Ås’ anførslar mot motrekning
«ikke var adgang for Holm til å kreve motregning, blant annet fordi de to kravene ikke hadde noe med hverandre å gjøre» Eit anført vilkår om konneksitet? Berre tull Jfr. Bergsåker s. 236 Anna grunnlag for å nekte motrekning? Dei generelle vilkåra gjensidigheit, komputabilitet oppfylt Ver kort om dette

6 Hovudvilkåra for motrekning
Frigjeringstida for hovudkravet må vere komen Forfallstida for motkravet må vere komen Dette er det som er skjult i anførselen, jfr. «blant annet» Hovudkravet – dei – frigjeringstida er der Jfr. gjeldsbrevl. § 5 første ledd første punktum Motkravet – kjøpesummen på – avtalt forfall 1. november 2011 Motrekning blir erklært rett etter 1. august Forfallstida er ikkje komen Konklusjon: Motrekning kan ikkje skje

7 Ås’ avkorting med prisavslag (1)
Kva er dette? Motrekning! Eventuelt kan ein seie at det berre er tale om å fastsetje kjøpesummen med frådrag for prisavslag på grunn av mangel – men teksten legg vel helst opp til motrekningstenking Hovudkravet: Kjøpesummen (No er det hovudkrav) Ås erklærer (eller iallfall gjennomfører) motrekning ved å gjere frådrag for manglar (motkravet) Omfanget av motkravet ikkje omstridd

8 Ås’ avkorting med prisavslag (2)
Holm anfører at motrekning ikkje kan skje «når Ås hadde undertegnet et gjeldsbrev» Er det eit gjeldsbrev? Gjeldsbrevdefinisjonen – ulovfesta, jfr. Bergsåker s Truleg ikkje gjeldsbrev på grunn av tilvisinga til kjøpekontrakten Har det i så fall noko å seie? Nei, jfr. gjeldsbrevl. § 1 Alle innvendingar kan framleis gjerast gjeldande Konklusjon: Ås kan avkorte (motrekne)

9 Foreldingslova § 2.(Fristens lengde.)
Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år. § 3.(Fristens utgangspunkt.) 1. Foreldelsesfristen regnes fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse.

10 Foreldingslova § 14.(Erkjennelse.)
Foreldelse avbrytes når skyldneren overfor fordringshaveren uttrykkelig eller ved sin handlemåte erkjenner forpliktelsen, så som ved løfte om betaling eller ved å betale rente.

11 Gjeldsbrevlova § 1. Den som gjev eit gjeldsbrev, misser ikkje med det utan avtale nokor motsegn frå det rettshøvet som er grunnlag for gjeldsbrevet. § 5. Er det ikkje fastsett noko om betalingstid, har skyldnaren rett til å betala so snart han vil. Han er skyldig til å betala straks kravsmannen seier frå.

12 Kva for feil er det vanleg å gjere i denne oppgåva?
Ikkje oppfatte heilt anførselen om at det ikkje er høve til motrekning Å ikkje forstå kor «lita» oppgåva er Men ein må skrive om dei riktige spørsmåla For mykje teori Ikkje konkludere presist nok Ikkje vise tydeleg nok grunnlaga for rettsreglane Analogisk bruk av gjeldsbrevlova Juridisk teori Rettspraksis


Laste ned ppt "Fakultetsoppgåve Obligasjonsrett II vår 2015 Gjennomgang Ola Mestad Professor dr. juris Senter for europarett og Avdeling for petroleumsrett 29. april."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google