Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Fakultetsoppgåve Obligasjonsrett II vår 2015 Gjennomgang Ola Mestad Professor dr. juris Senter for europarett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Fakultetsoppgåve Obligasjonsrett II vår 2015 Gjennomgang Ola Mestad Professor dr. juris Senter for europarett."— Utskrift av presentasjonen:

1 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Fakultetsoppgåve Obligasjonsrett II vår 2015 Gjennomgang Ola Mestad Professor dr. juris Senter for europarett og Avdeling for petroleumsrett 29. april 2015

2 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Oppgåva Karakteristikk –Vanskeleg eller lett? Forelding og motrekning Lag alltid tidslinje Finn krava Finn grunnlaga –Anførte og dei som elles reiser seg Ver sikker og kort på dei enkle spørsmåla

3 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Ås – Holm - flislegginga Ås krev betaling av 20.000 frå Holm –Kravet sendt 1. august 2011 Holm anfører at kravet er forelda –Alltid 3 spørsmål: Friststart, fristlengde, fristavbrot Kva er grunnlaget for kravet? –Flisleggingsavtalen våren 2007 eller avtalen om minneleg oppgjer frå 1.oktober 2010 Avtalen om minneleg oppgjer eit nytt grunnlag –Då den blei inngått var kravet i utgangspunktet alt forelda –Er den avtalen ugyldig? Nei Konklusjon: Holm må betale

4 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Subsidiært – Holm erklærer motrekning Korfor subsidiært? Motrekning med delar av kjøpesummen for bilen Hovudkravet: 20.000 (flislegginga) Motkravet: Kjøpesummen 100.000 –(Kva er motkrav og hovudkrav – no igjen? Motkravet er per definisjon det kravet som den som erklærer motrekning har mot den andre.)

5 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Ås’ anførslar mot motrekning «ikke var adgang for Holm til å kreve motregning, blant annet fordi de to kravene ikke hadde noe med hverandre å gjøre» Eit anført vilkår om konneksitet? –Berre tull –Jfr. Bergsåker s. 236 Anna grunnlag for å nekte motrekning? Dei generelle vilkåra gjensidigheit, komputabilitet oppfylt –Ver kort om dette

6 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Hovudvilkåra for motrekning Frigjeringstida for hovudkravet må vere komen Forfallstida for motkravet må vere komen –Dette er det som er skjult i anførselen, jfr. «blant annet» Hovudkravet – dei 20.00 – frigjeringstida er der –Jfr. gjeldsbrevl. § 5 første ledd første punktum Motkravet – kjøpesummen på 100.000 – avtalt forfall 1. november 2011 –Motrekning blir erklært rett etter 1. august Forfallstida er ikkje komen Konklusjon: Motrekning kan ikkje skje

7 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Ås’ avkorting med prisavslag (1) Kva er dette? Motrekning! –Eventuelt kan ein seie at det berre er tale om å fastsetje kjøpesummen med frådrag for prisavslag på grunn av mangel – men teksten legg vel helst opp til motrekningstenking Hovudkravet: Kjøpesummen –(No er det hovudkrav) Ås erklærer (eller iallfall gjennomfører) motrekning ved å gjere frådrag for manglar (motkravet) –Omfanget av motkravet ikkje omstridd

8 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Ås’ avkorting med prisavslag (2) Holm anfører at motrekning ikkje kan skje «når Ås hadde undertegnet et gjeldsbrev» Er det eit gjeldsbrev? –Gjeldsbrevdefinisjonen – ulovfesta, jfr. Bergsåker s. 22-23 –Truleg ikkje gjeldsbrev på grunn av tilvisinga til kjøpekontrakten Har det i så fall noko å seie? Nei, jfr. gjeldsbrevl. § 1 –Alle innvendingar kan framleis gjerast gjeldande Konklusjon: Ås kan avkorte (motrekne)

9 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Foreldingslova § 2.(Fristens lengde.) Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år. § 3.(Fristens utgangspunkt.) 1. Foreldelsesfristen regnes fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse.

10 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Foreldingslova § 14.(Erkjennelse.) Foreldelse avbrytes når skyldneren overfor fordringshaveren uttrykkelig eller ved sin handlemåte erkjenner forpliktelsen, så som ved løfte om betaling eller ved å betale rente.

11 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Gjeldsbrevlova § 1. Den som gjev eit gjeldsbrev, misser ikkje med det utan avtale nokor motsegn frå det rettshøvet som er grunnlag for gjeldsbrevet. § 5. Er det ikkje fastsett noko om betalingstid, har skyldnaren rett til å betala so snart han vil. Han er skyldig til å betala straks kravsmannen seier frå.

12 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kva for feil er det vanleg å gjere i denne oppgåva? Ikkje oppfatte heilt anførselen om at det ikkje er høve til motrekning Å ikkje forstå kor «lita» oppgåva er –Men ein må skrive om dei riktige spørsmåla For mykje teori Ikkje konkludere presist nok Ikkje vise tydeleg nok grunnlaga for rettsreglane –Analogisk bruk av gjeldsbrevlova –Juridisk teori –Rettspraksis


Laste ned ppt "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Fakultetsoppgåve Obligasjonsrett II vår 2015 Gjennomgang Ola Mestad Professor dr. juris Senter for europarett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google