Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DRI2001 Høst 06 - Pensumseminar 24. aug. 2006 Arild Jansen 1 Offentlige nettsteder. Introduksjon til systemutvikling DRI 2001 Pensumseminar 24. aug. 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DRI2001 Høst 06 - Pensumseminar 24. aug. 2006 Arild Jansen 1 Offentlige nettsteder. Introduksjon til systemutvikling DRI 2001 Pensumseminar 24. aug. 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 DRI2001 Høst 06 - Pensumseminar 24. aug. 2006 Arild Jansen 1 Offentlige nettsteder. Introduksjon til systemutvikling DRI 2001 Pensumseminar 24. aug. 2006 Om ulike typer offentlige nettsteder –Tjenestetrappa –Kvalitetskrav til offentlige nettsteder –Litt om arkitektur for interaktive nettsteder Introduksjon til systemutvikling – Systemutvikling og nettstedsutvikling

2 DRI2001 Høst 06 - Pensumseminar 24. aug. 2006 Arild Jansen 2 Spørsmål for dagens seminar Hva er et nettsted ? – (Er nettside og nettsted det samme?) Er et [offentlig] nettsted et informasjonssystem? Hva er systemutvikling (forkortet SU) ? –Hvilke oppgaver og faser omfatter en systemutviklingsprosess (Skille mellom nettside, nettsted og nettjeneste)

3 DRI2001 Høst 06 - Pensumseminar 24. aug. 2006 Arild Jansen 3 Noen ulike typer systemer i offentlig virksomhet Felles infrastruktur og kommunikasjonsløsninger –Bais programvarer og data, WWW, E-post, sikkerhetsløsninger (PKI),.. Administrative systemer –Kontorstøtte, lønn, regnskap, arkiv, faktura, reiseregning, Samarbeidsstøtte/gruppevare –Systemer for kalend/møteorganisering, deling av filer, prosjektstyring,.. Brukertjenester, tilbyr tjenester til borgere& næringsliv. –Rene informasjonstjenester, f eks. Odin, … –Enkle interaktive tjenester, el. søknadsskjemaer, ulike registre,. Fagsystemer, som er basert på et regelverk og er spesifikke for den enkelte virksomhet –Mange slike er interaktive tjenester, eks. lånekassa, SO, skatt,.. Arkiv og saksbehandlersystemer, basert NOARK og regler for saksgang mm ( statens generelle kravspesifikasjon –Leveres av private leverandører, eks: Ephorte, Kontor2000,.. Tverrsektorielle systemer: Støtte for datautveksling og samvirke mellom virksomheter, f eks. Samordna opptak, ALTINN, BRREG/Metadatabasen

4 DRI2001 Høst 06 - Pensumseminar 24. aug. 2006 Arild Jansen 4 Fagsystemer Knyttet til den enkelte etats spesielle saksområde Forankret i en delegert myndighet fra Storting og departement Hjemlet i lov(er) forskrifter og annet regelverk –Eks: –Trygdesystemer –Skatt – og ligning –Tollbehandling –.........

5 DRI2001 Høst 06 - Pensumseminar 24. aug. 2006 Arild Jansen 5 Elektronisk saksbehandling – Saksbehandlersystemer Statens generelle kravspesifikasjon http://www.statskonsult.no/publik/bokhefteveil/sgk_krav.htm http://www.statskonsult.no/publik/bokhefteveil/sgk_krav.htm

6 DRI2001 Høst 06 - Pensumseminar 24. aug. 2006 Arild Jansen 6 Overgang fra tradisjonelle forvaltningen? Back-office systemer: Saksbehandling andre fagsystemer Brukerne – hvordan hadde de det? Førstelinje

7 DRI2001 Høst 06 - Pensumseminar 24. aug. 2006 Arild Jansen 7 E-forvaltning - [nesten] sjølbetjening ? Brukerne – de kan gjøre enda mer. Back-office systemer: Saksbehandling andre fagsystemer

8 DRI2001 Høst 06 - Pensumseminar 24. aug. 2006 Arild Jansen 8 Et internasjonalt rammeverk for å klassifiserer offentlige nettsteder: Den såkalte tjenestetrappa:

9 DRI2001 Høst 06 - Pensumseminar 24. aug. 2006 Arild Jansen 9 Eksempler på de ulike trinnene 1. trinn: ”Brosjyre på nett”: Ren informasjonsformidling på generelt nivå, ingen søkefunksjoner mm http://odin.dep.no/mod http://www.giftinfo.no/ 2. Enkel interaktivitet, som har søkefunksjoner http://www.norge.no/ http://www.sykehusvalg.net/sidemaler/FinnVentetiderGrafi sk.aspx?id=2006 http://www.statskonsult.no/

10 DRI2001 Høst 06 - Pensumseminar 24. aug. 2006 Arild Jansen 10 Trinn 3: Individuell kommunikasjon, f eks elektroniske skjemaer som kan fylles ut online og sendes direkte. : Innebærer oppslag mot interne fagsystemer/databaser NB: Dette krever ofte elektronisk identifikasjon http://www.kristiansand.kommune.no/ http://www.oppdal.kommune.no/?pageid=1159 http://www.aetat.no/SoekeprofilWeb/omsokcv.do

11 DRI2001 Høst 06 - Pensumseminar 24. aug. 2006 Arild Jansen 11 Trinn 4 (nesten?) Elektronisk Interaksjon og samhandling, forutsetter at flere offentlige etater samhandler, f eks. http://www.samordnaopptak.no/ http://www.lanekassen.no/ http://www.skatteetaten.no/Templates/Selvbetjening.asp x?id=9483http://www.skatteetaten.no/Templates/Selvbetjening.asp x?id=9483 http://www.brreg.no/blanketter/samordnet.html

12 DRI2001 Høst 06 - Pensumseminar 24. aug. 2006 Arild Jansen 12 Hvilke trinn ligger disse på? http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI2001/ http://www.afin.uio.no/ http://www.usit.uio.no/it/passord/ https://minestudier.uio.no/

13 DRI2001 Høst 06 - Pensumseminar 24. aug. 2006 Arild Jansen 13 Hvilke krav bør vi stille til offentlige nettsteder? Oppgave: Bli enige om 3 viktige krav til et offentlig nettsted Det generelle indikatorsettet for kvalitetsvurderinger finnes på : http://www.norge.no/kvalitet/kvalitet2004/

14 DRI2001 Høst 06 - Pensumseminar 24. aug. 2006 Arild Jansen 14 Offentlig brukerrettet tjeneste – viktige krav Nettstedets arkitektur og layout: Virker nettsiden oversiktlig, lett å finne fram til ønskede tjenester, søkemuligheter Tilgjengelighet: Kan nettstedet leses av ulike nettlesere (ikke bare Internet Explorer), som f eks. Opera,, kan det leses ut å bruke grafikk, Brukervennlighet: I hvilken grad finner dere tjenesten lett å bruke, Funksjonalitet: I hvilke grad støttes tjenesten av IKT- systemer (elektronisk skjema, eventuelt beslutningsstøtte/automatiserte beslutninger Personvern: I hvilken grad finner dere at siden ivaretar personvernet: f eks. informasjon om hvordan personopplysninger behandles, innsyn, mm Tilgang på retts- og saksinformasjon: (lover/forskrifter og andre kriterier for saksbehandling etc.

15 DRI2001 Høst 06 - Pensumseminar 24. aug. 2006 Arild Jansen 15 Noen referanser til bruk av dette rammeverket Online availability and Public services : http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/doc/all_about/o nline_availability_public_services_5th_measurement_fv4.PDF (Her brukes betegnelsen : The scoring framework Generelt om E-government http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/eg overnment/index_en.htm http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/eg overnment/index_en.htm New report on e-government in the EU MemberStates published http://europa.eu.int/idabc/en/document/4390/194 http://europa.eu.int/idabc/en/document/4390/194

16 DRI2001 Høst 06 - Pensumseminar 24. aug. 2006 Arild Jansen 16 Informasjonssystem og datasystem Datasystemet inngår i et informasjonssystem som inngår i en organisert samhandling Informasjonssystem Datasystem = formaliserbar del Automatisert del Organisasjon Rammer for samhandling Lånekassa (som organisasjon) sammen med de lover og instrukser som gjelder virksomheten Formelle og uformelle, manuelle regler og retningslinjer for behandling av lånesøknader = IKTsystem De formaliserte regler for behandlingen

17 DRI2001 Høst 06 - Pensumseminar 24. aug. 2006 Arild Jansen 17 Hvordan utvikler vi et et nettsted? Noen sentrale spørsmål o Hvorfor skal vi lage nettstedet og hvem skal vi laget for oHva skal nettstedet inneholde og hvordan skal det brukes oHvordan skal nettstedet bygges opp

18 DRI2001 Høst 06 - Pensumseminar 24. aug. 2006 Arild Jansen 18 Det sivile samfunnet : Innbyggere, næringslivet, organisasjonene: “e-service” : Tjenesteyting og myndighetsutøvelse Politikere Stortinget Kommunestyrer++ Partiene … Hvilke av disse behov skal dekkes – og hvordan E-demokrati Demokratiske og politiske Prosesser som understøttes av IKT-løsninger ”Styring og administrasjon” Forvaltningsorganer Departementer, direktorater, kommunale virksomheter,.

19 DRI2001 Høst 06 - Pensumseminar 24. aug. 2006 Arild Jansen 19 Hva omfatter et offentlig nettsted Nettsteder er komplekse byggverk:

20 DRI2001 Høst 06 - Pensumseminar 24. aug. 2006 Arild Jansen 20 Informasjonssystemets livsløp (Livssyklusmodellen) - et grovt bilde Utforme systemet: Logisk modell Analysere behov og krav: Kravspesifikasjon Systemet settes i drift Realisere systemet fysisk Tid Bestemme å bygge hus: Lage en plan Bli enig om behov og krav: Kravsliste Tegne huset Tegninger Bygge huset Ferdigstille Flytte inn: Bo Bo og vedlikeholde Bruk og Vedlikehold Bestemme at et system skal utvikles Prosjektplan

21 DRI2001 Høst 06 - Pensumseminar 24. aug. 2006 Arild Jansen 21 Moderniseringsdepartementet (Mod) har et overordnet samordningsansvar Generelt bidra til modernisering og effektiv bruk av IKT i staten Etablering av nødvendige fellesløsninger der dette ansees nødvendig –Standardisering, f eks. innen datakommunikasjon –Retningslinjer for IKT-bruk, f eks elektronisk saksbehandling etc, –Overordnet sikkerhetsarbeid,bl.a. PKI-løsninger http://odin.dep.no/mod/ Statskonsult er Mods underliggende kompetanse- organ også innen IKT – er nå fristilt som et AS Riksarkivaren forvalter arkivinstruksen mm

22 DRI2001 Høst 06 - Pensumseminar 24. aug. 2006 Arild Jansen 22 Hvilke departementer og andre offentlige etater er viktige for IKT-bruken i off. sektor Moderniseringsdepartementet (Mod) har et overordnet samordningsansvar http://odin.dep.no/mod/ http://odin.dep.no/mod/ –Statskonsult er Mod underliggende kompetanse-organ også innen IKT – er nå fristilt som et AS : http://www.statskonsult.no/ http://www.statskonsult.no/ –Norge.no: http://www.norge.no/http://www.norge.no/ Kommunal- og reg. dep. http://odin.dep.no/krd/norsk/bn.html http://odin.dep.no/krd/norsk/bn.html Kommunene + KS http://www.ks.no/ http://www.ks.no/ Riksarkivaren forvalter arkivinstruksen mm : http://www.riksarkivet.no/ http://www.riksarkivet.no/ Andre viktige: FIN: http://odin.dep.no/fin/norsk/bn.html : Skatt,http://odin.dep.no/fin/norsk/bn.html NHD: se særlig: Brønnøysundregistrene http://www.brreg.no/http://www.brreg.no/ ASD:: http://odin.dep.no/asd/norsk/tema/sats/bn.html http://odin.dep.no/asd/norsk/tema/sats/bn.html


Laste ned ppt "DRI2001 Høst 06 - Pensumseminar 24. aug. 2006 Arild Jansen 1 Offentlige nettsteder. Introduksjon til systemutvikling DRI 2001 Pensumseminar 24. aug. 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google