Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Automatisering og rettslige beslutninger: oversikt og utgangspunkter Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Automatisering og rettslige beslutninger: oversikt og utgangspunkter Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Automatisering og rettslige beslutninger: oversikt og utgangspunkter Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Oversikt Offentlig forvaltning er i ekstrem grad rettslig styrt, jf rettsstatsidealet Avgjørende å skjelne mellom myndighetsutøvelse og tjenesteyting, og forstå at rettssikkerhetsspørsmålene i eforvaltning primært gjelder myndighetsutøvelse Jus kan være relevant som ramme og innhold for utvikling av IS “Ramme” er slike rettsregler som gjelder for det saksområdet IS skal angår og som de som lager systemet derfor må iakta “Innhold” er de rettsregler som skal transformeres fra tekst i naturlig språk til programkode i programmeringsspråk. Er innholdet rettslig (naturlig tekst eller kode), er det aktuelt å klassefisere systemet som et rettslig informasjonssystem Er det rettslige innholdet transformert til programkode, er det aktuelt å klassifisere systemet som et rettslig beslutnings(støtte)-system Slik transformering innebærer i realiteten en rettslig beslutnings-prosess som inngår som en delprosess i systemutviklingsarbeidet

3 Noen hovedspørsmål Hvilken grad av automatisering av beslutninger bør vi ha? Tilsvarer spørsmålet om hvor omfattende transformeringen bør være I hvilken grad er transformering mulig uten grunnleggende endring av beslutningssituasjonen? Omfatter bl.a. spørsmålet om hva en beslutning er, om hvorledes skjønn kan håndteres og ivaretakelse av rettferdighet Hvorledes bør transformeringen skje for å sikre så stor grad av rettsriktighet og forutberegnelighet som mulig? (jf rettssikkerhet) Omfatter bl.a. spørsmålet om arbeidsmetodikk på det juridiske området, organisering og bemanning av systemutviklingsarbeidet mv Hvordan kan en hindre at automatisering skaper ugjennom- trengelighet og “svarte bokser”? Omfatter bl.a. spørsmålet om krav til dokumentasjon, krav til dokumentinnsyn i kode og pseudokode, spørsmål om systemoffentlighet mv Hvorledes påvirker automatisering saksbehandling og arbeids- deling? Omfatter bl.a. spørsmålet om forholdet mellom forvaltning, brukere, parter, oppgavegivere mv - og på overordnet nivå hva fremtidens forvaltning skal være

4 Rettslige informasjonssystemer Saksbehandlings-/kontorstøttesystemer Autentiske rettskilder Rettskilder transformert til programkode Rettslige tekstsystemer manuelt Rettslige beslut- ningssystemer manuelt

5 Endret arbeidsdeling saksbehandling andre forvaltningsorganer? private virksomheter? den enkelte bruker/part? beslutningssystemer? Parter/brukere Oppgavegivere Ansvarlig forvaltningsorgan Tradisjonell arbeidsdeling Selvbetjent forvaltning Diffus forvaltning

6 Regelutvikling Utvikling av informasjonssystem E-forvaltnings- prosjekt Organisasjons- utvikling Rettsregler regulerer organisatoriske spørsmål Organisatorisk endring for- anlediger regelendring IT som verktøy for organisatorisk endring IKT legger føringer og begrunner organisa- torisk endring Jus som ramme IKT påvirker rettsreglene Rettsreglene er gjenstand for transformering til BS Hvilke rettsregler er ramme for utviklingsarbeidet?

7 Oversikt over hovedtyper rettslige rammer for utvikling av beslutningssystemer Materielle rettsregler (hva går forvaltningsordningene ut på?) Prosessuelle rettsregler (hvordan skal behandlingen av saker skje?) Personelle rettsregler (hvem skal behandle/treffe avgjørelser?) De tre hovedtypene er både relevante ift det som skal transformeres og selve prosjektarbeidet Særlig lovgivning mv + i noen grad forvaltnings- og rettspraksis Forvaltningsrettslige prinsipper Særlig lovgivning mv + i noen grad forvaltnings- og rettspraksis Forvaltningsrettslige prinsipper

8 Eksempler på sentrale bestemmelser Typisk liten grad av transformering: Habilitet Veiledningsplikt Taushetsplikt Varslingsplikt Utredningsplikt Klage Begrunnelse Behandlingsansvar Rettslig grunnlag for PO Formål Sikring mv Typisk stor grad av transformering: Regler som fastsetter saklig beslutningsgrunnlag (viser til maskinlesbare saksopplysninger) Regler som fastsetter hvorledes beslutningsgrunnlaget skal brukes for å komme frem til et riktig resultat –Aritmetriske operasjoner –Logiske operasjoner

9

10 Hvordan bør vi gå fram for å lage gode systemer? §§§ 00101 01011 A )Prosjektetableringsfasen (kapittel 3) delvis B )Fasen for innsamling av rettskilder (kapittel 4) C )Spesifiseringsfasen (kapittel 5) D )Systemavgrensingsfasen (kapittel 6)  E )Dokumentasjons- og regelrevisjonsfasen (kapittel 7)


Laste ned ppt "Automatisering og rettslige beslutninger: oversikt og utgangspunkter Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google