Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 1 Bruk av IKT i offentlig sektor DRI1 001 -041004 Dagens temaer IKT-systemet – lagdelt som en løk Rammer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 1 Bruk av IKT i offentlig sektor DRI1 001 -041004 Dagens temaer IKT-systemet – lagdelt som en løk Rammer."— Utskrift av presentasjonen:

1 DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 1 Bruk av IKT i offentlig sektor DRI1 001 -041004 Dagens temaer IKT-systemet – lagdelt som en løk Rammer for offentlig databehandling Ulike typer av programsystemer IKT og endringer i forvaltningen Pensumstoff Sørgaard, P. (red) IT i offentlig sektor, kap. 2 (kompendium) Braadland, Innføring i Informasjonsteknologi. Kap. 13.1-2,

2 DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 2.. Utstyret (Hardware) Basis brukerprogramvarer Kontorstøtte, e-post, nettlesere (MS Office,.. Operativsystem mm, (MS Windows, Unix/Linux, Mac Anvendelser (Applikasjonsprogrammer (studentweb, lånekassarutiner,.. Datamaskin-løken – de ulike lagene ? Andre hjelpeprogrammer

3 DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 3 Ulike typer programvarer Operativsystem og systemprogrammer –Samling programsystemer som styrer datamaskin –Eks:,MS Windows, UNIX/LINUX, MacIntosh Basis brukerorienterte programmer –Standard hjelpeprogrammer, eks. e _post, nettlesere (Internet Explorer, Opera,..), Adobe, –Kontorstøtte som tekstbehandling, regneark,(eks. Office, MS, presentasjonsverktøy (eks..ppt), vevdesign (Dreamveaver,..) –Databaseprogrammer (ACCES) Applikasjonsprogrammer: P rogramsystem som utfører en brukerorientert oppgave –Eks: Studentweb, lånekassarutiner, skatteberegning, trygdeytelser, arbeidbostøtte,

4 DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 4 Hva er offentlig IKT-bruk ? Bruk av IKT i stat og kommune? - Ja – men mer ? Bruk av programsystem utviklet av det offentlige? ja, mer. Forslag til avgrensning: Bruk av IKT for å utføre oppgaver som stat eller kommune er pålagt å utføre, blant annet –Tjenesteyting –Forvaltnings/administrative oppgaver –Demokratiske funksjoner (politikk i bred forstand) –Samspill mellom offentlig virksomheter – næringslivet + andre formål Det stilles spesielle krav til offentlig databehandling.

5 DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 5 IKT i offentlig sektor – hva omfatter det? Offentlig sektor omfatter A: Staten. –Departementene –Deres underliggende etater og virksomheter, både administative og tjenesteytende B: Kommunene og fulkeskommunene –Kommunens administrasjon og politiske virksomhet –Kommunens tjenesteytende virksomheter En grei oversikt finnes på http://norge.no,http://norge.no se spesielt http:// http://norge.no/samkart/http:// http://norge.no/samkart/

6 DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 6 Noen hovedtrekk ved statens styring av IKT-bruk Desentralisering og sektorisering Hver enkelt statlig virksomhet har ansvar for sin egen IKT-bruk –Omfatter både planlegging, utvikling/kjøp og bruk –Må ivareta hensyn til lover og regelverk –Spesielt vurdere behov og krav til sikkerhet Hver fagdepartement har overordnet ansvar for bruk av IKT innen sin sektor –Godkjenne større investeringer og utviklingsarbeider –Vurdere behov for infrastrukturtiltak og andre spesielle forhold

7 DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 7 Offentlig sektor – private virksomheter Noen forskjeller Offentlig sektor Statlig og kommuner Regulert av lover og forskrifter Likhetshensyn, rettssikkerhet,... Åpen: Ivareta innsyn og demokrati Noen felles standarder Konkurransehensyn ved tjenestekjøp og utsetting av oppgaver Private sektor Svært mangfoldig Fra Hydro til videosjappa Fokus å lønnsomhet, ikke rettsikkerhet og åpenhet Interne (egne) standarder, brasjestandarder Begrenset kommunikasjon utad, men økende E-handel Økende krav til elektronisk innrapportering til det offentlige

8 DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 8 Arbeids- og administrasjonsdep (Aad) har et overordnet samordningsansvar Generelt bidra til modernisering og effektiv bruk av IKT i staten Etablering av nødvendige fellesløsninger der dette ansees nødvendig –Standardisering, f eks. innen datakommunikasjon –Retningslinjer for IKT-bruk, f eks elektronisk saksbehandling etc, –Overordnet sikkerhetsarbeid, bl.a. PKI-løsninger Statskonsult er Aad underliggende kompetanseorgan innen IKT Riksarkivaren forvalter arkivinstruksen mm Se norsk IT-politikk: http://odin.dep.no/mod/norsk/p30006033/bn.htmlhttp://odin.dep.no/mod/norsk/p30006033/bn.html eNorge: http://odin.dep.no/mod/norsk/enorge/bn.html http://odin.dep.no/mod/norsk/enorge/bn.html

9 DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 9 Kommunenes og fylkeskommunenes bruk av IKT Hver kommune og fylkeskommune velger sin egne IKT-løsninger og IKT-organisering Det er imidlertid en del statlige pålegg som styrer kommunenes IKT-løsninger –Lover og regler –Pålegg om innrapportering –Styring innen de enkelte sektorer Statskonsult og Kommunenes sentralforbund (KS) har en viss samordnende funksjon

10 DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 10 Hvordan skaffe seg oversikt og innsikt? Ulike offentlige publikasjoner: For hvert departement er det en rekke offentlige publikasjoner, blant annet Norske offentlige utreninger (NoU’er) Stortingsmeldinger (St. Mld...) Stortingsproposisjoner Odelstingspropisisjoner Rapporter Høringsnotater,.. Se f eks. http://odin.dep.no/aad/norsk/publ/index-b-n-a.html

11 DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 11.. Utstyret (Hardware) Basis brukerprogramvarer Kontorstøtte, e-post, nettlesere (MS Office,.. Operativsystem mm, (MS Windows, Unix/Linux, Mac Anvendelser: sluttbrukerorientert (Applikasjonsprogrammer (studentweb, lånekassarutiner,.. Datamaskin-løken – og offentlig IKT-bruk Andre hjelpeprogrammer

12 DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 12 Roller eller perspektiver for IKT i det offentlige Som ’regnemaskiner’, dvs. ren behandling av data –Eks statistikk, stat/nasjonalsbudsjettet, Arkiver og databaser, biblioteker –Folkeregistret, førerkortregistert, Riksarkivet,.. Automatisert saksbehandling –Skatt/ligning, lånekassa, trygdeytelser,.. Kommunikasjons medium: –E-post, dokumentoverføring, etter hvert SMS,. Informasjonsformidling –Verdensveven : det offentlige ’vindu’ mot omverdene Styrings- og kontrollfunksjoner –Innad i forvaltningen, f eks stat- kommune, dept’er- etater –Offentlige og næringslivet

13 DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 13 Noen ulike mål for bruk av IKT Rasjonalisering og effektivisering –Vekt på å automatisere manuell oppgaveutføring, eks lønn, regnskap, –Men også raskere og enklere kommunikasjon IKT i saksbehandling og beslutninger –Bruke IKT til å lette informasjonstilgang og utveksling Omorganisering og nye arbeidsformer Nye former for tjenesteyting –Elektroniske tjenester til publikum –Bedre samspill forvaltningen - næringslivet

14 DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 14 IKT i det offentlige Noen ulike typer løsninger og systemer Felles infrastruktur og kommunikasjonssløsninger Administrative systemer –Lønn, regnskap, arkiv Fagsystemer –Trygde- skatt&ligning, lånekassa, toll,..... Brukertjenester –Informasjonstjenester, elektroniske skjemaer,... Samarbeidsstøtte –E-post, systemer for deling av data, kalendre,.. Samordningsløsninger –Systemer som støtter samspill og arbeidsdeling på tvers i forvaltningen

15 DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 15 Fagsystemer Knyttet til den enkelte etats spesielle saksområde Forankret i en delegert myndighet fra Storting og departement Hjemlet i lov(er) forskrifter og annet regelverk –Eks: –Trygdesystemer –Skatt – og ligning –Tollbehandling –.........

16 DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 16 Den tradisjonelle forvaltningen? Back-office systemer: Databaser, andre fagsystemer Brukerne – hvordan hadde de det? Førstelinje

17 DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 17 Da Internett/WWW kom – e-forvaltning? Back-office systemer: Databaser, andre fagsystemer Brukerne – de kunne gjøre noe Brukerne ? Førstelinje

18 DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 18 E-forvaltning fase II Back-office systemer: Databaser, andre fagsystemer Brukerne – de kan gjøre mer Førstelinje

19 DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 19 E-forvaltning fase III Back-office systemer: Databaser, andre fagsystemer Brukerne – de kan gjøre enda mer Førstelinje

20 DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 20 E-forvaltning fase IV- nesten sjølbetjening ? Brukerne – de kan gjøre enda mer Alt er førstelinje?

21 DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 21 Automatisering eller informatisering? Automatisering : Drømmen om den ultimale maskin –Erstatte menneskelige arbeid (utføring og kontroll) med maskiner –Datamaskiner er vel skreddersydd for dette –Ønsker vi dette ? Informatisering : Utnytte datamaskinen positive egenskaper, men la menneskene behold styring og kontroll

22 DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 22.. Utstyret (Hardware) Basis brukerprogramvarer Kontorstøtte, e-post, nettlesere (MS Office,.. Operativsystem mm, (MS Windows, Unix/Linux, Mac Anvendelser: sluttbrukerorientert (Applikasjonsprogrammer (studentweb, lånekassarutiner,.. Datamaskin-løken – og standardisering Andre hjelpeprogrammer

23 DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 23 Noen problemer ved dagens offentlig sektor Brukerretting av informasjon og elektronisk tjenestetilbud er for svakt utviklet/koordinert Datautveksling og kommunikasjon på tvers av etats- og sektorgrenser er et problem på mange områder Sikkerhet og tillit rundt elektroniske transaksjoner må bedres Fokus på kost/nytte-vurderinger og gevinstrealisering IKT utnyttes for dårlig til erfaringsutveksling, kompetanseutvikling og ideutvikling Strategisk lederkompetanse på IKT-området må bedres + AJ-kommentar: Kvaliteten på offentlige data er ofte for dårlig. Men hvor god er det mulig å få den ??

24 DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 24 Oppsummering Målene for bruk av IKT i staten –Effektivisering –Bedre tjenester mot brukerne (publikum) –Bedre samspill med næringslivet –Reorganisering av statlige virksomheter –Styrke demokratiet –Styrke grunnlaget for næringsutvikling generelt Men det er en rekke utfordringer : –Sikkerhet og infrastruktur for digital signatur –Gjenbruk av data og datautveksling på tvers – men samtidig sikre datakvalitet –Bedre kommunikasjon og samvirke mellom etatene


Laste ned ppt "DRI1001 h04 - Forelesning 4. oktober Arild Jansen 1 Bruk av IKT i offentlig sektor DRI1 001 -041004 Dagens temaer IKT-systemet – lagdelt som en løk Rammer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google