Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likestillings- og diskrimineringsrett 22.09.2008 Helga Aune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likestillings- og diskrimineringsrett 22.09.2008 Helga Aune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Likestillings- og diskrimineringsrett 22.09.2008 Helga Aune

2 Grunnrettigheter Integritet Integritet Verdighet Verdighet Frihet Frihet

3 Grunnlag som er vernet Likestillingsloven: kjønn Likestillingsloven: kjønn Diskrimineringsloven: etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn Diskrimineringsloven: etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn Arbeidsmiljøloven: politisk syn, medlemskap i arbeidstaker-organisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming, alder Arbeidsmiljøloven: politisk syn, medlemskap i arbeidstaker-organisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming, alder Tilgjengelighetsloven: nedsatt funksjonsevne Tilgjengelighetsloven: nedsatt funksjonsevne

4 Graviditetsdiskriminering i arbeidsforhold Gode permisjonsrettigheter i Norge Gode permisjonsrettigheter i Norge Aml kapittel 12 og folketrygdloven Aml kapittel 12 og folketrygdloven Muliggjør å kombinere fødsel og omsorgsarbeid med yrkesarbeid Muliggjør å kombinere fødsel og omsorgsarbeid med yrkesarbeid Permisjonsrettigheter gjør samtidig kvinnelige arbeidstakere mer utsatt for forskjellsbehandling Permisjonsrettigheter gjør samtidig kvinnelige arbeidstakere mer utsatt for forskjellsbehandling

5 FNs kvinnekonvensjon art. 11 nr. 2 FNs kvinnekonvensjon art. 11 nr. 2 ILO konvensjon nr. 156 om like muligheter og likebehandling av arbeidstakere med familieforpliktelser ILO konvensjon nr. 156 om like muligheter og likebehandling av arbeidstakere med familieforpliktelser

6 EF-direktiver: Vern mot graviditetsdiskriminering i Likebehandlingsdirektiv 2006/54/EF art. 2 nr. 2 c) – og artikkel 2 nr. 7 i 1976- direktivet 76/207/EØF Vern mot graviditetsdiskriminering i Likebehandlingsdirektiv 2006/54/EF art. 2 nr. 2 c) – og artikkel 2 nr. 7 i 1976- direktivet 76/207/EØF Vern mot diskriminering på grunn av svangerskaps- og fødselspermisjon (omsorgspermisjon), artikkel 15 i 2006- direktivet og art 2 nr. 7 i 1976-direktivet Vern mot diskriminering på grunn av svangerskaps- og fødselspermisjon (omsorgspermisjon), artikkel 15 i 2006- direktivet og art 2 nr. 7 i 1976-direktivet

7 EF-direktiver: Svangerskapsdirektivet 92/85/EØF Svangerskapsdirektivet 92/85/EØF Rammedirektivet om foreldrepermisjon 96/34/EF Rammedirektivet om foreldrepermisjon 96/34/EF

8 Fakta Kvinner tar større del av fødselspermisjon enn menn Kvinner tar større del av fødselspermisjon enn menn 2006 – 33% av fedrene hadde ikke rett til fødselspenger 2006 – 33% av fedrene hadde ikke rett til fødselspenger Av menn med lønnet fødselspermisjon tok kun 14 % ut 40 permisjonsdager eller mer Av menn med lønnet fødselspermisjon tok kun 14 % ut 40 permisjonsdager eller mer Deltidsarbeid, tilpasning for å kombinere lønnet arbeid med omsorg for barn. 44% av alle sysselsatte kvinner jobber deltid. Deltidsarbeid, tilpasning for å kombinere lønnet arbeid med omsorg for barn. 44% av alle sysselsatte kvinner jobber deltid. NOU 2008:6, kap. 6, kvinners lønnsnivå påvirkes negativt av barn, ingen konsekvens for menns lønnsnivå NOU 2008:6, kap. 6, kvinners lønnsnivå påvirkes negativt av barn, ingen konsekvens for menns lønnsnivå

9 Diskriminering av menn Menn med fravær på grunn av omsorgsoppgaver forskjellsbehandles fordi de har en rolle som menn tradisjonelt ikke har hatt. Menn med fravær på grunn av omsorgsoppgaver forskjellsbehandles fordi de har en rolle som menn tradisjonelt ikke har hatt. lkstl. § 3.2.2, permisjonsrettigheter forbeholdt det ene kjønn lkstl. § 3.2.2, permisjonsrettigheter forbeholdt det ene kjønn § 3.3. ledd, indirekte diskriminering § 3.3. ledd, indirekte diskriminering

10 Menn: LDO 1075/2007 - far med omsorg for funksjonshemmet datter LDO 1075/2007 - far med omsorg for funksjonshemmet datter ILO-konvensjon nr. 156 ILO-konvensjon nr. 156 Aml. § 15-9, 2. og 3. ledd forbud mot oppsigelse på grunn av graviditet og lovfestet permisjon Aml. § 15-9, 2. og 3. ledd forbud mot oppsigelse på grunn av graviditet og lovfestet permisjon Tilgj.l § 4, 5. ledd – forhold til en person med nedsatt funksjonsevne jf også EF-domstolens dom Tilgj.l § 4, 5. ledd – forhold til en person med nedsatt funksjonsevne jf også EF-domstolens dom Sak C-303/06 - Coleman Sak C-303/06 - Coleman

11 Diskrimineringsforbud Lkstl § 3, diskrl § 4, aml § 13-1, tilgjl § 4: Lkstl § 3, diskrl § 4, aml § 13-1, tilgjl § 4: Direkte eller indirekte forskjellsbehandling/ diskriminering er ikke tillatt.

12 Direkte diskriminering, 1. alt. Diskrl § 4(2): med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer eller foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt, eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon Diskrl § 4(2): med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer eller foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt, eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon Lkstl § 3(2) Med direkte forskjellsbehandling menes handlinger som Lkstl § 3(2) Med direkte forskjellsbehandling menes handlinger som 1)stiller kvinner og menn ulikt fordi de er av forskjellig kjønn,

13 Direkte diskriminering Eksempler: Eksempler: Nemnda sak 1/2004 Forsikringspremie Nemnda sak 1/2004 Forsikringspremie Nemnda sak 4/2003 Sterilisering Nemnda sak 4/2003 Sterilisering Nemnda sak 11/2001 Kredittvurdering Nemnda sak 11/2001 Kredittvurdering Nemnda sak 1/2008 Thon hotell Nemnda sak 1/2008 Thon hotell Nemnda sak 7/2007 Boligkjøp Nemnda sak 7/2007 Boligkjøp Stavanger tingrett Statoil Stavanger tingrett Statoil

14 Direkte diskriminering, 2. alt. Lkstl § 3(2) Med direkte forskjellsbehandling menes handlinger som Lkstl § 3(2) Med direkte forskjellsbehandling menes handlinger som 2) setter en kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært på grunn av graviditet eller fødsel, eller setter en kvinne eller en mann i en dårligere stilling enn vedkommende ellers ville ha vært på grunn av utnyttelse av permisjons-rettigheter som er forbeholdt det ene kjønn.

15 Gravide-diskriminering, 2 alt. Eksempler Eksempler EF-domstolen Dekker C-177/88 EF-domstolen Dekker C-177/88 EF-domstolen Tele-Danmark C-109/00 EF-domstolen Tele-Danmark C-109/00 Nemndas sak 5/2006 unnlatt ansettelse Nemndas sak 5/2006 unnlatt ansettelse Nemndas sak 22/2006 gjeninntreden Nemndas sak 22/2006 gjeninntreden

16 Indirekte diskriminering Lkstl § 3(2)2, diskrl § 4, aml § 13- 1(1), tilgjl § 4 Lkstl § 3(2)2, diskrl § 4, aml § 13- 1(1), tilgjl § 4 Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende kjønnsnøytral handling som faktisk virker slik at det ene kjønn stilles dårligere enn det annet. Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende kjønnsnøytral handling som faktisk virker slik at det ene kjønn stilles dårligere enn det annet.

17 Indirekte diskriminering Eksempler: Eksempler: EF-domstolen Bilka C-170/84 EF-domstolen Bilka C-170/84 EF-domstolen Nimz C 184/89 EF-domstolen Nimz C 184/89 EF-domstolen Elsner-Lakeberg C-285/02 EF-domstolen Elsner-Lakeberg C-285/02 Nemndas sak 3/2003 Braathens arbeidstid Nemndas sak 3/2003 Braathens arbeidstid

18 Lovlig forskjellsbehandling Lkstl § 3(4), diskrl §4(4), aml § 13-3 og tilgjl. § 4 (4): Lkstl § 3(4), diskrl §4(4), aml § 13-3 og tilgjl. § 4 (4): I særlige tilfeller er indirekte forskjellsbehandling likevel tillatt dersom handlingen har et saklig formål uavhengig av kjønn, og det middel som er valgt er egnet, nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende i forhold til formålet. I særlige tilfeller er indirekte forskjellsbehandling likevel tillatt dersom handlingen har et saklig formål uavhengig av kjønn, og det middel som er valgt er egnet, nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende i forhold til formålet.

19 Skillet mellom direkte og indirekte diskriminering I samsvar med EF-retten? Artikkel 15 i 2006 direktivet og svangerskapsdirektivet art. 8 – verneperiode på minst 14 uker I samsvar med EF-retten? Artikkel 15 i 2006 direktivet og svangerskapsdirektivet art. 8 – verneperiode på minst 14 uker Norsk rett – 6 uker etter fødselen forbeholdt mor, deretter ka permisjon deles Norsk rett – 6 uker etter fødselen forbeholdt mor, deretter ka permisjon deles

20 Skillet: Kunstig skille? Kunstig skille? Terskelen for hva som regnes som saklig og tungtveiende grunn ligger så høyt, både når det gjelder ansettelser og oppsigelser Terskelen for hva som regnes som saklig og tungtveiende grunn ligger så høyt, både når det gjelder ansettelser og oppsigelser

21 § 3a. Særbehandling av det ene kjønn Ulik behandling som i samsvar med lovens formål fremmer likestilling mellom kjønnene, er ikke i strid med § 3. Det samme gjelder særlige rettigheter og regler om tiltak som skal beskytte kvinner i forbindelse med graviditet, fødsel og amming. Ulik behandling som i samsvar med lovens formål fremmer likestilling mellom kjønnene, er ikke i strid med § 3. Det samme gjelder særlige rettigheter og regler om tiltak som skal beskytte kvinner i forbindelse med graviditet, fødsel og amming. Kongen kan gi nærmere bestemmelser om hvilke former for ulik behandling som tillates, herunder bestemmelser om særbehandling av menn i forbindelse med undervisning av og omsorg for barn. Kongen kan gi nærmere bestemmelser om hvilke former for ulik behandling som tillates, herunder bestemmelser om særbehandling av menn i forbindelse med undervisning av og omsorg for barn.

22 Særbehandling Eksempel Eksempel EFTA E-1/02 UiO EFTA E-1/02 UiO Nemndas sak 10/2004 Barnehageplass Nemndas sak 10/2004 Barnehageplass


Laste ned ppt "Likestillings- og diskrimineringsrett 22.09.2008 Helga Aune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google