Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovudtariffavtalen. Lov- og avtalesystemet Tariffavtalar Hovudtariffavtalen Lønns- og stillings- bestemmelsar Forhandlings- bestemmelsar Fellesbestemmingar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovudtariffavtalen. Lov- og avtalesystemet Tariffavtalar Hovudtariffavtalen Lønns- og stillings- bestemmelsar Forhandlings- bestemmelsar Fellesbestemmingar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovudtariffavtalen

2 Lov- og avtalesystemet Tariffavtalar Hovudtariffavtalen Lønns- og stillings- bestemmelsar Forhandlings- bestemmelsar Fellesbestemmingar Pensjonsvilkår Særavtalar Sentrale SGS/SFS Lokale særavtalar Barnehagelova Opplæringslova Arbeidsmiljølova Ferielova Likestillingslova Aldersgrenselova Pensjonslova Folketrygdlova Kommunelova Arbeidstvistlova Tenestetvistlova Lover PartarStortinget Del A Forhandlingsordningar Del B Medråderett, rettar og plikter m.m. Hovudavtalen

3 Fellesbestemmingar Pensjonsforhold Generelle lønns- og stillingsbestemmingar (kap. 3) Sentrale lønns- og stillingsbestemmingar (kap 4) Lokale lønns- og stillingsnemningar (kap 5) Lærlingar Tidslengd Hovudtariffavtalen

4 1.Stillingskodar med hovudnemningar og rapporteringsnemningar 2.Lokale retningsliner for redusert bruk av uønskt deltid 3.Retningsliner for lokale forhandlingar – God forhandlingsskikk 4.Vedtekter for avtalefesta pensjon 5.Vedtekter for tenestepensjonsordning – TPO 6.Undervisningspersonalets lønnsfastsetting og innplassering i stillingskode – kompetanselønns- systemet Vedlegg

5 Fellesbestemmingane Innleiande bestemmingar Tilsetjing Oppseiing omplassering Arbeidstid Godtgjering for særskilt arbeidstid m.m. Overtid – forskyvd arbeidstid Ferie Lønn under sjukdom, svanger- skap, fødsel og adopsjon Lønn under avtening av verneplikt Ytingar etter dødsfall/ gruppelivsforsikringar Erstatning ved yrkesskade/yrkessjukdom Ansiennitet og andre lønnsbestemmingar Stadfortredarteneste/ konstituering Permisjon

6 Nokre kjenneteikn ved lønnssystemet Minstelønnssystem Sentral lønnsfastsetjing er berre opplysning om minimumsavlønninga i stillinga Ulike system for ulike stillingar Nokre stillingsgrupper: både sentrale og lokale forhandlingar Nokre stillingsgrupper: heile lønna avtalt lokalt

7 Forhandlingskapitla Kapittel 3: Generelle lønns- og stillingsbestemmingar Til dette høyrer forhandlingsbestemmingar for nokre leiarar (rektorar og styrarar) Kapittel 4: Sentralt lønns- og stillingsregulativ Til dette høyrer lærarar, førskulelærarar og nokre leiarar Kapittel 5: Lokalt lønns- og stillingsregulativ Til dette høyrer legar, advokatar, arkitektar, rådgjevarar osb.

8 Sentralt lønns- og stillingsregulativ Kap 4 B: Kommunale stillingar Kap 4 C: Undervisnings- personalet Innplassering etter kompetanse (jf. vedlegg 6) Ansiennitetsstige til 16 år Innplassering etter krav til utdanning for stillinga Ansiennitetsstige til 10 år

9 Minstelønnsplasseringane pr 1.5.2011 0 år4 år8 år10 år16 år Ufaglært 246800251 900266 900313 000 Fagarbeider 286 200288 200293 500342 300 Høgskole (3 år) 328 800332 000342 900381 500 Spesialist 347 400351 300354 700405 000 Master 372 000382 000407 000447 600 Lærer 335 300351 100359 700377 000421 200 Adjunkt 368 400379 400391 500405 000446 600 Adjunkt m/till 384 900396 500409 800426 300470 000 Lektor 402 700410 100424 600451 700503 600 Lektor m/till 416 800423 200439 700466 900527 000 * Arbeidstakere med min. 20 års ans. skal ikke tjene mindre enn 323 000 kroner i 100 % still.

10 Kva er med i årslønna ? Minstelønn (sentralt eller lokalt) +Lokale tillegg +Sikringar =Grunnlønn +Funksjonsgodtgjering (og andre tillegg som er avtalte skal ”flyte oppå”) =Årslønn

11 Sikring av lønn ”Pedagogisk leder skal lokalt avlønnes høyere enn grunnstillingen førskolelærers sentrale minstelønn”. Vert bestemt lokalt. ▪1.000?, ▪ 5.000?, ▪ 10.000?, ▪ 20.000? ”Pedagogisk leder skal lokalt avlønnes høyere enn grunnstillingen førskolelærers sentrale minstelønn”. ”Ledere skal avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede”. Kor mykje? Gjeld i høve til minstelønnsnivået for førskulelærar – ikkje lønna til den einskilde førskulelærar

12 Funksjonsgodtgjering (berre skuleverket SGS 2213) Sentralt oppretta funksjonar - Kontaktlærar, rådgjevar/sosiallærar Lokalt oppretta funksjonar - t.d. samlingsstyrar, teamleiar Arbeidsgivar opprettar og legg ned funksjonar Kjem alltid på toppen av grunnlønna Funksjonsgodtgjeringa følgjer funksjonen

13 Lokale tillegg som flyt oppå Lokale tillegg Er ikkje ein del av grunnlønna Kjem i tillegg til grunnlønna Administrative vedtak Særavtale Praksis

14 Døme: adjunkt som er kontaktlærar 1. aug. nytilsett Minstelønn: 368.400 Ekstra ved Tilsetjing 15.000 Grunnlønn:383.400 Kontaktlærar: 10.000 (funksjonsgodtgjering) Årslønn:393.400 1. mai året etter Ny minstelønn: 375.900 Tidl. grunnlønn: 383.400 Kontaktlærar: 10.000 (funksjonsgodtgjering) Årslønn:393.400

15 Døme: adjunkt som er kontaktlærar 1. mai året etter Ny minstelønn: 385.900 Tidl. grunnlønn:383.900 Generelt tillegg 7.000 Ny grunnlønn390.400 Kontaktlærar: 10.000 Årslønn:400.400 1. august same år Minstelønn: 385.900 Tidl. grunnlønn: 390.400 Slutta som kontaktlærar Årslønn:390.400

16 Døme: adjunkt 1. oktober same år Minstelønn: 385.900 Tidl. grunnlønn: 390.400 Lokalt tillegg 10.000 Ny grunnlønn400.400 Årslønn:400.400

17 Innplassering av leiarar Kan plasserast i to forhandlingskapittel: Kapittel 4 Sentralt lønns- og stillingsregulativ Kapittel 3.4 Leiarar Kva er det som avgjer plasseringa? Den lokale leiarstrukturen Kriterium som sjølvstende, delegert budsjett-, økonomi- og personalansvar og rapporteringsliner er avgjerande

18 Lokalt lønns- og stillingsregulativ (kap. 5) Partane sentralt bestemmer kva stillingar som skal innplasserast Forhandlingar om lønn skjer i sin heilskap lokalt Døme på stillingar: Advokat, lege, arkitekt, rådgjevar

19 Lokale lønnsforhandlingar Partane: Utdanningsforbundet på kommune/fylkesnivå - Vanlegvis vil hovudtillitsvald vere forhandlingsleiar Arbeidsgivarrepresentantar frå kommunen/ fylkeskommunen Avsett pott til forhandlingar (kap. 4) Dei sentrale partane har framforhandla i oppgjeret pr. 1. mai om det skal vere lokale forhandlingar i kap 4 og kor mykje ein skal forhandle om

20 Lokal lønnspolitikk Utviklast mellom partane på verksemdsnivå Bygge på Utdanningsforbundet sin politikk Rolla til arbeidsplasstillitsvald: Vidareformidle medlemmene sine synspunkt på kva innhaldet i lønnspolitikken bør vere og typar kriterium som skal nyttast i lokale forhandlingar Gjere den lokale lønnspolitikken kjend Særleg viktig å gå gjennom kriteria som vert lagde til grunn for lønnsendringar i lokale forhandlingar Skape legitimitet

21 Lokale drøftingar om lokale forhandlingar Det skal haldast eit lønnspolitisk drøftingsmøte minst ein gong pr år - på verksemdsnivå - 3.2-møte Tema: opplegget for forhandlingane, prosessar, prosedyrar, framdrift, lønnspolitikk, kriterium for lønnsendringar Rolla til arbeidsplasstillitsvald Gje innspel til HT før drøftingane Vidareformidle til medlemmene kva som skal skje

22 Kravsprosessen i lokale forhandlingar Vert ulikt praktisert: Alt går føre seg på kommune/fylkeskommunenivå At det går føre seg noko, t.d., samtalar mellom leiar og tillitsvald om prioriteringar - gjeld store arbeidsplassar, t.d. vidaregåande skular Rolla til arbeidsplasstillitsvald: Delta i samtalar med leiar dersom partane har vedteke at det skal vere slik Hjelpe HT i prosessen – t.d. vurdere om medlemmer fell inn under eit kriterium


Laste ned ppt "Hovudtariffavtalen. Lov- og avtalesystemet Tariffavtalar Hovudtariffavtalen Lønns- og stillings- bestemmelsar Forhandlings- bestemmelsar Fellesbestemmingar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google