Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariff 2014 Økonomi, lønnssystem, HTA og SFS 2213

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariff 2014 Økonomi, lønnssystem, HTA og SFS 2213"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariff 2014 Økonomi, lønnssystem, HTA og SFS 2213
Informasjon som grunnlag for uravstemning juni 2014 Utdanningsforbundet Steinkjer

2 Grunnlag SFS 2213 sagt opp fra og med 01.05.2014 (av KS)
Vi hadde ikke gammel avtale som et utgangspunkt da vi gikk inn i forhandlinger og vil heller ikke ha det ved evt streik Stor avstand mellom partene: KS: 1687,5 timer ellers ingen sentrale føringer – alt opp til rektor UDF: Sentralt avtaleverk, 1687,5 timer, bedre lesepliktavtale

3 UDFs krav – før forhandlingene:
For å sikre kvaliteten på det samlede undervisningsoppdraget krever Utdanningsforbundet reduksjon i årsrammene for undervisning og en tydeliggjøring av hva som er å regne som undervisning. For å gjøre overgangen fra utdanning til yrkesutøvelse bedre, må det sikres at det avsettes tid til faglig og pedagogisk veiledning som bringer nyutdannede inn i lærerrollen og reduserer risikoen for tidlig frafall fra yrket. Utdanningsforbundet krever endringer i avtalen som sikrer lærerne større mulighet til å bestemme hvilke arbeidsoppgaver som skal prioriteres for at de skal kunne bidra til utvikling av faglig og sosial kompetanse hos hver enkelt elev. Utdanningsforbundet krever en tydeliggjøring av kommunens/fylkeskommunens ansvar for å sikre ressurser og handlingsrom til pedagogisk ledelse av skolen. Utdanningsforbundet krever tiltak som gir lærerne og skolelederne mulighet til å konsentrere seg om lærerprofesjonens kjerneoppgaver og som gir dem et profesjonelt handlingsrom til å prioritere de oppgavene som de mener er viktigst for utvikling av elevenes faglige og sosiale kompetanser.

4 Økonomi 2014 (2,15% + tillegg i tabell)
0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år Stillingsgruppe Lærer 3 000 6 600 6 500 6 000 3 200 Adjunkt 7 300 7 000 6 400 3 500 Adjunkt (m/ tilleggsutd.) 14 400 14 200 14 600 13 800 9 500 Lektor 16 400 16 900 16 700 15 500 11 700 Lektor (m/ tilleggsutd. ) 16 100 16 500 16 000 15 300

5 Minstelønnstabell 2014 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år Lærer
0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år Lærer Adjunkt Adjunkt (m/ tilleggsutd.) Lektor Lektor (m/ tilleggsutd. )

6 Lokale lønnsforhandlinger 2014
Det avsettes midler til lokale forhandlinger på 1,0 prosent pr Dvs: 1% av hele lønnsmassen blir lagt i en sekk som skal fordeles etter enighet i lokale forhandlinger i høst. Disse tilleggene gjelder fra 1.7 Føringer for lokale forhandlinger: Ledere i HTA kap 4B og 4C bør prioriteres (Dvs mellomledere)

7 Økonomi 2015 - HTA kapittel 4 - sentrale tillegg pr. 1.5.2015
0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år Stillingsgruppe Lærer 4 000,- 11 500,- 6 500,- 9 400,- 8 100,- 5 300,- Adjunkt 5 000,- 13 400,- 7 500,- 13 100,- 10 200,- 10 000,- 6 700,- Adjunkt (m/ tilleggsutd.) 5 700,- 14 700,- 8 700,- 12 800,- 10 700,- 7 400,- Lektor 6 200,- 15 600,- 11 400,- 16 100,- 13 600,- 10 400,- 8 500,- Lektor (m/ tilleggsutd. ) 16 200,- 9 600,- 14 200,- 8 400,- 9 100,-

8 Hovedtariffavtalen Hvis oppgjøret i kommunesektoren 2014 blir dårligere enn industrien, skal dette kompenseres for i 2015 Merknader Videreutdanning Tilfredsstiller en lærer/adjunkt/lektor som har tatt tilleggsutdanning i fag som er med i læreplanen i vedkommende skoleslag,

9 SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring
Arbeidsåret Lærernes samlede arbeidsoppgaver skal utføres innenfor et årsverk på 1687,5 timer (redusert for nyansatte, over 58, over 60) Arbeidsårets lengde for lærerne fastsettes lokalt etter forhandlinger og med utgangspunkt i elevenes skoleår slik dette er fastsatt av kommunen/fylkeskommunen + 6 dager (38 uker + 6 dager) I tillegg kan det ved behov avsettes inntil 4 dager til lærernes for- og etterarbeid, planlegging, evaluering og faglig ajourføring. – Krever enighet (ingen styringsrett)!

10 Arbeidstid I utgangspunktet utfører lærerne arbeidet på skolen med 7,5 timer pr. dag. «I utgangspunktet» innebærer en mulighet for fleksibilitet når det gjelder den daglige arbeidstiden for den enkelte lærer. Dersom det ikke er tilfredsstillende arbeidsplasser for det individuelle arbeidet, utføres denne delen av for- og etterarbeidet hjemme. Lærerens arbeidstid på skolen er da som praktisert i foregående skoleår. Vurderingen av hvorvidt arbeidsplasser er tilfredsstillende kan gjøres av rektor og tillitsvalgte/verneombud. Rektor/tillitsvalgte og/eller verneombud kan bringe saken inn for arbeidsmiljøutvalget i virksomheten dersom det er behov for det. Saksbehandlingen i slike saker følger av reglene i arbeidsmiljøloven med aktuelle forskrifter.

11 Arbeidstid Dagens lesepliktavtale videreføres
ATV og rektor kan endre denne ved partsenighet Den delen av årsverket som ikke forutsettes utført som arbeidstid på skolen, disponeres av den enkelte lærer til for- og etterarbeid og faglig ajourføring. Læreren avgjør selv hvor det er hensiktsmessig å utføre arbeidsoppgavene. Rektor og lærer kan avtale individuelle ordninger for hjemmearbeid. Dette kan for eksempel være når læreren har mye vurderingsarbeid o.l.

12 Arbeidstid Bunden tid: 1425 timer pr år (37,5 timer pr uke)
Planleggingsdager: 45 timer pr år (6 dager) Ubunden tid: 217,5 timer pr år (5,72 timer pr uke) Bunden tid er delt opp slik: Minst 1200 timer settes av til undervisning, for- og etterarbeid, faglig ajourføring og pauser Det faglige arbeidet knyttet til undervisning og utvikling kan med fordel skje i samarbeid med kolleger - skolens ledelse har et ansvar for å legge forholdene til rette for samarbeidet. 225 timer (5,92 timer pr uke) settes av til resterende virksomhet (rektors styringsrett). Møtevirksomhet, fellestid, møter med eksterne organer, inspeksjon, foreldremøter, osv.

13 Den nye uken v/enighet Barneskole: Undervisning: 19,5 (26)
Styrt tid: «Skjermet tid»: 12 Ubunden tid: ,72 I den forrige avtalen hadde lærere i barneskolen 10,1 timer pr uke som var skjermet til for-/etterarbeid… Ungdomsskole: Undervisning: 15,9 - 18,7 Styrt tid: «Skjermet tid: 15,6 - 12,8 Ubunden tid: 5,72 I den forrige avtalen hadde lærere i ungdomsskolen 12,1 timer pr. uke som var skjermet til for-/etterarbeid…

14 Overtid Pålagt arbeid på skolen som overstiger 37,5 timer pr uke og/eller 9 timer pr dag utløser overtidsgodtgjøring. Pålegges lærer i hel stilling tilfeldige vikartimer, godtgjøres disse med timelønn for undervisning tillagt 50 %. Dersom undervisningstimen(e) ligger innenfor arbeidstiden på skolen, vil som hovedregel timelønn for ordinært arbeid komme til fratrekk. Vikartime (45 minutters enhet) for lærer på barnetrinnet: x 1400 x x 1,5 _ x = 562,30 – 192,31 = 369,99 988 x 1687,5 x x 4 Gammel ordning hadde en annen utregningsformel  Dersom vi antar en grunnlønn på vil en vikarøkt utløse 562,30 i dagens ordning Årslønn x 1400 x   = Timelønn  Årsramme x 1687,5 x 112 (Gjelder for arbeidstakere både over og under 60 år.)   I tillegg kommer 50/100 % overtidstillegg.

15 Livsfasetiltak Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 6 % de to første yrkesårene etter fullført faglig og pedagogisk utdanning. Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 5,8 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller 58 år. Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 12,5 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller 60 år. De som er født i 1961 el. tidligere kan velge forrige ordning Nyutdannede lærere og lærere over 60 år disponerer den frigjorte tiden til for- og etterarbeid og faglig ajourføring på skolen, dersom man ikke blir enige om noe annet. Lærere som benytter seg av livsfasetiltak har fått redusert undervisningen. De skal som hovedregel ikke pålegges vikartimer, da dette ikke vil være i samsvar med formålet med bestemmelsen om livsfasetiltak.

16 Uravstemning Dersom 2/3 av medlemsmassen stemmer er forhandlingsutvalget forpliktet til å følge flertallets stemmer Hvis færre enn dette stemmer er uravstemningen rådgivende Ja = ja Nei = nei Ikke stemt = blankt Uravstemningen gjennomføres elektronisk på udf.no. Her legges uravstemningsdokumentet ut torsdag 5. juni. Uravstemningen åpner for avstemning fra onsdag 11. juni. Frist for å avgi stemme er onsdag 18. juni kl

17 En nemd vil plassere seg en plass mellom A og Å, men vi vet ikke hvor
Konsekvenser ved nei Forhandlingene starter opp på nytt Ved uenighet etter ny frist blir det streik med eventuell tvungen/frivillig nemd i enden Forhandlingsdelegasjonen vet ikke hva et eventuelt sluttoppgjør vil medføre med tanke på resultatet, men de er bekymret for at vi kan tape på de mest prinsipielle punktene… Ved en ny start vil man starte med blanke ark Kun Krav/tilbud vil bli vurdert(ikke den gamle avtalen eller forhandlingene i vår). A: KS Å: UDF En nemd vil plassere seg en plass mellom A og Å, men vi vet ikke hvor

18 Lokallagets vurdering/oppsummering
Fordeler: En sentral avtale Lesepliktavtale som sikrer ressurser Beholder komprimert arbeidsår Mye tid satt av til for- og etterarbeid og faglig ajourføring på og utenfor enhet Redusert undervisning for nyutdannede lærere Sikringsbestemmelser for de over 60 (senioravtale) og nyutdannede Lønn.. (3.55 til lærerne) Ulemper: Mer tid bundet til enhet – 1470 timer 7,5 timers arbeidsdag Mindre fleksibilitet Ledelsen får en vanskeligere jobb Fare for økt byråkratisering Timetelling, o.l. Redusert betaling for vikartimer Demoraliserende for mange Reduksjon av senioravtalen Vi håper at alle medlemmer stemmer - vis at demokratiet virker!


Laste ned ppt "Tariff 2014 Økonomi, lønnssystem, HTA og SFS 2213"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google