Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 VELKOMMEN … TIL SKOLERINGSKURS Hovedtariffavtalen og lokale forhandlinger Bodø Torsdag 28. og fredag 29. august 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 VELKOMMEN … TIL SKOLERINGSKURS Hovedtariffavtalen og lokale forhandlinger Bodø Torsdag 28. og fredag 29. august 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 VELKOMMEN … TIL SKOLERINGSKURS Hovedtariffavtalen og lokale forhandlinger Bodø Torsdag 28. og fredag 29. august 2008

2 2 Hovedtariffavtalen 2008-2010 Kapitel 1 Fellesbestemmelser Noen endringer

3 3 § 2.3 Deltid/midlertidig tilsatt  Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling Nytt: Unntak drøftes med de tillitsvalgte med mindre det er åpenbart unødvendig  ….drøfte prinsippene for bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst en gang i året

4 4 § 5 Godtgjøring for særskilt arbeidstid 5.1.4 Satsene i 5.2, 5.4 og 5.9 kan endres etter drøfting 5.2 Tillegg økt fra kr. 27 til kr. 35 5.3.1 Nytt: Onsdag før skjærtorsdag kommer i tillegg til de andre dagene 5.4.2 Tillegg økt fra kr. 18 til minst kr. 21

5 5 § 6.3 Arbeidstakere som er unntatt fra overtidsbestemmelsene  Kompensasjon for møtevirksomhet/annen særlig belastning ….kan tilstås inntil 10 fridager (tidligere:7)

6 6 § 10 Ytelser etter dødsfall 10.2 Deltidsansatte gis samme ytelse som heltidsansatte 10.4 c Aldersgrensene er nå harmonisert til 25 år 10.5 Harmonisering til 2 G for alle

7 7 § 14 Permisjon  Velferdspermisjon med full lønn er økt fra 10 (12) dager til 12 (14) arbeidsdager  Med halv lønn fra 20 (24) dager til 24 (28) dager

8 8 Fra møteboka pkt V Protokoll (side 5) a) Kompetanse, kvalifikasjoner og kompetansegivende oppgaver  Kommunen skal kartlegge de ansattes kompetanse innen 1.4. 2009  De lokale parter kan forhandle fram endret lønn eller bruk av avansementstilling/stillingsbenevnelse etter vurdering av arbeidstakers kompetanse  Tvister kan ikke ankes  Men dersom en stillings arbeids- og ansvarsområde er endret som følge av fullført kompetansegivende etter- og videreutdanning, kan forhandlinger opptas i henhold til pkt 4. A.2

9 9 (Fra møteboka forts) e) Kap. 4 C.Lokale forhandlinger iht HTA 4.A.1  Lønnstillegg til lærere som tar ansvar for faglige og administrative oppgaver knyttet til utvikling av læringsmiljøet, kompetansebygging og kvalitetsheving gjennom faglig samordnings- og veiledningsarbeid, metodisk og faglig utvikling av læringsopplegg, teambygging/faglig nettverk, koordinering, mentorordninger m.m  Lønnstillegg til arbeidslag/team/grupper for elevrettet arbeid. Partene skal tilstrebe enighet om kriterier for slike tillegg

10 10 (Fra møteboka forts) f) Nedlegging av funksjoner, jf. SFS 2213 Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner som er finansiert av midler fra lokale forhandlinger iht. HTA kap 4.A.1, skal lønnstillegget regnes inn i grunnlønnen til de arbeidstakerne som innehar funksjonen på det tidspunkt den nedlegges

11 11 (Fra møteboka forts) g) Regulering av lønnsinnplassering, jf. SFS 2213, Diverse bestemmelser pkt. 2.3 Lønnssikring ved innplassering av rektorer, assisterende rektorer og inspektører gjeldende pr. 30.4 2008 blir justert med de generelle tilleggene gitt ved tariffoppgjørene i 2007 og 2008 med virkning fra 1. mai 2008

12 12 LØNNSINNPLASSERING  Kompetanselønnssystemet s. 92 Ingen endringer

13 13 Lønnsplassering pr. 01.05.2008 Generelt tillegg  Det gis et generelt tillegg på 2,5 % av den enkeltes grunnlønn. Tillegget gis til ansatte i stillinger som omfattes av HTA kapittel 4 med virkning fra 1.mai 2008.  ELLER  Ny minstelønnsplassering

14 14 Generelt tillegg: Beregnes av (når %) og legges til den enkeltes grunnlønn  Grunnlønn = lønn uten faste og variable tillegg  Variable tillegg= for eksempel kvelds/nattillegg  Faste tillegg = for eksempel Kontaktlærertillegg

15 15 Lønnsgrunnlag for beregning av pott til lokale forhandlinger:  GRUNNLØNN + FASTE TILLEGG  Politiske stillinger og stillinger under kap. 3 og 5 trekkes ut. Bare stilllinger som er med i pottgrunnlaget kan få tillegg fra potten  Nærmere beregning av pott: Se Rundskriv B 11/08

16 16 HTA Kap. 4 Sentralt lønns- og stillingsregulativ Gruppe0 år4 år8 år10 år Stillinger uten særskilt krav om utdanning 223 700 228 800 243 800 280 000 Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger 263 100 265 100 270 400 306 000 Stillinger med krav om høgskoleutdanning 301 300 304 800 313 000 343 000 Stillinger m krav om høgskoleutd. med ytterligere spesialutdanning 320 300 324 100 327 400 362 000 Stillinger med krav om masterutdanning 340 500354 700374 900402 000 Lærer 306 200 321 300 329 500 337 800 380 000 Adjunkt 334 400 344 500 352 600 362 800 401 000 Adjunkt m tilleggsutd. 348 300 360 900 373 200 380 600 422 000 Lektor 363 800 369 600 387 400 403 800 452 000 Lektor m tilleggsutd 375 800 384 400 401 200 417 500 474 000

17 17 Ny bestemmelse Pr. 1. mai 2008 skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr. 290 000 i 100 % stilling Pr. 1. mai 2009 økes dette til kr. 300 000 Deretter skal beløpet reguleres etter bestemte retningsslinjer (se side 95)

18 18 Hva blir lønna?  Fra 1. mai i år et generelt tillegg på 2,5 % av grunnlønna.  GRUNNLØNN er lønna du har minus funksjonstillegg  Adjunkt med tillegg på topp, kontakt- lærer, 10 000 i lokalt tillegg fra før:

19 19 Hva blir lønna (forts)  Årslønn før 01.05. 08: Kr. 417 300  Tillegg pr. 01.05.08: 2,5 % av grunnlønn  Grunnlønn: Kr. 417 300 minus Kr. 12 000 (kontaktlærertill.) = Kr. 405 300  Tillegg: 2,5 % av 405 300 = 10 132  Ny lønn: 417 300 + 10 132 = 427 432

20 20 Hva blir lønna (forts) MEN: Ny minstelønn (i tab)422 000 + kontaktlærer 12 000 = Ny lønn434 000

21 21 Hva blir lønna (forts)  Lokale forhandlinger høsten 08:  Pott på 1,6 %, virkningsdato 1. mai i år ”vår mann” får kr. 7 000 (ca pro rata)  Ny lønn: Kr. 441 000

22 22 Hva blir lønna (forts)  Fra 1. mai 2009:  Generelt tillegg på 3,1%: Kr 13 299  Ny lønn for ”vår mann”: Kr. 454 299 MEN: Ny minstelønnsats (i tab)437 400 +”beholde” lokalt tillegg 7 000 + kontaktlærer 12 000 = Ny lønn456 400

23 23 3.2. Lokal lønnspolitikk  Arbeidstakere i adopsjon-, fødsels- og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling gjennom lokale forhandlinger

24 24 3.2.1 Lokale drøftinger  De lokale parter avholder etter initiativ fra arbeidsgiver årlig ett eller flere lønnspolitiske drøftingsmøter som samlet omfatter alle lønnskapitlene.  Drøftingene tar utgangspunkt i kommunens/fylkeskommunens/ bedriftens totale situasjon, lokal lønnspolitikk, retningslinjer for lokale forhandlinger og bruk av hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser.

25 25 3.2.1 Lokale drøftinger (forts)  Videre drøfter partene utarbeidelse av relevante kriterier for lønnsfastsettelse og målsetting for lønnsforhandlingene.  Arbeidsgiver skal hvert år legge fram tallmateriale som viser lønnsnivå og lønnsutvikling bl.a. fordelt på kjønn for også å kunne drøfte likelønn.

26 26 3.2.1 Lokale drøftinger (forts)  De sentrale parter forutsetter at lokale drøftinger og forhandlinger gjennomføres på en rasjonell og hensiktsmessig måte. De lokale parter oppfordres til å finne praktiske arbeidsformer ved f.eks å desentralisere drøftinger og forhandlinger i store arbeidsgiverområder, gjennom bruk av forhandlingssammenslutningsmodellen eller på annen måte samordne forhandlingene. Det skal føres referat fra drøftingsmøtet hvor det skal fremgå om det foreligger enighet.  Vedlegg 3 «Retningslinjer for lokale forhandlinger – God forhandlingsskikk”, gjelder med mindre partene lokalt er blitt enige om annet

27 27 Hovedavtalens § 4.7 Forhandlinger etter Hovedtariffavtalens kapittel 3,4 og 5  Lønnsforhandlinger med hjemmel i HTA skjer mellom den enkelte kommune/fylkeskommune og den enkelte arbeidstakerorganisasjons eller forhandlingssammenslutnings lokale ledd. At en arbeidstakerorganisasjon kun har ett medlem på forhandlingsstedet, utelater ikke vedkommendes adgang til å la seg representere i forhandlingene, jfr. dog 2. ledd

28 28 De forskjellige lønnskapitlene  Ledere Kap. 3.4.1 og 3.4.2: Lønnsutvikling uten sentral eller lokalt avsatt pott  Kap. 4 B (”andre” kommunalt ansatte) og Kap. 4 C (undervisningsstillinger): Sentralt bestemt lønn + ev. pott avsettes til lokale forhandlinger  Kap. 5: Uten pott- forhandlinger på individuell basis lokalt

29 29 3.4.2 Andre ledere – avlønning  Lønn til ledere som i sin stilling innehar et selvstendig, delegert budsjett-, økonomi- og personalansvar fastsettes etter forhandlinger lokalt. Forhandlingene gjennomføres en gang pr. år.

30 30 3.4.2 Andre ledere – avlønning (forts) Grunnlaget for forhandlingene er ett eller flere av følgende kriterier:  Endret ansvarsområde  Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål  Utøvelse av lederskap  Betydelige organisatoriske endringer  Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft  Oppnås ikke enighet, avgjøres tvisten ved lokal nemnd eller pendelvoldgift jf Hovedavtalen del A § 6-2.

31 31 3.4.3 (Andre ledere-forts)  3.4.1 og 3.4.2 erstatter øvrige forhandlingsbestemmelser i Hovedtariffavtalen for berørte stillinger.  Ledere omfattet av 3.4.1 og 3.4.2 skal være sikret en lønnsutvikling i tariffperioden.

32 32 3.4.4 (Andre ledere- forts)  Den enkelte kommune/fylkeskommune/bedrift fører oversikt over hvilke stillinger som omfattes av dette kapittel og utarbeider årlig statistisk materiale over lønnsnivå og lønnsutvikling.

33 33 Lokale forhandlinger etter HTA kap. 4 pkt 4.A.1  Det avsettes en pott til lokale forhandlinger på 1,6 % pr. 1. 5. 2008  Lønnsrelasjonene lokalt må ta høyde for relasjonsproblematikk knyttet til at ledere med direkte lederansvar lønnes høyere enn arbeidstakere de er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller underordnede har særskilt avlønning pga spesiell kompetanse/spisskompetanse, retrettstilling eller andre særskilte forhold.

34 34 Frister  Ankefrist 1. november 2008

35 35 Vedlegg 3 Retningslinjer for lokale forhandlinger– God forhandlingsskikk Det vises til HTA kapittel 3, punkt 3.2.1.  Hensikten med retningslinjene er å sikre gode prosesser slik at partene lokalt kan gjennomføre reelle forhandlinger. Lønnspolitiske drøftinger  Drøftingsmøtet etter HTA kap. 3 pkt. 3.2.1 er et lønnspolitisk drøftingsmøte og partene drøfter bruken av alle forhandlingsbestemmelsene. Det anbefales at det også avholdes særskilte drøftingsmøter for de årlige forhandlingene etter pkt. 3.4 og 5.2. Arbeidsgiver har ansvar for gjennomføring av lønnspolitiske drøftinger og forhandlinger. Det er arbeidsgiver som innkaller partene til drøftings og forhandlingsmøter.

36 36 Vedl. 3. (forts) Lønnspol.drøft.  Drøftingsmøte legges så tidlig at organisasjonene og arbeidsgiver får tid til å arbeide med konkrete krav og tilbud. Der forhandlingene desentraliseres, bør det i tillegg til et samlet drøftingsmøte også gjennomføres drøftingsmøter på desentralisert nivå.  De parter som lokalt blir enige om det, kan gjennomføre forhandlingene etter forhandlingssammenslutningsmodellen

37 37 Vedl. 3 (forts) I drøftingsmøte tar partene blant annet opp:  Erfaringer fra tidligere forhandlinger.  Forhandlingsforløp.  Gjensidig informasjon om forhandlingsutvalgenes sammensetning.  Hvem som omfattes av forhandlingene, herunder forholdet til de uorganiserte. Lokal lønnspolitikk og – kriterier

38 38 Vedl.3 (forts)  Følgende legges til grunn ved gjennomføring av lokale forhandlinger etter pkt. 4.A.1 dersom partene lokalt ikke blir enige om annet:  Første tilbud fra arbeidsgiver legges fram for organisasjonene i et felles åpningsmøte og bør gjenspeile krav både fra organisasjonene og arbeidsgiver.  Første tilbud bør ikke omfatte for stor del av den samlede pott.  Tilbudet skal omfatte eventuelle tilbud til uorganiserte, angitt på stillingskategori.  Organisasjonene argumenterer for sine gjenstående krav før det gis ytterligere tilbud.

39 39 Vedl.3 (forts)  Organisasjonene gis mulighet til å være oppdatert om tilbud som gis underveis, ved at også påfølgende tilbud presenteres i fellesmøter.  Underskriving av protokoller utstår til hele potten er fordelt og organisasjonene har fått oversikt over samlet bruk av potten.

40 40 Vedl. 3 (forts)  I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 3,4 og 5 har tillitsvalgte rett til innsyn i lønnsopplysninger som er relevant for forhandlingene

41 41 FORHANDLINGSBESTEMMELSER Lokale forhandlinger HTA pkt. 4.A.1 (s.44) I år:  1,6 % av lønnsmassen  Virkningstidspunkt 1. mai  Ankefrist er 1. november (absolutt)  Tvisteløsning: Organisatorisk behandling (+ ev. HA 6.3 sentralt ankeutvalg)

42 42 FORHANDLINGSBESTEMMELSER (forts)  Særskilte forhandlinger HTA pkt. 4.A.2 (s. 44)  Dette er en forhandlingsbestemmelse vi ikke tidligere har ønsket å ta i bruk for undervisningspersonalet, Tvistebestemmelse: HA § 6-2. Lokal nemnd

43 43 Forhandlingsbestemmelser (Forts)  Rekruttere og beholde HTA pkt. 4.A.3 (s.45)  Brukes i forhold til enkeltpersoner  Ingen tvistebestemmelse

44 44 KAP 4 B Gjennomgående stillinger  Innledende merknader (s. 45)  Lønnsfastsettelse gjennom vurdering ved tilsetting  Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting (jf. Kap.1, § 12)  Ledere som er tildelt vesentlige arbeidsgiverfunksjoner skal avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede

45 45 LOKALE FORHANDLINGER  Å motvirke skjevheter som måtte være oppstått i de sentrale forhandlingene  Å motvirke arbeidsgivers ønske om ensidig styring av lønnstilleggene  Å sikre at tillegg gis etter objektive og akseptable kriterier  Å søke i størst mulig grad å få gjennomslag for gjenstående krav fra hovedtariffoppgjøret

46 46 LOKALE FORHANDLINGER (forts)  Nye eller ”resirkulerte krav”?  Grupper  Funksjonstillegg pro et kontra og mulig kulturkollisjon?  ”Flate tillegg” pga reform?  Ulik situasjon i kommunene kontra fylkene?  4B og C i samme pott og samme forhandling- hvilke utfordringer?  Brudd- når? Og på hvilket grunnlag?


Laste ned ppt "1 VELKOMMEN … TIL SKOLERINGSKURS Hovedtariffavtalen og lokale forhandlinger Bodø Torsdag 28. og fredag 29. august 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google