Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs for tillitsvalgte i VO Telemark Januar 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs for tillitsvalgte i VO Telemark Januar 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for tillitsvalgte i VO Telemark Januar 2011

2 SFS 2213 SFS 2213 er ”hoved-særavtalen” for skoleverket. Den består av to hoveddeler: • Avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet • Diverse bestemmelser: 1. lønnsbestemmelser 2. bestemmelser om skoleledelse

3 SFS 2213 Avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet Alle kommuner og fylkeskommuner utvikle lokale arbeidstidsavtaler. De lokale avtalen kan – på et eller flere områder – være lik den sentrale avtalen. Den sentrale avtalen kan – for skoleåret 2008/2009 - fungere som en ”tilbakefallsavtale” på områder der partene ikke blir enige i en lokal avtale. For å utvikle lokale arbeidstidsavtaler må man kjenne den sentrale avtalen godt!

4 SFS 2213 SENTRAL AVTALE 1.Årsverket – 1687,5 timer – (1650 timer for lærere som er 60 år og over) • 38 uker sammenfallende med elevenes skoleår • 1 uke à 37,5 timer som avsettes til kompetanseutvikling og planlegging m.m

5 SFS 2213 2. Inndeling av årsverket – Det avsettes tid innenfor årsverket til undervisning, annet arbeid med elever, kollegialt samarbeid, for- og etterarbeid, samarbeid med foresatte og instanser utenfor skolen, fagligadministrative oppgaver og andre planlagte aktiviteter med: • 1300 timer på barnetrinnet • 1225 timer på ungdomstrinnet • 1150 timer i videregående opplæring Denne tiden er inkl. undervisning slik den framkommer som årsrammetimer i vedlegg til SFS 2213. Arbeidsplanfestet til inkluderer spisetid og nødvendig pausetid. Resten av årsverket disponeres av den enkelte lærer.

6 SFS 2213 3. Arbeidsplaner Prinsipper vedrørende innhold, utarbeiding og endring av arbeidsplaner drøftes på den enkelte skole • Minimum to planperioder • Jevn fordeling av arbeidsbelastning • Arbeidsgiver utarbeider arbeidsplan for den enkelte • Arbeidsplanen skal minimum angi planfestet tid, inkl. undervisningstid, den enkelte dag • Ytre ramme kan endres med minst to ukers varsel

7 SFS 2213 • Årsramme for undervisning kan reduseres for å kunne utføre andre oppgaver i tilknytning til undervisningen • Reduksjon i årsramme for undervisning kan føre til økning i arbeidsplanfestet tid samlet sett. (Egne regler, se punkt 5 i SFS 2213) • Arbeidsplanfestet tid kan fordeles med maksimalt 37,5 timer pr. uke eller 9 timer pr. dag • Fast overtid kan avtales ved at årsrammen for undervisning økes. Overtidsbetaling for det antall timer årsrammen er økt med. • Pålagt arbeid ut over oppsatt arbeidsplan, eller arbeidsplaner som overstiger grensene for maksimal tilstedeværelse, utløser overtidsgodtgjøring.

8 SFS 2213 4. Seniortiltak • 5,8% reduksjon i årsramme for undervisning fra skoleårets begynnelse det året man fyller 55 år • 12,5% reduksjon fra året men fyller 60 år – Omfordeling av arbeidsoppgaver – Tiden brukes til pedagogisk arbeid – Forutsettes å lette den enkelte lærers arbeidssituasjon

9 SFS 2213 5. Andre arbeidsoppgaver • Arbeidsoppgaver som medfører reduksjon i årsrammen for undervisning – Utføres i arbeidsplanfestet tid – Reduksjon samlet under 15% medfører ikke endring i arbeidsplanfestet tid – Ved reduksjon tilsvarende 40% eller mer kan arbeidsplanfestet tid økes inntil 1462,5 timer – Ved reduksjon mellom 15% og 40% fastsettes eventuell økning forholdsvis opp til 1462,5 timer – Ved reduksjon tilsvarende 70% eller mer kan arbeidsåret økes inntil 40 uker. – Reduksjon pga seniortiltak medregnes ikke

10 SFS 2213 6. Bestemmelser om tidsressurser • Det avsettes 76 årsrammetimer pr. opprettet gruppe (maks 30 elever) på ungdomstrinnet. Ressursene forutsettes nyttet bl.a. Til sosialpedagogiske tjeneste/rådgiving, kontaktlærer elevråd og eventuelt lokalt opprettede funksjoner. – Ressursen skal ikke nyttes til å lette byrdefull arbeidssituasjon eller kontaktlærertjeneste for elevene

11 SFS 2213 • Byrdefull arbeidssituasjon – 2 årsrammetimer pr elev ved den enkelte skole/enhet – Fordeling etter drøfting på den enkelte skole/enhet – Kan omfordeles mellom skoler/enheter ved partsenighet på kommune-/fylkeskommunenivå – Lette i den enkelte lærers/leders arbeidssituasjon – Hovedregel: Reduksjon av antall undervisningstimer – Kan - ved partsenighet - brukes til økning i personaltetthet

12 SFS 2213 • Kontaktlærertjeneste – Minimum 38 timers reduksjon i årsrammen • Sosiallærer/rådgiver i ordinær grunnskole – Minimum 38 årsrammetimer pr. påbegynt 25 elever pluss 5% av et årsverk til lærere som utfører sosialpedagogisk tjeneste/rådgiving på ungdomstrinnet

13 SFS 2213 • Sosiallærer/rådgiver ved egne skoler for spesialundervisning og ved skoler ved sosiale og medisinske institusjoner – Inntil 76 årsrammetimer pr. 6 elever. • Rådgiver i videregående opplæring – Minimum 38 årsrammetimer pr. påbegynt 25 elever pluss 5% av et årsverk til lærere som utfører rådgiving.

14 SFS 2213 • Voksenopplæring – Der det er opprettet funksjoner for kontaktlærer og/eller sosiallærer/rådgiver gis redusert undervisningstid etter reglene for det skoleslag det undervises i. • Kontaktlærer for elevråd i grunnskolen – Lærere som utfører kontaktlærertjeneste for elevrådet skal ha redusert årsrammen for undervisning. Omfanget fastsettes lokalt.

15 SFS 2213 DIVERSE BESTEMMELSER Bestemmelsene i ”Diverse bestemmelser” er ikke en del av arbeidstidsavtalen, og er derfor ikke gjenstand for lokale forhandlinger. Denne delen av avtalen er derfor ikke gjenstand for gjennomgang i dette kurset

16 SFS 2213 LOKAL FASTSATT ARBEIDSTIDSAVTALE • Lokal arbeidstidsavtale f.o.m. skoleåret 2007/2008. • Avtaleparter: Kommunen/fylkeskommunen og de berørte arbeidstakerorganisasjonene • Avtalen må være innenfor rammene av de fastsatte intensjonene – Profesjonalitet i yrkesutøvelsen – Varierte arbeidsformer – God utnytting av arbeidstiden – Nok tid oppgaver knyttet til undervisningen

17 SFS 2213 PROSESSER FØR ARBEID MED LOKAL AVTALE STARTER – Omforente utviklingsmål – Prosesser for å nå målene – Konkrete tiltak som må iverksettes – Utviklingsmål skal fastlegges i kommunens/fylkeskommunens sentrale styringsdokumenter

18 SFS 2213 ARBEIDET MED LOKAL AVTALE – Prosesser på den enkelte skole • Ikke ”styringsrett” – Avtaleinngåelse på kommune-/fylkeskommunenivå • Ikke anledning til delegering til den enkelte skole – Ingen ”ensidige” føringer

19 SFS 2213 EN LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE SKAL TA UTGANGSPUNKT I SKOLENS UTVIKLINGSMÅL • Hvilke tiltak må settes i verk for å nå utviklingsmålene? – Hvilke av disse tiltakene krever en spesiell organisering av undervisningspersonalets arbeidstid? • Partene avgjør selv hvilke bestemmelser de vil ta inn i avtalen. – Bare årsverket ligger fast • Resten av bestemmelsene kan utgå eller endres Avtalens hensikt: • Bedre undervisning for elevene • Bedre arbeidsvilkår for undervisningspersonalet

20 SFS 2213 AKTUELLE DRØFTINGSTEMAER: • Fordeling av årsverket • Fordeling av arbeidstida • Årsramme for undervisning • Seniorplitiske tiltak

21 SFS 2213 • Byrdefullressursen • Funksjoner • Overtid • Særskilte oppgaver • ”Annet arbeid med elever”

22 SFS 2213 Til slutt minner vi om at: En lokal arbeidstidsavtale skal føre til forbedringer både for elever og undervisningspersonalet Avtalen skal ikke medføre redusert ressursbruk i skolen DET ER INGEN SOM MÅ GODTA EN LOKAL AVTALE SOM FØRER TIL DÅRLIGERE ARBEIDSFORHOLD FOR UNDERVISNINGSPERSONALET


Laste ned ppt "Kurs for tillitsvalgte i VO Telemark Januar 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google