Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs Lokale forhandlinger Implementering av ny HTA 2010-2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs Lokale forhandlinger Implementering av ny HTA 2010-2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs Lokale forhandlinger Implementering av ny HTA 2010-2012

2 Generelt tillegg pr. 10.6 – kap. 4B Kroner 2000,- pr. årsverk til ansatte i stillinger med krav om høgskoleutdanning. Omfatter stillingskoder som har minstelønnsplassering i henhold til kap. 4B4: ”Stillinger med krav om høyskoleutdanning” Omfatter ikke saksbehandler og konsulent Omfatter ikke distriktsmusikere og musikk- og kulturskolelærere

3 Generelt tillegg pr. 10.6 – Kap 4C 1,15% generelt tillegg til ansatte med stilling i HTA kap. 4 C Beregnes av den enkeltes grunnlønn pr. 01.06.2010 Omfatter alle stillingskoder som er innplassert i kap. 4C Omfatter ikke distriktsmusikere og musikk- og kulturskolelærere

4 Generelt tillegg pr. 1.7 – kap. 4 2,1% generelt tillegg, minimum kr. 7.100,- pr. årsverk. Beregnes av den enkeltes grunnlønn pr. 30.06.2010 Omfatter alle stillinger i kap. 4

5 Ny minstelønn pr. 1.8 – kap. 4 Minstelønner er hevet i takt med de generelle tillegg pr. 10.6 til 4B (kr. 2000,-) og 4C (1,15%) Minstelønner er i tillegg hevet med det generelle lønnstillegget pr. 1.7 (2,1% - minimum kr. 7.100) I tillegg er det gitt ytterligere minstelønnshevinger på flere ansiennitetstrinn, bl.a. 10.000 på 10 år og 16 år. Ansatte i kap. 4 som pr. 1.8 har lavere grunnlønn enn ny minstelønn, skal justeres opp til ny mistelønn.

6 Lokale forhandlinger – lokal pott kap. 4.A.1 0,85% med virkningsdato 1.8.2010 0,25% med virkningsdato 1.1.2011 Den samlede potten beregnes på grunnlag av grunnlønn og faste tillegg for disse arbeidstakerne i 2009 Arbeidsgiver har anledning til å skyte inn midler ut over dette Det forhandles om den samlede avsatte potten under ett selv om det er forskjellige virkningsdatoer Forhandlingene skal gjennomføres i perioden 15. oktober til 15. nov. 2010 KS har oppfordret til at de lokale parter avtaler en fremdriftsplan for forberedende drøftinger og selve forhandlingene.

7 Lokale forhandlinger – føringer Kvinner skal ha en andel av den avsatte potten som er større enn fordelingen av antall årsverk mellom kvinner og menn tilsier Føringen gjelder for kommune-/fylkeskommunenivå og ikke på den enkelte virksomhet i kommunen. Lokale lønnstillegg til kvinner kan gis individuelt eller til grupper med høy kvinneandel. Det kan også brukes til andre lønnsmessige tiltak som fremmer likestilling i virksomheten Kvinner i lederstillinger skal prioriteres Lønnsrelasjoner mellom ledere og dem de er satt til å lede hensyntas

8 Lokale forhandlinger - Kompetanseføring Lønnstillegg for ansatte som har gjennomført relevant og dokumentert spesial-, tilleggs- og videreutdanning skal prioriteres. Veiledende norm: Om lag kr. 20.000,- i lønnstillegg etter 1 års relevant videre-/etterutdanning. For relevant videre- /etterutdanning av kortere varighet enn 1 år, dog begrenset nedad til 3 måneder, benyttes lønnsrelasjonen forholdsmessig. Føringen gjelder primært for de avsatte midlene med virkningsdato 1.1.2011 (0,25%), men er ikke begrenset til disse midlene.

9 Lokale forhandlinger - Kompetanseføring Lokale lønnstillegg som allerede er gitt ihht møteboka fra 2008, skal samordnes med resultatet fra forhandlingene i 2010:  Det skal ikke gis lønnstillegg for samme utdanning to ganger  Arbeidsgiver må ivareta at lønnsrelasjonen ifht. tidligere gitte kompetansetillegg (i tariffperioden 2008-2010) mot sentrale tarifftillegg i 2010, videreføres i tariffperioden (2010-2012) ”De lokale parter som har gjennomført kompetanse- forhandlinger ihht. møteboka fra 2008, disponerer lønnsmidlene i henhold til lokal lønnspolitikk og lønnspolitiske prioriteringer.”

10 Kompetanseføring og lokal lønnspolitikk Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Lønnspolitikken skal bl.a. bidra til å motivere til kompetanseutvikling. Lønnspolitikken skal vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessig uttelling Lønnspolitikken skal legge til rette for faglige karriereveier og avansementsmuligheter Kriterier for innplassering i avansementstillinger fastsettes som del av den lokale lønnspolitikken Lønnspolitikken må gjøres kjent for alle ansatte

11 Lokale forhandlinger – ”flyte oppå” Bestemmelsen om at lokale lønnstillegg fra 4.A.1- forhandlingene i 2008 kommer i tillegg til ny minstelønn pr. 1.5.2009, er ikke videreført i tariffperioden 2010-2012. Partene er enige om at lønnsrelasjon etter tillegg gitt til ansatte som har gjennomført relevant og dokumentert spesial-, tilleggs og videreutdanning i perioden 2008 – 2010, ikke skal utlignes som følge av ny minstelønn i 2010. Nye lønnstillegg gitt i lokale lønnsforhandlinger etter kap. 4.A.1 høsten 2010 skal i sin helhet komme i tillegg til nye minstelønn i tariffperioden (2010-2012). Gjelder både ved ny minstelønn som følge av lønnsansiennitet og i tilfelle det blir avtalt ny minstelønn i 2011.

12 Lokale forhandlinger – ”flyte oppå” Lønnstillegg gitt i lokale forhandlinger etter kap. 4.A.1 høsten 2010 kommer ikke i tillegg til ny minstelønn når arbeidstakeren i tariffperioden får ny stillingskode/stillingsgruppe og dette medfører et høyere minstelønnsnivå enn det som var grunnlaget ved de lokale forhandlingene. For stillinger i kap. 4C gjelder særbestemmelsen i vedlegg 6 om at ”Ved innplassering i ny kode beholdes tjenesteansienniteten og lokale lønnstillegg gitt i tillegg til tidligere minstelønn.”

13 Lokale forhandlinger - sikringsbestemmelser Før lokale forhandlinger må lønnstillegg som følge av sentrale sikringsbestemmelser etableres på grunnlag av nye minstelønnssatser. Stillingskoden 7637 Pedagogisk leder skal lokalt avlønnes høyere enn grunnstillingen førskolelærers (stillingskode 6709 Førskolelærer) sentrale minstelønn. Ledere i kap. 4B som er tildelt vesentlige arbeidsgiver- funksjoner, skal avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede.

14 Pedagogisk leder En pedagogisk leder med 10 års lønnsansiennitet som pr. 30.4.2010 hadde en lønn på kr. 363.700,- hvorav 10.000 utgjorde ped.leder-tillegg, skal pr. 01.08.2010 ha følgende avlønning: 363.700 + generelt tillegg kr. 2000 pr. 10.6 = 365.700,- 365.700 + generelt tillegg på 2,1% pr. 1/7 = 373.380,- Minstelønn førskolelærer 10 år pr. 1.8.2010 = 374.500,- Hvilket ped.leder-tillegg som kommer på toppen av denne minstelønnen vil bl.a. være avhengig av hvordan ped.leder- tillegget er fastsatt lokalt

15 Lokale lønnstillegg – Lokale særavtaler Administrativt fastsatte lønnstillegg utover sentral minstelønn for navngitte personer eller for stillinger/stillingsgrupper Lokal protokoll om lønnstillegg utover sentral minstelønn for navngitte personer Protokoll fra lokale 4.A.1-forhandlinger om lønnstillegg som skal ”flyte oppå” sentral minstelønn for navngitte personer. Lokal avtale om lønnstillegg utover sentral minstelønn for stillinger/stillingsgrupper nedfelt i protokoll fra 4.A.1- forhandlinger. Egen lokal avtale om lønnstillegg utover sentral minstelønn for stillinger/stillingsgrupper.

16 Lokale forhandlinger kap. 3.4 og kap. 5 Ingen særskilte føringer innenfor disse forhandlingskapitlene Bestemmelsene om lokal lønnspolitikk gjelder også for disse forhandlingene. Virkningsdato for lønnstillegg er 1.5 med mindre partene lokalt blir enig om noen annet (tvist med KS) Fra meklingsmanens møtebok: ”Til protokollen”: ”I forbindelse med vurdering av lederlønninger har arbeidsgiver ansvar for å påse at lønnsfastsettelsen gjennomføres innenfor en økonomisk ramme som blant annet tar hensyn til kommuneøkonomien og baseres på resultatene fra tariffområdet for øvrig.” ”Det legges til grunn at det over tid må være en balanse i lønnsveksten mellom de ulike lønnskapitlene i HTA.”

17 Lokale forhandlinger kap. 3.4 og kap. 5 Arbeidstaker kan som hovedregel ikke endre innplassering mellom kap. 4 og 5 i tariffperioden. Endring av kapitteltilhørighet kan likevel skje ved betydelig endret ansvars- og arbeidsområde eller ved tilsetting i ny stilling. Før slik endring skal arbeidsgiver drøfte med den berørte arbeidstakerorganisasjon.

18 Minstelønnstillegg ut over de generelle tilleggene

19 Nye minstelønner pr 1.8.2010

20 Ramme (KS sine offisielle tall) Type tilleggDatoÅrslønnsvekstDatovekst Overheng til 2010 1,10 % Anslag lønnsglidning 2010 0,19 %0,25 % Generelt tillegg01.jul1,10 %2,19 % Spes.tillegg(høgskole,kap.4 C),minstelønnsendringer 10.jun./1.aug.0,71 %1,66 % Avsatt lokalt (pott)01.aug0,35 %0,85 % Anslag årslønnsvekst 2009- 2010 3,45 % Anslag lønnsvekst 1.1.2010-31.12.2010 4,95 % Anslag overheng 2011 2,5 %

21 Våre rammebetrakninger. År - kap 4År - kap 4 BÅr - kap 4 C Generelt tillegg alle1,101,121,05 Tilleggsprot. 3-årig høgskole0,040,06 Tilleggsprot. skoleverket0,21 0,64 Minstelønnsjusteringer0,47 0,48 Sum tarifftillegg1,821,652,17 Lokale forhandlinger0,35 Overheng fra 20091,10 Tarifftillegg 2010 + overheng fra 20093,273,103,62

22 TBSK 2011? År kap 4 År kap 4 B År kap 4 C Tarifftillegg 2010 + overheng fra 20093,273,10*3,62* *inkluderer lok forhl = 0,35 Sikringsbestemmelsen "20 år"0,050,08 Tillegg "20 år" (etter mekling)0,130,20 Sum3,453,383,62 Anslag glidning (samme som i 2009?)0,04?0,30?-0,10? Årslønnsvekst - TBSK-tall 2011 (?)3,53,73,5 Overheng inn i 2011~2,5


Laste ned ppt "Kurs Lokale forhandlinger Implementering av ny HTA 2010-2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google