Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universitetet i Tromsø Lønnspolitikk og lønnsfastsetting ved UiT 10.12.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universitetet i Tromsø Lønnspolitikk og lønnsfastsetting ved UiT 10.12.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universitetet i Tromsø Lønnspolitikk og lønnsfastsetting ved UiT 10.12.09

2 Universitetet i Tromsø2 Fundament -Lønnspolitikken i staten -Hovedtariffavtalen -Lokal lønnspolitikk for UiT -Lokale særavtaler for UiT -Nettsider om lønnspolitikk under POA: http://www2.uit.no/ikbViewer/page/ansatte/orga nisasjon/artikkel?p_menu=42374&p_lang=2& p_document_id=133798&p_dimension_id=88 218

3 Universitetet i Tromsø3 Momenter -Lønnsfastsetting ved tiltredelse -Lønnsendring innen 12 mnd og ved overgang fra midlertidig til fast stilling -Forhandlingssystemet i staten -Lokale og sentrale forhandlinger -UiTs lønnspolitikk -UiTs opplegg for forhandlinger

4 Universitetet i Tromsø4 Utlysning og tiltredelse -Analysere stillingens ansvars- og arbeidsinnhold - kriterier: -Krav til formell kompetanse -Krav til reell kompetanse og selvstendighet i forhold til stillingsbeskrivelsen -Grad av lederansvar og myndighet (personell, økonomi, faglig ansvar) -Krav til erfaringer og oppnådde resultater i tidligere stillinger -Krav til personlige egenskaper og evne til kommunikasjon og miljøbygging -Ref HTA pkt 2.3.8, HTA lønnsplanhefte, og Lokal lønnspolitikk punkt 3 Stillingsinnplassering og 5 Stillingsstruktur (innhold og kvalifikasjonskrav)

5 Universitetet i Tromsø5 Utlysning og tiltredelse forts. -Ledelsen ved fakultet/enhet fastsetter et ”normalnivå” for stillingen i samråd med POA -Nytilsatte skal innplasseres i henhold til kunngjøringsteksten -Organisasjonene skal kunne uttale seg om kunngjøringsteksten, og kan kreve drøfting av valg av stillingskode og lønnsplassering -Arbeidsgiver kan vurdere lønnsplassering på nytt inntil 12 mnd etter tilsetting, og ved overgang fra midlertidig til fast stilling

6 Universitetet i Tromsø6 Forhandlingssystemet i staten -Sentralt inngått avtale mellom staten ved FAD og hovedsammenslutningene – Hovedtariffavtalen -Stillinger, lønnstabeller, lønnsrammer, lønnsspenn -Forhandlingsbestemmelser -Fellesbestemmelser (arbeidstid, overtid, permisjoner mv) -Tjenestetvistloven -Hovedrevisjon av avtalen hvert 2. år -Sentrale forhandlinger 2010 starter etter påske, frist ut mai, mekling medio juni -Sentrale tillegg, justeringer, pott og føringer for lokale forhandlinger

7 Universitetet i Tromsø7 Utfordringer sentrale forhandlinger -Inntektspolitikk (sysselsetting, prisvekst, konkurranseevne) -Reallønnsvekst > 3 % i 2010 (lite rom for store tillegg) -Frontfagmodellen -LO/NHO først ut og legger et nivå -Statlig tariffområde oppfattes slik at det stadfestes hva konkurranseutsatt sektor kan tåle -Nytt solidaritetsalternativ? -Ikke presse ut næringer vi trenger på lang sikt gjennom høy prisvekst -Likelønn

8 Universitetet i Tromsø8 Likelønn -Likelønnskommisjonen NOU 2006:8 -Fastsette lønn på samme måte, fjerne urimelige forskjeller -Lønnsdiskriminering (lite), stillingsdiskriminering (mye), verdsettingsdiskriminering -Gjeldende HTA - nedsatt partssammensatt arbeidsgruppe, rapport over årsskiftet -Mindre forskjeller i staten enn i arbeidslivet generelt -Ledere tjener ca likt uavhengig av kjønn, forskjellene ligger i lavere inntektsgrupper -Soria Moria 2: Ber partene avklare om det er grunnlag for tiltak, og ser likelønn som et fordelingsspørsmål, ikke et bevilgningsspørsmål -Rettede tiltak sentralt, evt føringer for lokale forhandlinger?

9 Universitetet i Tromsø9 Utfordringer sett fra virksomhetene -Utfordringer er lokale, mens hoveddelen av lønn fastsettes sentralt -Større pott til lokale forhandlinger -Mer fleksible virkemidler ut fra virksomhetenes behov -Overføre stillinger på lønnsramme til lønnsspenn -Geografiske forskjeller -Lønn som et bedre personalpolitisk virkemiddel

10 Universitetet i Tromsø10 Sentrale og lokale forhandlinger -Forhandles mellom sentrale parter -Ramme for oppgjøret, og fordeling sentralt – lokalt -Sentrale tillegg og justeringsforhandlinger -Endringer i stillingskoder, lønnsrammer, lønnsspenn, lønnstabeller -Lokale forhandlingsbestemmelser -Føringer for lokale forhandlinger (eks. likelønn) -Øvrige endringer i HTA – Fellesbestemmelser -FAD og KD gir også føringer for arbeidsgiversida lokalt, mht innretning på lokale forhandlinger

11 Universitetet i Tromsø11 Lokale forhandlinger -Hovedtariffavtalen punkt 2 -Forhandlingsregler og -prosess -Årlige forhandlinger - 2.3.3 -Forhandlinger på særlige grunnlag - 2.3.4 -Virkemidler – 2.3.6 -Årlige forhandlinger - 2.3.3 -Midler avsatt i sentralt oppgjør, og evt. lokale midler -Partene prioriterer krav -Møter mellom partene på virksomhetsnivå -Individuelle tillegg eller gruppetillegg -En gang per år, evt. hvert 2. år, med gitte frister

12 Universitetet i Tromsø12 Lokale forhandlinger forts. Forhandlinger på særlige grunnlag – 2.3.4 -Gjennomføres løpende - månedlige møter mellom partene på virksomhetsnivå -Krav spilles inn fra arbeidsgiver, og fra den enkelte tjenestemannsorganisasjon -Hjemler -Vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av lønn, også over tid -Særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft -Rette opp lønnsforskjeller basert på kjønn

13 Universitetet i Tromsø13 UiTs lønnspolitikk -Bygger på HTA, og jf pkt 2.3.1 -Enighet mellom lokale parter, stadfestet av u-styret -Revidert etter fusjonen -Innhold -Overordnede prinsipper og mål -Stillingsinnplassering -Endring av lønn – kriterier og prosedyre -Stillingsstruktur ved UiT – koder, innhold, kvalifikasjonskrav

14 Universitetet i Tromsø14

15 Universitetet i Tromsø15

16 Universitetet i Tromsø16 UiTs opplegg for forhandlinger -Universitetsdirektøren ved POA representerer arbeidsgiver -Fullmakt fra u-styret ved årlige forhandlinger -Må ha god dialog POA – fakultet – institutt - ledere -Løpende samarbeid mellom partene -Alle ledere ansvar for å: -Gi rom for å drøfte lønnsspørsmål med ansatte -Gi innspill til lokale forhandlinger etter 2.3.3 og 2.3.4 -Vurdere stilling og lønn ved utlysning og tilsetting -Mål: aktiv bruk av lønn som personalpolitisk virkemiddel


Laste ned ppt "Universitetet i Tromsø Lønnspolitikk og lønnsfastsetting ved UiT 10.12.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google