Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 8 Kontrollansvar. 1 Bakgrunnen for ansvarsformen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 8 Kontrollansvar. 1 Bakgrunnen for ansvarsformen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 8 Kontrollansvar

2 1 Bakgrunnen for ansvarsformen

3 Lasse Simonsen Regimeskifte i 1988: Kjl 1988 Genus Specie Direkte tap Indirekte tap Objektivt Culpa

4 Lasse Simonsen Historisk riss: Rabel 1929 ULIS 1964 1970 CISG 1980 Kjøps- loven Kjøps- loven 1988 1984 NU 1984:5 (nordisk) 1987 Ot prpUNCITRAL Arbeidsgruppe 1930 Komitè Haag-konvensjoneneWien-konvensjonen Forarbeider Documentary history (Honnold) Kaiser-Wilhelm-Institut

5 Objekt. Culpa Lasse Simonsen Brobygging mellom to ulike rettskulturer: Kontinental rett Angloamerikansk rett

6 2 Virkeområdet

7 2.1 Oversikt

8 Lasse Simonsen Hjemmelsgrunnlagene for kontrollansvaret: Kontroll- ansvaret Kontroll- ansvaret Lovhjemmel Avtale- hjemmel Avtale- hjemmel Ulovfestet bakgrunnsrett Ulovfestet bakgrunnsrett Kjl, avhl og husll Kjl, avhl og husll Fkjl, hvtjl og buofl Fkjl, hvtjl og buofl Innsats- forpliktelser Innsats- forpliktelser Resultat- forpliktelser Resultat- forpliktelser NS 8405 osv

9 2.2 Lovfestet virkeområde

10 Lasse Simonsen Betydningen av tapets art: Lovhjemler Kjl, avhl og husll Kjl, avhl og husll Fkjl, hvtjl og buofl Fkjl, hvtjl og buofl Ikke tap i næring: -Fkjl § 52,2 b) -Hvtjl § 30 (4) -Buofl § 6,1 Ikke indirekte tap: -Kjl §§ 27,4/40,2, jf § 67,2 -Avhl §§ 4-5(1)/4-14(1), jf § 7-1 -Husll §§ 2-13, jf § 2-14,2

11 Lasse Simonsen Alt påregnelig forbrukertap Alt påregnelig forbrukertap Tap i næring Avgrensningen i fkjl (forsinkelse), hvtjl og buofl: ” Allmenne skadebotreglar” -Bakgrunnsretten -Rett til ansvarsfraskrivelse Kontrollansvar

12 Lasse Simonsen Direkte tap (negativt definert) Indirekte tap (Uttømmende) Kjøpslovens skille mellom direkte og indirekte tap, jf kjl § 67 (2): Culpa. -Driftsavbrudd -Avsavn -Avvergelig fortjenestetap -Skadevoldende egenskaper Kontrollansvar

13 Direkte tap Indirekte tap a) Driftsavbrudd b) Avsavn c) Tap av kontrakter d) Produktskader De fire kategoriene med indirekte tap: Lasse Simonsen

14 a) Driftsavbrudd: K1K1 K1K1 Forsinkelse/ mangel ”Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning” K2K2 K2K2 Rt 2004 side 675 Agurkpinnedommen avsnitt 63 Tap av framtidige avtaler (eksisterende se litra c) Innkjøpte driftsmidler

15 Lasse Simonsen b) Avsavn - konverteringsregelen: K K 3M3M 3M3M S S K K Forsinkelse/ mangel Leie (§ 67 (3) a) Vanlige tiltak) Kjøp

16 Lasse Simonsen c) Fortjenestetapet: S S K K 3M3M 3M3M Avtalen heves Tapt fortjeneste Y Bortfall av vederlag Kontraktbrudd Avtale

17 Lasse Simonsen d) Produktskadene: Skadet gjenstand Nær og direkte sammenheng med den forutsatte bruk av salgsgjenstanden? Kontrakt- gjenstand M M Skadeforvoldelse

18 2.3 Ulovfestet virkeområde

19 Lasse Simonsen Hjemmelsgrunnlagene for kontrollansvaret: Kontroll- ansvaret Kontroll- ansvaret Lovhjemmel Avtale- hjemmel Avtale- hjemmel Bakgrunns- retten Bakgrunns- retten Kjl, avhl og husll Kjl, avhl og husll Fkjl, hvtjl og buofl Fkjl, hvtjl og buofl Innsats- forpliktelser Innsats- forpliktelser Resultat- forpliktelser Resultat- forpliktelser

20 Lasse Simonsen Målet Prosessen Debitor Resultatforpliktelser Innsatsforpliktelse Forpliktelsestyper:

21 Lasse Simonsen Virkeområdet for kontrollansvaret: Lovfestet InnsatsforpliktelserResultatforpliktelser Ulovfestet? Culpa

22 Lasse Simonsen Ulik bedømmelse av mangler og forsinkelse (ulovfestet): Leveringstiden er ofte en resultatforpliktelse Forpliktelsestype Mangel -Leie av løsøre -Profesjonell entreprise Forsinkelse Også en rekke tjenestekontrakter Eks NS 8401 Prosjektering Analogier? Avtalt bestemt frist

23 Lasse Simonsen Kjøp Leie Entreprise Tjenester Løsøre Fast eiendom Fast eiendom Avhl Tfl Kjl Fkjl Løsøre Fast eiendom Fast eiendom Husll Buofl Prof. Tidsp Kontraktstyper Hvtjl Prosjekt Finans Rådg. Osv Aml Agl NS Transp. Eksempler: NB!

24 Lasse Simonsen Enkelte tilleggproblemer: Ulovfestet kontrollansvar Identifikasjonsregler Tapets art Trolig gjelder det en avgrensning mot typisk indirekte tap Hva slags type identifikasjon?

25 3 Kontrollansvar ved forsinkelse

26 Kjl § 27 Erstatning (1) Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelse fra selgerens side. Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

27 Lasse Simonsen Hindring av en prosess: (2) Hindringsvilkåret Framdrift ÅUÅU ÅUÅU ÅIÅI ÅIÅI (1) Kontrollvilkåret (3) Betraktningsvilkåret (4) Aktivitetsvilkåret Forsinkelse

28 Rt-1992-1105 Arbeidstidsforkortelse I henhold til avtale mellom arbeidslivets organisasjoner i 1986 ble den alminnelige arbeidstiden på 40 timer pr uke nedsatt til 37,5 timer pr uke med virkning fra 1 januar 1987. For byggebransjen ble slik avtale inngått 4 september 1986. Faller et slikt tilfelle inn under fritaksvilkårene i kjl § 27?

29 4 Kontrollansvar ved mangler

30 4.1 Innledning

31 Kjl § 40 Erstatning (1) Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av mangel ved tingen, for så vidt selgeren ikke godtgjør at det forhold at leveringen er mangelfull, skyldes hindring som nevnt i § 27. Reglene ellers i §§ 27 og 28 gjelder tilsvarende.

32 Lasse Simonsen ”Er mangelfull skyldes hindring”: (2) Hindringsvilkåret ÅUÅU ÅUÅU ÅIÅI ÅIÅI (1) Kontrollvilkåret (3) Betraktningsvilkåret (4) Aktivitetsvilkåret Mangel

33 Lasse Simonsen ”Hindringsbegrepet” ved mangler: Mangel? Hindring (Stanser en prosess) Hvordan kan en ”hindring” være årsak til en mangel? I snever forstand: Eks – på grunn av kulde herder ikke betongen slik den skal Åpenbart ikke bare slike tilfeller som omfattes!

34 Lasse Simonsen Skillet mellom genus- og speciekjøp: Kjøpets art Genus Specie Hindring det sentrale vilkåret De øvrige vilkårene avgjørende

35 4.2 Kontrollansvar ved artsbestemte ytelser

36 Rt-2004-675 Agurkpinnedommen (51) De formuleringer § 27 benytter, passer imidlertid ikke like godt på en mangelssituasjon. Ved anvendelsen av kontrollansvaret på mangler må man etter min mening ta utgangspunkt i at kontrollansvaret er meget strengt, og at siktemålet med innføringen av kontrollansvar bare var å nyansere det tidligere objektive ansvar med unntak for force majeure [ved genus].

37 Lasse Simonsen V V Omformulering av hindringsbegrepet: Valg av kontraktytelse ved genuskjøp: L1L1 L1L1 L3L3 L3L3 L2L2 L2L2 Markedet Faktisk valgAlternative valg Kravet til objektivt hindring (Ingen mangelfrie alternativer) Debitors valg av leverandør/varer Subjektivt hindring ( Debitor kunne ha valgt en annen mangelfri vare) Mangel Mangelfrie

38 Rt-2004-675 Agurkpinnedommen (54) I forarbeidene er det uttalt at selgerens mangelsansvar ved kjøp av artsbestemte ting som kan byttes ut og finnes allment tilgjengelig i markedet, er tilnærmet objektivt og også omfatter « skjulte mangler, enten de var til stede på avtaletiden eller har oppstått seinere », se Ot.prp. Nr.80 (1986-1987), side 91-92. (55) Ut fra de opplysninger som foreligger i denne saken, må det legges til grunn at det på markedet fantes et tilstrekkelig kvantum splittbambuspinner som ikke var smittet med penicillium oxalicum, til å tilfredsstille Aase Gartneris behov, og at disse objektivt sett var tilgjengelig for Vekstmiljø AS. Når dette er tilfellet, må Vekstmilø etter min oppfatning hefte på grunnlag av reglene om kontrollansvar, selv om smitten ikke kunne ha vært oppdaget uten forholdsvis omfattende undersøkelser.

39 4.3 Kontrollansvar ved specieytelser

40 Lasse Simonsen De øvrige vilkårene avgjørende: (2) Hindringsvilkåret ÅUÅU ÅUÅU ÅIÅI ÅIÅI (1) Kontrollvilkåret (3) Betraktningsvilkåret (4) Aktivitetsvilkåret Mangel

41 Lasse Simonsen Avtale Ytelse Mangel - avvik Kontroll (innflytelse) Kontroll (innflytelse) Avtalens innhold Ytelsens faktiske tilstand (1) Kontrollvilkåret - de to kontrollaspekter: - Abstrakt mangelbedømmelse - Konkret mangelbedømmelse (innflytelse)

42 Lasse Simonsen Debitors eiertid L L Eksempel – kjøp av brukt bil: Synbarhet Årsakens plassering Kreditors risiko Overvinne A A Debitors eiertid Tredjemanns eiertidKreditors eiertid - Årsakens plassering - Mangelens synbarhet - Mulighetene til å overvinne mangelen

43 Lasse Simonsen Y Tilvirkningskontrakter: L1L1 L1L1 L2L2 L2L2 Materialer/komponenter Identifikasjon? Produksjonsprosessen ( kontrollområde )

44 Lasse Simonsen Utførelses- tidspunktet Påberopelses- tidspunktet Årsaken Kunnskapsutviklingen (synbarhetsgrensen) Tid Kunnskap Utviklingsrisikoen: Manglende kunnskap Culpagrensen Vitenskapelig yttergrense

45 5 Kontrollansvarsidentifikasjon (”dobbel force majeure”)

46 5.1 Identifikasjonsmodell

47 Lasse Simonsen To ulike modeller for identifikasjon: Identifikasjon Dobbel force majeure Dobbel force majeure ”Satse på feil hest” ”Satse på feil hest” Kjl § 27 (2)

48 (2) Beror forsinkelsen på en tredjemann som selgeren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, er selgeren fri for ansvar bare om også tredjemann ville være fritatt etter regelen i første ledd. Det samme gjelder om forsinkelsen beror på en leverandør som selgeren har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd. 1) 2) 3)

49 Lasse Simonsen D D K K Km Årsaken til kontraktbrudd Hovedforholdet Fritaksvilkårene ”Dobbel force majeure”: Underforholdet

50 Lasse Simonsen D D K K Km Årsaken til kontraktbrudd Hovedforholdet Aktsomt valg av Km Maskiner hos Km bryter sammen Eksempel: Underforholdet Det egentlige skjønnstemaet flyttes ned til kontraktsmedhjelpernivået

51 Lasse Simonsen Kontrollområde /hindringsbegrepet L1L1 L1L1 L2L2 L2L2 V V ? Kontraktbrudd Faktisk valg (”feil hest”) Alternativt valg Ikke kontraktbrudd (Denne leverandøren ville ikke ha misligholdt) ”Satse på feil hest” – begrenset til mangelspørsmålet ved artsbestemte kjøp: (Rt-2004-675 Bambuspinnedommen)

52 5.2 Identifikasjonens personelle utstrekning Hvem blir debitor identifisert med?

53 Lasse Simonsen SL Ls Km S S K K Alt 1 ”gitt i oppdrag… å oppfylle kjøpet” Alt 2 ”Leverandør som selgeren har brukt” Lg Alt 3 ”Noen annen i tidligere salgsledd” Kjl § 27 andre ledd: P P Delprodukter L L T T L L T T Ekte kontraktsmedhjelper

54 Lasse Simonsen H1 H2 T T S S K K ”Ein tredjeperson som seljaren har gitt i oppdrag heilt eller delvis å oppfylle avtala”. L L Avhl § 4-5 andre ledd: E E S S E E Avtalen Tidligere eiere Tidligere reparasjoner Utenfor identifikasjonen

55 Lasse Simonsen :


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 8 Kontrollansvar. 1 Bakgrunnen for ansvarsformen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google