Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunehelsereformen - lokale/regionale utfordringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunehelsereformen - lokale/regionale utfordringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunehelsereformen - lokale/regionale utfordringer
Direktør Helsefag, Akershus universitetssykehus Kristin Bang

2 Etablering av sykehusområder
Somatikk Psykisk helsevern Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB Legevaktsfunksjoner/storbylegevakt Samhandling med kommunehelsetjenesten Habilitering og rehabilitering

3 Oppdraget Bedre samordning i hovedstads- området
Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og personlig økonomi Bedre samordning i hovedstads- området Samordning på fag og styrking av forskning Økonomiske resultatkrav Sikre et fortsatt desentralisert tilbud Ta ut stordriftsfordeler Komme hele nasjonen til gode Bedre koordinering og utnyttelse av personell, arealer, IKT, støttefunksjoner, innkjøp og investeringer mv 3

4 Nødvendig med omstilling
Vi må omprioritere ressursene for å skape et bærekraftig helsevesen Et økende gap mellom behov og finansiering Et ambisiøst program med fem innsatsområder Sykdomsgrupper i vekst Forskning Medisinsk teknologi IKT Moderne nybygg Kompetanseutvikling Hovedstadsprosessen Forskning IKT, stab og støtte Kunnskapshåndtering Mobilisering 4

5

6 AHUS 2011 FASE 2 OU-implementering Gevinstrealisering fellesfunksjoner Administrative sykehusområder Etablering av

7

8 Nytt og utvidet opptaksområde
Utnytte investeringene og de moderne fasiliteter ved Ahus fullt ut til gode for befolkningen i opptaksområdet Utviklingen innen medisin de siste årene har gjort at stadig flere med fordel kan behandles poliklinisk. Denne utviklingen kan forsterkes ved Ahus i dag. Det har vært bekymring rundt sengekapasitet. Dersom fordelingen mellom poliklinisk behandling og innleggelser blir som ved Oslo sykehusene i dag er det tilstrekkelig sengekapasitet Hvis ikke dette realiseres vil man kunne bruke ekstra kapasitet som i dag finnes ved Stensby Det vil dessuten være mulig å videreutvikle tilbud sammen med kommunene, noe vi begynner å få erfaring med i dag (Spesialiserte korttidsenheter og lindrende enhet) Et stort mulighetsbilde med Ski sykehus og Stensby sykehus

9 Utvikling av en bedre helsetjeneste
Pasientens behov skal være det førende prinsipp for struktur og innhold i tjenesten Helhetlige pasientforløp som et organiserende prinsipp (Bente Mikkelsen)

10 Under arbeid Samarbeidsavtaler og nettverk mellom sykehus og kommuner
Spesialiserte korttidsenheter (for å få til behandling etter BEON prinsippet) Enhet for lindrende behandling (med samme begrunnelse) Ambulant behandling (Palliativ team, lungeteam, kols behandling) Forebyggende tiltak (sorgstøtte, røykavvenning, kompetente foreldre, HPH læring- og mestring) Elektronisk samhandling (meldingsløftet, interaktive henvisninger, Elin-K, BUP) Samarbeidstiltak innen psykisk helse (hospiteringsprogram, brukerstyrt seng, samordnede oppsøkende tjenester til brukere med omfattende behov) Mobilt røntgen Forbedret legesamarbeid Likeverdige helsetjenester Rehabilitering Sykehjemsprogrammet

11 Utfordringsbildet - Akershus
Sykehuset er en del av helsetjenesten – og må ha fokus på hva som er best for pasientene i et helhetlig perspektiv Sykehuset må bli bedre på å støtte opp om den behandling som kan gis til pasienten uten sykehusinnleggelse krever at de både kan gi ”deltjenester” som en del av den behandling som gis i primærhelsetjenesten (ambulante eller polikliniske tjenester) klarer å ”gi slipp på” oppgaver som kan overlates til primærhelsetjenesten. Sykehuset må bedre på å spisse sine tjenester Fokus på det mest kompliserte Må utvikle kompetanse på samarbeid om pasientene og etablering av helhetlige pasientforløp Sykehusenes økonomiske situasjon (Ahus, Ous) Utfordrende å investere i tiltak som støtter samhandling

12 Samhandlings Ahus 2011 - hovedmålsetting
Akershus universitetssykehus gir i samarbeid med kommuner og bydeler i opptaksområde et helhetlig og kvalitetsmessig godt tilbud til sine pasienter/innbyggere

13 Resultatmål Det etableres i felles, helhetlige og sammenhengende pasientforløp inn og ut fra sykehuset, der en legger til rette for at helsehjelp kan gis med høy kvalitet på laveste effektive omsorgsnivå Lokalbaserte spesialisthelsetjenester videreutvikles og etableres i samarbeid med kommunene Det etableres hensiktsmessige samarbeidsorgan og samarbeidsavtaler mellom Ahus og nåværende kommune/bydeler i opptaksområdet og nye kommuner/bydeler Eksisterende prosedyrer knyttet til enkelte pasientforløp revideres og nye etableres i et tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene. Unngå unødig innleggelse. Det etableres elektronisk samhandling og informasjonsoverføring mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten og fastlegeordningen i tråd med strategier fastsatt i HOD/KS. Muligheter for elektronisk kommunikasjon med pasienten utnyttes. Distriktsmedisinske sentra, spesialiserte korttidsenheter, lindrende enheter og eventuelt andre tilsvarende samarbeidsløsninger etableres i samarbeid med alle kommuner/bydeler i opptaksområdet. Mobil Røntgen og andre ambulante tjenester utvikles Samarbeidsstruktur og samarbeidsavtaler revideres innen Samarbeidsstruktur og samarbeidsavtaler for nye kommuner/bydeler etableres inne Det etableres et samarbeidsforum med deltakelse av politisk og administrativ ledelse fra de ulike regioner inne opptaksområdet

14


Laste ned ppt "Kommunehelsereformen - lokale/regionale utfordringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google