Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status for Samhandlingsreformen – og utfordringer for det videre arbeidet Samhandlingskonferanse i Vestfold Tønsberg 12. mars 2015 Tor Åm Prosjektdirektør,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status for Samhandlingsreformen – og utfordringer for det videre arbeidet Samhandlingskonferanse i Vestfold Tønsberg 12. mars 2015 Tor Åm Prosjektdirektør,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Status for Samhandlingsreformen – og utfordringer for det videre arbeidet Samhandlingskonferanse i Vestfold Tønsberg 12. mars 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital

2 Helse- og omsorgsdepartementet Velferdsstaten under press; Hvordan møter vi utfordringene? 30. mars 20152 30.03.20152 Vi trenger mer arbeidskraft; Pensjonsreformen NAV-reformen Heltidskultur Vi må dempe veksten i behov for helsetjenester; Fremme folkehelse Forebygge sykdom Vi må utnytte ressursene i helsevesenet bedre; Kommunehelsetjenesten må rustes til å kunne ta en større del av de samlede helsetjenestene Nye roller for spesialisthelsetjenesten Bedre samhandling / koordinering Mer innovasjon/ forskning/ utvikling Brukerne må få større innflytelse Samhandlings- reformen Bærekraft og kvalitet som alternativ til kutt i velferdsgoder og lønn!

3 Helse- og omsorgsdepartementet Ny regjering fra 2013; 30.03.20153 Analysen bak- og målene for reformen står fast - Samhandlingsreformen må videreføres med full styrke! Justering av noen virkemidler; Kommunal medfinansiering i dagens form avviklet fra 2015 Alternativt virkemiddel; ”En styrket primærhelsetjeneste” Tydeligere kvalitetskrav til kommunehelsetjenesten Kommune-reform; Økt ansvar og flere oppgaver til kommunene Kommunereformen begrunnes bl.a. med Samhandlingsreformen Vi skal bygge «Pasientenens helsetjeneste»

4 Helse- og omsorgsdepartementet Pasientenes helsetjeneste- Hva er på gang i 2015; 30.03.20154 Stortingsmeldinger; Oppgavefordeling/ kommunereformen Folkehelsemelding Primærhelsetjenestemelding Legemiddelmelding Helse- og sykehusplan Andre aktuelle fokusområder; Pakkeforløp på kreftområdet Fristbrudd og ventetider Fritt behandlingsvalg Akuttforskrift

5 Helse- og omsorgsdepartementet Evaluering; hva skjer som følge av reformen Norges forskningsråd; Samhandling og pasientforløp i støpeskjeen; NTNU, Anders Grimsmo Prosessevaluering; Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner; UiO, Terje Per Hagen Resultater; Bedre helse, bedre helsetjenester, bedre samfunnsøkonomi?; Frischsenteret, Sverre A.C. Kittelsen Forvaltningsmessig «følge med opplegg»; Helsedirektoratet; Pasientstrømmene Pengestrømmene Samarbeidsavtalene Etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud Hvordan har brukerne/pasientene det? Forhold knyttet til folkehelseloven og forebyggende helse- og omsorgtjenester Rekruttering og kompetanse Avtale mellom HOD og KS; Nasjonalt nettverk og Koordineringsgruppen 30. mars 20155

6 Helse- og omsorgsdepartementet Realvekst i kostnader til helse- og omsorgstjenester 2011 – 2013 i mill. kr.; 30. mars 20156 Helsedirektoratets Samhandlingsstatistikk 2011 - 2013

7 Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet; Utviklingen i helse- og omsorgstjenestene understøtter målene i reformen; 30. mars 20157 Større vekst i primærhelsetjenesten enn i spesialisthelsetjenesten Styrket medisinsk-faglig kompetanse i kommunene Kommunale døgntilbud for øyeblikkelig hjelp bygges ut Utbygging av frisklivssentraler Forenklet kommunikasjon gjennom elektronisk meldingsutveksling Færre liggedøgn for utskrivningsklare pasienter på sykehus Økt bruk av korttidsopphold og hjemmesykepleie

8 Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet; Men vi har en rekke utfordringer; 30. mars 20158 For spesialisthelsetjenesten; Ingen endring i bruk av somatiske spesialisthelsetjenester Fortsatt utskrivingsklare pasienter Reinnleggelsesrater for utskrivingsklare pasienter fortsetter å øke For kommunene; Kommunene klarer ikke å ta imot utskrivingsklare pasienter fort nok Sykere pasienter enn forutsatt skrives ut fra sykehusene (?) Ingen endring i timer per bruker av hjemmesykepleie Stabilt nivå av rehabilitering For pasientene; Økt oppstykking av pasientforløp?

9 Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonalt nettverk november 2014; Hvor langt har vi kommet? 30. mars 20159 Positivt; Målene i reformen oppleves som nødvendig og riktig i kommunene Avtaleinstituttet er nyttig og viktig Vi ser økt samhandling interkommunalt og mellom kommuner og HF Det er økt fokus på helhetlige og koordinerte tjenester Elektronisk kommunikasjon har økt dramatisk og har bidratt til bedre og tryggere dialog Områder hvor det er behov for videreutvikling/ kursjustering; Spesialisthelsetjenesten som helhet har i for liten grad tatt inn over seg intensjonene i reformen og sin rolle i å nå de overordnede målene Vi har ikke oppnådd en «ny og myndiggjort pasient- og brukerrolle» Allmennlegetjenesten oppleves fortsatt som en uavhengig, ikke integrert tjeneste på siden av kommune- og spesialisthelsetjenesten Samarbeid med allmennlegetjenesten og sykehus er en forutsetning for at de nye KAD/ ØHD-tilbudene skal finne sin plass i den akuttmedisinske kjeden Vi må utarbeide helhetlige pasientforløp inklusive prehospitale tjenester/ legevakt Samarbeidet mellom kommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjonene må bedres

10 Helse- og omsorgsdepartementet Pasientenes helsetjeneste - Utfordringer til oss; 30.03.201510 Helsevesenet bygges på pasienterfaringer God informasjon slik at pasienten får mulighet for å være sjef i eget liv Høy kvalitet på tjenestene; objektiv og subjektiv kvalitet Mestring som mål Tjenestene er koordinert Kort/ ingen ventetid Valgmuligheter mht hvor man skal få sine helsetjenester og av hvem Sentralisere og spesialisere der vi må, desentralisere der vi kan

11 Helse- og omsorgsdepartementet Ønske om mer informasjon? Behov for bistand? www.regjeringen.no/samhandling Nasjonalt nettverk for samhandling; Prosjektdirektør Tor Åm Tlf; 911 12 137 E-post; tor.am@hod.dep.no 11 30.03.2015


Laste ned ppt "Status for Samhandlingsreformen – og utfordringer for det videre arbeidet Samhandlingskonferanse i Vestfold Tønsberg 12. mars 2015 Tor Åm Prosjektdirektør,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google