Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Humanistisk Pedagogikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Humanistisk Pedagogikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Humanistisk Pedagogikk
En mangfoldig retning - både når det gjelder forståelsesgrunnlag og metode Reaksjon mot dogmatiske oppfatninger i psykodynamisk tradisjon og behaviorisme. (atferdsmodifikasjon, sosial læringsteori) Også kalt den tredje kraft Sentrale navn: Abraham Maslow, Charlotte Buhler, Carl Rogers, Uri Bronfenbrenner, William Glasser. Filosofisk utgangspunkt: Eksistensialisme - Kierkegård, Heidegger, Sartre Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO

2 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO
Menneskesyn Optimistisk og positivt Det typiske for mennesket er at det har i seg et driv mot selvrealisering, et ønske om å utnytte sine evner og kreativitet: å skape, være sosial og i vekst For at det skal skje må det foreligge noen betingelser Rogers og Bronfenbrenner: empati. Maslow : dekke noen grunnleggende behov Mennesket er et fritt, selvstendig individ som kan foreta valg ut fra et selvstendig verdigrunnlag Valg får konsekvenser: Solidariske og private Valg kan være ansvarlige og uansvarlige Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO

3 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO
Valg og konsekvenser Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO

4 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO

5 Modell for ansvarsutvikling
Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO

6 Humanistisk perspektiv – Hva det betyr for barn
Sosial kompetanse Meningsdanning gjennom dialog Barnets stemme og ytringer blir hørt Relasjonstrening - voksenkontakt Kan bli utflytende og ustrukturert. Mange og vanskelige valg kan skremme Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO

7 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO
Trygghetsbehov Stabilitet i tilværelsen Noen faste rammer Rutiner som overholdes (av voksne) En verden som er rimelig forutsigbar Regulert døgnrytme Fysisk trygghet Mobbing tilgjengelige voksne Vi har et samfunn som er særlig opptatt av dette, men er vi i en del sammenhenger blitt for overbeskyttende slik at det i seg selv skaper utrygghet. (Ludvigsyndromet) Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO

8 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO
Trygghetsbehov 2 Trygghet i kontaktforhold: Kontaktskapende aktiviteter Negativ kontaktsøking sikrest Kontaktsøkende atferd skal bli besvart Trygghet i relasjoner: Avhengig av voksne som er stabile, seg selv, ikke spiller roller og er forutsigbare - betinger handlingsrom Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO

9 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO
Trygghetsbehov 3 En verden med grenser og struktur Det er viktig for dekning av trygghetsbehov at det finnes noen grenser og kjøreregler for atferd som er tydelige og at det finnes noen voksne som er villige til å sette disse. (Det medfører ofte ubehag) Hvilke grenser vil være individuelt og alltid et grunnlag for diskusjon. Særlig for autoritetene Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO

10 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO
Autoritet / Autonomi Å bruke autoritet er forskjellig fra å være autoritær. Vekst og ansvarslæring er at autonomiområdet utvides. Dersom dette ikke er et mål for pedagogisk virksomhet er bruk av autoritet uheldig eller lite ønskelig.Valg må skje innen faste rammer avhengig av modenhet. Vekstkurve: Autoritetsområde Voksne bestemmer Autonomiområde barn/elever bestemmer Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO

11 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO
Involvering 1 Sentralt begrep i involveringspedagogikken. Def.: Involvering kan defineres som et sterkt, vedvarende, gjensidig følelsesmessig forhold mellom to eller flere mennesker. (Nissen 83) Et umulig pedagogisk ideal eller forutsetning for vekst? ( ekte og positivt) Likevel et nyttig begrep? Det er lettere å tenke involvering dersom en er gruppeorientert Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO

12 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO
Involvering 2 For lærere og andre som arbeider med mennesker: Forsiktig med utbrenthet Det er forskjell på involvering og invadering Involvering fremmes gjennom aktiviteter som gir samhandling og felles opplevelser. Friluftsliv og nærmiljø kan gjerne brukes. Tid er en ressurs - tid sammen Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO

13 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO
Sosiale behov 1 Sosial behovsdekning skjer i miljøer der det er flere personer som samhandler og kommuniserer Primærgrupper har tapt betydning i forhold til ulike sekundærgrupper både for barn, ungdom og voksne Barnehage, skole og organiserte fritidsaktiviteter blir derfor viktige arenaer for sosial behovsdekning. En forutsetning for god sosial behovsdekning er at et menneske - i et miljø som har betydning for det - opplever omsorg og anerkjennelse fra andre i miljøet. (Signifikante andre). G.H.Mead -symbolsk interaksjonisme Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO

14 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO
Sosiale behov 2 På dette området er det store individuelle forskjeller – særlig gjelder det den sosiale sensitiviteten Fokusering på den enkelte og hans fungering I gruppa blir viktig: Personliggjøring og samspillsperspektiv I denne sammenheng hører også konflikter og å lære å løse disse til (Metode problemløsing I grupper) En annen viktig forutsetning er at et individ opplever seg som en ressurs I miljøet – dvs. En bidragsyter som kan ha en omsorgsfunksjon og bety noe for andre Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO

15 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO
Sosiale behov 3 Den beste sosiale behovsdekningen finner vi i miljøer er preget av gjensidige praktiske og følelsesmessige gi / ta forhold og der deltakerne kan veksle mellom disse posisjonene Å skape slike miljøer er den pedagogiske utfordringen Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO

16 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO
Sosial ansvarlighet 1 Def.: Sosial ansvarlighet defineres som evnen til å tilfredsstille de grunnleggende behov. Det skjer på en slik måte at andre av den grunn ikke fratas muligheten til å få sine behov tilfredsstilt (Nissen 83) En norm for sosialt samvær som er almengyldig og logisk Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO

17 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO
Sosial ansvarlighet 2 3 betingelser for vekst i sosial ansvarlighet: 1. Den enkelte må være deltaker i et miljø hvor det er et rimelig tilfredsstillende involvert forhold mellom deltakerne. (jfr. trygghetsbehovsdekning) 2. Det må ligge til rette for aktiviteter som muliggjør interaksjon mellom deltakerne slik at det utvikles et følelsesmessig gi/ta forhold (sos. 3. Det må være personer tilstede i miljøet som selv har utviklet så stor grad av sos. ans. at de er villige til å gå inn å kreve det samme av andre, sette grenser og kreve ansvarlig atferd Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO

18 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO
Egenverdsbehov Aktiviteter og Oppgaver Meningsfullhet og nyttefunksjon Miljøreaksjoner Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO

19 Stemplingsteori - _H. Becker 63 Outsider
Atferd i forhold til normene Normalitetsmålernes oppfatning og reaksjon Følger regler Følger ikke regler Betraktes som avviker Falskt anklaget ”Ekte” avviker Betraktes ikke som avviker Konformist Skjult avviker Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO

20 4 typer problematferd: Problematferd i skolen Nordahl - Sørlie 1998
Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO

21 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO
4 typer problematferd: Lærerrapporterte 4.kl: 11,5% - 7kl.: 10,8% - vgs/gr.k.: 19,8% Andel av de problemdefinerte Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO

22 GAMLE Ullerål / Honerud Timeplan
MAN. gu Tir Honerud Ons GU Tors Fre Gu Norsk Prosjekter Mat Kr.dom Nat.fag Pause ALLMØTE Samf. Fag Til 14.00 Til 15.30 Engelsk Personalmøte Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO

23 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO
Ulike arenaer Læringsarena Sosial arena Sosial læringsarena Underholdningsarena Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO


Laste ned ppt "Humanistisk Pedagogikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google