Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rus i barnehage og skole Kunnskapsoppsummering om effektive tiltak og program Sverre Nesvåg Forskningsleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rus i barnehage og skole Kunnskapsoppsummering om effektive tiltak og program Sverre Nesvåg Forskningsleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rus i barnehage og skole Kunnskapsoppsummering om effektive tiltak og program Sverre Nesvåg Forskningsleder

2 Forebyggingsnivå •Primær, sekundær og tertiærforebygging – mye brukt, svært upresist (begrepene sier ingenting i seg selv) Langt bedre: •Universelle tiltak: tiltak rettet mot personer/grupper/hele befolkningen uten kjent forhøyet risiko •Selektive tiltak: tiltak rettet mot individ/grupper som vi mener har en forhøyet risiko: kunnskap om risikofaktorer og informasjon om individet/gruppen •Indikative tiltak: tiltak rettet mot individ som alt har utviklet en atferd med forhøyet risiko •Grense mot behandling: Atferden/tilstanden oppfyller ikke (enda) kriteriene for å sette en diagnose

3 Hva er risikoen forbundet med bruk av rusmidler? Skade: •Engangsbruk - bruk over tid, rusmiddelet - atferden, brukeren – nære personer rundt - omgivelsene •Helse – egen sykdom og ulykker •Ytelser/forpliktelser i fht nære andre og større felleskap Avvik: •Stigmatisering – marginalisering – ekskludering Avhengighet: •Kulturelt, sosialt, psykologisk, nevrofysiologisk

4 Målsettinger med arbeidet •Å forebygge at den risikofylte atferden oppstår •Å påvirke de forholdene som kan føre til eller forsterke den risikofylte atferden – det aller viktigste i forhold til barn og unge: •Foreldekompetanse/familiefungering •Evnen til selvregulering •Sosial kompetanse •Barnehage/skole: tilknytning og prestasjoner •Resilience – løvetannbarn?

5 Grunnleggende teoretisk perspektiv •Utviklingspsykologi •Sosial læringsteori og operant betinging •Økologisk familieteori (Bronfenbrenner)

6 Forutsetninger for å lykkes •Å starte med metoder/program som er dokumentert effektive •Definere mål og metoder i forhold til målgruppe og forebyggingsnivå •Klarlegge hvilke ressurser som vil være tilgjengelige •Klarlegge om de aktuelle aktørene er motivert og har kompetanse til å gjøre sin del av jobben •Etablere et system for støtte til dem som skal gjøre jobben •Ergo – skyld ikke på dårlige tiltak hvis en ikke har gjort det som kreves for å få effekt

7 Virksomme element - førskolebarn •Kombinasjon av tiltak i hjemmet, individuell oppfølging og grupper – utført av flere instanser (barnehagen som effektiv arena) •Utgangspunkt i universelle tiltak – egenverdi og grunnlag for identifikasjon - så forsterket med selektive tiltak •Foreldrekompetanse ut fra tilknytningsteori •Foreldreundervisning og rådgivning •Langsiktig kontakt nødvendig ved misbruksproblem •Sosial kompetanse/selvregulering i barnehagen

8 Tidlig skolealder •Oppfølging i overgang barnehage-skole og barneskole- ungdomsskole •Foreldrekompetanse – veiledning, undervisning, trening •Grenser mot behov for familieterapi-metoder •Spesiell oppfølging av enkeltelever/grupper: skoleprestasjoner, sosial kompetanse, selvregulering

9 Senere skolealder •Samme virkemidler, men alderstilpasset: •Foreldrekompetanse: omsorg – grenser – løsrivelse = Krav til dialog •Elever: Mer spesifikt på rusmiddelbruk som tema – kunnskap, utforsking, refleksjon, valg, støtte = Krav om interaktivitet •Men fremdeles: de grunnleggende faktorene: foreldrekompetanse, sosial kompetanse, selvregulering, skolefungering

10 Egeninnsats og samarbeid •Hva er førskolelærere og lærere de beste til? Pedagogikk: metoder for læring med utgangspunkt i ressurser •Hva er barnehagen/skolen den beste arenaen for? Barna/de unge er der også lenge etter at problematferden har begynt å utvikle seg og det gir også tilgang til foreldrene – innsats fra egne ansatte og andre som ”låner” barnehagen/skolen som arena •Hva er det beste utgangspunktet for samarbeid – å trø i hverandres bed men uten å ødelegge de andres blomster

11 Konklusjon •I barnehagen arbeides det allerede etter de metoder som er vurdert som de meste effektive for forebygging på dette alderstrinnet (sosial kompetanse, evne til selvregulering) •Effekt i forhold til selektive og indikative tiltak krever koordinerte bidrag i forhold til familie og foreldrefungering (helsetjeneste, PPT, barnevern med mer) •I skolen vil tiltak for tidlig intervensjon oppleves som ekstra-arbeid, men metodene og kunnskapen finnes •Effekt krever at skolen utnyttes som felles arbeids- arena for spesielle tiltak overfor ungene og som kontaktarena mot foreldrene, med bidrag fra øvrige instanser


Laste ned ppt "Rus i barnehage og skole Kunnskapsoppsummering om effektive tiltak og program Sverre Nesvåg Forskningsleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google