Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosiologi i barnehagen Konfliktperspektivet og det symbolske perspektiv Ronald Nolet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosiologi i barnehagen Konfliktperspektivet og det symbolske perspektiv Ronald Nolet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Sosiologi i barnehagen Konfliktperspektivet og det symbolske perspektiv Ronald Nolet

3 Konfliktperspektivet Harmoni er unntak heller enn regel Det er mer fruktbart å se på barnehagen hvor ulike personer har ulike interesser og verdier På grunn av ulike interesser og verdier vil det oppstå konflikt Hvem som får gjennomslag for sine interesser og verdier avhenger av hvilke plassering en har i maktfordelingen Makt begrepet er derfor svært viktig innen dette perspektivet

4 Konflikt er ikke bare negativt – den har også sine positive sider For øvrig er det lite formålstjenlig å snakke om negative eller positive sider Poenget er nemlig å forstå at konflikt er en del av alle sosiale systemer De bør anerkjennes som naturlige Konflikt kan gi utvikling og vekst i alle ledd i samfunnet (individ, gruppe, organisasjon, stat osv.)

5 Barnehagen trenger både harmoni og konflikt (disharmoni) Forholdet harmoni og disharmoni kan ses på som en prosess Aktørene vil styre konfliktene slik at man kan oppnå harmoni Ensidig harmoni eller konflikt er ikke et gode Ensidighet skaper stagnasjon (stillstand)

6 Funksjonelle og dysfunksjonelle konflikter Vi skiller mellom to typer konflikter: Produktive (funksjonelle) og uproduktive (dysfunskonelle) Til de funksjonelle regnes interesse- og verdikonflikter og er produktive Dårlig kommunikasjon (relasjonskonflikter) og uenighet om de faktiske forhold er uproduktive

7 Produktive konflikter Konflikter skaper ofte utvikling (et behov for endring) Konflikter kan styrke det indre samholdet Dette gjelder særlig der konflikt grunnlaget kommer utenfra (nedskjæringer osv….)

8 Årsaksfaktorer for konflikt Konflikter i barnehagen kan skrive seg fra forhold i samfunnet Eksempel: Rammene for barnehagene bestemmes av kommune og stat Er rammebetingelsene mangelfulle vil dette påvirke den daglige driften Barn kommer fra ulike sosiale og kulturelle miljøer Å gjøre alle foreldre til lags, kan være vanskelig

9 Konfliktperspektivet behandler også konflikter i barnehagen Det kan være uenighet om hvordan virksomheten er organisert, turnusordningen osv Og det kan oppstå konflikt om innholdet i virksomheten Hva skal profileres og hvordan osv?

10 Konfliktbegrepet Konfliktbegrepet er ikke uproblematisk Er en konflikt en tendens eller en prosess? Hva handler konflikten egentlig om? Hvem står i motsetning til hverandre, og om hva? Altså: hvilket nivå utspiller konflikten seg på? Hvem tjener eller taper på konflikten?

11 Konflikthåndtering Når en konflikt oppstår i en barnehage, er det nødvendig å stille en rekke vesentlige spørsmål: Hvilke aktører står i motsetning mot hverandre? Hva handler konflikten om? Hvordan handler aktørene og hva mener de om konflikten? Hvorfor oppstod den? Hvilke maktressurser rår aktørene over?

12 Konfliktanalyse Galtung utviklet et trekantskjema for å analysere konflikter Han trekker frem tre viktige analyse faktorer: Innstilling og holdning Atferd konfliktinnhold

13 Konfliktløsning Martinussen setter opp fire typer av konfliktløsning Kutte relasjonene mellom de stridende partnere Endre fellesskapet/situasjonen mellom partene Justering av krav og jenke oppfatningene gjennom forhandlinger Skape nye samhandlingsbetingelser – la en autoritet regulere disse

14 Det symbolske perspektiv Mens de tre andre perspektivene er opptatte av å forklare, legger det symbolske perspektiv mer vekt på å forstå I en barnehage bør barn behandles som subjekter ikke objekter (Weber) Man bør trenge bak det barnet egentlig vil M.a.o. vi må forstå barnets atferd Dette krever at de som arbeider med barn må ha innsikt i sosiale og relasjonelle ferdigheter (les småbarns ped: Mead særlig)

15 Symboler Blumer sier at symbolsk interaksjonisme bygger på tre forutsetninger: 1. Et menneske handler i forhold til objekter ut fra den meningen disse objektene har for dem 2. Miljøet barnet vokser opp i gir objektet mening – meningen barnet gir til objektet er m.a.o. et sosialt produkt 3. Meningen barnet gir objektet er ikke statisk


Laste ned ppt "Sosiologi i barnehagen Konfliktperspektivet og det symbolske perspektiv Ronald Nolet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google