Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg TILPASSET OG INKLUDERENDE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg TILPASSET OG INKLUDERENDE."— Utskrift av presentasjonen:

1 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg TILPASSET OG INKLUDERENDE OPPLÆRING I EN SKOLE FOR ALLE Tilbakeblikk og utvikling - fra spesialskole til en skole for alle Ordinær undervisning og spesialundervisning Tilpasset opplæring – individualisering og fellesskap Inkludering, integrering og deltakelse Normalisering og annerledeshet Likeverd og mangfold Livskvalitet og tilhørighet

2 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg REFORMER OG LÆREPLANER Reform 94 i videregående opplæring og Grunnskolereform 97 Hva sier læreplanene ? Læreplanene og konsekvenser for praksis

3 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg Kjennetegn på videregående opplæring Særtrekk ved skoleslag Særtrekk ved opplæringstilbud Krav til fagkompetanse lærere Retningslinjer og krav til pedagogisk praksis Retningslinjer og krav til spesialundervisning

4 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg Tilpasset opplæring ↓ undervisning læring - formidling- indre styrt - veiledning- ytre styrt - tilrettelegging↓ Individuell tilpasning

5 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg Inkluderende opplæring ↓ læring og utvikling i et arbeidsfellesskap preget av aktiv deltakelse og medansvar som fører til utvikling

6 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset opplæring Tilpasset opplæring Ordinær undervisning er den Spesialundervisning er den opplæringen som alle elever opplæringen som elever med har en juridisk rett til, og som særskilte behov har en juridisk er nedfelt i opplæringslovensrett til, og som er nedfelt i § 1-2 opplæringslovens § 5-1 Ordinær undervisning skal Spesialundervisning skal være være tilpasset den enkelte tilpasset den enkelte elevens elevens utviklingsnivå og spesielle behov for tilrettelegging utover læreforutsetninger.tilpasningen i den ordinære undervisningen. Ordinær undervisning Spesialundervisning gjelder for elever som etter gjelder for alle elever. Sakkyndig vurdering har fått innvilget denne retten med bakgrunn i et enkeltvedtak. Dette utløser vanligvis ekstra ressurser.

7 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg Suksesskriterier for TIO - eleven er motivert for læring - eleven opplever mestring - eleven utvikler seg og setter realistiske mål - eleven deltar aktivt sin egen læringsprosess - eleven medvirker aktivt og tar medansvar - eleven bidrar aktivt i fellesskapet

8 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg Videregående opplæring – opplæringslova kap. 3 § 3-1. Rett til vidaregåande opplæring § 3-2. Omfanget av den vidaregåande opplæringa i tid § 3-3. Opplæringsordninga for den vidaregåande opplæringa § 3-4. Innhald og vurdering i den vidaregåande opplæringa § 3-6. Oppfølgingstenesta § 3-9. Teiknspråkopplæring i den vidaregåande skolen § 3-10. Punktskriftopplæring m.m. § 4A-3. Rett til vidaregåande opplæring for vaksne

9 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg Kapittel 5. Spesialundervisning for barn, unge og vaksne § 5-1. Rett til spesialundervisning § 5-3. Sakkunnig vurdering § 5-4. Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning § 5-5. Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa § 5-6. Pedagogisk-psykologisk teneste

10 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg § 1-2. Formålet med opplæringa Den vidaregåande opplæringa skal ta sikte på å utvikle dugleik, forståing og ansvar i forhold til fag, yrke og samfunn, og hjelpe elevane, lærlingane og lærekandidatane i deira personlege utvikling. Den vidaregåande opplæringa skal vere med på å utvide kjennskapen til og forståinga av dei kristne og humanistiske grunnverdiane, den nasjonale kulturarven vår, dei demokratiske ideane og den vitskaplege tenkjemåten og arbeidsmåten.

11 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg § 1-2. Formålet med opplæringa Opplæringa i grunnskolen og den vidaregåande opplæringa skal fremje menneskeleg likeverd og likestilling, åndsfridom og toleranse, økologisk forståing og internasjonalt medansvar. Opplæringa skal leggje eit grunnlag for vidare utdanning og for livslang læring og støtte opp under eit felles kunnskaps-, kultur- og verdigrunnlag og eit høgt kompetansenivå i folket.

12 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg § 1-2. Formålet med opplæringa Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

13 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg 2 februar 2004 § 1-2. Formålet med opplæringa Det skal leggjast vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom lærarar og elevar, mellom lærlingar, lærekandidatar og bedrifter, mellom skole og heim, og mellom skole og arbeidsliv. Alle som er knytte til skolen eller til lærebedriftene, skal arbeide for å hindre at elevar, lærlingar og lærekandidatar kjem til skade eller blir utsette for krenkjande ord eller handlingar.


Laste ned ppt "2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg TILPASSET OG INKLUDERENDE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google