Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kine Nordmo-stykket Tromsø 02.12.14. Bakgrunn Avansert klinisk/geriatrisk sykepleie Utfordringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kine Nordmo-stykket Tromsø 02.12.14. Bakgrunn Avansert klinisk/geriatrisk sykepleie Utfordringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kine Nordmo-stykket Tromsø 02.12.14

2

3 Bakgrunn Avansert klinisk/geriatrisk sykepleie Utfordringer

4  De eldste (80+) ◦ en rekke kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser ◦ hyppigste mottagere av pleie- og omsorgstjenester ◦ hyppigste brukere av kommunale legetjenester  Personer 80+ er største gruppen pasienter i sykehus  I 2007 ble hver 7. seng i den somatiske spesialisthelsetjenesten brukt av en utskrivingsklar pasient  Om trenden fortsetter vil hver 4-5 seng brukes av en utskrivingsklare pasient i 2030

5

6

7  Grunnutdanningen i sykepleie gir ikke tilstrekkelig kompetanse innen geriatrisk sykepleie  Eksisterende videreutdanninger innen aldring og eldre er tverrfaglige og gir ikke rom for tilstrekkelig fordypning i geriatrisk sykepleie  Eksisterende videreutdanninger gir ikke veiledet klinisk praksis

8 - Hjertekarlidelse: hjertesvikt eller brystsmerter, respirasjonssvikt - Fall - Infeksjon: Feber, penumoni, sepis og UVI - Dehydrering og væske/elektrolyttubalanse - Neuropsykisk: endret mental status, endret væremåte, TIA eller hjerneslag - Traumer som brudd - Mange av disse diagnosene kan være bivirkninger og interaksjoner og kunne vært unngått ved bedre oppfølging Gro Næss 2011

9  1965 – det første nurse practitioner (NP) program etablert i USA  1967 – Første NP program i Canada  Fra 1990-tallet AKS/NP programmer i England og Australia  Fra 2000-tallet AKS i nordiske land ◦ 2003 – Sverige – i Skövde ◦ 2007 – Finland – i Vasa ◦ 2011 – Norge – AGS masterprogram ved UiO  I dag AKS i over 60 land i alle verdensdeler

10  AKS øker tilgjengelighet til helsetjenester og redusere ventetider  AKS leverer den samme kvaliteten på tjenester som leger når det gjelder de tjenester som overføres til AKS — forutsatt at de har tilfredsstillende utdanning og opplæring, for eksempel: ◦ Rutineoppfølging av pasienter med kroniske tilstander ◦ Som første kontakt for personer med mindre alvorlige lidelser  Forskning og evalueringsstudier viser ◦ Høy tilfredshet med AKS-tjenester – ofte høyere tilfredshet enn for tilsvarende legetjenester ◦ AKS bruker mer tid med hver pasient, samt gir mer opplæring og støtte ◦ De få studier som har evaluert effekten av AKS på pasientens helseresultat, har ikke funnet negativ effekt. *OECD. Nurses in advanced roles: a description and evaluation of practices in 13 developed countries. Report no. DELSA/HEA(2010)/1/REV1; 7 Apr 2010.

11 Programmet retter seg mot sykepleiere som har klinisk erfaring og er interessert i å utdanne seg videre på deltid for å kunne arbeide med avansert sykepleie til eldre pasienter.

12  Utviklet i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund  Avansert klinisk praksis innebærer utvidet ansvars- og funksjonsområde for sykepleiere  NSF er en pådriver for utvikling av sykepleiefag og profesjonen

13  Det er behov for spesialopplærte sykepleiere som kan bidra med systematisk behandling, oppfølging og iverksetting av forebyggende og helsefremmende tiltak overfor syke eldre i kommunehelsetjenesten.  Anvender kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre selvstendige systematiske undersøkelser og analyser av den gamles helsemessige situasjon

14  utøver avansert helsehjelp til den gamle ut fra et individuelt tilpasset og helsefremmende, sykdomsforebyggende, behandlende, lindrende og/eller rehabiliterende perspektiv  Undervisning/opplæring personal, pasienter og pårørende.

15  initierer og gjennomfører selvstendig, avgrensede utviklingsprosjekter  deltar i forskning for å forbedre helsetjenestetilbudet generelt og sykepleietilbudet spesielt, til eldre med helse- og funksjonssvikt

16  Systematisk helsekartlegging kan identifisere helseproblemer tidlig (redusere/utsette behov for mer omfattende tjenester)  Økt geriatrisk og sykepleiefaglig kunnskap kan gi bedre helsefremmende, forebyggende og behandlende tiltak  Økt kunnskap og vekt på opplæring av pasienter og pårørende kan bedre mestring og egenomsorg  Økt kompetanse og vekt på veiledning kan styrke kompetanse og effektivitet blant det øvrige personale  Bedre kvalifisert til å jobbe i tverrfaglig team og i selvstendig, utvidet rolle i primærhelsetjenesten

17  Utdanningen gir klinisk vurderingskompetanse. Dette krever trening og oppfølging. Hvordan sikre dette?  Tilgjengelighet for flere i kommunen?  Må være ledelsesforankret  Støtte fra NSF for å rekruttere, promotere og få frem viktigheten.

18


Laste ned ppt "Kine Nordmo-stykket Tromsø 02.12.14. Bakgrunn Avansert klinisk/geriatrisk sykepleie Utfordringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google