Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Master i avansert geriatrisk sykepleie- trenger vi det?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Master i avansert geriatrisk sykepleie- trenger vi det?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Master i avansert geriatrisk sykepleie- trenger vi det?
Kine Nordmo-stykket Tromsø

2 Det korte svaret…

3 Agenda Bakgrunn Avansert klinisk/geriatrisk sykepleie Utfordringer

4 Bakgrunn De eldste (80+) en rekke kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser hyppigste mottagere av pleie- og omsorgstjenester hyppigste brukere av kommunale legetjenester Personer 80+ er største gruppen pasienter i sykehus I 2007 ble hver 7. seng i den somatiske spesialisthelsetjenesten brukt av en utskrivingsklar pasient Om trenden fortsetter vil hver 4-5 seng brukes av en utskrivingsklare pasient i 2030  Disse pasientene har behov for tverrfaglig behandlingsfokus, der en i tillegg til diagnose ser på funksjonsnivå og potensialet for rehabilitering Ytterligere funksjonssvikt hos gamle kan unngås hvis sykepleieren observerer, rapporterer og dokumenterer endring i helsetilstanden.  Det er ofte små endringer som sykdomsfølelse og kvalme.  Disse endringene må baseres på kjennskap til pasienten og kunnskap om sykdomshistorie og medikamentell behandling  Alderdomsendring gir redusert organkapasitet og nedsatt evnet til homeostase, dette gir diffuse og andre symptombilder  Gruppen over 80 år står for 80% av alle heldøgnsopphold i sykehus Man anslår at ca kunne vært unngått ved bedre oppfølging.

5 Økende blant de yngre brukerne av hjemmetjenesten
Økende blant de yngre brukerne av hjemmetjenesten. Men fortsatt er nesten halvparten av dem som mottar kommunale omsorgstjenester, 80 år eller eldre. Over 95 prosent av dem som er i alderen 90 år og over, mottar kommunale omsorgstjenester i en eller annen form.

6

7 Kompetansegapet Grunnutdanningen i sykepleie gir ikke tilstrekkelig kompetanse innen geriatrisk sykepleie Eksisterende videreutdanninger innen aldring og eldre er tverrfaglige og gir ikke rom for tilstrekkelig fordypning i geriatrisk sykepleie Eksisterende videreutdanninger gir ikke veiledet klinisk praksis

8 De vanligste innleggelsesdiagnosene hos eldre pasienter:
Hjertekarlidelse: hjertesvikt eller brystsmerter, respirasjonssvikt - Fall - Infeksjon: Feber, penumoni, sepis og UVI - Dehydrering og væske/elektrolyttubalanse - Neuropsykisk: endret mental status, endret væremåte, TIA eller hjerneslag - Traumer som brudd - Mange av disse diagnosene kan være bivirkninger og interaksjoner og kunne vært unngått ved bedre oppfølging Obs legemider Gro Næss 2011

9 Avansert klinisk sykepleie (klinisk ekspertsykepleier/nurse practitioner)
1965 – det første nurse practitioner (NP) program etablert i USA 1967 – Første NP program i Canada Fra 1990-tallet AKS/NP programmer i England og Australia Fra 2000-tallet AKS i nordiske land 2003 – Sverige – i Skövde 2007 – Finland – i Vasa 2011 – Norge – AGS masterprogram ved UiO I dag AKS i over 60 land i alle verdensdeler Bla australia, usa, england,irland, frankrike, hellas, belgia, canada, kypros, tjekkia, finland, japan og polen

10 Effekten av AKS på helsehjelp og pasientens helse – Evalueringsrapport (OECD, 2010)
AKS øker tilgjengelighet til helsetjenester og redusere ventetider AKS leverer den samme kvaliteten på tjenester som leger når det gjelder de tjenester som overføres til AKS — forutsatt at de har tilfredsstillende utdanning og opplæring, for eksempel: Rutineoppfølging av pasienter med kroniske tilstander Som første kontakt for personer med mindre alvorlige lidelser Forskning og evalueringsstudier viser Høy tilfredshet med AKS-tjenester – ofte høyere tilfredshet enn for tilsvarende legetjenester AKS bruker mer tid med hver pasient, samt gir mer opplæring og støtte De få studier som har evaluert effekten av AKS på pasientens helseresultat, har ikke funnet negativ effekt. *OECD. Nurses in advanced roles: a description and evaluation of practices in 13 developed countries. Report no. DELSA/HEA(2010)/1/REV1; 7 Apr 2010.

11 Avansert geriatrisk sykepleie
Programmet retter seg mot sykepleiere som har klinisk erfaring og er interessert i å utdanne seg videre på deltid for å kunne arbeide med avansert sykepleie til eldre pasienter.

12 Utviklet i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund
Avansert klinisk praksis innebærer utvidet ansvars- og funksjonsområde for sykepleiere NSF er en pådriver for utvikling av sykepleiefag og profesjonen

13 Hvorfor AGS? Det er behov for spesialopplærte sykepleiere som kan bidra med systematisk behandling, oppfølging og iverksetting av forebyggende og helsefremmende tiltak overfor syke eldre i kommunehelsetjenesten. Anvender kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre selvstendige systematiske undersøkelser og analyser av den gamles helsemessige situasjon De fleste pasienter i norsk helsevesen befinner seg i dag i kommunal helsetjeneste. Dette er pasienter som bor hjemme eller i kommunale institusjoner, og som ofte har kroniske og komplekse helseproblemer. Samtidig møter ofte disse pasientene den laveste helsefaglige kompetanse.

14 Undervisning/opplæring personal, pasienter og pårørende.
utøver avansert helsehjelp til den gamle ut fra et individuelt tilpasset og helsefremmende, sykdomsforebyggende, behandlende, lindrende og/eller rehabiliterende perspektiv Undervisning/opplæring personal, pasienter og pårørende. innehar en reflektert holdning og anvender kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med den eldre og dennes pårørende kommuniserer og drøfter faglige problemstillinger med medisinsk og helsefaglig personale tar initiativ til og deltar i tverrfaglig samhandling

15 initierer og gjennomfører selvstendig, avgrensede utviklingsprosjekter
deltar i forskning for å forbedre helsetjenestetilbudet generelt og sykepleietilbudet spesielt, til eldre med helse- og funksjonssvikt

16 AGS i kommunen Systematisk helsekartlegging kan identifisere helseproblemer tidlig (redusere/utsette behov for mer omfattende tjenester) Økt geriatrisk og sykepleiefaglig kunnskap kan gi bedre helsefremmende, forebyggende og behandlende tiltak Økt kunnskap og vekt på opplæring av pasienter og pårørende kan bedre mestring og egenomsorg Økt kompetanse og vekt på veiledning kan styrke kompetanse og effektivitet blant det øvrige personale Bedre kvalifisert til å jobbe i tverrfaglig team og i selvstendig, utvidet rolle i primærhelsetjenesten

17 Utfordringer Utdanningen gir klinisk vurderingskompetanse. Dette krever trening og oppfølging. Hvordan sikre dette? Tilgjengelighet for flere i kommunen? Må være ledelsesforankret Støtte fra NSF for å rekruttere, promotere og få frem viktigheten. Foreløpig brukt ifht Hode og sekk og pasientsentrert team. Mye undervisning av personal, først og fremst Nordøya. Hva med resten av kommunen og sykehjem?

18


Laste ned ppt "Master i avansert geriatrisk sykepleie- trenger vi det?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google