Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye roller – ny utdanning. Mastergrad i avansert geriatrisk sykepleie

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye roller – ny utdanning. Mastergrad i avansert geriatrisk sykepleie"— Utskrift av presentasjonen:

2 Nye roller – ny utdanning. Mastergrad i avansert geriatrisk sykepleie
Foredrag ved SSNs konferanse, 16. August 2011 Marit Kirkevold, Professor og Avd.leder Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo

3 Disposisjon Den geriatriske utfordringen i Norge fremover
Avansert Geriatrisk Sykepleie (AGS) som mulig tiltak Hva er Avansert klinisk praksis? Masterprogram i AGS - Universitetet i Oslo

4 Brukerne av helse- og omsorgstjenester – nøkkeltall
De eldste (80+) en rekke kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser hyppigste mottagere av pleie- og omsorgstjenester hyppigste brukere av kommunale legetjenester Personer 80+ er største gruppen pasienter i sykehus I 2007 ble hver 7. seng i den somatiske spesialisthelsetjenesten brukt av en utskrivingsklar pasient Om trenden fortsetter vil hver 4-5 seng brukes av en utskrivingsklar pasient i 2030 

5 Fordeling av pleie- og omsorgstjenester i kommunene
Kommunale pleie og omsorgstjenester – Norges største helsestjeneste Ca Ca Ca (Statistics Norway 2009)

6 Regnestykket som ikke går opp*
* Fra Tidsskriftet Sykepleien.no ( ) Østby, E.M. Sundt

7 Kompetansegapet Grunnutdanningen i sykepleie gir ikke tilstrekkelig kompetanse innen geriatrisk sykepleie Eksisterende videreutdanninger innen aldring og eldre er tverrfaglige og gir ikke rom for tilstrekkelig fordypning i geriatrisk sykepleie Eksisterende videreutdanninger gir ikke veiledet klinisk praksis 11. april 2011 Ny Powerpoint mal 2011

8 Hvordan skal vi løse dette problemet?
Økende misforhold mellom pasienter med sykepleiebehov og tilgjengelige sykepleieressurser Hvordan skal vi løse dette problemet? Illustrasjon Fremskrevet økning i antall pasienter Fremskrevet økning i antall (syke)pleiere 2030 2040 2050 2010 2020

9 Professjonell sykepleie må målrettes og behovet “begrenses”
Støtte kompetanse og kapasitet til egenomsorg og mestring blant pasienter og pårørende Profesjonell helsefremmende virksomhet må intensiveres – være i forkant Være tilstede på nøkkeltidspunkter i pasientens sykdomsforløp Støtte utviklingen av helse – og mestringsfremmende omgivelser Arbeide gjennom andre

10 Avansert geriatrisk sykepleie som ressurs i kommunehelsetjenesten
Systematisk helsekartlegging kan identifisere helseproblemer tidlig (redusere/utsette behov for mer omfattende tjenester) Økt geriatrisk og sykepleiefaglig kunnskap kan gi bedre helsefremmende, forebyggende og behandlende tiltak Økt kunnskap og vekt på opplæring av pasienter og pårørende kan bedre mestring og egenomsorg Økt kompetanse og vekt på veiledning kan styrke kompetanse og effektivitet blant det øvrige personale Bedre kvalifisert til å jobbe i tverrfaglig team og i selvstendig, utvidet rolle i primærhelsetjenesten

11 Avansert klinisk sykepleie (klinisk ekspertsykepleier/nurse practitioner)
1965 – det første nurse practitioner (NP) program etablert i USA 1967 – Første NP program i Canada Fra 1990-tallet AKS/NP programmer i England og Australia Fra 2000-tallet AKS i nordiske land 2003 – Sverige – i Skövde 2007 – Finland – i Vasa 2011 – Norge – AGS masterprogram ved UiO I dag AKS i over 60 land i alle verdensdeler

12 Avansert geriatrisk sykepleie
AGS eller Geriatrisk Nurse Practitioner (GNP) Har hovedfokus på syke eldre Lite oversikt over masterprogrammer i Avansert geriatrisk sykepleie 2000 – NP i USA hvorav er sertifisert som Geriatric Nurse Practitioner (Mezey et al., 2005)* * Mezey M, mfl. Experts recommend strategies for strengthening the use of advanced practice nurses in nursing homes. JAGS 2010;53:

13 Avansert klinisk sykepleier/NP
”en autorisert sykepleier som har tilegnet seg kunnskaper på ekspertnivå, ferdigheter i kompleks beslutningstaking, samt klinisk kompetanse til en utvidet funksjon som utformes av konteksten og/eller autorisasjonskrav i det aktuelle land. Mastergrad anbefales som minstekrav.” International Council of Nurses, 2002* * Schober M & Affara F. Advance Nursing Practice. International Council of Nurses. Oxford, GB: Blackwell; 2006.

14 Avansert klinisk sykepleie
”Er et paraplybegrep som beskriver et avansert nivå av klinisk sykepleiepraksis som maksimerer anvendelse av master/doktorgradskompetanse, dybdekunnskaper i sykepleie og ekspertise i utøvelse av helsehjelp overfor enkeltindivider, familier, grupper, lokalsamfunn og populasjoner. Det handler om analyse og syntese av kunnskap, evne til å forstå, tolke og anvende sykepleieteori og –forskning; samt utvikling og fremme av sykepleiekunnskap og profesjonen som helhet.” Canadian Nurses Association, 2008* * Canadian Nurses Association. Advanced Nursing Practice. A National Framework. CNA; Accessed at 222.cna-aiic.ca

15 Hensikten med masterprogrammer i avansert klinisk sykepleie
Kvalifisere sykepleiere til å kunne inneha et utvidet funksjons- og ansvarsområde AKS/AGS skal, på et selvstendig og kunnskapsbasert grunnlag, gjennomføre kliniske vurderinger av pasientens helsetilstand, planlegge et helhetlig helsetjenestetilbud, og iversette og følge opp tilbudet. For å oppnå en slik kompetanse inngår kliniske studier som en sentral læringsform i utdanningen. Hauge S, Hestetun M, Kirkevold K. Avansert geriatrisk sykepleie-hva er det og hvorfor trenger vi slike sykepleiere i Norge? Geriatrisk Sykepleie 2011;3(1):20-23.

16 Effekt av NP vs Lege på pasientresultat i PHT: 2 år follow-up (Lenz m
Effekt av NP vs Lege på pasientresultat i PHT: 2 år follow-up (Lenz m.fl. 2004) Pasienter randomisert til NP eller lege i primærhelsetjenesten (N=406 voksen) Ingen signifikante forskjeller mellom gruppene ift: Helsestatus Sykdomsspesifikke fysiologiske resultatmål Tilfredshet Anvendelse av spesialist, legevakt, innleggelse i sykehus Konklusjon: Kvaliteten av primærhelsetjeneste som ytes av sykepleier er ekvivalent til det som ytes av leger Lenz mfl. Primary care outcomes in patients treated by nurse practitioners or physicians: two-year follow-up. Med Care Res Rev 2004;61:332.

17 Effekten av AKS på helsehjelp og pasientens helse – Evalueringsrapport (OECD, 2010)
AKS øker tilgjengelighet til helsetjenester og redusere ventetider AKS leverer den samme kvaliteten på tjenester som leger når det gjelder de tjenester som overføres til AKS — forutsatt at de har tilfredsstillende utdanning og opplæring, for eksempel: Rutineoppfølging av pasienter med kroniske tilstander Som første kontakt for personer med mindre alvorlige lidelser Forskning og evalueringsstudier viser Høy tilfredshet med AKS-tjenester – ofte høyere tilfredshet enn for tilsvarende legetjenester AKS bruker mer tid med hver pasient, samt gir mer opplæring og støtte De få studier som har evaluert effekten av AKS på pasientens helseresultat, har ikke funnet negativ effekt. *OECD. Nurses in advanced roles: a description and evaluation of practices in 13 developed countries. Report no. DELSA/HEA(2010)/1/REV1; 7 Apr 2010.

18 Avansert geriatrisk sykepleie
Utvidet sykepleiekompetanse innenfor følgende områder*: Helsefremming, helsebeskyttelse, sykdomsforebygging og behandling (vurdere helsestatus, diagn., utforme plan) Sykepleier-pasient relasjonen Undervisende og støttende funksjon Profesjonell rolle Håndtering av/tilgang til helsetjenesten Overvåking og fremming av tjenestekvalitet Kulturell og åndelig kompetanse * Adult-gerontology NP competencies. American Ass. Of Colleges of Nursing, JA Hartford foundation, NONPF

19 Avansert geriatriske sykepleiere (UiO programmet)
avanserte kunnskaper om hvordan sykdom, helse- og funksjonssvikt påvirker den gamles fysiske, psykiske og sosiale livssituasjon analyserer og forholder seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvender disse til å formulere faglige resonnementer anvender kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre selvstendige systematiske undersøkelser og analyser av den gamles helsemessige situasjon utøver avansert helsehjelp til den gamle ut fra et individuelt tilpasset og helsefremmende, sykdomsforebyggende, behandlende, lindrende og/eller rehabiliterende perspektiv innehar en reflektert holdning og anvender kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med den eldre og hans/hennes pårørende

20 Avansert geriatriske sykepleiere (2)
kommuniserer og drøfter faglige problemstillinger med andre medisinske og helsefaglige faggrupper tar initiativ til og deltar i tverrfaglig samhandling analyserer relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger bidrar til nytenking og innovasjonsprosesser og arbeider målrettet for å styrke smidige og sammenhengende pasientforløp, helsehjelp på riktig nivå og økt pasientsikkerhet initierer og gjennomfører selvstendig, avgrensede utviklingsprosjekter deltar i forskning for å forbedre helsetjenestetilbudet generelt og sykepleietilbudet spesielt til eldre med helse- og funksjonssvikt

21 AGS Masterprogram – 4 Moduler
Modul A: Avansert klinisk sykepleie (25 sp) Emne A1: Avansert klinisk geriatrisk sykepleie I (10 sp) Emne A2: Avansert klinisk geriatrisk sykepleie II (15 sp) Modul B: Sykepleievitenskapens idégrunnlag (20 sp) Emne B1: Sykepleievitenskapens teori og verdigrunnlag (10 sp) Emne B2: Kvalitetsarbeid i sykepleietjenesten (10 sp) Modul C: Vitenskapelig tenkning og metoder (15 sp) Emne C1: Vitenskapsteori (5 sp) Emne C2: Metode (10 sp) Modul D: Basalfag og sykdomslære (30 sp) Emne D1: Normal aldring (fysisk og psykososialt) (5 sp) Emne D2: Patofysiologi, sykdomslære, utredning og behandling (20 sp) Emne D3: Farmakologi (5 sp) Modul E: Masteroppgave (30 sp)

22 AGS masterprogram – Studieløp på 6 semester
GERSYK4500 Masteroppgave 5 GERSYK4102 Avansert klinisk geriatrisk sykepleie II 4 GERSYK4301 Vitenskapsteori GERSYK4302 Metode 3 GERSYK4101 (forts.) GERSYK4202 Kvalitetsarbeid i sykepleietjenesten 2 GERSYK4101 Avansert klinisk geriatrisk sykepleie I GERSYK4403 Farmakologi GERSYK4402 – Patofysiologi (forts.) 1 GERSYK4401 Normal aldring GERSYK4402 Patofysiologi, sykdomslære, utredning, behandling GERSYK4201 Sykepleievitenskapens teori og verdigrunnlag 10 studiepoeng

23 Felles praksisstudier
AGS Masterprogram ved UiO Veiledet klinisk praksis – en sentral læringsform 456 timer praksis – 396 t veiledet praksis og 60 t ikke veiledet praksis Felles praksisstudier Klinikker Abildsø bo- og rehabiliteringssenter Bjerke bydel- hjemmetjester Ferdighetslab / Ferdighetssenter RH Individuelle praksisstudier Kommunehelsetjenesten og Spesialisthelsetjenesten Sykehjem Hjemmesykepleie Allmennlegekontor Sykehusavelinger og poliklinikker i somatikk og psykiatri Internasjonal hospitering Mappe med arbeidskrav

24 AGS Masterprogrammet – Klinisk praksis
6 5 GERSYK4102 AGSII – 160 t 160 t 4 3 GERSYK4101 (forts.) - 40 t GERSYK4202 Kvalitetsarbeid i sykepleietjenesten 60 t ikke veiledet praksis t 2 GERSYK4101 AGSI – 40 t GERSYK4403 Farmakologi – 36 t GERSYK4402 – Patofysiologi (forts.) - 40 t 116 t 1 GERSYK4402 Patofysiologi – 40 t 40 t = t 10 studiepoeng

25 Innføring av AKS-rollen i helsetjenesten (OECD, 2010)*
Hemmende og fremmende faktorer innen fire områder: Profesjonsinteresser blant leger og sykepleiere Organisering av tjenesten og finansieringssystemet Lovgivning og regulering av helsepersonellets arbeid og oppgaver Utdanningssystemets evne til å utvikle sykepleiernes handlingskompetanse og kliniske ferdigheter *OECD. Nurses in advanced roles: a description and evaluation of practices in 13 developed countries. Report no. DELSA/HEA(2010)/1/REV1; 7 Apr 2010. OECD har gjennomført en evalueringsrapport blant 13 utviklete land for å undersøke Nurses in advanced roles i 13 developed countries. Faktorer innen 4 områder har betydning ift å hemme eller fremme innføring av AKS i utvidete roller. Ad 1. innebærer hvilken innflytelse leger og sykepleiere har på innføringen av reformen og innføringen av denne nye rollen. Ad pkt 4. Dette omfatter utdanningsinstitusjonenes evne til å utvikle sykepleiernes handlingskompetanse og nødvendige ferdigheter ift avansert praksis.

26 AGS Masterprogram ved UiO
Utviklet i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund Avansert klinisk praksis innebærer utvidet ansvars- og funksjonsområde for sykepleiere NSF er en pådriver for utvikling av sykepleiefag og profesjonen NSF har vedtatt økonomisk støtte til medlemmer som tar AGS master NSF Landsmøtesak 7/2011 – Utdanning, fagutviklng og forskning Det etableres masterutdanninger som kvalifiserer til nye roller for klinisk ekspertsykepleiere (nurse practitioner) innen ulike felt for avansert klinisk praksis Det skal utarbeides en strategi og innhold ift klinisk ekspersykepleie / avansert klinisk praksis

27 AGS – et nytt trinn i omsorgstrappen?
Forskningsprosjekt for å fremme helsetjenestens forberedthet for den nye rollen som AGS Samarbeid mellom Avdeling for sykepleievitenskap og et utvalg av kommuner (for eksempel AGS-studentenes arbeidsgivere) (Finansiert av Ekstrastiftelsen/Norske kvinner sanitetsforening)


Laste ned ppt "Nye roller – ny utdanning. Mastergrad i avansert geriatrisk sykepleie"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google