Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no

2 Forelesningsoversikt – tidspunkter og hovedtemaer Mandag 16.4 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret Onsdag 18.4 (kl 14.15-16.00): Bilansvaret Torsdag 19.4 (kl 14.15-16.00): Årsakssammenheng Mandag 23.4 (kl 14.15-16.00): Medvirkning. Lempning 1

3 Arbeidsgiveransvaret - Oversikt Innledning Begrepet «arbeidstaker» Begrepet «arbeidsgiver» Forsett/uaktsomhet Under utføring av arbeid/tjeneste Særlig om det offentliges ansvar Arbeidstagerens eget ansvar 3

4 1. Innledning - Skl § 2-1, nr. 1: ”Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt.” 4

5 1. Innledning - ansvarsgrunnlag og partsforhold Rettslig plassering Skl. § 2-1: Arbeidsgivers obj. ansvar for ansattes culpa Objektivt ansvar Culpaansvar Kombinasjonen: trekantforholdet 5

6 Skadelidte Arbeidstaker Arbeidsgiver Arbeidsgiver- ansvar 1. Innledning –«aktørtrekanten» 6

7 Ansatt Skadelidte Aktiv identifikasjon Objektivt ansvar Uaktsom skadeforvoldelse 1. Innledning – forholdet mellom aktørene Arbeidsgiver 7

8 1. Innledning - hensyn og anvendelse Anvendelsesområde –I og utenfor kontraktsforhold –Forholdet til yrkesskadeforsikringsloven Hensyn –Arbeidet utføres i bedriftens interesse –Arbeidssituasjonen skaper risikoen –Arbeidsgiver kan påvirke risikoen –Betalingsevnen ligger hos arbeidsgiver 8

9 1. Innledning – hensyn/anvendelse/partsforhold Arbeidsgiver Ansatt Skadelidte = Medansatt /utenforstående Instruksjon Betalingsevne Objektivt ansvar i og utenfor kontrakt Interesse Risiko Uaktsom skadeforvoldelse 9

10 Skl. § 2-1 nr. 3: enhver som gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgivers tjeneste ”gjør arbeid … i tjeneste ” = ansatt Men: ikke nærmere definert ”enhver” = uavhengig av –funksjon –nivå –tidsperspektiv –Avtale/vederlag 2. Arbeidstaker – begrepet 10

11 2. Arbeidstaker – begrepet Arbeidsgiver Ansatt Ansettelsesforhold: Enhver funksjon Ethvert nivå Midlertidig/fast Uavhengig av - vederlag - arbeidskontrakt 11

12 2. Arbeidstaker – begrepet Kjerneområde arbeidstakeren = arbeidskraft til rådighet Yttergrense selvstendig oppdragstaker = resultat Randsone beror på et skjønn – ulike momenter X X X 12

13 2. Arbeidstaker – begrepet Kjerneområde arbeidstakeren = arbeidskraft til rådighet Yttergrense selvstendig oppdragstaker = resultat Randsone beror på et skjønn – ulike momenter X X X 13

14 2. Arbeidstaker – grensetilfeller Grad av selvstendighet/profesjonalitet Hvem holder verktøy Momenter Kontroll/instruksjonsmyndighet Fastleggelse av vederlag Mv. (ikke uttømmende) Helhetsvurdering 14

15 2. Arbeidstaker – skl. § 2-1 nr. 3: i arbeidsgivers tjeneste Ikke identifikasjon Oppdragsgiver Oppdragstager Resultat vs. arbeidskraft Momenter: Selvstendighet Holder verktøy Kontroll/instruksjon Vederlaget 15

16 2. Arbeidstaker – ikke ansvar for oppdragsgiver Oppdragsgiver Oppdragstager Skadelidte Ingen identifikasjon Uaktsom skadeforvoldelse Ikke ansvar 16

17 Grense mot arbeidsgivers egen skyld Betydning Organansvaret –Utgangspunkt: Organteori –Supplert med erstatningsrettslig identifikasjon Rt. 1995 s. 209 Rt. 1994 s. 626 2. Arbeidstaker 17

18 Spørsmål om arbeidsgiveransvar Peder Ås hjalp sin kone, som eide AS Dagligvare, med å brenne søppel i bakgården. Pga uaktsomhet forårsaket han brannskader på naboeiendommen. Peder var ikke ansatt i butikken og fikk ikke lønn, men var medlem av styret og hjalp til leilighetsvis med forefallende arbeid. Har AS Butikk arbeidsgiveransvar for Peder? 1

19 3. Arbeidsgiver  Begrepet skl. § 2-1 nr. 2: –Det offentlige –Enhver annen som har noen i sin tjeneste: Fysiske og juridiske personer Også rent private forhold  Flere arbeidsgivere 19

20 Flere arbeidsgivere Utleier/ Utlåner Ansatt Skadelidte Instruksjon Betalingsevne Leier/ Låner Ansvar culpa 20

21 Flere arbeidsgivere Utleier/ Utlåner Ansatt Skadelidte Instruksjon Leier/ Låner Ansvar culpa 21

22 4. Skyldkravet – forsett/uaktsomhet  skl. § 2-1 nr. 1: «de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten … er tilsidesatt»  Vurderingen relateres til skadelidte  Subjektive unnskyldningsgrunner irrelevant  Omfatter anonyme og kumulative feil 22

23 Spørsmål om arbeidsgiveransvar Marthe falt og skadet seg i et alpinanlegg da hun kjørte forbi en annen skiløper og falt på et ruglete parti is i ytterkant av bakken. Traseen var merket som ”svart løype”. Skadelidte var en rutinert skiløper med gode ferdigheter. Er alpinanlegget ansvarlig etter erstl § 2- 1? 1

24 5. Under utføring av arbeid/verv  Feilen begått –som arbeidstager –i arbeidstiden  Private gjøremål i arbeidstiden –Toilett/kantine ja –frisør/tannlege nei –Grense: vanlige og aksepterte handlinger i arbeidstiden 24

25  Utenfor det som er rimelig å regne med  Utgangspunkt: Objektiv vurdering  Grenseproblemer –Handling mot instruks? –Forsettlige/uredelige handlinger –Mobbing 5. Under utføring av arbeid/verv 25

26 Spørsmål om arbeidsgiveransvar En hjemmehjelp ansatt i kommunen stjal bankkortet og koden til en av pasientene hun jobbet hos og brukte kortet til varekjøp og kontantuttak. Samlet tap for pasienten var kr. 310.000. Er kommunen ansvarlig som arbeidsgiver? 1

27 Spørsmål om arbeidsgiveransvar Peder var ansatt hos AS Bygg, og jobbet på et lager med å flytte materialer. Han benyttet en truck tilhørende lagereier Marthe, selv om AS Bygg hadde sagt han ikke fikk bruke den. Ved bruken oppsto en oljelekkasje som Peder forsøkte å rengjøre ved å spyle vann på trucken. Dette førte til skade på truckens elektronikk Kan Marthe kreve skaden dekket av AS Bygg etter skl § 2-1? 1

28 6. Det offentliges arbeidsgiveransvar - oversikt  Offentlig arbeidsgiveransvar for –Omsorg for barn/eldre/syke –Kontroll og servicevirksomhet –Myndighetsutøvelse  Forutsetning: At skadelidte har erstatningsvern –Avgjøres etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper –Viktig moment: hva sier forarbeidene 28

29 6. Det offentliges arbeidsgiveransvar – omsorg for barn/eldre/syke  Svikt i omsorgsfunksjoner: neppe forskjell i culpanormen  Trampett (Rt. 1997 s. 1081)  Jordmor (Rt. 2005.1050) (ikke ansvar)  Hjemmehjelp (Rt. 2008.755)  Mobbing (Rt 2012.146)  Pasientskader særlig regulert, jfr. Pasientskadeloven nr. 53/2001 29

30 6. Det offentliges arbeidsgiveransvar – kontroll- og servicevirksomhet Forarbeider  Utkast med motiver til lov om statens og kommunenes erstatningsansvar, avgitt desember 1958 (s. 37)  Ot.prp. nr. 48 (1965-66) s. 56 og 79 Videreført og vektlagt av Høyesterett 30

31 6.Det offentliges arbeidsgiveransvar – kontroll- og servicevirksomhet  Tiranna (Rt. 1970 s. 1154): Faglig/administrativ forsvarlig standard innenfor vedtak/bevilgninger  Spanor (Rt. 1991 s. 954): Støtte i forarbeider for en forsiktig culpanorm  Momenter –Omfanget av oppgavene –Antall ansatte –Hva slags forventninger er det rimelig å regne med 31

32 6. Det offentliges arbeidsgiveransvar – myndighetsutøvelse  Furunkulose (Rt. 1992 s. 453)  Utgangspunkt: skl. § 2-1/ulovfestet krav til forsvarlig myndighetsutøvelse  Kan ikke benytte den mildere aktsomhetsnorm for service og kontrollytelser  Det vil si vanlig aktsomhetsvurdering avgjørende 32

33 6. Det offentliges arbeidsgiveransvar – myndighetsutøvelse  Ikke uaktsomt å tillate import  Var vilkårene forsvarlige? –Klar smitterisiko –Vilkårene utilstrekkelige til å avdekke smitte –Problemet: Staten stilte vilkårene, men overlot videre initiativ/opplegg til andre, med interessekonflikt mht gjennomføring  Konklusjon: Uaktsomhet 33

34 Culpanormen nyere rettspraksis Nyere rettspraksis nevner den milde culpanormen, men dommene kan like gjerne begrunnes med ordlyden ”hva skadelidte med rimelighet kunne forvente”: –Rt 1999.1517 Selbusjøen –Rt. 1999. 1903 Hjelpeverge –Rt. 2000.253 Asfaltkant –Rt. 2008.184 Slengtau –Rt. 2011.1321 Brannskade 34

35 7. Arbeidstakerens eget ansvar  Vanlig uaktsomhetsansvar overfor skadelidte = solidarisk med arbeidsgiver  Regressansvar overfor arbeidsgiver, jf. skl. § 2-3 nr 1.  Både det direkte ansvar og regressansvaret kan lempes, § 2-3 nr. 1 og 2. 35

36 Ansatt Skadelidte Regress, jf. skl. § 2-3 nr. 1 Betaler erstatning Uaktsom skadeforvoldelse Arbeidsgiver Arbeidstakerens regressansvar 36

37 Skadelidte Regress Betaler erstatning Arbeidstakerens eget ansvar – skl § 2-3 nr. 2 Arbeidsgiver Ansatt 37

38 Ansatt Skadelidte Culpaansvar Arbeidsgiveransvar Arbeidsgiver Solidaransvaret 38 Begge hefter fullt ut for skadelidtes krav Skyldfordeling i regressomgangen

39 Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Onsdag 18.04 (kl 14.15-16.00): Bilansvaret


Laste ned ppt "Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google