Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internkontroll ved Setesdal vgs Mål: ”Å få til felles rutiner og dokumentasjon”, virksomhetsplanen Hele internkontrollsystemet ligger i Fronter, rom 004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internkontroll ved Setesdal vgs Mål: ”Å få til felles rutiner og dokumentasjon”, virksomhetsplanen Hele internkontrollsystemet ligger i Fronter, rom 004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Internkontroll ved Setesdal vgs Mål: ”Å få til felles rutiner og dokumentasjon”, virksomhetsplanen Hele internkontrollsystemet ligger i Fronter, rom 004. Dag Erik Rosseland

2 Internkontrollplikt Hva? Hvem? Opplæringslova § 9a-4. Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll) ”Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet.” Arbeidsmiljøloven § 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ”(1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.” Internkontrollforskriften § 4. Plikt til internkontroll Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll.

3 HMS-arbeid er:  verne- og miljøarbeid satt i system - “orden i eget hus”  å forbedre det som er positivt  å redusere risikoen for uhell og skader  å skape trygghet for alle

4 Aktører i HMS-arbeidet:  Arbeidsgiver  Arbeidstaker  Elev  HMS-ansvarlig  Verneombudet  Arbeidsmiljøutvalget  Bedriftshelsetjenesten, Agder arbeidsmiljø  Arbeidstilsynet  Fylkesmannen

5 Vi skal ha et HMS-system fordi at:  Ledelsen får et verktøy for å sikre og forbedre aktivitetene i virksomheten.  Vi skal forholde oss til –Opplæringslova+forskrift –Arbeidsmiljøloven –Internkontrollforskriften –Forurensingsloven –Strålevernloven –Brann- og eksplosjonsvernloven –Forskrift om miljørettet helsevern m. fl.  Vi skal ta vare på mennesklige og materielle verdier. HMS- arbeid er ”lønnsomt”. Internkontroll skal blant annet ha et grønt fokus!

6 Internkontrollplikter Arbeidsgiver skal  Planlegge arbeidet  Opplæring  Kontroll Arbeidstaker skal  Medvirke  Samarbeide  Følge rutiner og regler

7 Våre lokale HMS-mål  Arbeids- og læringsmiljøet skal fremme arbeidsevne, læring, helse og trivsel, og verne mot arbeidsrelatert sykdom og arbeidsulykker. For å sikre dette skal skolen ha et systematisk og målrettet HMS-arbeid med gode rutiner i samsvar med lover og forskrifter.  Miljøbevissthet skal prege alle deler av skolens virksomhet. Setesdal vgs skal kontinuerlig arbeide for å redusere belastningen på det ytre miljøet gjennom miljøvennlig drift. ROS-analyser skal være skriftlige og gjennomføres i forbindelse med kritiske arbeidssituasjoner Rutinene for registrering av skader, ulykker og nestenulykker må være gode. Sykefraværet skal følges opp med tett og god dialog slik at det kan settes i gang riktige og hensiktsmessige tiltak. Vi må sikre elever, ansatte og bedriftens eiendom mot brann og skade. Skolen skal ha gode rutiner for merking, lagring, bruk og avhending av farlige og giftige kjemikalier. Intern-kontroll Mat skal være innført med tanke på undervisning og kantine og virksomheten skal være registrert hos Mattilsynet i henhold til forskrift 1983 nr. 1252. Vi skal ha gode miljørutiner for innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp til luft og vann.

8 Hvordan driver vi arbeidet med HMS?  Administrasjonsleder og vaktmester har et overordnet ansvar for å holde bygningsmassen i stand  Vernerunder, kontroll(verneutstyr, vedlikehold, tilrettelegging av arbeidsplass, renhold, kjemikalielagring, brannsikring, dokumentasjon, tekniske anlegg)  Årlig kontroll av brannslukkingsutstyr(håndslukkere, vannslanger, sprinkler), alarmanlegg, ventilasjonsanlegg, el- anlegg(termografering ++), heis  Opplæring av personalet i HMS.  ROS-analyser  Avviksmeldinger(Yrkesfag) og HMS- arbeid på hver fagseksjon.  Class-fronter, eget rom  Arbeidsmiljø, elev- og personalundersøkelser  Fyrtårnsertifisering, handlingsplan

9 Saksgangen i en HMS-sak Saken skal løses på det nivået den gjelder. Montering av varmepumpe

10 Forbedret avfallshåndtering- et HMS-mål

11 Kildesortering  Papirfraksjon –Sortering i hvert klasserom Miljøstasjon Papir, plast, flasker, mat og rest

12 Arbeidstilsynet  Eksempel: tilsyn med bruk av arbeidsutstyr/verneutstyr –Montering av nødstopp på maskiner –Maskiner med bevegelige deler skal ha deksler –Hver maskin skal ha skriftlig arbeidsinstruks –Opplæring i bruk av maskiner, underskrift –ROS-analyse –Verneutstyr: hørselvern, skjerm/briller, vernesko og hjelm. –Vedlikeholdsrutiner/kontroll av maskiner –Merking av arbeidsutstyr: produsentens navn og adresse CE merking i henhold til krav serie- eller typebetegnelse eventuelt serienummer byggeår

13 The end!


Laste ned ppt "Internkontroll ved Setesdal vgs Mål: ”Å få til felles rutiner og dokumentasjon”, virksomhetsplanen Hele internkontrollsystemet ligger i Fronter, rom 004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google