Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internkontroll ved Setesdal vgs Mål: ”Å få til felles rutiner og dokumentasjon”, virksomhetsplanen Hele internkontrollsystemet ligger i Fronter, rom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internkontroll ved Setesdal vgs Mål: ”Å få til felles rutiner og dokumentasjon”, virksomhetsplanen Hele internkontrollsystemet ligger i Fronter, rom."— Utskrift av presentasjonen:

1 Internkontroll ved Setesdal vgs Mål: ”Å få til felles rutiner og dokumentasjon”, virksomhetsplanen Hele internkontrollsystemet ligger i Fronter, rom 004. Dag Erik Rosseland

2 Internkontrollplikt Hva? Hvem?
Opplæringslova § 9a-4. Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll) ”Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet.” Arbeidsmiljøloven § 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ”(1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.” Internkontrollforskriften § 4. Plikt til internkontroll Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll.

3 HMS-arbeid er: Intern-kontrollforskriften Alle bedrifter har krav på seg til å dokumentere sitt nivå på hvordan de håndterer helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Disse områder dekkes opp av intern-kontrollforskriften.  Intern-kontrollforskriften sier blant annet at du til enhver tid skal sørge for at: 1. Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten. 2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer. 3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. 4. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet. Dette må dokumenteres skriftlig. 5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. Dette må dokumenteres skriftlig. 6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette må dokumenteres skriftlig  7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen. Dette må dokumenteres skriftlig. 8. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Dette må dokumenteres skriftlig verne- og miljøarbeid satt i system - “orden i eget hus” å forbedre det som er positivt å redusere risikoen for uhell og skader å skape trygghet for alle

4 Aktører i HMS-arbeidet:
Arbeidsgiver Arbeidstaker Elev HMS-ansvarlig Verneombudet Arbeidsmiljøutvalget Bedriftshelsetjenesten, Agder arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Fylkesmannen

5 Vi skal ha et HMS-system fordi at:
Vi skal forholde oss til Opplæringslova+forskrift Arbeidsmiljøloven Internkontrollforskriften Forurensingsloven Strålevernloven Brann- og eksplosjonsvernloven Forskrift om miljørettet helsevern m. fl. Vi skal ta vare på mennesklige og materielle verdier. HMS-arbeid er ”lønnsomt”. Internkontroll skal blant annet ha et grønt fokus! Ledelsen får et verktøy for å sikre og forbedre aktivitetene i virksomheten.

6 Internkontrollplikter
Arbeidsgiver skal Planlegge arbeidet Opplæring Kontroll Arbeidstaker skal Medvirke Samarbeide Følge rutiner og regler

7 Våre lokale HMS-mål ROS-analyser skal være skriftlige og gjennomføres i forbindelse med kritiske arbeidssituasjoner Rutinene for registrering av skader, ulykker og nestenulykker må være gode. Sykefraværet skal følges opp med tett og god dialog slik at det kan settes i gang riktige og hensiktsmessige tiltak. Vi må sikre elever, ansatte og bedriftens eiendom mot brann og skade. Skolen skal ha gode rutiner for merking, lagring, bruk og avhending av farlige og giftige kjemikalier. Intern-kontroll Mat skal være innført med tanke på undervisning og kantine og virksomheten skal være registrert hos Mattilsynet i henhold til forskrift 1983 nr Vi skal ha gode miljørutiner for innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp til luft og vann. Arbeids- og læringsmiljøet skal fremme arbeidsevne, læring, helse og trivsel, og verne mot arbeidsrelatert sykdom og arbeidsulykker. For å sikre dette skal skolen ha et systematisk og målrettet HMS-arbeid med gode rutiner i samsvar med lover og forskrifter. Miljøbevissthet skal prege alle deler av skolens virksomhet. Setesdal vgs skal kontinuerlig arbeide for å redusere belastningen på det ytre miljøet gjennom miljøvennlig drift.

8 Hvordan driver vi arbeidet med HMS?
Administrasjonsleder og vaktmester har et overordnet ansvar for å holde bygningsmassen i stand Vernerunder, kontroll(verneutstyr, vedlikehold, tilrettelegging av arbeidsplass, renhold, kjemikalielagring, brannsikring, dokumentasjon, tekniske anlegg) Årlig kontroll av brannslukkingsutstyr(håndslukkere, vannslanger, sprinkler), alarmanlegg, ventilasjonsanlegg, el-anlegg(termografering ++), heis Opplæring av personalet i HMS. ROS-analyser Avviksmeldinger(Yrkesfag) og HMS-arbeid på hver fagseksjon. Class-fronter, eget rom Arbeidsmiljø, elev- og personalundersøkelser Fyrtårnsertifisering, handlingsplan

9 Saksgangen i en HMS-sak
Saken skal løses på det nivået den gjelder. Montering av varmepumpe

10 Forbedret avfallshåndtering- et HMS-mål

11 Kildesortering Papirfraksjon Miljøstasjon Sortering i hvert klasserom
Papir, plast, flasker, mat og rest

12 Arbeidstilsynet Eksempel: tilsyn med bruk av arbeidsutstyr/verneutstyr
Montering av nødstopp på maskiner Maskiner med bevegelige deler skal ha deksler Hver maskin skal ha skriftlig arbeidsinstruks Opplæring i bruk av maskiner, underskrift ROS-analyse Verneutstyr: hørselvern, skjerm/briller, vernesko og hjelm. Vedlikeholdsrutiner/kontroll av maskiner Merking av arbeidsutstyr: produsentens navn og adresse CE merking i henhold til krav serie- eller typebetegnelse eventuelt serienummer byggeår

13 The end!


Laste ned ppt "Internkontroll ved Setesdal vgs Mål: ”Å få til felles rutiner og dokumentasjon”, virksomhetsplanen Hele internkontrollsystemet ligger i Fronter, rom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google