Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedverneombudet i Kristiansund Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift.” Henry.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedverneombudet i Kristiansund Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift.” Henry."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedverneombudet i Kristiansund Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift.” Henry Louis Mencken

2 Hovedverneombudet i Kristiansund

3 Verneombudets etiske retningslinjer Hovedverneombudet i Kristiansund

4  Etikk skiller seg fra moral ved at etikk er tankene om hva som er galt og riktig, mens moral er hvordan man oppfører seg i praksis. Hovedverneombudet i Kristiansund

5 1. Verneombudet skal opprette og bevare en yrkesmessig/profesjonell relasjon til alle parter. 2. Verneombudet skal ikke ta parti ved konflikter, men søke etter å være nøytral slik at verneombudet klarer å se saken fra flere sider. 3. Verneombudet skal opprettholde en høy grad av respekt overfor den enkelte part. 4. Verneombudet har taushetsplikt i alle opplysninger av privat karakter. (Unntak fra dette er akutte nødssituasjoner der samtalepartneren eller andres sikkerhet er alvorlig truet). Hovedverneombudet i Kristiansund

6 5. Verneombudet må kontinuerlig søke å utvikle sin faglige kunnskap slik at han/hun hele tiden blir bedre i stand til å kunne oppdage og analysere de problemer og utfordringer som hun /han står overfor i ulike saker. 6. Verneombudet må være bevisst den makt og de påvirkningsmuligheter som ligger i ulike prosesser og strategier. 7. Verneombudet må kunne være oppmerksom på de påvirkningene og endringene som prosessen/e vil kunne føre til i partenes arbeidsliv og privatliv. Hovedverneombudet i Kristiansund

7 Verneombudets oppgaver Hovedverneombudet i Kristiansund

8  Som hovedprinsipp fastslås det at verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i arbeidsmiljøsaker. Dette medfører en plikt til å kontrollere at arbeidsmiljøet er i bestemmelse med lovens krav. Hovedverneombudet i Kristiansund

9

10

11  Arbeidsgiveren har plikt til å ta verneombudet med på råd i alle saker som angår arbeidsmiljøet. Dette omfatter både fysiske og psykiske arbeidsmiljøforhold som ergonomi, kjemisk helsefare, støy, inneklima, opplæring, informasjon, medmenneskelige forhold, trivsel, arbeidslokaler, brann og forurensning av ytre miljø.  Verneombudene skal også tas med på råd under utøvelse av internkontroll og vedlikehold av internkontrollsystemet. Hovedverneombudet i Kristiansund

12 1) Dersom verneombudet mener at det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, og faren ikke straks kan avverges på annen måte, kan arbeidet stanses inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette. Arbeidet må bare stanses i det omfang verneombudet anser det nødvendig for å avverge fare. 2) Stansingen og grunnen til den skal omgående meldes til arbeidsgiveren eller dennes representant. 3)Verneombudet er ikke erstatningsansvarlig for skade som påføres virksomheten som følge av at arbeidet stanses i henhold til bestemmelsen i første ledd. Hovedverneombudet i Kristiansund

13 1) Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte. Departementet kan i forskrift stille nærmere krav til opplæringen. 2) Verneombud skal få nødvendig tid til å utføre vernearbeidet på forsvarlig måte. I alminnelighet skal oppgavene utføres innenfor vanlig arbeidstid. Hovedverneombudet i Kristiansund

14  Det er et av verneombudets oppgaver å sette seg inn i lovverket som gjelder for sin arbeidsplass og å holde seg faglig oppdatert. Hvis ikke verneombudet gjør dette med jevne mellomrom, kan vi si at han/hun ikke utfører jobben sin som de er valgt til av sine medarbeidere. Hovedverneombudet i Kristiansund

15 1.Arbeidstaker tar opp aktuell sak med virksomhetsleder. 2.Virksomhetsleder unnlater å følge opp saken – eller er en part i saken. Arbeidstaker tar saken opp med sitt verneombud 3.Verneombudet tar saken opp med virksomhetsleder. 4.Virksomhetsleder neglisjerer fortsatt saken. Verneombudet sender skriftlig rapport til hovedverneombudet som tar opp saken med virksomhetsleder eller overordnet leder. 5.Fortsatt neglisjering. Hovedverneombudet tar opp saken i arbeidsmiljøutvalget. 6.Saken blir ikke fulgt opp. saken drøftes med Arbeidstilsynet og bringes inn der hvis alvorlig Hovedverneombudet i Kristiansund

16  Som verneombud, er det viktig å gå foran for å vise lojalitet utad for sin arbeidsplassen.  Å bruke media (presse) som et hjelpemiddel, skal være en siste vei å gå for å få løst konflikter.  Og det skal alltid være i henhold til Arbeidsmiljøloven. Hovedverneombudet i Kristiansund

17  Begrepet ”dokumentasjon” virker kanskje kjedelig, men er en nødvendighet for et effektivt verneombudsarbeid. Ønsker vi å få rettet på uheldige forhold av vesentlig betydning, nytter det sjelden med bare en muntlig fremstilling. Vi må legge frem en skriftlig dokumentasjon som klart formulerer hva som er galt og gjerne hvordan det bør rettes. Da har vi noe å forholde oss til i etterkant.  Vi må også tenke på den nytten det vil være med dokumentasjon for den som skal overta verneombudsjobben etter meg. Hovedverneombudet i Kristiansund

18

19  Som verneombud kan du ikke bare passivt vente på henvendelser fra arbeidskameratene om forhold som bør rettes opp. Du har en aktiv tilsynsoppgave. Hovedverneombudet i Kristiansund

20  Sikkerhet = Teknikk x Organisering x Kunnskap x Motivasjon x Oppfølging. Hovedverneombudet i Kristiansund

21  Med Teknikk mener vi det fysiske enten det er maskiner, sikkerhetsutstyr, arbeidslokaler mm.  Med Organisering mener vi hvorledes arbeid tilrettelegges og ansvar fordeles.  Kunnskap innebærer at hver enkelt person har nødvendige kvalifikasjoner om de arbeidsoppgavene som skal utføres og har forståelse for risiko knyttet til arbeidet.  Motivasjon knyttet til helse, miljø og sikkerhet er nødvendig for å unngå uheldige situasjoner.  Oppfølging er forbedringer av de forhold man finner nødvendig å gjøre noe med. Hovedverneombudet i Kristiansund

22  Verneombudet må gjøre seg kjent med og være bevist på sitt verneområde og få god kjennskap til de arbeidsoppgaver som utføres og hvem som arbeider der. Verneområdet skal være klart avgrenset slik at verneombudet kan ha full oversikt og kan ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte.  Det er også viktig at verneombudet setter seg inn i lover, forskrifter og veiledninger som gjelder arbeidsfeltet og påse at disse blir fulgt.  Du skal få den tiden du trenger til å utføre dine oppgaver på en forsvarlig måte ( §6-5.2). Det er lurt å gjøre rutinejobber til faste tider. Avtal med din nærmeste leder om hvordan dette skal ordnes rent praktisk. Hovedverneombudet i Kristiansund

23 Hovedverneombudets oppgaver Hovedverneombudet i Kristiansund

24  Hovedverneombud er representant for arbeidstakere og verneombud i sentrale saker som angår arbeidsmiljøet, i tilegg til å samordne, støtte og veilede verneombudene i deres arbeid. Hovedverneombud skal også se til at arbeidsgiver følger arbeidsmiljølovens krav, slik at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt Hovedverneombudet i Kristiansund

25

26  Samordne verneombudene i kommunen.  Orientere verneombudene om HMS aktiviteter på sin arbeidsplass.  Holde meg orientert om aktivitetene til verneombudene på arbeidsplassen.  Er fast medlem i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og kommunens byggekomité,  Har samarbeid med bedriftshelsetjenesten sammen med HMS-ansvarlig i kommunen  Samarbeid med Arbeidstilsynet (får råd og veiledning ved behov). Hovedverneombudet i Kristiansund

27  Delta på arbeidstilsynets inspeksjoner.  Egne befaringer på virksomheter, der dette er ønskelig.  Besøke alle enhetene i kommunen en gang i året  Avholde faste møter med verneombudene og prøve å hjelpe og støtte dem, komme med veiledning slik at de kan utføre de oppgavene de er valgt til å ivareta.  Veilede verneombudene i verne- og arbeidsmiljøsaker.  Få til et nettverkssamarbeid og bedre kontakt mellom verneombudene, slik at de kan lære av andres erfaring og få hjelp og støtte i sitt arbeid.  Hjelpe til med å løse verne- og arbeidsmiljøsaker, der saken ikke blir løst på lavest mulig nivå. Hovedverneombudet i Kristiansund

28


Laste ned ppt "Hovedverneombudet i Kristiansund Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift.” Henry."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google