Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringsrettet Høgskolesatsing – nHS Seminar – Høgskolen i Oslo, Klekken 13. januar 2005 Arthur Almestad nHS-koordinator Norges forskningsråd, Innovasjonsdivisjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringsrettet Høgskolesatsing – nHS Seminar – Høgskolen i Oslo, Klekken 13. januar 2005 Arthur Almestad nHS-koordinator Norges forskningsråd, Innovasjonsdivisjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringsrettet Høgskolesatsing – nHS Seminar – Høgskolen i Oslo, Klekken 13. januar 2005 Arthur Almestad nHS-koordinator Norges forskningsråd, Innovasjonsdivisjonen

2 Høgskolesatsingen i Forskningsrådet Innovasjonsrettede tiltak  Næringsrettet høgskolesatsing - nHS  FORNY – programmet FoU-stimulerende tiltak  Strategiske høgskoleprosjekter

3 Arnested for entreprenørskap Etter- og videreutdanning FoU-partner (oppdragsvirksomhet) Stimulering av høgskolenes roller i regionale innovasjonsprosesser Utdanning og forskning Næringsrelatert utdanning og forskning Rekruttering av kandidater til næringslivet Interaktiv læring med omgivelsene Strategisk og operativ partner i regionale innovasjonsprosesser

4 Begrunnelser for en styrket næringsrettet satsing på UoH-sektoren ”Det europeiske paradoks” Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk – ”Fra ide til verdi” Endringer i universitets- og høgskoleloven har gitt universiteter og høgskoler et større ansvar for samarbeid med samfunnsliv og næringsliv. Det er behov for gjøre UoH-sektoren mer attraktiv og tilgjengelig for næringslivet - gjøre kunnskapsallmenningen mer åpen

5 Barrierer for økt brobyggingsaktivitet mellom næringslivet og UoH-sektoren Etterspørselssiden  Stor andel bedrifter med liten FoU-erfaring  Bedrifter har liten kjennskap til ”hvem gjør hva” i universiteter og høgskoler  Mangel på finansielle incentiver for samarbeid mellom bedrifter og akademia (?) Barrierer – kunnskapsoverføring  Kulturelle barrierer (akademisk språk vs forretningsspråk)  Kostbart for UoH å drive med brobyggingsaktiviteter  Kapasitetsproblemer Regionale barrierer – Ikke tradisjon for tett samarbeid mellom ulike utviklingsaktører

6 Samspill mellom Høgskoler og næringsliv – Brobygging og institusjonell endring FORNY Skape nye bedrifter basert På FoU-resultater fra UoH-sektoren Og institutter nHS Skal bidra til at institusjonene blir mer tilgjengelige i forhold til eksisterende Næringsliv innen FoU og kompetanseutvikling Infrastruktur- Utvikling / Institusjonell endring:  Strategisk forankring  Holdning/ Kultur  Komp.utv.  Org.endring

7 nHS - Deltakende høgskoler - 2005-2006 15 HOVEDPROSJEKTER (0,8 – 1,5 mill kr pr. prosjekt) Høgskolen i Finmark Høgskolen i Harstad Høgskolen i Narvik Høgskolen i Bodø Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Ålesund Høgskolen Sogn og Fjordane Høgskolen i Bergen Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Telemark Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Agder 3 FORPROSJEKTER Høgskolen i Oslo Høgskolen i Tromsø Samisk høgskole Budsjettramme 2005: 19 MNOK

8 FORNY - Deltakende høgskoler - 2005 13 HOVEDPROSJEKTER (200’ – 450’ pr.prosjekt) Høgskolen i Finmark Høgskolen i Narvik Høgskolen i Bodø Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Agder Høgskolen i Bergen Høgskolen i Telemark Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Østfold Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Gjøvik Nettverksprosjekt: InnovationNett - 19 høgskoler - 1,2 MNOK Budsjettramme 2005: 5 MNOK

9 Målsetting - nHS nHS skal stimulere til institusjonelle endringer innad i høgskolene/universitetene slik at institusjonene blir mer aktive samarbeidspartnere og kunnskaps- leverandør for bedrifter som vil styrke FoU- satsingen. Prosjekter og aktiviteter i programmet skal knyttes tett opp til relevante regionale innovasjonsprosesser.

10 Delmål å styrke organiseringen av tverrfaglige næringsrettede aktiviteter og felles næringsrettede problemstillinger på tvers av fagmiljøene internt i høgskolene at høgskolene i samhandling med næringslivet styrker institusjonenes næringsrelevans innen FoU og utdanning at høgskolene styrker fokuset på å synliggjøre innovasjonspotensialet for næringslivet innen kunnskapsfelt hvor høgskolen har høy kompetanse å utvikle nye kreative arbeidsformer og formidlingsmetoder på høgskolen som er bedre tilpasset næringslivets innovasjonsbehov at bedriftene styrker sin relasjonsbygging og sitt konkrete samarbeid med høgskoler. Gjennom dette samarbeidet skal bedriftene få tilført ny kunnskap og kompetanse som er relevant for videre FoU-satsing At bedrifter, høgskoler og andre utviklingsaktører etablerer FoU- koalisjoner innenfor utvalgte næringspolitiske satsinger, regionalt og nasjonalt.

11 Målgruppe og samarbeidspartnere Målgruppe:  De statlige høgskolene (ledelse, fagmiljø, studenter/kandidater)  Pilotprosjekter ift. universitetssektoren Sentrale samarbeidspartnere  Bedrifter (”potensiale”, egen nytte, bidra til institusjonell endring i høgskolene)  Andre utviklingsaktører

12 nHS - Et program med 3 hovedstrategier Bedrifts strategien Institusjons strategien Nettverks Strategien nHS Læring - kompetanseutvikling

13 De tre strategiene skal gjenseiles i helhetlige prosjekt Institusjonsstrategien  prosjekter/aktiviteter av organisatorisk art,  nye kreative arbeidsformer  nye formidlingsmetoder,  prosjekter/aktiviteter som styrker næringsrelevansen innen FoU og utdanning.  insentivutvikling Bedriftsstrategien  konkrete samarbeidsprosjekter med bedrifter som både gir høgskolene og bedriftene ny erfaring og ny kunnskap. Nettverksstrategien  aktive partnere innen regionale og nasjonale arenaer for næringsutvikling og innovasjon.

14 Virkemidler: Brobyggingsprosjekter og mobilitetsaktiviteter Brobyggings prosjekter Student- mobilitet Kandidat- Mobilitet (SMB-K) PhD- mobilitet Omvendt Forsker- mobilitet Hospiterings- ordninger Stipend ordninger

15 Kan knyttes opp til andre prosjekter innen andre programmer i Forskningsrådet SkatteFUNN FORNY Forskingsbasert kompetansemegling Strategisk høgskoleprosjekter (SHP) ARENA VS 2010 Brukerstyrte programmer

16 nHS - Noen resultater fra 2003 17 deltakende høgskoler Totalt 297 bedrifter har vært involvert, herav 77 bedrifter i SMB-K strategien (”alle” er SMB) 45% av bedriftene er lokalisert innen det distriktspolitiske virkeområdet 81 % av kandidatene innen SMB-K har fått tilbud om fast ansettelse etter prosjektets avslutning – Mål: 50% 85 % av bedriftene har rapport om nye produkter eller vesentlig forbedret produksjonsteknologi ved prosjektets avslutning – Mål: 25% 83 % av bedriftene har avtale eller har rapportert om at de vil innlede et videre samarbeid med høgskolen innen FoU, EVU eller som del av undervisningsopplegget – Mål: 50% 191 av de 297 involverte bedriftene har vært aktivt involvert i å utvikle næringsrettede tilbud og/eller studieretninger. Alle høgskolene er involvert i forpliktende regionalt samarbeid. 10 av høgskolene er involvert i fylkeskommunenes RUP-arbeid. 7 av høgskolene er involvert både i VS 2010, Arena og i strategisk samarbeid med fylkeskommunen gjennom RUP.

17 FORNYs satsing mot høyskolene FORNY de siste årene: fokus på høyt markedspot.  fokus på universitetene. Likevel er høyskolene også en ressurs: har fagområder med stor relevans for den regionale næringsutviklingen Enkelte har nasjonal spisskompetanse Reell konkurranse om midlene ut fra  Forankring  Ambisjoner  Relevans Viktig med engasjement fra ledelsen

18 Målgruppe: vitenskapelig ansatte og studenter  Kultur  Holdningsendring  Idéstimulering  Kompetanseheving Høyskolene oppfordres til å bruke deler av eventuelle midler til å videreutvikle de mest interessante ideene  deretter KE FORNY vil samarbeide med komplementære satsinger som for eksempel nHs

19 Høgskolesatsingen - Veien videre fra 2005 En mer integrert satsing rettet mot høgskolesektoren - Tettere samspill mellom næringsrettet høgskolesatsing (nHS), FORNY og Strategiske høgskoleprosjekter Fortsatt sterk fokus på institusjonell endring i høgskolene Teste ut universitetspiloter – Beslutte om det er hensiktsmessig med en felles satsing rettet mot hele UoH-sektoren hvor også universitetene blir involvert


Laste ned ppt "Næringsrettet Høgskolesatsing – nHS Seminar – Høgskolen i Oslo, Klekken 13. januar 2005 Arthur Almestad nHS-koordinator Norges forskningsråd, Innovasjonsdivisjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google