Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nærings-ph.d Lise V. Sund 25.10.2007. ” Vilje til forskning ” …Samspillet mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner skal styrkes gjennom etableringen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nærings-ph.d Lise V. Sund 25.10.2007. ” Vilje til forskning ” …Samspillet mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner skal styrkes gjennom etableringen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nærings-ph.d Lise V. Sund 25.10.2007

2 ” Vilje til forskning ” …Samspillet mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner skal styrkes gjennom etableringen av en ordning med nærings-ph.d,… ”en ordning med nærings-ph.d vil bidra til mer forskning i næringslivet” ”…ordning med nærings-ph.d. etter modell av den danske ordningen vil kunne bidra til å heve kompetansen i alle sektorer, og samtidig bidra til å utdanne forskere som har næringslivsmessige aspekter ved forskning og utvikling…”

3 Oppdraget Norges forskningsråd fikk i oppdrag å: ..se på mulige ordninger for etablering av nærings-ph.d. ..arbeidet gjennomføres i bred dialog med impliserte parter (UHR, instituttsektor, arbeids/- og næringsliv) .. vurdere ordningen i lys av eksisterende ordninger og internasjonale erfaringer ..vurdere mulige finansieringsordninger ..se på sammenhengen mellom nærings-ph.d. og utredning om nasjonale forskerskoler

4 Intervjuer med 2000 bedrifter gir innsikt i behovet for forskerkompetanse 11 % har behov for PhD 88 % har ikke behov for medarbeidere med kompetanse på doktorgradnivå 2000 Norske bedrifter er intervjuet JaNei Vet ikke Det kan være aktuelt å skrive PhD-oppgave ifm oppgaver i bedriften Bedriften har ansatte m PhD Bedriften har forskningssamarbeid med universiteter eller forskningsinstitutter Oppgaver i bedriften krever kjennskap til forskningsresultater og -metoder 86 % 66 % 47 % 55 % Kilder: Norges næringslivsundersøkelser

5 Utfordringer  Kulturutfordringen  Universiteter og høgskoler: langsiktige, problemorienterte og internasjonale  Næringsliv: kort tidshorisont, løsningsorientert og ofte lokalt eller regionalt nedslagsfelt  Offentlig sektor: forbedring av produkter og prosesser gjennom kunnskapsbasert evaluering og læring  Rekruttering  Rettigheter  Ingen insentiver eller faglige støtteordninger for næringsrettet dr.gradsløp

6 Hovedpunkter  Arbeidsgruppen foreslo at en ordning med nærings- ph.d. organiseres rundt to typer tiltak:  tilskudd til virksomheter i form av delfinansiering av doktorgradsprosjekter  tilskudd til nasjonale forskerkurs  Arbeidsgruppen foreslo at ordningen skal administreres av Norges forskningsråd

7 Målgrupper  Næring forstås bredt, både som næringsliv og offentlig sektor  Virksomheter som kan tilby veiledning i et forskningsmiljø og har forskning av et visst omfang  Studenter som ønsker en karriere i næringslivet og/eller med basis i egen virksomhet  Primært yngre studenter, men ingen øvre aldersgrense  Ingen krav til doktorstudenters nasjonalitet

8 Kjennetegn ved ordningen  Virksomheten  er søker og mottaker av midler  må ha personell og andre ressurser avsatt til egen FoU  må ha et forpliktende samarbeid med en gradsgivende institusjon  Stipendiaten  er som hovedregel ansatt i virksomheten ved avtaleinngåelse  fordeler sin tid mellom virksomhet og gradsgivende institusjon  skal ha veileder både fra gradsgivende institusjon og virksomhet  Tildeling  gis med forbehold om opptak til organisert doktorgradsstudium  gis for en periode på 3 år

9 Organisering  Tilskuddsordning:  Til virksomhet (50 % av årsverksprisen for en stipendiat)  Til forskerutdanningsinstitusjon (driftsmidler, utstyr)  Forskerskole for nærings-ph.d. ?  Felles ansvar for utvikling av doktorgradsprosjekt  Veilederteam  Forskningsrådet administrerer ordningen, med ansvar for årlig/halvårlig samling for erfaringsutveksling

10 Andre krav  Ingen ny doktorgrad. Forutsetter opptak på program  Forskningsprosjektet utformes i tett samarbeid mellom institusjon, virksomhet og doktorstudent  Avhandlingen: Forsvares offentlig, samme krav  Tilhørighet: Ett år ved hhv. institusjon og virksomhet  Arbeidsplikt  Rettigheter: Skal avklares i forkant, må ikke hindre kandidaten i å publisere resultatene resultatene og disputere på dem

11 Statsbudsjettet Det er en utfordring å sikre forskerrekrutteringen til næringslivet. Nærings- og handelsdepartementet foreslår derfor at det innenfor rammen av tilskuddet til brukerstyrt innovasjonsarena avsettes midler til forskerrekrutteringsstipend knyttet til næringsorienterte doktorgrader innenfor teknologiske fag. (BIA s97 i trykt versjon) "Næringsrettet brukerstyrt forskning gjennom Brukerstyrt innovasjonsarena foreslås styrket med 10 mill. kroner. For å sikre forskerrekrutteringen til næringslivet foreslås det innenfor rammen av tilskuddet til brukerstyrt innovasjonsarena avsatt midler til forskerrekrutterings- stipend knyttet til næringsorienterte doktorgrader innenfor teknologiske fag.” (1.4 Næringspolitiske hovedutfordringer for 2008)”

12 Basert på NHDs budsjett….  Pilotordning i BIA  Administrativ håndtering  Teknologifag  Omfang: ca. 10 stipendiater  Oppstart høst 2008


Laste ned ppt "Nærings-ph.d Lise V. Sund 25.10.2007. ” Vilje til forskning ” …Samspillet mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner skal styrkes gjennom etableringen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google