Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder? Politisk samordningsgruppe 5.2.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder? Politisk samordningsgruppe 5.2.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder? Politisk samordningsgruppe 5.2.2013

2 2  Sektor for høyere utdanning i Norge har til nå vært preget av for mange, for små og for svake fagmiljøer (Stjernø 2008), som gir for dårlig forskning og for dårlige og spredte studietilbud  Sektoren er for tiden i betydelig omstilling, ref. fusjoner og politisk trykk  Fremtidig konkurranse om studentene vil bli tøffere og ungdomskullene blir mindre  Fremtidig konkurranse om de beste fagressursene vil bli tøffere  Fremtidig konkurranse om de viktige FoU-prosjektene vil bli tøffere  Kravet fra ”samfunnet” om tydeliggjøring av relevans og verdiskaping fra høyere utdanningsinstitusjoner øker  Økonomiske rammer fra staten vil ikke bli romsligere Utviklingstrekk i universitets- og høgskolesektoren

3 3 Hva kan vi forvente av endrede rammevilkår? • Krav om mer arbeidsdeling og konsentrasjon • Strukturendring gjennom styring, «marked» eller kombinasjon • Mer øremerkede tildelinger, med både kort og langsiktig perspektiv • Teknologi, natur- og livsvitenskap ressursvinnere (+ lærerutd ?) • Matteusprinsippet i ressursfordelingen vil forsterkes, enten ved strategiske fordelinger eller etter konkurranse • Institusjonslandskapet vil endre seg – med eller uten HiT og UiA • Den statlige forvaltningen av uh-sektoren – inkludert HiT og UiA - vil endre seg

4 4 UiA og HiT har styrke: • god studenttilgang • stor bredde i studiemiljø og fagportefølje • god faglig utvikling • god infrastruktur • godt utbygd administrasjon og støttetjenester • sterk regional forankring og identitet men også utfordringer: • mange små og sårbare fagmiljø • trenger mer robuste master- og ph.d.-program • lykkes dårlig på konkurransearenaene (EU og NFR) • mangler nasjonale sentra • befolkningsmessig liten region med lite forskning • konkurranseutsatt næringsliv

5 5 Institusjonsfusjoner etter 2008

6 6 Starten og den videre prosessen • UiA og HiT gikk i 2010 sammen om en utredning om nærmere samarbeid eller sammenslåing av de to institusjonene. Våren 2011 forelå utredningen Ett av to?. • Styrene for UiA og HiT vedtok i juni 2011 at samarbeidet skal fortsette i et 3-årig prosjekt med o faglige og administrative fellestiltak, og o utredning av grunnlaget «for å kunne ta stilling til» en eventuell fusjon eller et utvidet samarbeid

7 7 Underveis • Styrene ved UiA og HiT har hatt felles strategisamlinger. • UiA og HiT har fått 2 mill. kr i SAK-midler til samarbeidet i 2011 og 2012, og har avsatt egne midler til samarbeidsprosjekter. • 40 faglige og administrative samarbeidsprosjekter er startet opp, særlig innenfor teknologi, naturvitenskap og helsefag. • UiA og HiT har etablert et felles Råd for samarbeid med arbeidslivet. • Utredningsarbeidet settes i gang i januar 2013.

8 8 Hvorfor utrede UiA og HiT ? → Fordi vi er naboer som kan ha nytte av samarbeid → Fordi vi i stor grad har samme ambisjoner og utfordringer • men vi finner ikke nødvendigvis samme svar • og det eventuelt samme svar er ikke nødvendigvis fusjon • og HiT+UiA er uansett ikke det eneste svaret: fagbaserte samarbeid/ partnerskap utvikles løpende mellom forsknings- og utdanningsinstitusjoner

9 9 Neppe ett enkelt svar på en kompleks problemstilling Utredningen vil vise fordeler og ulemper generelt, og med variasjon fra ulike ståsteder: Bra for teknologi, mindre bra for humaniora? Hva er alternativene? Alenegang? Andre partnere? Fisjon? Skal gi styrene ved HiT og UiA et godt beslutningsgrunnlag for gode veivalg, slik at vi fortsatt om 5-10 år kan bidra til at uh-sektoren løser sitt felles samfunnsoppdrag på en god måte

10 10 Tidsplanen Utredningen har to hovedfaser: 1. Fram til juni 2013, da • bakgrunn for utredningsarbeidet • scenarier og visjoner • institusjonsmodeller • fagportefølje og fagsamarbeid, og • gjennomføring skissemessig skal beskrives og vurderes av de to styrene 2. Fram til juni 2014, da en grundigere utredning • etter høringsrunder i UiA og HiT, og i regionen, skal legges fram for de to styrene til endelig vedtak og anbefaling overfor Kunnskapsdepartementet

11 11 • Gitt sektorens dynamikk nå, åpner det seg posisjoner nye institusjoner kan ta. Et nytt universitet i Telemark og Agder kan for eksempel vurdere posisjoner som:  ”Idrettshøgskolen i Sør” – noe annet og mer enn Oslo  ”Handelshøyskolen i Sør-Norge” – noe annet og mer enn BI/NHH  ”Teknologiuniversitetet i Sør-Norge”  ”Arbeidslivs- eller profesjonsuniversitetet i Sør-Norge” • Lykkes vi med en slik strategi, vil det kunne åpne svært interessante muligheter som vil gjøre institusjonen og derved regionen attraktiv for forskere, studenter, kunnskapsbasert næringsliv og derved samfunnet Strategisk posisjonering


Laste ned ppt "Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder? Politisk samordningsgruppe 5.2.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google