Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsrådets strategier for regional forskning og innovasjon Arvid Hallén 02.12.2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsrådets strategier for regional forskning og innovasjon Arvid Hallén 02.12.2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsrådets strategier for regional forskning og innovasjon Arvid Hallén 02.12.2008

2 Hovedpunkter  Forskningsrådet må være “tett på “ regionene  Kvalitet, kritisk masse og internasjo- nalt perspektiv er førende prinsipper  Forskningsrådet har et godt grunnlag for regionalt differensiert bruk av virkemidler  Regionale forskningsfond og nordområde- satsinger må bygge på VRI-grunnlaget  Nasjonal og regional politikkutvikling må sees i sammenheng. Sektorprinsippet, må ikke blir en hemsko

3 Virkemidler i den regionale strategien Utvikler sitt regionale apparat Styrket regional bevissthet i nasjonale program VRI - Virkemiddel for regional FoU og innovasjon Regionale Forskningfond

4 Forskningsrådet ”tett på”  Forskningsrådet er aktivt til stede i regionene gjennom regionale representanter og VRI  Forskningsrådet samarbeider med IN og SIVA og kobler næringsliv og FoU-institusjoner  Kompetanseoppbygging i regionene i samspill med nasjonale programmer, nasjonal infrastruktur

5 Ulike regioner krever ulike virkemidler  Mobilisering til økt FoU-innsats, i forståelse og samarbeid med aktørene i de regionale innovasjonssystemene  VRI sammen med NCE og Arena gir grunnlag for regionale satsinger  Regionale forskningsfond fra 2010 forsterker regionenes rolle i norsk forsknings- og innovasjonspolitikken  Forskningsfondene vil bl.a. nødvendiggjøre regionale FoU- og innovasjonsstrategier

6 Forsknings- og innovasjonspolitikken utfordres av OECD  En helhetlig innovasjons- politikk er en forutsetning for regional utvikling og innovasjon.  Forsknings- og innovasjonspolitikken må sikre både kritisk masse og regional forankring og relevans  Regionale prioriteringer må sees i sammenheng med nasjonale satsinger  Sektorprinsippet kan bidra til fragmentering av FoU- og innovasjonsinnsatsen

7 Forskningsløft for regionene - etablering av regionale forskningsfond Regjeringens forslag bygger i hovedsak på Forskningsrådets anbefalinger. St. prp. Nr. 1  6 mrd. kroner i fondskapital med en årlig avkastning på ca 285 mill. kr. fra 2010  5-7 regionale forskningsfond organisert med hvert sitt faglig uavhengige styre  Formål å styrke forskningsevnen i regionene gjennom forskning og innovasjon  Den samlete fondsavkastningen fordeles med 80 prosent etter faste kriterier, 15 prosent etter kriterier for kvalitet og samarbeid og 5 prosent til Nord-Norge

8 Hovedpunkter fra utredningen Meny av virkemidler Innovasjon og økt FoU-innsats

9 Mandat for ny utredning  Forskningsrådet og fylkeskommunene får i oppdrag å arbeide videre med utforming av de regionale forsknings-fondene.  Fylkeskommunene velger fondsregioner innen 17. april 2009  Forskningsrådet er sekretariat for arbeidet. KS, relevante FoU- miljøer skal involveres.  Frist for utredningsarbeidet (17. april, foreløpig utkast) 1. juni Hovedinnhold mandat: ARBEIDSDELING SAMSPILL NASJO- NALE PROGRAM FORDELING KONKURRANSE- POTT FORDELING STYRE- MEDLEMMER SEKRETARIAT RAPPORTERING ØKONOMISKE KONSEKVENSER STATSSTØTTE FINANSIERING SORDNINGER

10 MÅL FOU-STRATEGI  Skape felles oppslutning blant relevante aktører  Gjøre bevisste veivalg for regionens langsiktige FoU-investeringer  Utvikle regionen til en sterk FOU-aktør med utgangspunkt i regionale fortrinn  FoU- strategi som sikrer høy kvalitet og optimal regional utvikling i tråd med nasjonale og internasjonale føringer  Sikre forsvarlig forvalting av regionale FoU-ressurser i samspill med nasjonale og internasjonale virkemidler  Peke ut områder med felles utfordringer med andre fylker Regionale forskningsfond krever FOU-strategi vedtatt av fylketinget. Hva kan den inneholde? I prosessen  omverdensanalyse – drøfting av regionens fortrinn og utfordringer  Vurdere regionens innsatsområder – og kompetanse  Plassere regionen vs. nasjonal og internasjonal politikk og virkemidler

11 Forskningsrådet kan bidra i det FoU-strategiske arbeidet regionalt og i forvaltningen av regionale fond Forskningsrådet  har kunnskap om FoU i regionene  kan overføre erfaring med å jobbe strukturert med FoU  Har kunnskap om metodikk - forsight, bred medvirkning  har kunnskap om FoU basert innovasjon  kan initiere en nasjonal læringsarena  Kan være pådriver/medspiller

12 Mål og suksesskriterier for regionale forskningsfond De regionale forskningsfondene skal stimulere til mer bruk av FoU i offentlig og privat sektor, og slik bidra til å styrke både regionens og næringslivets konkurranseevne Tematisk fokusering Tett kobling til akademiske miljøer Læring, anvendelse og kommersialisering Samspill med øvrige virkemidler Effektiv drift

13 Oppsummering av Forskningsrådets regionale strategi  Forskningsrådet anerkjenner regionene som viktige utviklingsaktører  Forskningsrådet er garantist for kvalitet og relevans i forskningen  Forskningsrådet er en sentral, regional utviklingsaktør  Forskningsrådet er aktivt til stede i regionene  Forskningsrådet har virkemidler for fremme av regional FoU og innovasjon  Forskningsrådet forutsetter utvikling av regionale FoU-strategier  Forskningsrådet vil stimulere til læring på tvers av regionene

14 Vårt regionale team Regional tilstedeværelse for aktiv medvirkning til mer FoU i hele landet Oslo, Akershus, Østfold: Tom Skyrud Hedmark, Oppland: Sissel Slettum Bjerke Nordland: Eivind Sommerseth Troms: Elisabeth Blix Bakkelund Trøndelag: Lars André Dahle Hordaland: Atle Markussen Agder: Harald Sveier Rogaland: Hilde Aarsheim Sogn og Fjordane: Dag Lothe Buskerud, Vestfold og Telemark: Kristi Agerup Finnmark: Dagny Haga Møre og Romsdal: Arthur Almestad

15 De regionale representantene:  samarbeider aktivt med regionale aktører og fremmer forskning og utvikling  deltar i strategiske nettverk i regionene – partnerskapene, VRI- prosessen  deltar i interne utredninger og prosjekter  skal bedre kundeservicen regionalt  skal øke regional forståelse for FoU  skal bringe regionale FoU- utfordringer inn i Forskningsrådets prosesser


Laste ned ppt "Forskningsrådets strategier for regional forskning og innovasjon Arvid Hallén 02.12.2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google