Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema: Utvikling av virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Anne Marit Skulberg Norges forskningsråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema: Utvikling av virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Anne Marit Skulberg Norges forskningsråd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema: Utvikling av virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Anne Marit Skulberg Norges forskningsråd

2 Først litt om programmet VS2010…

3 VS 2010 – Verdiskaping 2010 Et FoU - program som gjennomføres i regi av Norges forskningsråd og med NHO, LO og Innovasjon Norge som samarbeidspartnere NHD, KRD og UFD som oppdragsgivere Programperiode Programmet ble initiert av daværende regjering med utgangspunkt i samarbeidet mellom partene i arbeidslivet

4 Nasjonal utfordring: Norge må styrke innovasjonsevnen
Hva vet vi om forutsetninger for å lykkes med innovasjon? Primært: At kulturell og sosial kapital utgjør byggestener for innovasjonsprosesser og avgjør graden av vellykkethet. Både teknologiske samt organisatoriske forutsetninger må på plass – det er aldri snakk om enten eller om du skal lykkes.

5 VS2010 retter seg mot organiseringen av innovasjonsprosessene
Både teknologiske samt organisatoriske forutsetninger må på plass Tillit og trygghet i organisasjonen gjennom bredt samarbeid - Både inter-og intraorganisatorisk VS2010 jobber med å skape dette fundamentet og benytter forskeres kompetanse ved å kople innovasjons- og organisasjonsforskningen - og utnytter partssamarbeidet og medvirkning som en ressurs

6 Formålet med programmet VS2010
Programmet skal bidra til økt verdiskaping i næringslivet ved å stimulere bedrifter til å jobbe sammen med forskere om organisasjonsutvikling, innovasjon og nyskaping Med innovasjon og nyskaping menes både utvikling av nye eller endrede produkter, produksjonsprosesser eller nye former for organisasjon og samarbeid

7 Hva skal aktivitetene i programmet bidra til?
styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for utviklings- og innovasjonsprosesser stimulere til økt bruk av forsknings- og utviklingskompetanse i bedriftene videreutvikle bedriftsrettet kompetanse i forskningsmiljøene med hovedvekt på organisasjonsfagene gjøre kompetanse mer tilgjengelig for bedriftene gjennom bedriftsrettet undervisning og anvendt forskning forsterke virkemiddelapparatets effekter gjennom bedre samarbeid

8 Forskernes rolle i VS2010 Bedriftsutviklingsprosesser der ledelse og ansatte/tillitsvalgte samarbeider Forskerne bidrar i prosessene med forskningsbasert kunnskap og metoder Dette gir bedriftene samt forskerne ny kunnskap som bearbeides og dokumenteres

9 Doktorgradsprogrammet i VS2010
VS2010 finansierer infrastrukturen – ikke stipendene Drives av NTNU Aktivitetene skal knyttes opp mot hovedprosjektene Startet mai 2003 – modulbasert 2 x 25 doktorgrader innen 2010 er målet. Vil videreutvikles innenfor en ny programramme (VRI)

10 11 hovedprosjekt: Totalt ca. 250 bedrifter Troms/Finnmark: NORUT
Nordland: NORDLANDSFORSKING Sør- og Nord-Trøndelag: SINTEF Møre og Romsdal: FAFO/NORDVESTFORUM Sogn og Fjordane: VESTLANDSFORSKNING Rogaland/Hordaland: ROGALANDSFORSKNING Hedmark/Oppland: NIBR/ØF/HiHe Østfold: STIFTELSEN ØSTFOLDFORSKNING Oslo/Akershus: OSLO TEKNOPOL Buskerud/Vestfold/Telemark: AFI Aust- og Vest-Agder: AGDERFORSKNING

11 Utviklingen av en ny programramme Virkemidler for regional FoU og Innovasjon (VRI)

12 Høye ambisjoner for FoU krever regional mobilisering
Forskningsmeldingens mål: 3% av BNP til forskning og utvikling innen 2010 2/3 av satsingen skal finansieres av næringslivet Regional mobilisering for FoU i næringslivet krever Godt kjennskap til regionale fortrinn, behov og muligheter God dialog med regionale aktører

13 Colleges and Universities
In Norway – A decentralised Knowledge structure 25 Colleges 6 Universities Forskningsrådet vil i tett dialog med regionale aktører utvikle en ny programramme eller en samling av Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) VRI følger opp…….

14 Ambisjoner om et styrket samarbeid med Innovasjon Norge og SIVA
VRI følger opp….. Klare politiske signaler om styrket regionalt FoU-fokus i forskningsmelding, Soria Moria- erklæringen og ny regionalmelding Ambisjoner om et styrket samarbeid med Innovasjon Norge og SIVA Virkemiddelgjennomgangen i Forskningsrådet FoU-institusjoner omfatter også ”nasjonale” institutter med oppgaver som fokuserer på regional utvikling; som har regionalt forankrede innovasjonsoppgaver – for eksempel enkelte universiteter og nasjonale institutter (SINTEF, AFI

15 Soria Moria-erklæringen følger opp forskningsmelding og regionalmelding
3-prosentmålet opprettholdes ”Kontakten mellom næringsliv og forskningsinstitusjoner må styrkes.” (s. 49) ”Regjeringen vil i større grad arbeide for å utvikle regionale verdiskapingsmiljøer.” (s. 17)

16 Hva foreslår vi? Varighet 2007-2016 Dette omfatter
Å utvikle en ny programramme (VRI) som skal samordne og styrke Forskningsrådets forsknings- og innovasjonsinnsats rettet mot det regionale nivået. Varighet Dette omfatter Videreutvikling av eksisterende virkemidler med særskilt regional relevans Utvikling av nye virkemidler med særskilt regional relevans Ny organisering og styring av virkemidlene …..og dette gjør vi i tett samarbeid med regionale aktører

17 Regionale konferanser våren 2006
Gjennomført 13 regionale dialogkonferanser i samarbeid med fylkeskommunene Spesifikke tema som ble behandlet: FoU-institusjonenes regionale utviklingsroller Perspektiver på initiativ som kan fremmes under VRI Perspektiver på prosjektorganiseringen i regionen og forholdet til det nasjonale nivået En samlerapport bidrar til grunnlaget for utviklingen av rammeprogrammet VRI

18 Dagens situasjon – Aktuelle virkemidler i VRI
NHD KD KRD VRI Vitenskapsdivisjonen Forskningsmidler: Statlige høgskoler (SHP) Regionale forsknings- institutt (”SIP”) Innovasjonsdivisjonen Verdiskaping 2010 Næringsrettet Høgskolesatsing Kompetansemegling Universitetspiloter Kunnskapsgrunnlags- prosjekter

19 VRI – et program i Forskningsrådet
Store programmer SFF SFI FORNY Brukerstyrt innovasjonsarena Programmer Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Skatte FUNN Fri grunn-forskning Divisjon for vitenskap Divisjon for store satsinger Divisjon for innovasjon

20 Budsjettforslag 2008 for VRI
Eksisterende midler knyttet til det enkelte program (Innovasjonsdivisjonen 65 MNOK + Vitenskapsdivisjonen 45 MNOK) Nye ”friske” midler: 225 MNOK Sum budsjettforslag 2008: ca. 300 MNOK

21 VRI vil sette fokus på FoU som en viktig drivkraft i regionale innovasjonssystem
Bedrifter Offentlig FoU 1 Bedre regionalt samspill – ”trekant-samarbeidet” 2 Læring Sterke nasjonale og internasjonale koblinger Kunnskapsflyt

22 Hva ønsker vi å oppnå med VRI?
Bedre kvalitet og regional relevans i forskningen i statlige høgskoler og regionale forskningsinstitutt – styrke miljøenes regionale utviklingsrolle Mobilisere regionalt næringsliv og offentlig virksomhet til å ta i bruk FoU Bedre samhandling mellom det nasjonale virkemiddelapparatet, regionale myndigheter og brukere Styrke den internasjonale dimensjonen i regionale innovasjonsprosesser

23 Hvem retter programmet seg mot?
FoU-institusjoner som vil styrke sin regionale utviklingsrolle, først og fremst de statlige høgskolene og de regionale forskningsinstituttene Bedrifter eller bedriftsnettverk som har potensial for økt verdiskaping gjennom tettere samarbeid med FoU-miljøer Regionale partnerskap og lignende organer som har innflytelse på virkemiddelbruken i regionen

24 VRI - tre hovedelement Strategisk og grunnleggende FoU for og i regionene FoU-mobilise-ring i nærings-liv og off. virksomhet Samspill i regionale innovasjons-system Organisasjonsutvikling/-endring Institusjonell endring Flytt rekkefølge

25 Hvordan organisere VRI slik at dette blir et helhetlig program?
Helhetlig program med klar nasjonal og regional arbeidsdeling Koordinert innsats med Innovasjon Norge og SIVA

26 Koble den nasjonale og regionale verktøykassa – Ny organisering?
verktøykasse for regional utvikling Regionale strategier Den regionale verktøykassa VRI ”Mellomliggende” organisasjoner NCE, Arena

27 Prosessen - Hva er gjort og hvem er involvert?
Samarbeidsprosjekt med Innovasjon Norge og SIVA Interne og departementale avklaringer Møter med partene i arbeidslivet Programplanleggings- gruppe Innspill fra Programstyrene i VS2010 og MOBI Utvikling av ny styringsmodell Detaljering Innspill fra og samarbeid med regionene – regionale møter Utlysning DS 14/12-05 1/4-06 20/4-06 01/06-06 01/12-06 Utlysning April. 07 Søknadsfrist

28 Prinsipper for organisering og styring
Hver region skal gjennom et regionalt partnerskap, en koalisjon eller lignende selv utøve sin regionale beslutningsmyndighet knyttet til regionens prioriterte innhold i VRI Denne grupperingen står bak søknaden til NFR i VRI sammenheng. Et forskningsmiljø må være kontraktspartner til NFR VRI er et nasjonalt forskningsprogram og NFR vil utøve sin myndighet knyttet opp til nasjonale forskningsstrategier Detaljer utarbeides høsten 06

29 Overgangsordning for eksisterende prosjekter
Hovedprosjektene i VS2010 og prosjektene i nhs og kompetansemegling forlenges til 1 juli 07 Utlysning av VRI-midler i desember 06 med søknadsfrist i april 07 Søknad for tre år av gangen med årlige åpne utlysninger for å fange opp nye søkerkonstellasjoner


Laste ned ppt "Tema: Utvikling av virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Anne Marit Skulberg Norges forskningsråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google