Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema: Utvikling av virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Anne Marit Skulberg Norges forskningsråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema: Utvikling av virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Anne Marit Skulberg Norges forskningsråd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema: Utvikling av virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Anne Marit Skulberg Norges forskningsråd

2 Først litt om programmet VS2010…

3 VS 2010 – Verdiskaping 2010 Et FoU - program som gjennomføres i regi av Norges forskningsråd og med NHO, LO og Innovasjon Norge som samarbeidspartnere NHD, KRD og UFD som oppdragsgivere Programperiode 2001 -2010 Programmet ble initiert av daværende regjering med utgangspunkt i samarbeidet mellom partene i arbeidslivet

4 Nasjonal utfordring: Norge må styrke innovasjonsevnen Hva vet vi om forutsetninger for å lykkes med innovasjon? Primært: At kulturell og sosial kapital utgjør byggestener for innovasjonsprosesser og avgjør graden av vellykkethet. Både teknologiske samt organisatoriske forutsetninger må på plass – det er aldri snakk om enten eller om du skal lykkes.

5 VS2010 retter seg mot organiseringen av innovasjonsprosessene  Både teknologiske samt organisatoriske forutsetninger må på plass  Tillit og trygghet i organisasjonen gjennom bredt samarbeid - Både inter-og intraorganisatorisk VS2010 jobber med å skape dette fundamentet og benytter forskeres kompetanse ved å kople innovasjons- og organisasjonsforskningen - og utnytter partssamarbeidet og medvirkning som en ressurs

6 Formålet med programmet VS2010  Programmet skal bidra til økt verdiskaping i næringslivet ved å stimulere bedrifter til å jobbe sammen med forskere om organisasjonsutvikling, innovasjon og nyskaping  Med innovasjon og nyskaping menes både utvikling av nye eller endrede produkter, produksjonsprosesser eller nye former for organisasjon og samarbeid

7 Hva skal aktivitetene i programmet bidra til?  styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for utviklings- og innovasjonsprosesser  stimulere til økt bruk av forsknings- og utviklingskompetanse i bedriftene  videreutvikle bedriftsrettet kompetanse i forskningsmiljøene med hovedvekt på organisasjonsfagene  gjøre kompetanse mer tilgjengelig for bedriftene gjennom bedriftsrettet undervisning og anvendt forskning  forsterke virkemiddelapparatets effekter gjennom bedre samarbeid

8 Forskernes rolle i VS2010 Bedriftsutviklingsprosesser der ledelse og ansatte/tillitsvalgte samarbeider Forskerne bidrar i prosessene med forskningsbasert kunnskap og metoder Dette gir bedriftene samt forskerne ny kunnskap som bearbeides og dokumenteres

9  VS2010 finansierer infrastrukturen – ikke stipendene  Drives av NTNU  Aktivitetene skal knyttes opp mot hovedprosjektene  Startet mai 2003 – modulbasert  2 x 25 doktorgrader innen 2010 er målet. Vil videreutvikles innenfor en ny programramme (VRI) Doktorgradsprogrammet i VS2010

10 11 hovedprosjekt: Hedmark/Oppland: NIBR/ØF/HiHe Østfold: STIFTELSEN ØSTFOLDFORSKNING Oslo/Akershus: OSLO TEKNOPOL Buskerud/Vestfold/Telemark: AFI Aust- og Vest-Agder: AGDERFORSKNING Troms/Finnmark: NORUT Nordland: NORDLANDSFORSKING Sør- og Nord-Trøndelag: SINTEF Møre og Romsdal: FAFO/NORDVESTFORUM Sogn og Fjordane: VESTLANDSFORSKNING Rogaland/Hordaland: ROGALANDSFORSKNING Totalt ca. 250 bedrifter

11 Utviklingen av en ny programramme Virkemidler for regional FoU og Innovasjon (VRI)

12 Høye ambisjoner for FoU krever regional mobilisering Forskningsmeldingens mål:  3% av BNP til forskning og utvikling innen 2010  2/3 av satsingen skal finansieres av næringslivet Regional mobilisering for FoU i næringslivet krever  Godt kjennskap til regionale fortrinn, behov og muligheter  God dialog med regionale aktører

13 Colleges and Universities In Norway – A decentralised Knowledge structure  25 Colleges  6 Universities Forskningsrådet vil i tett dialog med regionale aktører utvikle en ny programramme eller en samling av Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) VRI følger opp…….

14 VRI følger opp….. Klare politiske signaler om styrket regionalt FoU-fokus i forskningsmelding, Soria Moria- erklæringen og ny regionalmelding Ambisjoner om et styrket samarbeid med Innovasjon Norge og SIVA Virkemiddelgjennomgangen i Forskningsrådet

15 Soria Moria-erklæringen følger opp forskningsmelding og regionalmelding 3-prosentmålet opprettholdes ”Kontakten mellom næringsliv og forskningsinstitusjoner må styrkes.” (s. 49) ”Regjeringen vil i større grad arbeide for å utvikle regionale verdiskapingsmiljøer.” (s. 17)

16 Hva foreslår vi? Å utvikle en ny programramme (VRI) som skal samordne og styrke Forskningsrådets forsknings- og innovasjonsinnsats rettet mot det regionale nivået. Varighet 2007-2016 Dette omfatter  Videreutvikling av eksisterende virkemidler med særskilt regional relevans  Utvikling av nye virkemidler med særskilt regional relevans  Ny organisering og styring av virkemidlene …..og dette gjør vi i tett samarbeid med regionale aktører

17 Regionale konferanser våren 2006 Gjennomført 13 regionale dialogkonferanser i samarbeid med fylkeskommunene Spesifikke tema som ble behandlet: 1.FoU-institusjonenes regionale utviklingsroller 2.Perspektiver på initiativ som kan fremmes under VRI 3.Perspektiver på prosjektorganiseringen i regionen og forholdet til det nasjonale nivået  En samlerapport bidrar til grunnlaget for utviklingen av rammeprogrammet VRI

18 Dagens situasjon – Aktuelle virkemidler i VRI Vitenskapsdivisjonen Forskningsmidler: • Statlige høgskoler (SHP) • Regionale forsknings- institutt (”SIP”) Innovasjonsdivisjonen • Verdiskaping 2010 • Næringsrettet Høgskolesatsing • Kompetansemegling • Universitetspiloter • Kunnskapsgrunnlags- prosjekter VRI KD NHD KRD

19 Divisjon for vitenskap Divisjon for store satsinger Divisjon for innovasjon Skatte FUNN SFI SFF Fri grunn- forskning Brukerstyrt innovasjonsarena Programmer Store programmer Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) VRI – et program i Forskningsrådet FORNY

20 Budsjettforslag 2008 for VRI Eksisterende midler knyttet til det enkelte program (Innovasjonsdivisjonen 65 MNOK + Vitenskapsdivisjonen 45 MNOK) Nye ”friske” midler: 225 MNOK Sum budsjettforslag 2008: ca. 300 MNOK

21 VRI vil sette fokus på FoU som en viktig drivkraft i regionale innovasjonssystem BedrifterOffentlig FoU Læring Kunnskapsflyt Bedre regionalt samspill – ”trekant-samarbeidet” 1 Sterke nasjonale og internasjonale koblinger 2

22 Hva ønsker vi å oppnå med VRI? Bedre kvalitet og regional relevans i forskningen i statlige høgskoler og regionale forskningsinstitutt – styrke miljøenes regionale utviklingsrolle Mobilisere regionalt næringsliv og offentlig virksomhet til å ta i bruk FoU Bedre samhandling mellom det nasjonale virkemiddelapparatet, regionale myndigheter og brukere Styrke den internasjonale dimensjonen i regionale innovasjonsprosesser

23 Hvem retter programmet seg mot? FoU-institusjoner som vil styrke sin regionale utviklingsrolle, først og fremst de statlige høgskolene og de regionale forskningsinstituttene Bedrifter eller bedriftsnettverk som har potensial for økt verdiskaping gjennom tettere samarbeid med FoU-miljøer Regionale partnerskap og lignende organer som har innflytelse på virkemiddelbruken i regionen

24 VRI - tre hovedelement FoU-mobilise- ring i nærings- liv og off. virksomhet Samspill i regionale innovasjons- system Strategisk og grunnleggende FoU for og i regionene

25 Hvordan organisere VRI slik at dette blir et helhetlig program? Helhetlig program med klar nasjonal og regional arbeidsdeling Koordinert innsats med Innovasjon Norge og SIVA

26 Koble den nasjonale og regionale verktøykassa – Ny organisering? Nasjonal verktøykasse for regional utvikling •Regionale strategier •Den regionale verktøykassa VRI NCE, Arena ” Mellomliggende” organisasjoner

27 Prosessen - Hva er gjort og hvem er involvert? Programplanleggings- gruppe Innspill fra Programstyrene i VS2010 og MOBI Utvikling av ny styringsmodell 01/12-06 Utlysning DS 14/12-0501/06-06 April. 07 Søknadsfrist Utlysning Detaljering Innspill fra og samarbeid med regionene – regionale møter Interne og departementale avklaringer Møter med partene i arbeidslivet 1/4-06 20/4-06 Samarbeidsprosjekt med Innovasjon Norge og SIVA

28 Prinsipper for organisering og styring Hver region skal gjennom et regionalt partnerskap, en koalisjon eller lignende selv utøve sin regionale beslutningsmyndighet knyttet til regionens prioriterte innhold i VRI Denne grupperingen står bak søknaden til NFR i VRI sammenheng. Et forskningsmiljø må være kontraktspartner til NFR VRI er et nasjonalt forskningsprogram og NFR vil utøve sin myndighet knyttet opp til nasjonale forskningsstrategier Detaljer utarbeides høsten 06

29 Overgangsordning for eksisterende prosjekter Hovedprosjektene i VS2010 og prosjektene i nhs og kompetansemegling forlenges til 1 juli 07 Utlysning av VRI-midler i desember 06 med søknadsfrist i april 07 Søknad for tre år av gangen med årlige åpne utlysninger for å fange opp nye søkerkonstellasjoner


Laste ned ppt "Tema: Utvikling av virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Anne Marit Skulberg Norges forskningsråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google