Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon 4. april 2006 Britt Haraldsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon 4. april 2006 Britt Haraldsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon 4. april 2006 Britt Haraldsen
12k – strategiseminar Presentasjon 4. april 2006 Britt Haraldsen

2 Arenaprosjektet Inno-tech Bakgrunn Resultater Videreføring

3 Et sterkt regionalt innovasjonssystem
Økt verdiskapning og konkurranseevne i IKT- og elektronikkindustrien i Buskerud og Vestfold

4 Bakgrunn - En del av en nasjonal satsning som skal øke innovasjonsevnen i regionale næringsklynger Forstudie og forprosjekt har avdekket regional systemsvikt på tre områder: Risikokapital Kompetanse/kunnskapsinfrastruktur Klyngedynamikk Innovativ og internasjonalt konkurransedyktig IKT- og elektronikkindustri Men økt selverkjennelse om for lite utnyttet verdiskapingspotensiale

5 Bakgrunn – forts. Høgskolene har få samarbeidsprosjekter med industrien Oppleves ikke som attraktiv partner Manglende tverrfaglig nytenkning Hovedsakelig innovasjon ved ny teknologi Få horisontale innovasjonsstrukturer Industrien har selv tatt initiativ til å etablere innovasjonsselskaper Nylig etablerte inkubatorer

6 Mål desember 2002 Hovedmål Inno-tech:
Utvikle og styrke det regionale innovasjonssystemet i IKT- og elektronikkindustrien i Buskerud og Vestfold, som et verktøy for økt verdiskapning og konkurranseevne Kommunikasjonsmål Inno-tech: Øke målgruppens forståelse for at tverrfaglig samhandling og læring er en forutsetning for fortsatt økonomisk vekst i regionen Viktig for å lykkes. Forankring Identifisere de riktige eierne Plassere makt og ansvar hos eierne.

7 Prosjektstruktur Strategiområder Hovedaktiviteter Innovasjons-rammen
Innovasjons Program Regionalt Såkornfond Partnere Regional Innovasjons Program (RIP) Hovedaktiviteter Etablere regionalt samarbeid mellom de lokale nettverkene Utvikle kompetanse programmer Investor og kompetanse nettverk Partnere 2. Kompetanseutvikling og arenabygging Hovedaktiviteter Øke samarbeidet mellom høyskolene, og høyskole- industri Skreddersydd kompetansetilbud til industrien Øke aktiviteten mot industrien på strategisk nivå Etablere NTNU/ SINTEF nærvær i regionen Partnere 3. Samarbeid høyskole industri

8 Regional Innovasjons Program (RIP)
Hovedaktiviteter Innovasjonsrammen Innovasjonsprogram Regionalt såkornfond Partnere Regional Innovasjons Program (RIP) Innovasjonsrammen – tillit Innovasjonsprogram – bli kjent, dra nytte av hverandres kompetanse og nettverk Såkornfond – BTV-Invest, nye såkornfond – bli best i klassen Horten kommune har vært en meget viktig og tålmodig samarbeidspartner for Microtech Innovation

9 Regionalt Innovasjonsprogram

10 2. Kompetanseutvikling og Arenabygging
Etablere regionalt samarbeid mellom de lokale nettverkene 2. Kompetanseutvikling og Arenabygging Utvikle kompetanse programmer Investor og kompetansenettverk KNH – interesseorganisasjon – organiserer all industri + kommunen EC – nettverksorganisasjon Begge har utfordringer med å mobilisere tilstrekkelige inntekter til drift. iVEL – 1 fra Larvik, 3 fra Tønsberg, 3 fra Horten, 2 fra Sandefjord og 1 fra Kongsberg – 5 IKT og 5 elektronikk. Markedsplass – Tønsberg utvikling god samarbeidspartner

11 Kompetanseutvikling og arenabygging - målsettinger og resultater
Minimum 10 nye bedrifter hvert år i perioden 2004 – 2008 som deltar i kompetansehevingstiltak. Ved utgangen av 2005 hadde 56 bedrifter deltatt i kompetanse-hevingstiltak Minimum 6 aktive arenaer etablert hvorav 3 skal ha internasjonale forbindelser. Fem aktive arenaer er etablert; Samordningsgruppa i Regionalt Innovasjonsprogram, investornettverk i Vestfold, markedsplass for innovative prosjekter og investorer, NCE i Kongsberg og NCE i Horten. De 3 sistnevnte har internasjonale forbindelser. Minimum 6 skreddersydde kompetanse-tilbud utviklet, tilbudt og gjennomført. To skreddersydde kompetansetilbud er utviklet – iVEL og treningsprogram for presentasjon av prosjekter for investorer.

12 Kompetanseutvikling og arenabygging - målsettinger og resultater forts.
Innen utgangen av 2005 er det etablert en attraktiv regional markedsplass for innovative prosjekter og investorer. Markedsplassen er etablert. Miljøene gjennomfører aktiviteter i fellesskap uten Inno-techs direkte medvirkning. Høgskolene og innovasjonsselskapene gjennomfører aktiviteter i fellesskap uten Inno-techs direkte medvirkning. Synliggjøre og videreutvikle industrialiserings- og kommersialiseringskompetansen som er definert som en kjernekompetanse i industriklyngene i Kongsberg og Horten. Kompetansen er og vil bli ytterligere synliggjort og videreutviklet både gjennom innovasjonsselskapene MicroTech Innovation og Kongsberg Innovasjon og NCE prosjektene i Horten og på Kongsberg.

13 3. Samarbeid høgskole - industri
Øke samarbeidet mellom høyskolene, og høyskole- industri Skreddersydd kompetansetilbud til industrien Øke aktiviteten mot industrien på strategisk nivå Etablere NTNU/ SINTEF nærvær i regionen 3. Samarbeid høgskole - industri Samfunnsfaglig avdeling – vær en krevende kunde – bruk kompetansen

14 Samarbeid høgskole – industri - målsettinger og resultater
Etablere et felles prosjekt for Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud sine eksterne aktiviteter hvor de tilbyr FoU tjenester og kompetanse til næringslivet. Prosjektet skal oppnå en omsetning på kr 5 mill i 2005, og driften skal gå i balanse i 2006. Det er ikke etablert et felles prosjekt for høgskolenes eksterne aktiviteter. Gjennom prosjektmegleraktiviteten har høgskolene hver for seg hatt en økning i omsetningen fra ekstern aktivitet. I 2005 hadde teknologiske fag på HVE en omsetning fra ekstern aktvitet på ca 10 mill kroner og driften gikk med et lite overskudd. Tilsvarende for HiBu er en omsetnings på ca 2,5 mill kroner og et lite overskudd Styrket samhandling mellom høgskolene. Samarbeidsavtale på strategisk nivå mellom teknologiske fag på HVE og HiBu skal være signert innen utgangen av 2005. Samarbeidsavtale på strategisk nivå er undertegnet og samarbeidet er organisert i BTV Teknologi.

15 Samarbeid høgskole – industri - målsettinger og resultater forts.
Engasjere en prosjektmegler innen utgangen av 2004. Prosjektmeglere har vært aktive i 2 år med gode resultater Øke samarbeidet mellom høgskolene og industrien om kompetanse og utviklingsprosjekter også på strategisk nivå. Økt samarbeid på strategisk nivå kan dokumenteres gjennom resultatene fra prosjektmegler aktiviteten og NCE søknadene fra Horten og Kongsberg NTNU/SINTEF skal være representert i regionen innen utgangen av 2006, fortrinnsvis gjennom et samarbeid med høgskolene. NTNU/SINTEF er ikke fysisk representert i regionen, men aktive samarbeidspartnere i bl.a. NCE Horten og Kongsberg Innovasjon

16 Må lykkes med å rekruttere flinke medarbeidere.

17 Vi trenger mer enn fin natur.

18 Erfaringer ift aktørene i partnerskapet
Kompetanse - engasjement Prioritere Langsiktighet og forutsigbarhet Egen næringsmedarbeider Samspill i regionen Spille hverandre gode - tillit Arbeidsdeling? Bidra til å styrke de aktørene som er i ”markedet” framfor å etablere nye. Kommunene må først og fremst utføre sine primæroppgaver på en god måte.

19 Infrastruktur for innovasjon med utgangspunkt i Kongsberg Innovasjon
LUP SIVA Statoil OFU/IFU FORNY Såkornfond IN BTV FK TI NTNU/Kjeller Infrastruktur for innovasjon med utgangspunkt i Kongsberg Innovasjon BAN Innovasjonsramme Sam ordnings gruppe MTI KI = Kongsberg Innovasjon, Volvo = Volvo Aero, FMC = FMC Kongsberg Subsea, KOG = Kongsberg Gruppen, KA = Kongsberg Automotive, IN = Innovasjon Norge, BTV = Regionsamarbeidet Buskerud, Vestfold og Telemark, FK = fykeskommunen, TI(grønn) = Teknologisk Institutt, Kongsberg, TI(blå) = Telemark Innovasjon, MTI = Microtech Innovation, HiBu = Høgskolen i Buskerud, DRIV = inkubator på HiBu, BAN = Business Angel Nettverk, KRD = Kommunal og regionaldepartementet, LUP = leverandørutviklingsprogrammet til Statoil. Lyse grønne sirkler = bedrifter som putter penger kompetanse og nettverk inn i systemet Mørk grønn sirkel = offentlige aktører som putter penger, nettverk og kompetanse inn i systemet Oransje rektangler = kapitalkilder Blå sirkler = innovasjonsselskap Lilla sirkler = møteplasser Brun pil = kapital - Sort pil = kompetanseressurser - Sort stiplet pil = utviklingsprosjekter - Markedsplass = arrangement hvor prosjekter/bedrifter og investorer møtes Fagråd = et team med fagpersoner med meget høy kompetanse innenfor teknologi, industrialisering, marked etc. Teamet bistår KI med vurdering og utvikling av prosjekter. Samordningsgruppe = gruppe som foredler og prioriterer prosjekter som anbefales for trekk på Innovasjonsrammen. Tanken er også at gruppen skal kanalisere prosjekter til riktig utviklingsmiljø. I tillegge er det en arena for deling av kompetanse mellom innovasjonsselskapene og videreutvikling av infrastruktur. Liten tykk sirkel avgrenser ”innovasjonssystemet” i Kongsbergmiljøet og stor tykk sirkel avgrenser ”innovasjonssystemet” i BTV-regionen. Du vil finne et system rundt MTI på lik linje med systemet som er beskrevet rundt KI. Telemark Innovasjon er i etableringsfasen, og det finnes også et tilsvarende aktørnettverk i Telemark. Bildet er ikke uttømmende, men gir en illustrasjon på det systemet vi har utviklet og som vi ønsker å videreutvikle. Vi har 2 store utfordringer; tilgang på risikokapital og tilstrekkelig dealflow Akseleratormidler og Innovasjonsrammen løper t.o.m Det er nødvendig å få til en langsiktig og mer permanent løsning for dette. I tillegg er det et stort behov for såkornkapital. Vi jobber mot de nasjonale fondene, men ser et stadig større behov for et regionalt fond som kan være med i en oppstart- og kommersialiseringsfasen. KI ønsker primært et eget såkornfond og har samtaler med myndigheten vedr dette. Økt dealflow søkes å løses gjennom samarbeid med forskningsmiljøer, store bedrifter (knoppskyting), investormiljøer, IN, inkubatorer etc. KI går etter innovative prosjekter/bedrifter med potensial, evne og vilje til vekst. Erfaringen så langt er at det er langt mellom gullkornene, og det kreves aktivt søk og bearbeiding for å få opp flere prosjekter. Dette koster også penger, men er kanskje den viktigste jobben Markedsplass KA KI TI HiBu DRIV KOG Aksele rator Fagråd KRD FMC Volvo


Laste ned ppt "Presentasjon 4. april 2006 Britt Haraldsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google