Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

28.03.20151 Helsefremmende arbeid – vårt største helsepotensial Roar Blom, leder Folkehelse Arbeidsgiverkonferanse KS Nordland, Bodø 7. Sept.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "28.03.20151 Helsefremmende arbeid – vårt største helsepotensial Roar Blom, leder Folkehelse Arbeidsgiverkonferanse KS Nordland, Bodø 7. Sept.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 28.03.20151 Helsefremmende arbeid – vårt største helsepotensial Roar Blom, leder Folkehelse Arbeidsgiverkonferanse KS Nordland, Bodø 7. Sept.2011

2 28.03.20152 Hvilken visjon - hvilket hovedmål styrer norsk helsedebatt og norsk helsepolitikk?

3 28.03.20153 Er det: Flest mulig behandlede pasienter raskest mulig og billigst mulig ? Et sunnere, friskere folk ?

4 28.03.20154

5 Livsstilsvalg er viktige for vår helse Forekomsten av livsstils- relatert sykdom har vært økende Diabetes type 2 Hjerte-/karsykdom Overvekt Kreft Muskel-/skjelettsykdom Dette får konsekvenser for vår helse og vår forventede levealder (The European Health Report 2005)

6 28.03.20156 Mer og bedre fysisk aktivitet Mindre røyking Mindre og kontrollert alkoholbruk Sunnere kost

7 28.03.20157

8 8 Gordon Campbells politiske bevissthet: I trontalen febr. 2005:……there is no place better on Earth to lead a healthy lifestyle than in British Columbia. Hans andre av fem hovedmål for regjeringens arbeid i den kommende fireårs-perioden: BC skal lede an i Nord-Amerika innenfor arbeidet med sunn livsstil og bedre fysisk form

9 28.03.20159 Noen eksempler: - Fra 1981 til 2001 redusert inaktiviteten fra 79% til 47% - BC 39% -Fra 1985 til 2005 redusert røykeandel fra 35% til 20% - BC 15% -Fedmeproblemet har økt, men betydelig mindre enn i USA -Gjennomsnittlig levealder litt over Norge (82 og 78 år) -BC 80,6 år mot landsgjennomsnitt på 79,7 år -BC 5,1% diabetes mot landsgjennomsnitt 6,0 – 6,2% (p.g.a mindre fedmeandel) -BC 42% overvektige mot nasjonalt 48%.

10 28.03.201510

11 28.03.201511 KONKRETE MÅL 20% økning av andelen som er fysisk aktive/moderat fysisk aktive (fra 58 – 69%) 20% øk. av andelen som inntar daglig anbefalt mengde frukt/gr.saker (40 – 48%) 20% reduksjon i andelen av kal. Som kommer fra ”junkfood” ( fra 25- 20%) 20% reduksjon i andelen overvektige (fra 31 – 25%) 20% red. i andelen fete (fra 12 – 9%) 10% red. i andelen røykere (fra 16 – 14,4%)

12 28.03.201512 Tilbake til vårt hovedmål: Flest mulig behandlede pasienter raskest mulig og billigst mulig ? Et sunnere, friskere folk ?

13 28.03.201513 Minst 40% av sykdomsbyrden vi påføres gjennom de kroniske, ikke-smittsomme sykdommer kan forebygges gjennom bedre kontroll med nevnte livsstilsfaktorer

14 28.03.201514 Enorme økonomiske samfunnskostnader / inntjeningspotensialer KOSTNADER (for Nordlandssamfunnet): Fysisk inakt: 165 mill. (60 mill. i direkte helseutg., 105 mill. i indirekte utg.) Fedme : 220 mill. (110 mill.direkte helseutg., 110 mill i indirekte utg.) Røyking : 752 mill. (150 mill. direkte helseutg., 602 mill i indirekte utg.) Samlet kostnader for disse tre risikofaktorer i Nordland: 1137 mill. kr. 5 %-poeng reduksjon i forekomsten : 160 mill. årlig besparelse

15 28.03.201515 Nordland fylkesting : Et paradigmeskifte nødvendig I helseforståelse i helsefokus og i helsearbeid

16 28.03.201516 Vi er godt i gang: God politisk forankring Handlingsplan folkehelsearbeid 2008 – 2011, fylkesplan 11 fagstillinger Ca. 20 mill. kr. nettobudsjett Styrket organisering – ny avd. Folkehelse, ung, tannhelse Samarbeidsavtaler med 36 kommuner og mange regionale aktører (ikke minst Helse Nord RHF) Folkehelsealliansen Nordland En rekke utviklingsprosjekt, bl.a: - kommunale frisklivssentraler - Kommunal ernæringspolitikk - Helsefremmende skoler og – arbeidsplasser - Trafikksikker og aktiv skoleveg

17 28.03.201517 Lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet (Folkehelseloven – Ot.prp.nr.73 (2008-2009) ) Fylkeskommunen skal fremme folkehelse og bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller (§1) Fylkesk. skal fremme folkehelse innen de oppgaver som fylkesk. er tillagt, herunder regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting (§3, 1.ledd) Fylkesk.skal være pådriver for, og samordne folkehelsearbeidet i fylket, bl.a. gjennom alliansebygging og partnerskap og ved å understøtte kommunenes folkeh.arbeid (§3, 2.ledd) Fylkesk. skal ha den nødvendige oversikt over helsetilstanden i fylket og de faktorer som kan virke inn på denne (§4, 1.ledd)

18 28.03.201518 Samhandlingsreformen: En helsetjenestereform I henhold til 10-90 regelen arbeides det da med en reform konsentrert til de 10% av helseproduksjonen som helsetjenesten står for Skal kommunene motiveres til å forebygge mer med ønske om mindre sykdom og behandling som resultat, kan ikke dette skje uten at det store potensialet aktiviseres? Og potensialet (de 90%) ligger i det tverrsektorielle samfunn som former tilbud og livsstil.

19 28.03.201519 Fastlegene er viktig, men det er ikke mangel på leger som gjør oss syke?

20 28.03.201520 Ny Folkehelselov lagt fram for Stortinget (08.04.11) : En felles lov for alle tre forvaltningsnivå Folkehelsearbeid skal integreres i alle samfunnssektorer – dvs at hele kommunen skal nå stå bak arbeidet (ikke bare komm. helsesektor (Kommunehelseloven). Likeledes for stat og f. komm. Større krav til oversikt over utvikling i helsestatus og helsedeterminanter – også for kommuner og f.kommuner

21 28.03.201521 The Ecological Approach En integrert, tverrsektoriell og omfattende tilnœrming Et komplementœrt sett av handlinger og tilbud Fokus på individnivå, gruppenivå, institusjonsnivå, samfunnsforhold og politiske virkemidler

22 28.03.201522 Et moderne folkehelsearbeid må baseres på: Mindre bruk av pekefinger ! Et større og sterkere kollektivt samfunnsansvar !

23 Helse skapes der folk lever De sunne valg må gjøres til de enkle og naturlige valg gjennom å gjøre de attraktive og tilgjengelige i dagliglivet

24 28.03.201524 Lokal Mobilisering – en forutsetning for suksess Lokalnivået den viktigste arena i det helsefremmende arbeid Kunnskap, motivasjon, politisk mobilisering, ressurser og handling må i større grad flyttes fra nasjonalt nivå og regionsnivå til kommuner og lokalsamfunn Kommunal deltakelse og tverrsektorielt samarbeid en forutsetning for å sikre levedyktige og lokalt tilpassede programmer. Lokalt engasjement også en forutsetning for å fange opp lokale ressurser og muligheter

25 28.03.201525 The basic shift Mer ansvarliggjøring av regionale og lokale ledd (lokal mobilisering)

26 28.03.201526 National budget (2008), Public Health National Institute Public Health………………………851 mill. Nkr. Statens strålevern (Radiation Protection)…………..102 mill. Nkr. Governmental work with alc./drugs………………….145 mill. Nkr. Different topics, mostly at national level…………….217 mill. Nkr. Support to the local level……………………………….42 mill. Nkr. ___________ Total 1 357 mill. Nkr.

27 28.03.201527 Et stort politisk dilemma – Norge anno 2009: De sosiale ulikheter i helse øker mer i Norge enn i andre vestlige land det er naturlig å sammenlikne oss med!

28 28.03.201528 Frivillig sektor Offentlig sektor AktiveInaktive OrganiserteEgenorganiserte Utvikling

29 28.03.201529 Hvor mye aktivitet skal til? Lav MiddelsHøy Helsegevinst 30 min daglig- moderat intensitet 60 min daglig- høyere intensitet Mer enn 60 min daglig - liten ytterligere helsegevinst, en viss risiko

30 28.03.201530 Frivillig sektor Offentlig sektor Anlegg Drifts støtte Samarb.prosjekt Aktive Organiserte Inaktive Egenorganiserte

31 28.03.201531 Kan du tenke deg å drive med fysisk aktivitet mer enn hva du gjør i dag?

32 28.03.201532 Hva må til for at du personlig skal bli mer fysisk aktiv? 38 % Mer tilgjengelig tid 12 % Bedre helse 4 % Bedre aktivitetstilbud innendørs under ledelse av instruktør 2 % Bedre aktivitetstilbud utendørs under ledelse av instruktør 2 % Bedre tilbud om uorganisert fysisk aktivitet utendørs 2 % Bedre/flere turveier osv. i nærmiljøet 1 % Flere idrettsanlegg 1 % Billigere tilbud 1 % Mer kunnskap om hvordan/hvorfor drive fysisk aktivitet 14 % Vet ikke

33 28.03.201533

34 Barn og unge bruker stadig mer tid til stillesittende aktivitet (Trender i helse og livsstil blant barn og unge 1985-2005, HEMIL-rapport 3/2009)

35 28.03.201535 Myten om spreke nordmenn står for fall Kilde: Eurostat, Time Use Surveys

36 28.03.201536

37 28.03.201537 Økt levealder er ikke alt 23% - ca. 700.000 – i yrkesaktiv alder (16-66 år) er borte fra jobb / står utenfor arbeidslivet. Det store flertall av helsemessige årsaker. Andelen uføretrygdede øker jevnt

38 28.03.201538

39 28.03.201539 Recreation as a Human right

40 28.03.201540

41 28.03.201541

42 28.03.201542

43 28.03.201543

44 28.03.201544

45 28.03.201545

46 Kommunal planlegging Ny plan- og bygningslov slår fast at folkehelse skal integreres i kommunal planlegging og tilrettelegging for fysisk aktivitet er et sentralt tema foto: Birgitte Simensen Berg

47 28.03.201547 Noen viktige forutsetninger for å lykkes i vårt helsefr. og forebyggende arbeid Kommunal mobilisering – pol. forståelse, kunnskap, ressurser. Dokumentasjon, forskning, overvåkning Styrket organisering og alliansebygging ( hvem skal balansere legeforeningen, helseforetakene, legemiddelind. og pasientforeningene?) Virkemiddelbruk bedre tilpasset de sosiale helseforskjeller


Laste ned ppt "28.03.20151 Helsefremmende arbeid – vårt største helsepotensial Roar Blom, leder Folkehelse Arbeidsgiverkonferanse KS Nordland, Bodø 7. Sept.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google