Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skadeforebyggende arbeid Liv Hektoen Høgskolen i Oslo april 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skadeforebyggende arbeid Liv Hektoen Høgskolen i Oslo april 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skadeforebyggende arbeid Liv Hektoen Høgskolen i Oslo april 2002

2 Overordnete mål og hovedmål §St. meld 37:(1992-93) Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid l forebygging av ulykker ett av 3 hovedsatsingsområder §WHO’s hovedmål på området: l Antall dødsulykker skal reduseres med 25% fra 1980 til 2000 l Antall ulykker som fører til sykehusinnleggelse skal reduseres med 10% fra 1993 til 2002

3 Sentrale begreper §Ulykke l En ufrivillig, ikke planlagt hendelse, karakterisert av en plutselig kraft eller påvirkning som kan medføre skade på person og/eller materiell §Nesten-ulykke l Tilløp til en ulykke som kunne medført skade §Risiko l Uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av de uønskede hendelsene. »Handlingsplan for forebygging av ulykker i hjem, skole og fritid 1997-2002

4 Skade §Den konkrete påvisbare konsekvens av en ulykke l Personskade - forårsakes av plutselig akutt påvirkning av kroppen av fysiske faktorer i en mengde eller størrelse som overskrider den menneskelige organismens toleransenivå. »Handlingsplan for forebygging av ulykker i hjem. skole og fritid SHD 1997-2002

5 Forekomst av ulykker §I Norge behandler helsevesenet 450-500 000 ulykker hvert år (11% av befolkningen) §Samfunnsøkonomiske kostnader beløper seg til 25 milliarder pr. år »Statens Institutt for Folkehelse

6 Ulykkeskostnader §Hjem,-skole,-fritid75% §Arbeidsulykker 9% §Trafikkulykker 7% §Andre 9% l i % av totale behandlingskostnader »Statens Institutt for Folkehelse

7 Risikoregistrering §Hensikten er å registrere farene og identifisere stedene som kan føre til ulykker §Metoder: l Observasjon l Bruk av sjekklister l Visualisering m/tegning, bilder, video l Intervju l vernerunde

8 Hvordan skjer ulykker? §1Menneskelig adferd l Manglende mestringsevne og kapasitet eller kunnskap og ferdigheter hos individet Uforstand eller hensynsløs adferd For dårlig tilsyn (barn) Rusmiddel og vold men også hendelig uhell

9 Hvordan skjer ulykker? §2Miljø l Fysisk miljø/omgivelser dårlig tilpasset menneskets egenskaper l Dårlig planlegging av ute-innemiljø

10 Hvordan skjer ulykker? §3Svakheter ved produkter l Manglende vedlikehold l Dårlig sikkerhetsmessig kvalitet l Manglende bruk av sikkerhetsutstyr i risikofylte aktiviteter

11 Hvordan forebygge ulykker? §”Endre” mennesket til å bli mer i stand til å mestre farene, eller bli mer oppmerksom på farene §Endre omgivelsene så de blir mindre ”farlige” §Stille krav til sikkerhet rundt aktiviteter og miljøer

12 Virkemidler departementene kan bruke §Lover og forskrifter §Økonomiske virkemidler §Finansieringsordninger – økonomiske incentiver §Innhold og rammer rundt utdanning §Forskning og utviklingsarbeid §Informasjonsfaglige virkemidler

13 Andre arenaer viktig for forebyggende/helsefremmende arbeid §Fylkeskommuner/kommuner §Frivillige organisasjoner §Private bedrifter §Forsikringsselskaper

14 Trygge lokalsamfunn §Statlig arbeid for å stimulere til lokal ulykkesforebyggende innsats l WHO-konsept: Kommunene skal jobbe tverrsektorielt Arbeidet skal ha et langsiktig perspektiv Skadefrekvens og årsaksmønstre skal dokumenteres Arbeidet skal være forankret i kommunens planverk og øverste besluttende organer Evaluering, indiaktorer som viser effekt Informasjonen over erfaringer må spres

15 Ulykkesforebyggende arbeid §Hjem l Ulykker i bolig, boligområder, alders-sykehjem §Skoler og barnehager l Skoleulykker l Barnehage og lekeplass §Fritid l Hav, sjø, vannulykker l Idrettsulykker l Gate, vei og jernbaneulykker

16 Ulykkesregistrering §Tar utgangspunkt i å beskrive ulykkes-og skadehendelsen etter at en ulykke er skjedd l årsak, ulykkesarena, ulykkesmekanisme, ulykkestidspunkt og alvorlighetsgrad §Gir informasjon om både omfang og hva skaden skyldes l Kan danne grunnlag for prioriteringer av tiltak

17 System for nasjonal personskadestatistikk l Norsk Pasientregister -SINTEF-Unimed l Personskaderegisteret Folkehelsa ( legebehandlede skader fra sykehus/legevakt i Drammen,Stavanger, Trondheim, Harstad) l Dødsårsaksregisteret - Statistisk Sentralbyrå l Lokale skadedata- SHD og Folkehelsa utviklet en manual for registrering i primærhelsetjenesten l I arbeidslivet - arbeidsgiver har plikt til å melde alle arbeidsulykker til Arbeidstilsynet

18 Hjemmeulykker de glemte ulykkene §En viktig oppholds-og aktivitetsarena hvor vi bruker mye tid. §Den dominerende ulykkesarena. §6 av 10 ulykker skjer i hjemmet. l Fallulykker blant eldre og skader hos småbarn dominerer §Vår mest ”private arena” l Plikter og rettigheter er her mindre regulert enn ellers l er hjemmeulykkene sett på som en privatsak?

19 Omfanget av skadeforebyggende arbeid §Det er ikke rimelig forhold mellom omfanget av hjemmeulykker og innsatsen for å forebygge dem. §Kostnader til skadeforebyggende arbeid pr. dødsfall og pr personskade i ulike ulykkestyper er veldig skjevt fordelt! §For å komme på offensiven i kampen mot hjemmeulykker er det derfor viktig å synliggjøre problemet.

20 Skoleulykker §Å sikre barn og unge trygg utfoldelse l Sikre utearealer og skolevei l Gode sikkerhetsrutiner l Sikre et godt sosialt miljø l Sikkerhet i forbindelse med skoleidrett l Aktivitetstilbud til barn og unge gi kroppsøving som bidrar til kroppsbevissthet og mestring som handlingsberedskap for å unngå ulykker

21 Barnehageulykker §Tilrettelegge for trygg utfoldelse l Internkontrollsystem med mål om å fremme helse-miljø-sikkerhet l Trygg lekeplass ute og inne l Trafikksikker ferdsel til og fra l Gi barnehagepersonell økt kompetanse i forebygging av ulykker i barnehagen »Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

22 Fritid §Friluftsaktiviteter reguleres i liten grad av lover og forskrifter l Skiller her ved organisert og uorganisert friluftsliv §Produktkontrolloven (eks organisert rafting, dykking, klatring, brevandring) §Spesiallovgivning for skianlegg, taubaner, fornøyelsesparker, tivoli §Fallulykker – politivedtekter bør forplikte grunneier å rydde og strø fortau

23 Idrett §Sikre og vedlikeholde idrettsanlegg l Avsatt midler i spillemiddelsordningen –Utforming av baneunderlag og lysanlegg §Øke kunnskap hos idrettsledere og utøvere om hvordan idrettskader kan forebygges Tilpasning av treningsnivå til prestasjonsnivå Bruk av riktig teknikk, balanse mellom aktivitet og hvile Oppvarming, uttøyning, mental forberedelse, Bruk av riktige sko, personlig verneutstyr Tilstrekkelig tilførsel av næring og væske

24 Yrkesskader §Arbeidsulykker l En ulykke som skjer i perioden man arbeider i inntektsgivende arbeid l Arbeidsgiver har meldeplikt til arbeidstilsynet §Arbeidsmiljøloven l Skal sikre arbeidstaker full trygghet på arbeidsplassen l Plikt til å foreta en løpende kartlegging av miljøet m.h.t. risikoforhold og helsefarer (Internkontroll) l Ulykker meldes til AMU

25


Laste ned ppt "Skadeforebyggende arbeid Liv Hektoen Høgskolen i Oslo april 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google