Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal IKT-strategi som understøttelse av samhandlingsreformen Tromsø 25. mai 2010 Tale Teisberg, Helse- og omsorgsdepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal IKT-strategi som understøttelse av samhandlingsreformen Tromsø 25. mai 2010 Tale Teisberg, Helse- og omsorgsdepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal IKT-strategi som understøttelse av samhandlingsreformen Tromsø 25. mai 2010 Tale Teisberg, Helse- og omsorgsdepartementet

2 2 Temaer 1.Hvorfor er IKT et vesentlig virkemiddel for kvalitet og effektivitet i helsetjenesten? 2.Mål for den nasjonale utviklingen 3.Hva bør være prioriterte tiltak for å nå policymålene? 4.Noen viktige prosjekter/ innsatsområder

3 3 Definisjon eHelse ”Interaksjon mellom pasienter og leverandører av helsetjenester, institusjon til institusjon-utveksling av data, en til en-kommunikasjon mellom pasienter og /eller helsepersonell. Eksempler inkluderer helseinformasjonsnettverk, elektroniske pasientjournaler, telemedisinske tjenester, helseportaler og andre IKT-baserte verktøy for forebygging, diagnostisering, behandling og monitorering.” Kilde: European Commission´s Information Society

4 4 Hvorfor benytte IKT i helsevesenet? Understøtte kvalitet i pasientbehandling Pasientsikkerhet Effektivisere informasjonshåndtering Veiledning/ utdanning Fjernkonsultasjon Publikumstjenester/ service

5 5 Visjon 1.Vesentlige pasientopplysninger skal være tilgjengengelige for behandlende helsepersonell uansett hvor i systemet pasienten befinner seg 2.All skriftlig dokumentasjon og informasjonsutveksling i helse- og omsorgssektoren skal skje elektronisk 3.Helse- og omsorgssektoren skal møte brukere på nett. Elektronisk timebestilling, fjernkonsultasjoner, tilgang til egen elektronisk journal, helseinformasjon, resepter, fastlegebytte, fritt sykehusvalg mv.

6 6 Nasjonale virkemidler Organisering Styring Finansiering Lov/ forskrift Pedagogiske

7 7 Noen tiltak Etablering av et nasjonalt råd for IKT i helse- og omsorgssektoren Utvikling av virksomheten og ”produktet ” Norsk Helsenett SF Styrke standardiseringsarbeidet Iverksetting av Nasjonal kjernejournal Målrette nasjonal finansiering Lovarbeid Publikumstjenester Tydeliggjøre ansvar og roller

8 8 Nasjonal rådgivningsgruppe – eHelsegruppen Den nasjonale styring og samordning er for svak, og utvikling og gjennomføring av tiltak skjer ikke tilstrekkelig samtidig og enhetlig mellom aktørene eHelsegruppen skal ha følgende 3 kjernefunksjoner: 1.Rådgivende organ for myndighetene i spørsmål knyttet til policyutforming og myndighetsutøvelse på området 2.Koordinere og prioritere aktiviteter 3.Informasjons-/ erfaringsutveksling

9 9 Norsk Helsenett - hvorfor nasjonalt eierskap? Behov for nasjonalt og sterkt eierskap til grunnleggende infrastruktur. En garantist for sikker elektronisk samhandling i helsesektoren Behov for et nasjonalt driftsmiljø Implementering av en god infrastruktur (grunnmuren) med gode innholdstjenester må prioriteres Kommunesektoren må tyngre inn

10 10 Områder hvor lovvirkemidler kan være aktuelt –Øke volum på elektronisk meldingsutveksling –Sikre nødvendige standarder –Sikre tydelige ansvarsstrukturer –Sertifiseringsordninger –Tidsfrister for overgang til elektroniske løsninger Tidsperspektiv: Ta inn i ny kommunal helse- og omsorgslov? Andre tjenestelover?

11 11 Pasientverktøy/ publikumstjenester Helseinformasjon Pasientfora Journal Kliniske tjenester Nasjonal helseportal

12 12 Prioriterte nasjonale prosjekter eResept Automatisk frikort Meldingsløftet Nasjonal kjernejournal

13 13 Telemedisin Åpner for nye måter å samhandle på Kan bidra til et mer likeverdig tilbud Løsninger er utviklet, men i for liten grad tatt i bruk

14 14 Telemedisin – utfordringer knyttet til utberedelse Økonomiske insentiver er fraværende Skjev gevinstrealisering Juridiske utfordringer (deling av informasjon) Organisasjonskultur/ etablerte arbeidsprosesser profesjonsinteresser

15 15 Velferdsteknologi - teknologisk skift i omsorgssektoren ? Hagen-utvalget Mål å støtte og forberede omsorgstjenestene i kommunene ved å ta i bruk ny teknologi Eksempler; Trygghetspakke; Fallsensorer, medisineringsautomat, sporingsløsninger, temperatur/røykdeteksjon Infrastruktur i nybygg, smarthus-teknologi

16 16 Kommunesektoren Stor og viktig leverandør av helse- og omsorgstjenester Kommunestørrelse spiller viktig rolle i utviklingstakten Interkommunalt samarbeid og stordrift vil bli viktig

17 17 Oppsummering Vi gjør mange av de riktige tingene, men det går for sakte Vi må spisse innsatsen og styrke rammebetingelsene >Nasjonal IKT-strategi for helse- og omsorgssektoren

18 18 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Nasjonal IKT-strategi som understøttelse av samhandlingsreformen Tromsø 25. mai 2010 Tale Teisberg, Helse- og omsorgsdepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google