Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenesteavtalene 10 og 5 Om forebygging, folkehelse Og Utskrivningsklare pasienter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenesteavtalene 10 og 5 Om forebygging, folkehelse Og Utskrivningsklare pasienter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenesteavtalene 10 og 5 Om forebygging, folkehelse Og Utskrivningsklare pasienter

2 Utgangspunkt: samhandling  NOU 2005 «Fra stykkevis til helt-en sammenhengende helsetjeneste.» Wistløffutvalget. (Innholdsreformønske)  Stortingsmelding 47 (2008-2009) Reform med økonomiske virkemidler.

3 «Gode pasientforløp er satt sammen på en rasjonell og koordinert måte for å møte pasientens ulike behov»

4 Tjenesteavtalene Helse og omsorgstjenesteloven § 6-2 : Krav til avtalens innhold

5 Tjenesteavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging  Folkehelseloven er styrende for denne avtalen.  Utjevne og motvirke sosialt betingede helseforskjeller  Dreining fra et sykdomsperspektiv til et påvirkningsperspektiv  Tverrsektorielt, helhetlig helsefremmende arbeid  Kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet på en forsvarlig måte.

6 Definisjoner  Folkehelse: Befolkningens helsetilstand, og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen.  Folkehelsearbeid: Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som fremmer folkehelsen  Helse fremmende arbeid: Systemrettet arbeid for å fremme positive helsefaktorer

7 Tre forebyggingsnivåer  Primærforebygging  Sekundærforebygging  Tertiærforebygging

8 Kommunen og UNN  Samarbeid om helsefremmende og forebyggende oppgaver  Styrke kunnskapsgrunnlaget om folkehelse i regionen  Utvikle indikatorer  Evaluere effekt  Gjensidig ansvar for veiledning, kompetanseutveksling og kunnskapsformidling i det helsefremmende og forebyggende arbeidet.  Spesielt fokus på barns psykiske helse.

9 Kommunen og UNN  Partene skal påvirke befolkningens helse gjennom vektlegging av de bakenforliggende årsaksfaktorene for god helse.  Partene skal påvirke befolkningens levevaner  Samarbeid om forebyggende tjenester  Samarbeid om smittevern og miljørettet helsevern  Koordinering av tjenester og planer

10 Kommunen  Forebygging og helsefremmende fokus ved ytelse av helse- og omsorgstjenester  Folkehelsehensyn i den generelle samfunnsplanleggingen  Folkehelsearbeid skal inngå i planverk og internt samarbeid mellom ulike aktører i kommunen.

11 Kommunen  Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer  Utvikle tilbud på bakgrunn av oversikten

12 Kommunen  Tidlig intervensjon  God koordinering av forebyggende innsats  Godt system for migrasjonshelse  Bidra inn i forebyggende tilbud utviklet av UNN  Ha et kommunalt system for smittevern og miljørettet helsevern  Dialogmøter med helseforetaket

13 UNN  Fremme folkehelse  Motvirke sykdom  Sikre brukermedvirkning på individ og systemnivå  Bidra til tilpasset og tilgjengelig tjenestetilbud

14 UNN  Sammenstille og formidle virkninger av det helsefremmende arbeidet  Bidra i utviklingen av tilbud  Tidlig intervensjon overfor barn  Bistå kommunen i arbeidet med smittevern og miljørettet helsevern  Årlige drøftingsmøter  Veiledning

15 Brukermedvirkning  Bruker skal ha støtte til:  Å utvikle kompetanse og ferdigheter i god egenomsorg  Sammen med helsetjenesten utvikle plan for oppfølging ved langvarig sykdom

16 Tjenesteavtale nr. 5  Formål  Klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver vedrørende opphold i, og utskrivning fra spesialisthelsetjenesten av pasienter innen somatikk, rusbehandling og psykisk helsevern.

17 Ansvars- og oppgavefordeling mens pasienten er innlagt UNN  Melding om innlagt pasient  Formidle kontaktinformasjon til kommunens helse- og sosialtjeneste  Formidle funksjonsnivå og forventet hjelpebehov ved utskriving. Vurdere behov for rehabiliteringstjenester, søknader v. behov. (Helseopplysning ved søknad/tidligmelding)

18 Ved omfattende problemstillinger  Avtale samarbeidsmøte.  Medvirke til etablering av ansvarsgruppe  Informere om rett til koordinator og individuell plan (IP)  Psykisk helsevern: UNN skal som hovedregel igangsette arbeidet med IP, etter samtykke fra pasient og kommune.

19 En liten tilleggsoppgave for UNN  Kartlegge pasientens behov for hjelpemidler ved utskriving, i dialog med pasient, pårørende og kommunen.

20 Kommunens ansvar og oppgaver:  Etablere et system for mottak av meldinger fra helseforetaket som inkluderer meldingsbekreftelse  Etablere koordinerende enhet og gjøre den kjent for helseforetaket  Oppnevne kontaktperson, koordinator  Kontakte behandlende enhet, straks etter mottatt melding om innlagt pasient (Innleggelsesrapport)  Avklare pasientens hjelpebehov etter utskriving.  Delta i samarbeidsmøte etter avtale  Koordinere kommunale tjenester (ansvarsgruppe/IP)  Gi beskjed om og når pasienten kan tas imot

21 Utskrivningskriterier  «Bestilling» skal være avklart  Framkommende problemstillinger skal være avklart  Uavklarte spørsmål skal redegjøres for  Standpunkt til diagnose(r), plan for oppfølging  Samlet funksjonsnivå, med endringer underveis og forventet utvikling skal være vurdert.  Det skal foreligge en oppdatert medikamentliste  Ved ytterligere behov for tjenester fra spesialisthelsetjenesten skal relevant kontakt etableres og plan for denne oppfølgingen skal beskrives.

22 Utskrivningsprosessen UNN:  UNN skal avgjøre om en pasient er utskrivningsklar Jamfør kriteriene  Melding om utskrivningsklar pasient  Avmelding utskrivningsklar pasient  Beregning av utskrivningsklare døgn

23 Utskrivningsprosessen Kommunen  Umiddelbart følge opp melding fra UNN  Overføre pasienten til rett kommunalt omsorgsnivå  Informere pasient og kontaktperson om saksgang og vedtak av betydning  Kontrollere om kriterier er oppfylt  Ved faglig uenighet om utskrivning, opprettes dialog med behandlende lege

24 Utskrivning UNN  Varsle aktuell instans i kommunen og/eller pårørende  Epikriser og fagrapporter sendes ut innen forsvarlig tid,  Opplysninger som er avgjørende for oppfølging følger pasienten  Informasjon for videreføring eller iverksettelse av IP  Sende med nødvendige resepter  Rekvirere tilpasset transport

25 Utskrivning Kommunen  Forsvarlig mottak av pasient hjemme eller i institusjon  Oppfølging av kommunale vedtak  Opprette koordinator og eventuell videreføring av ansvarsgrupper og IP

26 Varsel om utskrivningsklar pasient  Sendes umiddelbart etter at pasienten er definert som utskrivningsklar (jamfør kriterier)  Varsel gis virkedager mellom 0800 og 1400  Hjemmeboende med «uendret» behov gjøres henvendelsen direkte pr telefon eller på annen måte. (Ikke tidsbegrensning)  Ved institusjonsplass – telefonisk kontakt eller lignende (ikke tidsbegrensning)  Når elektroniske meldinger er på plass skal disse i tillegg brukes i alle tilfeller  Kommunen har krav på redegjørelse for sykehusets vurderinger

27 Meldingsdialogen

28 Økonomi  Betaling for utskrivningsklare pasienter reguleres av lov og forskrift  Kontaktpunkter skal være kjent av begge parter

29 17 millioner i ekstradøgn for 2014 Nordlys 27/11-2014

30 Betaling  Gjelder fra og med den dagen varsel er sendt  Gjelder til den dagen kommunen bekrefter at de kan ta imot  Kommunen skal varsle mellom 08 og 15  Varslingsdag er ikke med i betalingskravet  Forverring av tilstand (Ikke oppfylte kriterier) – Avbrutt betalingsplikt  Ny prosess når pasienten er utskrivningsklar igjen

31 Samtykke og meldingsutveksling  Utveksling av informasjon baseres på presumert samtykke  Elektronisk meldingsutveksling skal brukes når denne løsningen er innført  Meldingsrutiner følges med de standarder som er innlemmet

32 Uenighet og tvist  Dersom kommunen mener at  Utskrivningskriteriene ikke er oppfylt  At betalingsdøgn ikke stemmer Skal dette meldes til UNN ved leder for Nasjonalt senter for samhandling og Telemedisin (NST)  Feil i utsendt faktura meldes til Økonomi- og analysesenteret ved UNN  Medisinskfaglig uenighet skal behandles av medisinskfaglige ledere hos partene før den bringes inn som tvist.  Uenighet om betalingsplikt kan meldes Nasjonal tvisteløsningsnemd for helse- og omsorgssektoren

33 Avvik  Uønskede samhandlingshendelser Meldes til NST og til kommunens ledelse  Medarbeider fyller ut skjema «Avviksmelding - uønskede samhandlingshendelser» (www.unn.no/samhandling/avviksskjema) skjema sendes nærmeste overordnet.www.unn.no/samhandling/avviksskjema  Leder gjennomgår skjema og sender videre til NST  NST registrerer avviket og sender det videre til påklaget instans  Meldingen skal være ferdigbehandlet innen 4 uker, NST informeres ved ferdigbehandlet avvik  Alle avtalene ligger på http://www.unn.no/avtaler-og- retningslinjer/category21244.htmlhttp://www.unn.no/avtaler-og- retningslinjer/category21244.html

34 Avviksskjema


Laste ned ppt "Tjenesteavtalene 10 og 5 Om forebygging, folkehelse Og Utskrivningsklare pasienter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google